Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ОЙН БОДЛОГО 2013

No description
by

Tsengelzaya G

on 20 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ОЙН БОДЛОГО 2013

ОЙН БОДЛОГО 2013
Ойн талаар баримтлах даян дэлхийн 4 зорилт
Ой хамгаалах, ойжуулах нөхөн сэргээх зэргээр ойн доройтлоос сэргийлэх, хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх замаар ойн тогтвортой менежментийг бий болгож, ойн алäагäàë çîгсооно.
Ойд суурилсан эдийн засаг, нийгэм, экологийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар ойгоос хамааралтай иргэдийн амжиргааг сайжруулна.

Даян дэлхийн 4 зорилт
Хамгаалалтын ойг нэмэгдүүлж, түүнд нийцсэн ойн тогтвортой менежментээр бий болгох бүтээдэгдэхүүний хэмжээг өсгөнө.
Тасралтгүй буурч байгаа ойн тогтвортой менежментэд зориулсан санхүүжилтын бууралтыг зогсоож, улмаар шинэ нэмэлт санхүүжилтын эх үүсвэрийг дайчлах замаар ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ

Зорилт-1.
МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН САНГ БҮРЭН ХАМАРСАН 3 ДАХЬ УДААГИЙН ИЖ
БҮРЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛЖ, ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙ ШИНГЭЭХ ЧАДАВХИЙГ

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Зөвхөн засаг захиргааны нэгжийн хувиараар ээлж дараалан 10-15 жилийн давталттай /жилд4,0сая.га-д/ хийдэг.
2009-2010 îíä 1.9 ñàÿ ãà òàëáàéä õèéñýí
ЦААШИД

Улсын ойн санг бүхэлд нь хамруулан системчилэн байрлуулсан байнгын дээж талбайгаар 5 жилийн эргэлттэй жил бүр тасралтгүй хийх статистик аргад шилжүүлэх
ҮР ДҮН

Олон зорилтот үндэсний ойн тооллогыг явуулж Монгол орны ойн хүлэмжийн хийн шингээлт, ялгаруулалтыг олон улсын шаардлагад нийцсэн арга аргачлалаар тодорхойлж, тайлагнах түвшинд хүрнэ.

Зорилт-2.
ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЬЖ, ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН АРГА, ТЕХНОЛОГИЙГ
ӨӨРЧИЛЖ, ХИМИЙН БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭНЭЭС БҮРЭН ТАТГАЛЗАЖ,
БИОЛОГИЙН АРГА ТЕХНОЛОГИД ШИЛЖҮҮЛНЭ.

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Судалгааны ажил 2,0 сая га /2013 îíä óëñûí õýìæýýíä/
Тэмцлийн ажил- 150,0 мян.га
Химийн аргаар -121,0 мян.га
Биологийн аргаар-5,0 мян.га
Механик аргаар-24,0мян.га
Àéìãèéí õýìæýýíä 268 ìÿíãàí ãà ñóäàëãàà, 8.8 ìÿíãàí ãà òýìöëèéí àæèë ã¿éöýòã¿¿ëíý.

ЦААШИД
Байнгын мониторинг хийнэ.
Ойн хөнөөлт шавьж өвчинтэй тэмцэх ажлын 40%-г 2013, 80%-г 2014онд, 2016 онд 100% биологийн аргаар гүйцэтгэнэ

ҮР ДҮН
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тэмцлийн ажилд биологийн аргыг хэрэглэснээр байгальд хоргүй ногоон технологид шилжинэ .
ТОДОРХОЙЛОНО
Зорилт-3.
ОЙН НӨХӨРЛӨЛД ТҮШИГЛЭСЭН ОЙ ХАМГААЛЛЫН ШИНЭ МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, НОГООН АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОНО
.

