Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Autoprezentacja nauczyciela stażysty

No description
by

Kozlowski Ma

on 7 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Autoprezentacja nauczyciela stażysty

TEMAT: Autoprezentacja nauczyciela stażysty.
mgr inż. Mateusz Kozłowski
Opiekun stażu

Rozpoczęcie stażu:
1 września 2013
Ukończenie stażu:
31 maja 2014
Data złożenia
sprawozdania:
02 czerwca 2014
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Studia magisterskie
Studia wyższe
inżynierskie
Kurs pedagogiczny
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznałem się z dokumentami MENiS regulującymi system awansu zawodowego nauczycieli.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarłem kontrakt z opiekunem stażu
Obserwowałem lekcje prowadzone przez opiekuna stażu
Prowadziłem lekcje obserwowane przez opiekuna stażu
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
Statutem Szkoły wraz z jego zmianami
Programem Wychowawczym Szkoły
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania
§ 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Przepisami BHP na stanowisku pracy
Harmonogramem uroczystości szkolnych
Dziennikami lekcyjnymi i pozalekcyjnymi
§ 6 ust. 2 pkt. 2, 4 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
Udział w dodatkowych pracach :
Brałem aktywny udział w promocji szkoły – pomagałem w przygotowaniu dni otwartych dla rodziców i kandydatów
Brałem udział w spotkaniach zespołu nauczycieli uczących elektroniki, teleinformatyki i elektryki.
Byłem członkiem komisji na egzaminie maturalnym
Zorganizowałem wycieczkę na targi AUTOMATICON 2013 (22.03.2014) oraz wycieczkę do Muzeum PKiN na interesujące zagadnienia związane z kierunkiem kształcenia dla klas elektronicznych tj. 2a,2b,3a oraz 4a
Wspólnie z Panem Adamem Gałachem i Panem Maciejem Kopydłowskim przygotowywałem pytania na próbny egzamin teoretyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektronik oraz przygotowałem i przeprowadziłem egzamin praktyczny dla klas: 2a i 2b.
§ 6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Wnioski do dalszej pracy
Odbycie kursu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminów zawodowych
Kontynuacja prowadzenia zajęć wyrównawczych jak i również przygotowujących do egzaminów kwaifikacyjnych
Udział w kursach doszkalających
Mam nadzieję pełnić funkcję wychowawcy klasy
Dziękuję serdecznie
za uwagę
Dzięki tej lekturze zrozumiałem jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałem się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.
Zapoznałem się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałem własną pracę.

Udział w Kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym dla czynnych zawodowo nauczycieli 2013/14- organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Realizacja studiów magisterskich na kierunku elektronika i telekomunikacja

Udział w szkoleniu dla administratorów elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Zewnętrzne formy doskonalenia:
Poznanie sytuacji rodzinnej, zainteresowań, potrzeb i zagrożeń dotyczących uczniów
Stały kontakt z pedagogiem i psychologiem
Poznawanie uczniów podczas asystencji
Wplatanie w zajęcia zagadnień wychowawczych
Studiowanie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej
Kontakt z rodzicami
Uważam zarówno wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze.

Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałem swoje spostrzeżenia oraz dzieliłem się swoimi wątpliwościam
Jako obserwator uczestniczyłem w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i w czasie obserwacji lekcji zwracałem szczególną uwagę na:
formy pracy,

rodzaje środków dydaktycznych,

rozplanowanie czasu na lekcji,

sposób prowadzenia zajęć,

język oraz komunikację z uczniami
Dzięki tym zajęciem poznałem różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłem nową wiedzę, którą później starałem się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
Prowadziłem lekcje obserwowane przez opiekuna stażu:
Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałem przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć

Przygotowywałem różnorodne pomoce dydaktyczne,


Omawianie przebiegu zajęć, słabe i mocne strony.

Na tej podstawie tych zajęć wyciągałem wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętnośc
Prowadziłem lekcje obserwowane przez dyrektora szkoły:
Przeprowadziłem lekcje w obecności dyrektora szkoły, które zostały szczegółowo omówione. Pani dyrektor zwróciła uwagę na mocne i słabe strony prowadzenia lekcji. Wszystkie uwagi starałem się wykorzystać podczas kolejnych zajęć
W ramach integracji z uczniami pomogłem, uczestniczyłem i organizowałem wycieczkę do Jugowic
– wycieczka szkolna klasy 2b (maj 2014).

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpocząłem w
Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
w Warszawie na stanowisku nauczyciela stażysty przedmiotów zawodowych.

W trakcie odbywania stażu starałem się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego:

„Ocenianie kształtujące”


„Nowoczesne metody nauczania”


Wewnętrzne formy doskonalenia:
Nawiązałem współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałem się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
Full transcript