Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
by

Piotr Romański

on 13 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
złożenie wniosku
– w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy

korekta wniosku
– w przypadku, gdy Wnioskodawca zostanie wezwany na piśmie przez UM do usunięcia braków we wniosku albo wycofuje wniosek w części

Należy zaznaczyć odpowiednie pole:

W przypadku
korekty wniosku
, Wnioskodawca dokonuje poprawek i uzupełnień w polach wniosku /załącznikach, wyłącznie tych do korekty których został wezwany.
Nie należy wypełniać całego wniosku
. Dane wniosku nie objęte korektą muszą być tożsame z danymi, które zostały podane w ostatniej złożonej wersji wniosku.
Należy podać dokładny
adres siedziby Wnioskodawcy
oraz
numery telefonu
i
faksu
(wraz z numerem kierunkowym) i
adres e-mail
. Dane powinny być zgodne z danymi
Ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych

(...)
, prowadzonej przez Biuro Powiatowe ARiMR.
Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż w wierszach powyżej lub ustanowiono pełnomocnika.
Jeżeli operacja realizowana jest w kilku miejscowościach, należy wymienić nazwy tych miejscowości wpisując je kolejno, odpowiednio
pola części A, B, C....
W polu 3.5. TERYT należy podać 7 - cyfrowe oznaczenie dotyczące numeru miejscowości ustalonego na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)
Należy wpisać numer identyfikacyjny
nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807).

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, przed złożeniem wniosku zobowiązany jest złożyć wniosek o nadanie numeru we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i załączyć do wniosku kopię potwierdzenia złożenia.

W zależności od statusu prawnego Wnioskodawcy należy wypełnić odpowiednie pola, zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym w dołączonych do wniosku dokumentach i Ewidencją producentów, ewidencją gospodarstw rolnych (...), prowadzoną przez Biuro Powiatowe ARiMR.
Wnioskodawca w
polu 3.1
. powinien podać pełną nazwę. Wnioskodawca może przystawić pieczęć nagłówkową. Treść pieczęci musi być czytelna.

W
polu 3.2.
należy wpisać NIP Wnioskodawcy – w przypadku Wnioskodawcy, którym jest gmina albo powiat nie należy wpisywać numeru NIP urzędu gminy czy starostwa powiatowego. W każdą komórkę należy wpisać tylko jedną cyfrę numeru NIP.

W
polu 3.3.
należy wpisać REGON – w przypadku Wnioskodawcy, którym jest gmina albo powiat nie należy wpisywać numeru REGON urzędu gminy czy starostwa powiatowego.
Należy wypełnić zgodnie z:
a) zaświadczeniem terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta/ burmistrza (
dotyczy gminy
);
b) uchwałą o wyborze starosty (
dotyczy powiatu
);
c) dokumentem potwierdzającym dane osób reprezentujących związek międzygminny, np. uchwałą zgromadzenia związku międzygminnego w sprawie wyboru przewodniczącego zarządu
związku międzygminnego (
dotyczy związku międzygminnego
);
d) dokumentem potwierdzającym dane osób reprezentujących związek powiatów, np. uchwałą zgromadzenia związku powiatów w sprawie wyboru przewodniczącego zarządu związku powiatów (
dotyczy związku powiatów
).
Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści, w sposób nie budzący wątpliwości
rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany
. Załączane do wniosku pełnomocnictwo, powinno zawierać
potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza
lub inne uprawnione do tego organy. Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne zdołączonym do wniosku pełnomocnictwem.
W sprawach dotyczących operacji
należy wskazać osobę uprawnioną do kontaktu z UM
, poprzez wpisanie we wniosku danych identyfikujących tę osobę.
Należy określić tytuł operacji, który we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie powinien być podawany w takim właśnie brzmieniu.

Tytuł powinien być zwięzły oraz informować o rodzaju planowanego przedsięwzięcia.
Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)
Planowany cel operacji powinien wpisywać się w cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla tego typu operacji, tj. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Należy w sposób
zwięzły
i
mierzalny
określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji i
uzasadnić
, w jaki sposób wpływa on na osiągnięcie celów określonych w Programie.
Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez wstawienie znaku „X”
Należy podać planowany termin zakończenia operacji lub jej etapów w układzie – miesiąc/rok.
Należy przyjąć, że termin zakończenia etapu to planowany termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową do UM
.

Terminy zakończenia ustala się odrębnie dla każdego etapu operacji.

Ustalając termin zakończenia realizacji etapów operacji, rozumianych jako termin złożenia wniosku o płatność pośrednią/końcową, należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp.

