Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Döviz kuru tahmin modeli

No description
by

ahmet gulesce

on 24 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Döviz kuru tahmin modeli

analiz türleri
mundell-fleming modeli


model dışa açık bir ekonomiyi ele almaktadır ve ekonominin küçük bir ekonomi olduğu varsayılmıştır ki ülkede uygulanacak iktisat politikalarının diğer ülkelerde faziz oranları gelir düzetleri gibi parametreleri etkilemesin.
modelde fiyatlar ülke içinde ve dışında sabit olarak kabul edilir ve ıs lm bp eğrileri yardımı ile ekonomi politikalarının etkinliğini ölçmeyi amaçlar.
döviz kuru sistemleri
DÖVİZ KURU TAHMİN MODELİ
döviz en sade ifade ile yabancı paradır.
Döviz kuru konuları, özellikle 1973 yılında Brettoon Woods sisteminin yıkılması ile gündeme taşınmıştır. Sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçilmesinden sonra gerek dünyada gerek ülkemizde döviz kurunun belirlenmesi önem kazanmıştır.
Bu çalışmanın asıl amacı döviz kuru belirleme yöntemleri hakkında daha önce yapılmış çalışmaları incelemek, eleştirel bakış açısıyla karşılaştırmak ve böylelikle döviz kuru modellemesinde geniş bir bakış açısına sahip olmaktır.
döviz miktarı ile fiyatı arasında negatif bir ilişki vardır.bu durum döviz talep eğrisinin nagatif eğimli olmasına neden olur.
konverbilite
döviz kurunun istenildiği anda paraya çevrilmesidir
esnek kur sistemi
döviz kurunun arz ve talep koşullarına göre serbestçe belirlenmesini ifade eder
karma sistemler
sabit kur ile esnek kur arasında yer alan sistemlerdir
sabit kur sistemi
döviz kuru arz ve talep dikkat alınmadan resmi otoritelerce belirlenir
teknik analiz
Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için, fiyat grafiklerinin yardımıyla piyasa hareketlerinin incelenmesidir. Burada kullanılan "piyasa hareketi" ve "fiyat hareketi" sözcükleri, teknik analizci için gerekli olan iki önemli bilgi kaynağını (fiyat ve işlem hacmini) kapsar.

