Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biologi 1

No description
by

Fanny Engkvist

on 28 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biologi 1

SYFTE
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om biologins begrepp, teorier,
modeller och arbetsmetoder.
Den ska bidra till att eleverna
utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället
, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld
med evolutionsteorin som grund. I undervisningen ska
aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara
. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan
delta i samhällsdebatten
och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Molekylärbiologin, liksom många andra områden inom biologin, utvecklas i snabb takt. Utvecklingen sker i ett
samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla
teoriers och modellers utveckling
, begränsningar och giltighetsområden.
Den ska bidra till att eleverna
utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk
. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att
kritiskt värdera
och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Undervisningen ska innefatta
naturvetenskapliga arbetsmetoder
som att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att
argumentera
kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges möjlighet att använda
datorstödd utrustning
för insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data.
CENTRALT INNEHÅLL - FYRA TEMA
Ekologi
Ekosystem, energiflöden, biologisk mångfald, populationers storlekar, samhällens artsammansättning, ekologisk hållbarhet globalt och lokalt.
Genetik
Cellers egenskaper och funktion, arvsmassans uppbyggnad, ärftlighetens lagar, celldelning, genernas uttryck, proteinsyntes, genteknik.
Evolution
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling, evolutionens mekanismer, organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång, släktträd och principer för indelning av organismvärlden.
Biologins karaktär och arbetsmetoder
Modeller och teorier, experimentellt arbete, planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer, hur man identifierar
organismer, mikroskopering, enkla statistiska metoder, ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor
om hållbar utveckling.
UPPLÄGG HT
P1: Priceless (case Bi1 och Sh1b) - ekologi och hållbar
utveckling

P2: Livets utveckling
MÅL
1. Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.

4. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
UPPLÄGG VT
Betyget E
Eleven redogör
översiktligt
för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med
viss säkerhet
för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån
något exempel
redogör eleven
översiktligt
för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med
enkla
omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på
enkla
frågor i
bekanta situationer
med
tillfredsställande
resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med
viss säkerhet

enkla
egna frågor. Eleven planerar och genomför
i samråd
med handledare experiment och fältstudier på ett
tillfredsställande
sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med
enkla
omdömen och motiverar sina slutsatser med
enkla
resonemang.

Eleven diskuterar
översiktligt
frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram
enkla
argument och redogör
översiktligt
för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med
viss säkerhet
ett naturvetenskapligt språk och anpassar till
viss del
sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör
enkla
bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med
viss säkerhet
den egna förmågan och situationens krav.
KUNSKAPSKRAV
VIKTIGA PRINCIPER
Trygghet

Elevdemokrati

Personligt ansvar

Kontinuerlig återkoppling

Alla ska utvecklas!
GOAL!
Biologi 1
läsåret 17/18
P3: Den perfekta människan (case Bi1 och Sv1) -
genetik och genteknik

P4: HOT! (case Bi1 och Ke1) - klimatförändringar
och påverkan på olika ekosystem

P5: Hur gör djur? (case Bi1 och Sv1) - etologi
JULLOV
Full transcript