Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู

No description
by

Benjawan Seeon

on 25 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู
สังคมต้องการครูดี ครูที่มีความรักความผูกพันในบทบาทหน้าที่ ลักษณะของครูที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บุคลในสังคมพึงประสงค์
7.1 ลักษณะของครูดีตามพระราชดำรัส
ธรรมแห่งความประพฤติ ได้แก่ ขันติ อดทนอดกลั้น
การรู้จักสำรวม กาย วาจา ใจ
มีกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย
มีความศรัทธาในสิ่งที่ตนทำ
ครูต้องมีความเพียร รอบรู้

สรุป
ลักษณะของครูที่สังคมต้องการประกอบไปด้วยความประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ความรู้ด้านวิชาการ ความสามารถในการสอน มีบุคลิกภาพและทักษะต่างๆที่จำเป็นสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงาน บุคลิกภาพที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมอาจเป็นสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง การได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงาน หน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้า การทำงานที่บรรลุเป้าหมาย บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่ครูเลือกปฏิบัติเป็นตัวผลักดันส่งเสริมได้เป็นอย่างมาก
คูณสมบัติของครูที่ดีนั้นมีมากมาย สามารถสรุปได้ว่า ครูที่พึงประสงค์นั้นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
1. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีอัธยาศัยไมตรีกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
2. คุณสมบัติส่วนตัวดี เช่น พูด เขียนได้หลายภาษา ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว
3. มีความรู้ความสามารในการสอน
4. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
5. มีจรรยาบรรณและคุณธรรมสูง

8. มีความอดทน
9. ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
10. สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติได้
11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
12. มีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาหลายๆแขนง
13. แต่งกายเรียบร้อย สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี

7.2 ลักษณะครูดีตามคำสอนในศาสนา
หลักธรรมคำสอนย่อยนำไปสู่ความเป็นครูอาจารย์ที่ดีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูมากที่สุด คือ ครูที่ดีย่อมมีกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ดังนี้
- ปิโย เป็นคนหน้ารัก
- ครุ เป็นคนน่าเคารพ
- ภาวนีโย เป็นคนน่ายกย่อง
- วัตตา เป็นคนรู้จักชี้แจง
- วจนักขโม เป็นคนที่พร้อมจะรับฟังคำปรึกษา ซักถามอยู่เสมอ
- คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็นคนกล่าวชี้แจงและแถลงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้ง
- โน จัฏญาเน นิโยชะเย ไม่แนะนำศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสีย

7.3 ลักษณะครูที่สังคมต้องการ
1. ทำตัวง่ายๆ สร้างความไว้วางใจ เอาใจใส่นักเรียน
2. รู้ว่าครูมีความสำคัญมีค่าต่อการให้บริการ มีบุคลิกภาพเข้าหาคน
3. เป็นคนมีความรู้ มั่นใจในเนื้อหาสาระวิชาต่างๆที่สอน
4. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4 ลักษณะของครูดีจากผลวิจัย

1.ครูควรมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ
2.มีบุคลิกภาพที่ดีในเรื่องความเมตตา ใจเย็น และรักเด็ก
3.มีมนุษย์สัมพันธ์
4.มีคุณธรรมและความประพฤติที่ดี
5.มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

6.มีทักษะทางเทคนิค ได้แก่ ทักษะในการคุมชั้นเรียน ทักษะการเสริมแรง ทักษะการพูดจูงใจ เป็นต้น
7.มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
8.มีทักษะในการจัดการ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

7.5 ลักษณะของครูดีตามอุดมคติ
1. เป็นผู้มีความรู้ดี
2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน
3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่น
4. เป็นผู้มีวิญญาณครู มีจิตใจที่ดีงาม
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
6. มีไหวพริบปฏิภาณ
7. เป็นคนเปิดเผย ซื่อตรง
Full transcript