Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд хийсэн үнэлгээний дүн

ЭМЯ, ХШДАГ
by

Jargalsaikhan Dondog

on 30 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд хийсэн үнэлгээний дүн

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар,
аюулгүй байдалд хийсэн үнэлгээний дүн Зорилт 2. Чанарын баталгааг хангасан үйлчилгээг нэвтрүүлэх
эрх зүйн дэмжлэгт орчин бүрдүүлэх Зорилт 3. Тусламж, үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж, чанарын болон
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсронгуй болгож мөрдүүлэх ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 176 тоот тушаалаар баталсан 2008-2013 онд хэрэгжүүлэх “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” хөтөлбөрийн дунд хугацааны үнэлгээ хийсэн. Хөтөлбөрийн зорилт


Зорилт 1. Чанарын удирдлагын тогтолцоог
салбарын түвшинд бэхжүүлэх Зорилт 4. Чанарыг сайжруулахад хамтрагч
талуудын оролцоог хангах Чанарын удирдлагын тогтолцоо Асуудал Мэргэжлийн алдааны сан-бүртгэл
Мянганы сорилтын сангийн Эрүүл мэндийн төслийн дэмжлэгтэй 2 удаагийн сургалт зохион байгуулагдаж, сургагч багш нар бэлтгэгдсэн.

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 274 тоот тушаалаар Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх заавар батлагдсан. Үнэлгээгээр дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж эхлээгүй байв. Үүнд:

Чанарыг санхүүжилттэй холбох эрх зүйн орчинг судлаж, бодлогын баримт бичигт тусгуулах;
Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг бие даасан хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам боловсруулах;
Чанарын урамшууллын тогтолцоог бий болгох "Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх" хөтөлбөрийг үнэлэх 8 чиглэлийн 17 шалгуур үзүүлэлт байгаа ч хүрэх үр дүн тодорхойгүй байна. Үйлчлүүлэгчид, ажиллагсадаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг боловч тогтмолжоогүй, дүн шинжилгээ хийдэггүй, судалгааны дагуу арга хэмжээ авдаггүй, эргэн мэдээлэлт
байхгүй байна. Сэтгэл ханамжийн судалгаа Чанарын шалгуур үзүүлэлтийн талаар нэгдсэн ойлголт байхгүй, чанарын шалгуур үзүүлэлтийг эрүүл мэндийн үзүүлэлттэй холих нь нийтлэг байна. Чанарын шалгуур үзүүлэлт Санал, зөвлөмж Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар 2000 2010 2005 2002 March (cc) image by jantik on Flickr Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 165 тоот тушаалын хэрэгжилт хангалтгүй.

Улсын хэмжээнд
2010 онд 11 аймаг, Улаанбаатар хотод нийт 129 тохиолдол
2011 онд 85 тохиолдол
2012 оны эхний 7 сарын байдлаар эмнэлгээс шалтгаалах халдварын 44 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Эрүүл мэндийн яамны түвшинд:

Эрүүл мэндийн яаманд Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй болох.

Тусламж, үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах.

Мэргэжлийн салбар зөвлөл, нийгэмлэг, ТББ-ыг чанарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хяналт, үнэлгээ хийхэд татан оролцуулж, хамтран ажиллах. Санал, зөвлөмж • Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг хөндлөнгийн байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг судлан шийдвэрлэх.

• Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх нэгдсэн аргачлалтай болж, дүн шинжилгээ хийж, эргэн мэдээллийг тогтолцоог бүрдүүлэх. ЭМГ-ын түвшинд: • Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж байх.

• Чанарын салбар зөвлөл, алба, багуудын үйл ажиллагааны сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, урамшуулалыг бодлогоор дэмжих.

• Чанарын менежерүүдийг албан сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх, мэргэжлийн үнэмлэх олгох асуудлыг судлах.

• Чанарын туршлага солилцох, үр дүнг тооцож, урамшууллын тогтолцоог нэвтрүүлэх.
Мэргэжлийн алдаа, дутагдлыг бүртгэх, мэдээлэх мэдээллийн сантай болох.
Эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын заавар, журам боловсруулах.
Чанарыг дэмжих урамшууллын тогтолцоог бий болгох. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, захирал, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналтын алба, багт: • “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх.

• Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналтын албыг орон тоогоор ажиллуулах, багийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, эрчимжүүлэх,

Байгууллага бүр тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналтын тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох.

• Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагад хамтрагч талуудын оролцоог идэвхижүүлэх, шинэ санаа, санаачилгыг дэмжих.

• Стандарт, эмнэл зүйн удирдамж, заавар, журмын хэрэгжилтэд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулах. • Тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үйл ажиллагаанд зарцуулсан санхүүжилтийг тооцож Чанарын албаны тухайн жилийн тайланд тусгаж байх.

• Эмнэлгийн ажиллагсад, үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах нөхцлийг бүрдүүлж, дотоодын хяналтыг сайжруулах.

• Эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын тандалт, бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах.

• Үнэлгээгээр илэрсэн дутагдал, зөрчлийг арилгах талаар бодитой арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА! Сайн тал

Тусламж, үйлчилгээний чанарын талаар үндэсний хэмжээний сургалт, туршлага солилцох уулзалт

Сайн мэдээ, туршлагын сан

"Чанарыг эрхэмлэгч" тасаг, Чанарын тэмдэг (Нялхсын клиник сувилал, Хан-Уул, Чингэлтэй Эрүүл мэндийн нэгдэл, Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Өвөрхангай) Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвар
(бодит тоогоор), ХӨСҮТ-ийн мэдээгээр Үнэлгээнд хамрагдсан
байгууллагууд Эрүүл мэндийн яамны харъяа төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, 19 аймгийн Эрүүл мэндийн газар болон Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар үнэлгээнд хамрагдсан. Чанарын хөтөлбөрт 43 үйл ажиллагаа төлөвлөгдсөн, дунд хугацааны үнэлгээгээр 76.2%-тай хэрэгжиж байв. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт Удирдлагын тогтолцоо, бүтцийг бий болгосон ч үйл ажиллагаа нь тогтмолжоогүй (Чанарын алба орон тоогоор ажилладаггүй)

Эргэн мэдээлэлт, баримтжуулалт хийдэг боловч хангалтгүй түвшинд байна

Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн аюулгүй байдлын талаар ойлголт муу

Дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт сул

Илэрсэн зөрчлийг арилгах, түүнийг шийдвэрлэх талаар хангалтгүй ажилладаг. Чанарын баталгааг хангасан үйлчилгээ? Үйлчлүүлэгчийн тусламж, үйлчилгээ авах аюулгүй байдал хангах үйл ажиллагаа алдагдаж, халдвар авах эрсдэл үүсэж байна. Эмнэлгээс шалтгаалсан халдварт өртөхөд нөлөөлсөн ажилбарууд (2011 оны байдлаар) Стандарт, эмнэл зүйн удирдамж, дүрэм, журам боловсруулж гаргаж байгаа ч

мөрдлөг болгон ажиллах тал дээр дутагдалтай
хэрэгжилт хангалтгүй
гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт байхгүй Чанарын шалгуур үзүүлэлт
Full transcript