Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

No description
by

Alei Aigul

on 22 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
Технологи Дизайны Тэнхимийн багш А.Айгүл
Эрх зүй
Галын аюулгүй байдлыг хангах асуудал 1999 онд батлагдсан “Галын аюулгүй байдлын тухай” Монгол улсын хуулиар зохицуулагдаж байна.
15-р зүйл. Галын аюулгүй байдлыг хангах талаарх иргэдийн эрх, үүрэг
15.1. Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн дараах эрхтэй байна:
15.1.1.гал түймэр гарсан үед амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөө хамгаалуулах, гал түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтооход биечлэн оролцох;
15.1.2.гал түймэртэй холбогдолтой үнэн зөв мэдээ авах;
15.1.3.галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийг холбогдох байгууллагаас шаардах.
15.2. Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн дараах үүрэгтэй байна.
15.2.1.галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжмийг сахин биелүүлэх
15.2.2. гал түймэр гарч байгаа тохиолдолд гал түймэртэй тэмцэх байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;
15.2.3. гал түймэр унтраах, хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг авран хамгаалах үйл ажиллагаанд бололцоотой дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
15.2.4. гал түймрийн талаарх зөрчил, дутагдлыг холбогдох байгууллагад шуурхай мэдээлэх.
101
16 дугаар зүйл. Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж байгууллагын эрх, үүрэг
16.1.Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж дараахь үүрэг хүлээнэ:
16.1.1.галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг чандлан сахих;
16.1.5. ажилтан, ажилчдынхаа гал түймэртэй тэмцэх,
гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх;
16.1.6. гал унтраах үйл ажиллагаанд шуурхай дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
16.1.7. шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис, материал зэргийг байрлуулан ашиглахдаа гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын мэргэжлийн дүгнэлтийг гаргуулах.
16.1.2.тухайн аж ахйн нэгж байгуулагын галын аюулгүй байдлыг хариуцан хангах;
16.1.3.галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон гал унтраах дүрэм, хэм хэмжээ, стандартыг хангаж ажиллах;
16.1.4. барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх болон хийц, бүтээц, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг өөрчлөх, засварлахдаа гал түймэртэй тэмцэх байгууллагад мэдэгдэж зөвшөөрөл авах;
16.2.галын аюулгүй байдлыг хангахад аж ахуйн нэгж байгуулага дараахь эрх эдэлнэ:
16.2.1. галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мэргэжлийн байгууллагаас арга зүйн туслалцаа, зааварчилга, зөвлөгөө авах;
16.2.2. гал түймрийн аюулаас хамгаалах зорилгоор гал унтраах гэрээт нэгж ажиллуулах.
Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх үүрэг, хариуцлагыг
"Галын аюулгүй байдлын тухай хууль"
,
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль"
болон
"Захиргааны хариуцлагын тухай хууль"
-аар зохицуулдаг.
Галын зэрэглэл – В
Шатамхай шингэн
Бензин, дизель түлш, тос, будаг, лак
гэх мэт
Шатамхай материалын ангилал:
Урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээ
Сайтар агааржуулагдсан орчинд ашиглах

Оч хаях эх үүсвэрээс хол хадгалах

Барилга байгууламж дотор 100 литрээс илүү бүү хадгал

Шатамхай шингэн хадгалах агуулах бусад барилгаас 7 м-ээс багагүй зайд байх

Зөөврийн саванд хадгалах бол уг савны хэмжээ 20 литр хүртэл байх шаардлагатай
Гал унтраагуурын төрөл
Нунтаг хөөс
Галын зэрэглэл – С
Цахилгаанаар ажилладаг техник
хэрэгсэл
Чийдэн, багаж хэрэгсэл, хөдөлгүүр
Шатамхай материалын ангилал:
Урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээ
Ачаалал хэтрүүлж болохгүй

Нэг залгуур нэг хэрэглэгч залга, давхар хос холболт хийж болохгүй . Халж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавь

Цахилгаан техник тоног төхөөрөмжөөс үнэр гарч буй эсэхэд тогтмол хяналт тавь
Галын зэрэглэл – D
Шатамхай материал

Магни, титан, поташ
Шатамхай материалын ангилал:
Урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээ
Аюулгүй ашиглах дүрмийг чанд мөрдөх
Гал унтраагуурын төрөл
Усан хөөс
Full transcript