Wypełnienie tej sekcji
jest obowiązkowe
, gdyż jest to warunek dostępu do pomocy finansowej i nie wstawienie znaku „X”
będzie stanowić o odmowie przyznania pomocy.
Konieczne jest załączenie niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i funkcjonowanie sieci szkieletowej, np. kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo kopii zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zaplanował budowę takiej sieci, należy przedłożyć kopię ww. dokumentów najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.
Należy podać dokładną nazwę oraz adres obiektu użyteczności publicznej, np.:
Publiczny Ośrodek Zdrowia w miejscowości X, ul. Piłsudskiego 110.
Należy podać nr drogi (o wyższej kategorii), z którą łączy się droga realizowana w ramach operacji objętej wnioskiem.Jeżeli droga łączy się z drogą o tej samej lub niższej kategorii należy wpisać znak „-”.

Na podstawie tego kryterium (jeżeli droga prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej) będą przyznawane punkty, gdyż preferowane są drogi dojazdowe do miejscowości istotnych ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji.
Zalecane jest, aby położenie budynku/obiektu zaznaczyć na załączonej mapce/szkicu sytuacyjnym.
Jeżeli Wnioskodawca realizuje operację
na drodze wewnętrznej
należy określić w formie
odrębnego oświadczenia jaką kategorię drogi publicznej w wyniku realizacji operacji droga wewnętrzna otrzyma
.
Na etapie składania wniosku o płatność końcową będzie zweryfikowane czy droga wewnętrzna po skategoryzowaniu łączy się z drogą o wyższej kategorii.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy załączyć do wniosku
kopię mapy z numerami dróg
albo
kopię uchwały rady powiatu/sejmiku województwa w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych/wojewódzkich
lub
wydruk ze strony internetowej z wykazem dróg powiatowych/wojewódzkich/krajowych.
Należy wstawić znak „X” w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach porozumienia pomiędzy gminami, powiatami lub gminą a powiatem. W takim przypadku należy na potwierdzenie załączyć do wniosku kopię porozumienia.

Operacja realizowana w porozumieniu pomiędzy poszczególnymi jst uzyska dodatkowy punkt w rankingu operacji, gdyż preferowane są kompleksowe rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej.
Związek międzygminny albo związek powiatów uzyska dodatkowy punkt za ww. kryterium, jeżeli będzie realizował operację w porozumieniu z jst, nie będącą członkiem związku
.
Należy podać liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków (na podstawie danych ewidencji ludności prowadzonej przez właściwy urząd gminy/miasta). Liczba mieszkańców wpisana w tym polu powinna być zgodna z sumą liczb wykazanych w zaświadczeniach, wystawionych przez wójta/burmistrza, określających liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja.
Wykazana w tej sekcji liczba mieszkańców będzie miała znaczenie w sytuacji, gdy operacje uzyskają w ramach oceny taką sama liczbę punktów – wówczas o kolejności na liście zdecyduje zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców miejscowości, na obszarze których jest realizowana operacja
.
Należy podać liczbę dróg objętych planowaną operacją.
Należy podać zakres, w jakim będzie realizowana operacja, poprzez wpisanie wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji - w podziale na drogi wewnętrzne, gminne lub powiatowe.

Wartości należy podać w kilometrach
z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
.

Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji zostaną zamieszczone w umowie o przyznaniu pomocy i będzie skutkowało ich osiągnięciem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
Należy podać liczbę dróg objętych planowaną operacją.

W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, poszczególne punkty w ramach oceny punktowej zostaną przyznane, jeżeli kryteria wyboru będą spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.
Należy podać dane dotyczące
kosztów kwalifikowalnych (inwestycyjnych)
poszczególnych zakresów w podziale na drogi wewnętrzne, gminne lub powiatowe.
Koszty kwalifikowalne należy podać w zł.
W przypadku, kiedy operacja będzie dotyczyła przebudowy drogi w ramach której będzie również zmieniana nawierzchnia, koszty kwalifikowalne należy wpisać jedynie w
punkcie 1.2.

