Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แผนธุรกิจ เสื้อผ้า(สกรีน)

No description
by

Kissanasak Mark

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แผนธุรกิจ เสื้อผ้า(สกรีน)

แนวความคิดและที่มาของธุรกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่สร้างศักยภาพทางการตลาด
ลักษณะเด่นของการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
กลยุทธ์ทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
- ผลิตสินค้าเพื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

- เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย

- เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย

- เพื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันทางการตลาดในอนาคต


- กลุ่มวัยรุ่น
- กลุ่มวัยกลางคน
- กลุ่มเด็ก
- กลุ่มนักศึกษา
- กลุ่มบุคคลทำงาน
- กลุ่มครอบครัว


เทคโนโลยีธุรกิจหลายๆธุรกิจหันมาสนใจ และใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น


แผนธุรกิจ เสื้อผ้า(สกรีน)
แผนธุรกิจ เสื้อผ้า(สกรีน)
1. การผลิตและการนำพาไปเข้าสู่อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม
2. การเติมเต็มและการปฏิบัติบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
3. การใช้อินเทอร์เน็ตส่งเสริมสินค้าและบริการ
4. ยกระดับความสัมพันธ์ของลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต

ประสิทธิภาพของการตลาดทางตรงผ่านอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกาย
การวิเคราะห์สถานการณ์
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ คือ มุ่งผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า

พันธกิจ คือ ให้บริการสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในด้านคุณภาพของตัวสินค้า และสามารถใช้สินค้่า


เป้าหมายระยะสั้นภายใน 1 ปี
1. วิเคราะห์และพัฒนาสินค้าสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
2. มีการพัฒนาตัวสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าหมายระยะกลางภายใน 3-5 ปี
1.การเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายตัวสินค้าให้กว้างขวางขึ้น
2.เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายตามจังหวัดต่างๆ
เป้าหมายระยะยาวภายใน 5 ปีขึ้นไป
1.สามารถเป็นผู้นำแฟชั้นในปัจจุบันได้ง่าย
2.การขยายตลาดก็สามารถทำได้โดยง่าย
แผนการผลิต
คุณภาพ: เนื้อผ้า Cotton 100% สามารถรีดทับบนตัวสกรีนได้

การออกแบบสินค้า: ออกแบบขนาดและลายเสื้อตามวัย และstyle ของลูกค้า

กระบวนการผลิตและปฎิบัติการ : เริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ คื่อ สั่งซื้อเสื้อโดยกำหนดไซต์เสื้อตามความต้องการของลูกค้า
แผนการตลาด
- ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย
1. จุดเด่นของตัวสินค้า
2. การจัดวางตัวสินค้าในเว็บออนไลน์
3. ตัวอย่างตัวสินค้าเสื้อสกรีน
4. พื้นที่ช่องจัดจำหน่ายตัวสินค้า
แผนการตลาด
5. ยอดขาย และส่วนแบ่งของการตลาด
กำหนดกลุ่มลูกค้า
- วัยรุ่น - วัยทำงาน
- วัยกลางคน - วัยผู้ใหญ่
- นักศึกษา - ครอบครัว
- เด็กเล็ก - เทศกาลต่างๆ

แผนเชิงกลยุทธ


• กลยุทธระดับองค์กร
• มุ่งเน้นการเติบโต มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
• กลยุทธคงตัว มีลักษณะของ
• การลดขนาดกิจการมาตรการหรือแผนการที่จัดทำขึ้น
• กลยุทธระดับธุรกิจ

แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
1. มีทั้งขายปลีกและขายส่ง
2. สินค้าหลากหลาย
3. ขายสินค้าในราคาที่ไม่แพงกว่าคู่แข่ง
4. มีการบริการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ของลูกค้า และมีรอบการจัดส่งสินค้าที่แน่นอน
5. มีบริการจัดหาสินค้าอื่นที่ไม่มีในร้านให้ลูกค้าตามต้องการ
6. มีฐานลูกค้าเก่าตั้งแต่ดำเนินการโดยบิดามารดา
7. มีการให้เครดิตระยะสั้นกับลูกค้าประจำ

