Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego

na stopień nauczyciela mianowanego 2013 r.
by

Magdalen Anna

on 10 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego

Prezentacja dorobku zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego
Koszalin, dn. 11.07.2013r.

Magdalena Krawczyk

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Miejsce pracy: Zespół Szkół nr 2
im. Stanisława Lema w Koszalinie – od 01.09.2007r

Okres stażu: 01.09.2010r. – 31.05.2013r.
Cele i priotytety stażu

aktywna działalność na rzecz szkoły

doskonalenie warsztatu pracy

doskonalenie kompetencji wychowawczych

aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Wymaganie egzaminacyjne
Umiejętność organizowania
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)
Wymaganie egzaminacyjne
Umiejętność wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)
Wymaganie egzaminacyjne
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust.2 pkt 5)
Koncepcja dalszego rozwoju
kontynuowanie zaangażowania na rzecz pracy szkoły,

dalsze poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez lekturę literatury fachowej,

wykorzystywanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej nowych metod i technik w celu zwiększenia efektywności pracy,

zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa oświatowego.
Podsumowanie
Największe sukcesy:
otrzymanie uprawnień egzaminatora maturalnego z języka angielskiego

otrzymanie uprawnień kierownika wycieczki

organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii

praca przy realizacji programu Comenius
Wymaganie egzaminacyjne
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)
Wymaganie egzaminacyjne
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust.2 pkt 4)
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, realizowanie różnorodnych zadań wychowawczych i opiekuńczych
Aktywizowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska lokalnego
Współorganizacja konkursów
i inicjatywy związane
z językiem angielskim
Wspieranie uczniów
w rozwijaniu swoich zainteresowań
i umiejętności
Szkolenie dla kandydatów
na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowane przez OKE w Poznaniu;
czas trwania: 34 godziny; szkolenie zakończyło się uzyskaniem tytułu egzaminatora maturalnego z języka angielskiego oraz wpisaniem
do ewidencji egzaminatorów
Szkolenie „Aktywne Formy Turystyki w szkole”
w wymiarze 22 godzin.
Aktywne uczestnictwo
w programie COMENIUS
Szkolenie w ramach ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym zorganizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Szkoleń
E-Learningowych
w ZS nr 2 im. S. Lema w Koszalinie w partnerstwie z Fundacją Orange;
czas trwania: 54 godziny zajęć dydaktycznych
Wykorzystywanie internetu
w poszukiwaniu potrzebnych materiałów w pracy
Wykorzystywanie komunikatorów, stworzenie adresu klasowego
do kontaktów
z uczniami i rodzicami
Wykorzystywanie tablicy interaktywnej
Stworzenie strony internetowej poświęconej nauce języka angielskiego

https://sites.google.com/site/englishclassmk

Zapoznawanie się z wybranymi pozycjami literatury z zakresu pedagogiki, wychowania
oraz metodyki
Realizacja programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły
Kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy
z nauczycielem i innym uczniem
Analiza przepisów
prawa oświatowego
i dokumentów wewnętrznych szkoły oraz wykorzystanie ich
w praktyce
Zapoznanie się
z procedurami awansu zawodowego

Uczestnictwo w pracach przedmiotowego zespołu języka angielskiego
Wstęp
Full transcript