W
punkcie 1.3
koszty kwalifikowalne należy wpisać tylko w przypadku kiedy operacja będzie dotyczyła wyłącznie zmiany nawierzchni drogi (nie powiązanej z przebudową drogi).
Do
punkcie 1.4.
należy wskazać jako koszty kwalifikowalne wyłącznie koszty budowy kanałów technologicznych związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Koszty budowy kanałów technologicznych związanych z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu nie będą stanowiły kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku, gdy koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji zostały ujęte kosztach kwalifikowalnych w pkt 1.1-1.4 należy podać w
punkcie 1.5
wartość „0,00”.
W
polu 1.6.
należy zsumować koszty kwalifikowalne, dotyczące zakresów poszczególnych kategorii dróg.
Wszystkie koszty podane w tej sekcji muszą być zgodne z odpowiadającymi im kosztami wyszczególnionymi w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
W kolumnie Całkowity koszt operacji (w zł) należy w poszczególnych wierszach wpisać wartość wszystkich planowanych do poniesienia kosztów. Natomiast w kolumnie Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) należy wpisać tę część kosztów, która jest kwalifikowalna.
W ramach kontroli administracyjnej wniosku w szczególności będzie dokonywana weryfikacja w zakresie racjonalności przedstawionych kosztów, która będzie polegała na sprawdzeniu, czy zaproponowane przez Wnioskodawcę ceny mieszczą się w wartościach rynkowych, czy wszystkie elementy zakresu rzeczowego są niezbędne do osiągnięcia celu operacji.

Do weryfikacji zostanie wykorzystane rozeznanie rynku, sprawdzenie w dostępnych bazach danych, ofertach internetowych itp.
3.1. Koszty kwalifikowalne I etapu operacji
Należy podać koszty kwalifikowalne I etapu operacji zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.2. Koszty kwalifikowalne II etapu operacji
Należy podać koszty kwalifikowalne II etapu operacji zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Koszty kwalifikowalne (suma kwot 3.1.-3.2.)
Wartość w polu 3.3. Koszty kwalifikowalne stanowi sumę pól 3.1. Koszty kwalifikowalne I etapu operacji oraz 3.2. Koszty kwalifikowalne II etapu operacji.

Wartości wpisane w ww. polach muszą odpowiadać wartościom wpisanym w tabeli Zestawienie rzeczowo-finansowe.
Poziom pomocy (% kosztów kwalifikowalnych) = 63,63%
5.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji
Jeżeli operacja realizowana jest w jednym etapie, Wnioskodawca wpisuje w polu 5.1. całą kwotę pomocy.

5.2. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji
Jeżeli operacja realizowana jest w jednym etapie w pole 5.2. należy wpisać wartość „0”.
Natomiast dla dwuetapowej operacji należy wpisać kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy wnioskowaną kwotą pomocy (pole 5.3) i wnioskowaną kwotą pomocy dla I etapu (pole 5.1).

5.3. Wnioskowana kwota pomocy (suma kwot pkt 5.1.–5.2.)
Wnioskowana kwota pomocy stanowi sumę wnioskowanych kwot pomocy I oraz II etapu operacji podanych odpowiednio w polu 5.1. oraz 5.2.

Należy podać wnioskowaną kwotę pomocy również słownie.

Przy obliczaniu kwoty pomocy należy wziąć pod uwagę poziom pomocy wynoszący
dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych
oraz limit -
wysokość pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie może przekroczyć 3 000 000 zł na Beneficjenta w okresie realizacji Programu
.

Przy ustalaniu limitu pomocy uwzględniona zostanie kwota pomocy już wypłacona oraz przyznana na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
Kwotę pomocy podaje się w złotych zaokrąglając w dół do pełnych złotych.
6.1. Operacja została uwzględniona w planie finansowym
Jeżeli Wnioskodawca uwzględnił środki na realizację wnioskowanej operacji w uchwale budżetowej lub w wieloletnim planie
inwestycyjnym należy wstawić znak „X” i w sekcjach 6.2 oraz 6.3 wpisać odpowiednie dane identyfikujące uchwałę.

Jeżeli Wnioskodawca na dzień składania wniosku nie uwzględnił finansowania operacji w swoim budżecie, jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować UM o przyjęciu stosowanej uchwały.

Uchwała budżetowa lub jej zmiana albo uchwała o wieloletnim planie inwestycyjnym musi być podjęta/zmieniona najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznaniu pomocy.

6.2. Numer uchwały
Jeżeli Wnioskodawca podjął już uchwałę budżetową albo w sprawie zmiany budżetu lub w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego, w której ujęto wydatki na realizację operacji, należy podać nr uchwały. Jeżeli uchwała budżetowa/zmiana budżetu nie została podjęta należy wstawić znak: „–”.