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
มีแผนการที่จะจัดระบบบัญชีการเงินและระบบบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นมาตรฐาน สามารถนำระบบบัญชีที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ์ด้านการจัดการ
มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดยจัดโครงสร้างองค์กร และแบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจนและพัฒนาวิธีการที่จะให้บริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
แผนกลยุทธ์ด้านการบริการ
มีกลยุทธ์ด้านบริการ โดยให้บริการจัดสินค้าตามรายการที่ลูกค้าต้องการ เพียงแต่ลูกค้าโทรมาสั่งหรือนำรายการมาให้
ธุรกิจ
• การเงิน เป็นการกําหนดแผนงานด้านการเงินใหสอดคล้องกับกลยุทธระดับธุรกิจ
- เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อสินค้าด้วยเงินสดและเงินเชื่อ เพื่อจัดซื้อสินค้าให้ได้ในราคาต่ำ
- จำหน่ายสินค้าด้วยเงินสด เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ และป้องกันปัญหาการเรียกเก็บหนี้
- จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอสำหรับการจัดซื้อสินค้าครั้งละจำนวนมากเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำ

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
เส้นทางในการนำผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรืออาจเป็นกลุ่มของสถาบันซึ่งเกี่ยว
กับขั้นตอนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่หาง่ายสำหรับใช้ในการบริโภค
การโฆษณา( Advertising )
โฆษณาเป็นการประกาศสินค้าหรือการบริการที่ต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ จุดประสงค์ก็เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักสินค้าหรือการบริการของทางร้าน
การส่งเสริมการขาย ( Promotion )
การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการ โดยการจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายต่าง ๆ
1. การส่งเสริมการขายด้านลดราคา
2. การส่งเสริมการขายโดยการใช้คูปอง
3. การส่งเสริมการขายโดยการให้ของแถม
4. การส่งเสริมการขายโดยการแข่งขันและให้รางวัล
5. การส่งเสริมการขายโดยการชิงโชค

ชนิดของสีสำหรับซิลส์สกรีน
- สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสีจม
- สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสีลอย
- สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสียาง
- สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสีนูน
- สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสีฟลอยด์
- สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสีพลาสติซอล

สีสำหรับซิลส์สกรีน
1. สีพิมพ์ซิลค์สกรีนผ้า (เสื้อ กางเกง ปลอกหมอน ผ้าชนิดต่างๆ)
2. สีพิมพ์ซิลค์สกรีนกระดาษ(โปสเตอร์ ป้าย นามบัตร)
3. สีพิมพ์ซิลค์สกรีนไม้ (ไม้อัด ไม้MDF ไม้ยาง อื่นๆ)
4. สีพิมพ์ซิลค์สกรีนโลหะ (เหล็ก สังกะสี สแตนเลส อื่นๆ)
5. สีพิมพ์ซิลค์สกรีนพลาสติค(PU PVC PE อื่นๆ)
6. และ อื่นๆ ตามวัสดุที่นำมาสกรีน

ราคาขนาดเสื้อเปล่า และเสื้อสี (COTTON 100%)
Size รอบอก ราคา
S 34 50
M 38 60
L 42 65
XL 46 70
XXL 52 75

ลายการ์ตูน ราคา
โดราเอม่อน 150
มิกกี้เม้าส์/มินนี้เม้าส์ 150
หมีพูห์ 130
เซลามูน 100
หมี 120
คิตตี้ 135
กบเคโร๊ะ 125
หมีแพนด้า 155
BEN 10 155

แบบตัวอักษร ราคา
แบบสมาชิกกลุ่ม 120
แบบทีมฟุตบอล 129
แบบคำขวัญหรือคติประจำใจ 135
แบบครอบครัว 119
แบบคำกวนๆหรือคำอวยพร 145
แบบคำโบราณหรือคำไทยๆ 129
แบบข้อความต่างๆเกินกำหนด 120 ขึ้นไป