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
961 нөхөрлөл 2,3 сая га ойн санг, 90 аж ахуйн нэгж 6,4 мянган га ойн санг гэрээгээр эзэмшиж байна./óëñûí õýìæýýíä/
Àéìãèéí õýìæýýíä :138 íºõºðëºë 370 ãàðóé ìÿí.ãà, 55 àæ àõóéí íýãæ 470 ãàðóé ìÿí.ãà íèéò îéí ñàíãèéí òàëáàéí 43.6 õóâü
ЦААШИД
ТХГН–н зарим бүсэд Ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх эрх зүйн орчинг бий болгоно.
50 суманд шахмал түлшний үйлдвэр байгуулж, 4000 ногоон ажлын байр бий болгоно. /3 ñóì 21 íºõºðëºë 3 àæ àõóéí íýãæ/
Нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийж чадавхийг бэхжүүлнэ
ҮР ДҮН
Хамтын оролцоотой ойн менежментийг хэрэгжүүлж, ойн санг гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана

Зорилт-4.
ОЙН АНГИУДЫН ЧАДАВХИ, МАТЕРИАЛЛАГ БААЗЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ОРОН НУТАГТ ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГЫН СҮЛЖЭЭГ ҮҮСГЭН, ЭНЭ СҮЛЖЭЭНД СУУРИЛСАН ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮР АШИГТАЙ ЯВУУЛАХ ШИНЭ ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОНО.


ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Сум дундын ойн анги 17, сумын ойн анги 6, аймгийн БОГ –т ойн нэгж 4 ажиллаж байна.
ÌÓÇÃ-ûí 255 äóãààð òîãòîîëîîð: 4 ñóì äóíäûí îéí àíãè, Àéìãèéí ÇÄ çàõèðàìæààð Îéí àëáà,

ЦААШИД
ЗГ–ын 2012.07.25-ны 255–р тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж 36 сум дундын ойн анги байгуулан ¿éë àæèëäàãààã èäýâõæ¿¿ëæ ажиллана.
Ойн ангийг чадавхижуулах сургалт хийх болон техник тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна

ҮР ДҮН
Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэлд мэргэжлийн түвшинд технологийн хяналт тавих болно

Зорилт-5
. ОЙН САЛБАРТ МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧИД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ШИНЭ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БИЙ БОЛГОЖ МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧИД БЭЛТГЭХ ТОГТОЛЦОО БИЙ БОЛГОНО.

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Ойн салбарт мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх тогтолцоо алдагдсан

ЦААШИД
Зүүнхараа болон Хөвсгөл МСҮТөв дээр ойн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх шинэ сургалтын хөтөлбөр бий болгоно туршилтын загвар сургалт явуулна.
Сургагч багш бэлтгэнэ

ҮР ДҮН
Ойн салбарт мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх шинэ тогтолцоог
бий болно

Зорилт-6
. ОЙГ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ТЕХНОЛОГИЙГ САЙЖРУУЛАХ ҮНДСЭН ДЭЭР НЭГЖ ОЙН ТҮЙМЭРТ НОГДОХ ОЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭГ БАГАСГАНА.


ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр явуулж байгаа төв, орон нутгийн байгууллагын уялдаа холбоо сул байна
Түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах талаарх хууль эрх зүйн орчин зарим талаар ойлгомжгүй
Түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах чиглэлээр хийгдэх ойн аж ахуйн арга хэмжээний хэрэгжилт сул
ЦААШИД
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах эрхзүйн баримт, бичгийг боловсронгуй болгоно.
 Ойн түймрийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх шинэ арга технологи нэвтрүүлнэ
Түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах орон нутгийн мэргэжлийн болон техникийн чадавхийг дээшлүүлнэ
АЧ ХОЛБОГДОЛ
Нэгж ойн түймэрт өртөх ойн талбайн хэмжээ буурна.

Зорилт-7
. ШИЛМЭЛ ҮР БЭЛТГЭХ ОЙН ҮРИЙН БАЙНГЫН БОЛОН ТҮР ХЭСГИЙН ТАЛБАЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, СОНГОМОЛ ҮРИЙН ПЛАНТАЦИ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ ЗЭРГЭЭР ОЙН ҮРИЙН АЖ АХУЙГ ШИНЭ ШАТАНД ГАРГАНА.


ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Үр түүх áàéíãûí òàëáàé áàéõã¿éãýýñ ¿ðèéã øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëã¿éãýýð ò¿¿ж, тарьж байгаа нь òàðüöíû ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëòэд шууд нөлөөлж байна.
Улсын ойн үрийн нөөцийн санд нарс100 кг, шинэс 700 кг нөөцлөөд байна.

ЦААШИД
Ойн сан бүхий аймаг бүрт үр түүх түр болон байнгын хэсэгтэй болж сайн чанарын модны үрийн нөөцийн санг бүрдүүлэх.
Манай орны õóóðàé óóð àìüñãàëûí нөхцөлд тохирон ургах чадвартай òàðüö ургуулахдаа õàìãèéí ñàéí óäàìøëûí øèíæèéã àãóóëñàí ¿ðийг ашиглах, үрийг заавал лабораторын шинжилгээнд оруулж байх.
АЧ ХОЛБОГДОЛ
Сайн чанарын шилмүүст модны үрийн нөөцийг бүрдүүлж, улсын болон хувийн хэвшлийн мод үржүүлгийн газарт ургуулсан тарьц, суулггацыг стандарт хэмжээнд хүргэж, чанар дээшлүүлснээр ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах, ойг нөхөн сэргээх чиглэлийн ажлын үр дүн нэмэгдэнлэнэ.

Зорилт-8.
ДАЛД ҮНДЭСНИЙ СИСТЕМТЭЙ ТАРЬЦ, СУУЛГАЦ УРГУУЛАХ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАМААР ОЙЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ХИЙХ ХУГАЦААГ УРТАСГАН УЛИРЛЫН ХАМААРЛЫГ БАГАСГАНА

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Улсын хэмжээнд том жижиг нийлсэн 830 га талбайд 238 мод үржүүлгийн газарт 35,1 сая ширхэг тарьц, суулгац ургаж байгаагаас 15 сая ширхэг нь ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлын тарилтын шаардлага хангасан байна.
МҮГ-аас 71 нь Ойн анги, аймгийн БОАЖГ-ын дэргэд, 167 нь хувийн хэвшилд байна.
ЦААШИД
Тарьц, суулгацыг хиймэл, хамгаалалттай хөрс, бортогонод ургуулах ажлыг механикжуулах.
Цаашид жил бүр стандартын тарьц 30 сая ширхэг, суулгац 5 сая ширхэгийг ургуулах. Æèë á¿ð 3 ñàÿ øèðõýã òàðüö, ñóóëãàö 5 ñàÿ øèðõýã
ҮР ДҮН
Ойжуулалтын ажилд шаардлагатай тарьц, суулгацны нөөцтэй болох, ойжуулалтын ажлын хэмжээ нэмэгдэх, мод тарих ажлыг жилийн 4 улиралд хийх аргад шилжих

Зорилт-9.
ОЙЖУУЛАЛТ ХИЙХ, ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ДЭЭР ХИЙХ ЖУРАМ ШИЛЖҮҮЛЭН, ОЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫН ЭЦСИЙН ҮР ДҮН, ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛНА.

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Зориудаар нөхөн сэргээх, байгалийн сэргэн ургалтад туслах, ойн зурвас, хамгаалалтын зурвас байгуулах. /Õºðñ õàìãààëàõ, öºëæèëòººñ ñýðãèéëýõ òóõàé õóóëü õýðýãæ¿¿ëýõ /
Бүх нийтээр мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлэх
ЦААШИД
Экологийн ач аолбогдол бүхий газар нутгийг төвлөрүүлэн ойжуулах./ ñóì á¿ð ñóäàëãàà ãàðãàõ,/
Ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах ажлыг урьдчилан сонгож, зураг төсөл боловсруулсан талбайд гүйцэтгэх.
Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг орон нутагт мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж , ойн ангиар технологийн болон гүйцэтгэлийн хяналтыг тавиулж, чанар, үр дүнг дээшлүүлэх
ҮР ДҮН
Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх арга хэмжээний ажлын үр дүн дээшлэн таримал ойн талбайн хэмжээ нэмэгдэхийн хирээр ойн нөөцийг хомсдолоос сэргийлнэ.
Full transcript