Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tidiga Högkulturer - Introduktion

No description
by

Kristoffer Tarberg

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tidiga Högkulturer - Introduktion

Tidiga Högkulturer
Egypten
Maya
Kina
En högkultur eller en civilisation är ett välordnat samhälle med bofast befolkning. Dessa samhällen jämförs ofta med tidigare "primitiva" samhällen då människan levde som nomader.
Egyptens historia sträcker längre än 5000 år bak i tiden. Ungefär år 3100 f. Kr enades övre och nedre Egypten till ett rike av den mytiske kungen Menes.
Egyptens historia kan delas in tre perioder. Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket. Under 2000 år styrdes Egypten av en centraliserad makt under kungen, i det Nya riket kallad Farao.
Historia
De flesta människor i Egypten var bönder. De kunde allt som oftast lita på att Nilen skulle svämma över göra deras marker bördiga.
Skatten var hög, 20 procent och den som inte kunde betala blev hårt straffad.
Samhället var strikt hierarkiskt men det var inte omöjligt att klättra till höga positioner om du var kompetent. De flesta var dock fast där de bodde och kunde dessutom tvångsvärvas till militärtjänst eller arbete vid stora byggen.
Samhället
Farao var kung och gud i samma person.
Farao styrde över politiken och religionen och
han bestämde över skatter, rikedomar och
Egyptens folk. Vid de tillfällen som kungen var
vek och tillät opposition utbröt det kaos och
inbördeskrig.
Farao
Det brukar sägas att Epypten är Nilens gåva.
Tittar man på kartan så är det lätt att förstå
varför.
Egypten består, förutom
floden och några oaser,
bara av öken. Det är
Nilens vatten och bördiga
bottenslam som ger liv.
Nilens Land
Egyptierna trodde på ett liv efter döden. Det
visar sig bl a i deras begravningsritualer och
deras gravmonument. Människor mumifierades
för att kroppen skulle föras vidare till
efterlivet. Pyramiderna innehöll allt som
Faraon skulle behöva i efterlivet. Pyramiderna
symboliserade också faraos makt och
förbindelse med solguden.
Livet efter döden
Religionen spelade en viktig roll i den egyptiska
kulturen. Den polyteistisk och det fanns
mäktigare och svagare gudar. De mäktigaste var
Amon, himmelsguden och Ra, solguden.

Amon var väldigt populär bland vanliga
människor eftersom han månade om rättvisa
och ärlighet.

Ra var den som skapade livet och styrde över himlen,
jorden och underjorden

Folket trodde att Farao var guden Horus i mänsklig form.
Religion
Pyramiderna, Faraonerna
och Nilens land
Egypten
Qindynastin gick under ganska tidigt
men kejsardömet Kina varade fram till 1912
Ingen av de andra flodkulturerna
var i närheten av att leva så länge

Källor:
http://historia2.se/
www.worldbookonline.com
McKay (editor) ”A history of world societies”
Följder
I slutet av Zhoudynastin hade kungens makt minskat så mycket att de lokala furstarna kunde föra sin egen politik.
Detta ledde till en period då flera små stater krigade och handlade med varandra. Denna maktkamp ledde till en snabb teknisk utveckling i hela området.
År 221 f v t enades landet återigen under Qin-riket och deras ledare Zheng blev Kinas första kejsare under namnet Qin Shihuangdi
Inbördeskrig
Kinas historia brukar delas in i dynastier.
Den första, Xiadynastin vet vi inte så mycket om och det mesta talar för att Xia inte hade någon verklig makt över hela landet.
Mellan 1500 och 1100 f v t regerade Shangdynastin över en relativt sammanhållen statsbildning vid Huang Hes dalgång.
Kungen av Shang var både militär överbefälhavare och överstepräst och under honom stod en elit av adelsmän med religiösa ledare
Dynastier
För att undvika förödelse när den stora floden svämmade över och för att kunna utnyttja vattnet var människorna tvungna att samarbeta.
De organiserade sig i samhällen som krävde att någon bestämde vad som skulle göras och vem som skulle göra det – ledare väljs eller tar själva makten.
Samarbete
Egypten var inneslutet av hav och öken. Även
Kinas geografi präglar landets utveckling.
Kinas geografi
Kina - Mittens rike
Shang efterföjdes av Zhoudynastin varade mellan 1100-250 f v t. Karta
Under Zhou fördelades makt ut i olika regioner där lokala befälhavare fick bestämma. Landet hade blivit för stort för att styras från en central plats.
Kungen blev beroende av stödet för de lokala furstarna för att kunna utöva sin makt. Kungen fick större betydelse för religiösa ceremonier och ansågs ha kontakt med gudarna som förmedlare av Himlens budskap
Shang och Zhou
De bofasta människorna hotades av nomadfolk från de stora slätterna i norr och behövde skydd. Soldater tränades och anställdes av den som hade makten.
På det sättet bildades en styrande elit med kontroll över samhället. Ur denna elit kom sedan de flesta kungar att hämtas.
Längs de kinesiska floderna växte flera små riken fram.
Styrande elit
Vid den stora Huang Hefloden började
människor att odla marken för 6000 år sedan.
Huang He, eller Gula floden svämmade likt Nilen
över med jämna mellanrum och spred näringsrik
jord över dalgångens marker
.
En av flodkulturerna
Qin förde en hård politik för att ena landet och behålla sin nyvunna maktposition.
Han standardiserade valuta, skriftspråk och längd- och viktmått. Detta för att underlätta kommunikation, handel och kontroll.
Ett annat bestående minne från den första kejsaren är den mur som han lät uppföra för att skydda mot turkar och mongoler.
Qin
Bördiga halvmånen
Jägare, samlare och fiskare
1800 f v t
900 v t
250 v t
(cc) image by jantik on Flickr
1519 v t
Förklassisk period
Klassisk period
Efterklassisk
period
Människor lever av jordbruk i det varma och fuktiga Mellanamerika. De bygger städer av sten. I en del av städerna bygger de stora pyramider.
Under den klassiska perioden blomstrade mayakulturen. En livlig handel och effektivt jordbruk gav en bra ekonomi. De var framstående matematiker och astronomer. Maya var de första i Amerika med ett avancerat skriftspråk.
Omkring år 900 v t övergavs Mayastäderna i det centrala området. Forskare är osäkra på orsakerna till detta. Det kan hänt p g a inbördes konflikter, försämrad handel eller kanske ekologiska orsaker.
Spanjorerna anländer och erövrar hela Mellanamerika på några årtioenden. De har med sig skjutvapen hästar och virus.
Spanjorerna förstör de flesta skriftliga källor från den tiden.
Full transcript