ค่าสกรีนเสื้อสี และเสื้อเปล่า
- ค่าสกรีนเสื้อสีละ 10 บาท สำหรับออเดอร์ตั้งแต่ 50 ลงไป
- ค่าสกรีนเสื้อสีละ 7 บาท สำหรับออเดอร์ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป
- ค่าบล๊อคสกรีน ขนาดลายไม่เกิน A4 150 บาท/ บล๊อค

ค่าสกรีนเสื้อเปล่า
- ค่าสกรีนเสื้อเปล่าละ 8.50 บาท สำหรับออเดอร์ตั้งแต่ 50 ลงไป
- ค่าสกรีนเสื้อเปล่าละ 5.50 บาท สำหรับออเดอร์ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป
- ค่าบล๊อคสกรีน ขนาดลายไม่เกิน A4 130 บาท/ บล๊อค

การเงินและการวางแผนในการสั่งเสื้อ
วิธีคำนวณราคาเสื้อ
ลูกค้าต้องการสั่งสกรีนเสื้อ 1 ลาย(มี 2 สี) จำนวน 120 ตัว คล่ะไซส์
ส่วนที่ 1 คำนวณค่าเสื้อ
Size S 50 ตัว ราคาตัวล่ะ 55 บาท = 2,750 บาท
Size M 50 ตัว ราคาตัวล่ะ 65 บาท = 3,250 บาท
Size L 20 ตัว ราคาตัวล่ะ 85 บาท = 1,700 บาท
Size XL 20 ตัว ราคาตัวล่ะ 95 บาท = 1,900 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าทำบล็อค
ลายสกรีน 2 สี ต้องทำบล็อคสกรีนแยกตามสี จำนวน 2 บล็อค ราคาค่าทำ 150 บาทต่อบล็อครวม 2 บล็อค = 300 บาท (ในกรณีนี้ลูกค้าสั่งเสื้อกับทางร้านมากกว่า 100 ตัว ดังนั้นค่าบล็อคจะไม่ต้องเสีย)

ส่วนที่ 3 ค่าสกรีนเสื้อ
ในกรณีนี้ลูกค้าสั่งเกิน 100 ตัว คิดค่าสกรีนสีล่ะ 7 บาท ใช้ 2 สี ดังนั้นค่าสกรีนต่อเสื้อ 1 ตัว 7X2 =14 บาท จำนวนเสื้อที่สกรีน 120 ตัว รวมค่าสกรีนต่อออเดอร์จะเท่ากับ 120 x 14 = 1,680 บาท

ส่วนที่ 4 รวมราคา
รวมราคาค่าสกรีน ค่าเสื้อ + ค่าบล็อค(ฟรี) + ค่าสกรีนเสื้อ จะเท่ากับ 7,700 + 0 + 1,680 = 9,380 บาท คิดเฉลี่ยต่อตัว ราคาตัวล่ะ 78.16 บาท

ระบบการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
การชำระเงินออนไลน์ มีประโยชน์มาำกสำหรับท่านที่ทำการสั่งซื้อสินค้าบน Internet เพราะจะต้องมีการชำระเงินก่อนได้สินค้า เรายินดีเป็นผู้ให้บริการในด้านการชำระเงินออนไลน์ หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้แก่ลูกค้าที่มาบริการของทางร้านเรา
องค์ประกอบในการชำระเงิน
1. ลูกค้า(Customer)
2. ร้านค้า(Merchant)
3. ธนาคารที่ร้านค้าเปิดบัญชีไว้ (Acquiring Bank)
4. ธนาคารผู้ออกบัตร (Issuing Bank)

1.สามารถอัพเดทแบบเสื้อกับลายสกรีนใหม่ๆได้ง่ายๆ
2.สามารถนำเสนอตัวสินค้าได้ตลอดทุกเทศกาล
3.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนในการใช้จ่ายภายในร้าน
4.ประหยัดเวลาในเรื่องของการเดินทางของลูกค้า
5.สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง
จบการนำเสนอ
ขอบคุณครับ
Full transcript