Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT-strategi och ändrade styrdokument

No description
by

Ingegerd Åberg

on 28 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT-strategi och ändrade styrdokument

Nationella IT-strategier för skolväsendet
Beslutet är ännu inte taget, men budskapet från regeringen till Skolverktet, är att man ska fortsätta arbeta som om så var fallet.
Vision
Digital kompetens
"utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver i den förändringsprocess digitaliseringen innebär. Utvecklingen sker kontinuerligt vilket innebär att de krav som kommer att ställas på digital kompetens, i privatlivet och samhällslivet liksom inom utbildningen och arbetslivet, fortlöpande förändras. Digital kompetens är därmed inget statisk, innebörden av begreppet förändras utifrån teknikens och tjänsternas utveckling. Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster." - Digitaliseringskommissionen
Adekvat Digital kompetens
Skolverket använder ordet "adekvat" för att tydliggöra att den digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en
absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till barn och elevers förutsättningar.
● Skolans styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
● Förskolechefer och rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.
● Personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala
verktyg i sitt arbete.
Strategins fem områden
Skolans styrdokument
Personalens digtala kompetens
Likvärdig tillgång till verktyg
Potential att ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Forskning - digitaliseringens påverkan på undervisningen, framför all klassrumsnära forskning
Ändringarna avser
att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.
att stärka elevernas källkritiska förmåga
att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
att använda och förstå digitala system och tjänster
att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
GOAL!
Nationella IT-strategier
för skolväsendet

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument
Skolverkets uppdrag var föreslå två IT-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet samt grundskolan och motsvarande skolformer, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
och skolväsendet för vuxna.


● Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.

● Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.


För att visionen ska gälla krävs att
● Det finns tillräcklig tillgång till digitala verktyg i alla förskolegrupper för att
kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.
● Personal som arbetar med barn och elever har tillgång till digitala verktyg
och lärresurser för arbete i och utanför förskolan, förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet.
● Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför
skolan.
● Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på
förskoleenheter och skolenheter.
● Det finns ett stort utbud av ändamålsenliga digitala läromedel som effektivt
utnyttjar teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala lärresurser
i stor omfattning.
● Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal
som arbetar med barn i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem kan
enkelt hitta dessa.
● Arbetssituationen för personal som arbetar med barn och elever i förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem karaktäriseras av att digitaliseringen underlättar
planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning
och annat arbete med barn och elever liksom av att mer administrativa
uppgifter och rapportering effektiviseras.
● Det finns ändamålsenliga digitala redskap för att följa elevernas utveckling
och för analys av undervisningen som ger stöd för att förbättra denna.
Kompetensutveckling för alla oavsett uppdrag (https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/alla/alla)
Implementing av de nya skrivningarna i styrdokumenten
Infrasturktur och verktyg i förskolan och förskoleklass
Smartare och effektivare administration för att minska lärares och rektorers administrativa arbete
Skapa förutsättningar för att dela lär-resurser (http://lararspindeln.se/)
Vad återstår för oss att fokusera på?
(i strategin för Gy, Gysär och VUX står det i princip samma, man har bara ändrat målgrupp)
Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument
Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen
Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
Alla elever ska få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. Det får inte vara beroende av vilken skola du går på eller vilken lärare du har.
Rektorn har ansvaret att;
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och
andra

lärverktyg för en tidsenlig utbildning

annat stöd
för att själva kunna söka och utveckla kunskaper,
t.ex.

bland annat
bibliotek
och digitala verktyg
,
datorer och andra hjälpmedel


personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter
och kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbilningen,
IKT-plan

ikt.karlshamn.se
Full transcript