temel analiz
makroekonomik seviyede yapılan analizdir. Piyasadaki arz ve talebi incelerken, Temel Analizin vazgeçilmez konuları olan ekonomik, politik ve sosyal veriler analiz edilir.
satın alma gücü paritesi
ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır. Eldeki toplu bir para parite oranı ile farklı bir para birimine dönüştürüldüğünde, tüm ülkelerde aynı sepetteki mal ve hizmetler satın alınabilir.Mutlak satın alma paritesi; iki ayrı ülkede, bir ürün grubunun (özellikle TÜFE’nin) belirlenen kurda fiyatlarının eşitlenmesi demektir. Nispi satın alma paritesi ise iki farklı ülkede aynı ürün grubunun yıllar içinde fiyatlarındaki değişim hızının belirlenen kurda birbirine eşit olduğudur.
Döviz talebi, genelde mal ve hizmet satın almak için talep edilirken: bunun yanında , spekülasyon, dış yatırım ve turistlik amaçlarla da talep edilir.
finansal getirilerin özellikleri
ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek anlamındadır.Revalüasyon uygulanarak, bir ekonominin ithalat yapabilmesi kolaylaştırılmakta; ihracat yapabilmesi ise zorlaştırılmaktadır
revalüasyon
devalüasyon
bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.
Kaldıraç Etkisi (Leverage Effect)
piyasaya gelen kötü haberin, oynaklığı iyi haberden daha fazla yükseltmesidir (Çifter, 2004:2)
Aşırı Basıklık (Leptokurtosis)/Kalın Kuyruk (Thick-tail):
Finansal getiri serilerin dağılımı, normal dağılımınkine göre daha kalın kuyruk yapısına sahiptir. Yani normal dağılımda az sayıda olan uç nokta değerleri finansal getiri serilerinde daha sıkça gözlemlenir. Kalın kuyruklu finansal getiri serileri daha dar ve sivri bir tepeye sahiptir.
Oynaklık Kümelenmesi (Volatility Clustering)
finansal piyasalara ait serilerde, büyük miktarlı değişimlerin büyük miktarlı değişimleri, küçük miktarlı değişimlerin de küçük miktarlı değişimleri takip etme eğilimi vardır (Mandelbrot, 1963:418)
oynaklık modelleri
arch medeli
Engle 1982 yılında İngiltere üzerine yaptığı çalışmada, varyansın geçmişe bağlı olduğu modeller önererek, bunların iktisadi olarak kullanılabilirliklerini tartışmıştır. Tahmin yöntemlerine, bu tür modellerin mevcudiyetine yönelik testlere ve deneysel bir örneğe de yine bu çalışmasında yer vermiştir. Enflasyon varyansının tahmininde kullandığı “Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans (AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity-ARCH)” modeli finansal getiri serilerinin özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalara öncülük etmiştir
garch modeli
ARCH modelinin aksaklıklarını, değerleri için yapılan kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve negatif varyanslı parametre tahmin sakıncasını gidermek için, ARCH modeline göre hem daha esnek gecikme yapısına sahip, hem de daha fazla geçmiş bilgileri içeren bir model olan “Genelleştirilmiş Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans (Generalized ARCH-GARCH)” modeli Bollerslev (1986) tarafından önerilmiştir
egarc modeli
Geleneksel ARCH ve GARCH modellerinin dikkate almadığı asimetriklik sorununu ele alan ilk model Nelson (1991) tarafından önerilen Üssel GARCH (Exponential GARCH-EGARCH) modelidir. Oynaklığın sadece miktarıyla ilgilenen ARCH-GARCH modellerinin aksine EGARCH modeli, bu oynaklığın sadece büyüklüğünü değil, işaretini de dikkate almıştır.
gjr-garc/tgarc modeli
Asimetriklik sorununu çözmeye yönelik olarak geliştirilen bir diğer model olan GJR(T)-GARCH modeli birbirlerine bağımlı olmadan Glosten-Jaganathan-Runkle (GJR-GARCH-1993) ve Zakoian (Threshold GARCH-1994) tarafından geliştirilmiştir. GJR(T)GARCH modeli EGARCH modeline benzer olarak koşullu varyans modellemesinde kaldıraç etkisinin olduğunu varsayar, fakat bu modelden farklı bir yöntem kullanmaktadır.
cgarc medeli
Engle ve Lee (1999) tarafından geliştirilen Component GARCH (CGARCH) modeli kısa dönem etkileriyle beraber, daha çok zamanla değişen uzun dönem oynaklık değişmelerini yakalamada kullanılan bir modeldir.
arch-m modeli
Yukarıda anlatılan tüm modellerde koşullu varyans veya dönüşümlerinin koşullu ortalama modeline dahil edilmesiyle elde edilen modellerdir. Ortalamadaki ARCH (ARCH in Mean-ARCH-M) modelleri Engle, Lilien ve Robins tarafından 1987’de geliştirilmiş, yine 1987’de Bollerslev tarafından genişletilerek GARCH-M modeli olarak karşımıza çıkmıştır.
aparch modeli
Asimetrik Üslü ARCH (Asymmetry Power ARCH-APARCH) modeli5 Ding, Granger ve Engle (1993) tarafından ortaya konulmuş, koşullu varyans üzerindeki asimetriklik etkisini hesaba katan bir diğer modeldir.
uygulama
Çalışmanın ampirik kısmında veri seti olarak 02.01.2002 ile 25.03.2010 tarihleri arası günlük ABD doları ve Euro döviz kurlarının Türk lirası cinsinden (TL/$ ve TL/€) alış-satış fiyatlarının ortalama değerleri alınıp, analizde serilerin doğal logaritması kullanılmıştır. T.C. Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nden alınan veri seti piyasanın işlem görmediği hafta sonları ve tatiller hariç toplam 2074 gözlemden oluşmaktadır.
arma(p,q) medeller
durağanlık sınanması
arch etkisinin testi
tahmin sonuçları
modellere genel olarak bakıldığında doğru tanımlanmış modeller içerisinde her iki seri içinde oynaklığın en iyi tahmin ve öngörüldiğü modelin asimetrik bir model olan t dağılımlı GJR(T)GARCH(1.1) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
modelin yorumu ise bu şekildedir
sonuç
marmara üniversitesi
sosyal bilimler enstitüsü
ekonometri /yüksek lisans
Ahmet GÜLEŞCE
teşekkürler
Full transcript