6.3. Data podjęcia uchwały
Jeżeli Wnioskodawca podjął już uchwałę budżetową albo w sprawie zmiany budżetu lub uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego, w której ujęto wydatki na realizację operacji należy podać datę jej podjęcia (w formacie dd/mm/rok). Jeżeli uchwała
budżetowa/zmiana budżetu nie została podjęta należy wstawić znak: „–”.
Należy dokonać odpowiedzi „Tak” lub „Nie” na pytania zawarte w tej części wniosku o przyznanie pomocy. Na podstawie udzielonych przez Wnioskodawcę odpowiedzi UM dokona oceny możliwości realizacji operacji objętej wnioskiem bez udziału środków publicznych.
W tabelę
VI. Informacja o załącznikach
, należy wpisać w kolumnie
Liczba załączników
odpowiednio liczbę załączonych dokumentów oraz w zależności od tego czy dany załącznik dotyczy Wnioskodawcy lub realizowanej operacji należy wstawić znak „X” w odpowiednie pole.
Zaświadczenie wystawione przez wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku – oryginał
Zaświadczenie powinno określać liczbę mieszkańców
zameldowanych w danej miejscowości na pobyt stały oraz czasowy
.

Jeżeli operacja będzie realizowana w więcej niż jednej miejscowości, należy załączyć stosowne zaświadczenia uwzględniające liczbę ludności
każdej miejscowości, w której planowana jest realizacja operacji
.
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – kopia
Dokument powinien potwierdzać prawo do dysponowania nieruchomością
przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres pięciu lat od planowanej wypłaty płatności końcowej
.


odpis z ksiąg wieczystych
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,

odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej
. Kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub

prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej
. Kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub

ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej.
Kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie.
Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:
Złożenie dokumentu potwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomością nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji Wnioskodawca załącza do wniosku ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi.
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - oryginał

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, na której zamierza zrealizować operację powinien złożyć oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz w okresie związania celem. Należy wówczas załączyć również
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, np. kopie umów dzierżawy, użyczenia.

Oświadczenie powinno być złożone przez każdego właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza samoistnego nieruchomości.
Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Decyzja o pozwoleniu na budowę – jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń – kopia

Decyzja załączana jest w przypadku operacji, dla których jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę musi być decyzją ostateczną najpóźniej w dniu przesłania uzupełnień / wyjaśnień.

Jeżeli data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do
poświadczenia aktualności pozwolenia np. poprzez dostarczenie lub okazanie strony dziennika budowy.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ - kopia

wraz z:

oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał
lub

potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - kopia

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej załącza się, jeżeli Wnioskodawca na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687 z późn. zm.) został zobligowany do jej uzyskania.

Wówczas nie będzie wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie
, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej reguluje wszystkie kwestie dot. prawa budowlanego.
Szacunkowe zestawienie kosztów – oryginał lub kopia
Szacunkowe zestawienie kosztów składane jest wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym.

Szacunkowe zestawienie kosztów powinno się odnosić się do zakresu operacji wyszczególnionego we Wniosku.

W Szacunkowym zestawieniu kosztów należy podać:
wyszczególniony zakres rzeczowy
wraz z
miernikami
oraz
koszty operacji wraz ze wskazaniem ich źródła
.

Ceny w Szacunkowym zestawieniu kosztów powinny być określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. W dokumencie przewidziana została kolumna, w której dla każdej wymienianej pozycji kosztowej należy wskazać źródło, na podstawie którego oszacowana została cena.
Program funkcjonalno-użytkowy – oryginał lub kopia
Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), zgodnie z którym należy sporządzić ten dokument.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – kopia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
należy przedłożyć wyłącznie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru realizacji operacji.
W takim przypadku
wraz ze studium należy przedłożyć decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego
. Należy przy tym dodać, iż decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego może nie być dołączona do wniosku w przypadku realizacji inwestycji zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wnioskodawca może przedstawić wydruk ze strony internetowej zawierający link do strony www (np. ze strony BIP gminy, powiatu) oraz datę wydrukowania. Wnioskodawca może przedstawić tylko ten fragment (wycinka) dokumentu, który zawiera informacje dotyczące inwestycji. Dopuszcza się złożenie dokumentacji w postaci elektronicznej (np. zapisanej lub zeskanowanej dokumentacji na nośniku optycznym CD).
Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT - oryginał

Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości odzyskania VAT na mocy prawodawstwa krajowego.

Jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, powinien złożyć oryginał Oświadczenia o kwalifikowalności VAT.

Gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji
powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, którą koniecznie należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność.

Porozumienie zawarte pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem – kopia

Gdy operacja będzie realizowana wspólnie z inną gminą lub powiatem należy załączyć kopię zawartego porozumienia. W treści porozumienia należy dokładnie wskazać przedmiot porozumienia – nazwę inwestycji drogowej, jej zakres rzeczowy, planowane koszty oraz termin realizacji.

Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji - oryginał lub kopia

Mapy lub szkice powinny jednoznacznie wskazywać umiejscowienie operacji, połączenie z innymi drogami, a przede wszystkim położenie budynków użyteczności publicznej, wymienionych we wniosku.

Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na
identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac
,
określić miejsca realizacji operacji i planowanych robót
oraz
umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót
. Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może skopiować z projektu budowlanego.

Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy, w tym kryterium regionalnego – kopie

Należy załączyć do wniosku wszelkie decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem realizacji operacji oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy, w tym kryterium regionalnego.

Dokumentem, który należy złożyć, pomimo nie wymienienia enumeratywnie jako załącznik do wniosku jest, m.in. pozwolenie wodno-prawne - jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek ich uzyskania.

INFORMACJE OGÓLNE
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy zwanego dalej „wnioskiem”, należy zapoznać się z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1414) oraz z
Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
.

Wnioskodawca w dowolnym momencie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy lub innej deklaracji może
zwrócić się z pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części.
Jeżeli Wnioskodawca został poinformowany o niezgodnościach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia czynności kontrolnych lub jeśli ta kontrola ujawni jakiekolwiek przypadki niezgodności, wycofanie nie jest dozwolone odnośnie do części tych dokumentów, których dotyczy niezgodność.
Wycofanie stawia Wnioskodawcę w sytuacji, w jakiej znajdował się przed złożeniem odnośnych dokumentów lub ich części.
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:
a. wniosek został podpisany i opieczętowany przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę albo przez pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu,
b. wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,
c. załączone zostały wszystkie wymagane dla danego rodzaju operacji, dokumenty.
Dziękuję za uwagę
www.prow.malopolska.pl
Wnioskodawca oświadcza, że:
zna zasady przyznawania pomocy,
informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz że zna skutki składania fałszywych oświadczeń,
koszty kwalifikowalne operacji nie będą wspófinansowanane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe,
w przewidzianym we wniosku o przyznanie pomocy terminie, realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
wyraża zgodę na udostępnienie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
zna obowiązki dotyczące prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.
Dane podmiotu ubiegajacego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskieji państw członko-wskich dla zabezpieczenia intere-sów finansowych Unii.
Informacja o przyznaniu pomocy z publicznych środków finanso-wych, w tym przy znana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy na operacje typu "Budo-wa lub modernizacja dróg lokal-nych", będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW.
W Zestawieniu rzeczowo–finansowym operacji należy
wyszczególnić zakres planowanych do realizacji robót, dostaw i usług (zadań) wraz z określeniem mierników rzeczowych
.
Dla robót budowlanych, ujętych w Zestawieniu rzeczowo–finansowym operacji
należy sporządzić Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych albo program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów
(w przypadku realizacji operacji metodą „zaprojektuj-wybuduj”) i załączyć je do wniosku.
Dla kosztów poniżej 20 000 zł w celu zapewnienia, że wykazane planowane koszty nie przekraczają wartości rynkowej tych kosztów
należy dokonać rozeznania rynku i wskazać źródło przyjętych cen
.

Rozeznanie rynku oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen u potencjalnych dostawców/usługodawców, o ile na rynku istnieje więcej niż jeden dla określonego rodzaju dostaw/usług.

W przypadku, gdy wnioskodawca stwierdzi, że nie znalazł na rynku więcej niż jednego potencjalnego dostawcy/usługodawcy zobowiązany jest do wyczerpującego uzasadnienia takiej sytuacji.

Opis zadań musi być opatrzony datą sporządzenia i podpisany przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika.
Opis zadań sporządza się w przypadku
dokonywania zakupu sprzętu
,
materiałów i usług służących realizacji operacji
, które
nie zostały ujęte w kosztorysie inwestorskim albo w szacunkowym zestawieniu kosztów
.
Koszt realizowanej operacji należy odpowiednio podzielić na koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne.
W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, poszczególne punkty w ramach oceny punktowej zostaną przyznane, jeżeli kryteria wyboru będą spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.
Dokument ten
nie jest dokumentem potwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomością.
Potwierdza jedynie zgodę na zachowanie celu operacji przez właściciela/współwłaściciela w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
dodatkowo
1 pkt
do oceny punktowej operacji
dodatkowo
2 pkt
do oceny punktowej operacji
dodatkowo
3 pkt
do oceny punktowej operacji
dodatkowo
1 pkt
do oceny punktowej operacji
Full transcript