Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alminnelig kontraktsrett

No description
by

Jan-Ove Færstad

on 27 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alminnelig kontraktsrett

Oversikt over Kontraktsrett I
Kontraktsrettslig
binding
Er bindende
avtale inngått?
Hva er partene
bundet til?
Må en ellers bindende avtale settes til side som ugyldig?
Må innholdet i en ellers bindende avtale lempes eller settes til side?
avtalelovens modell
Tilbud
Aksept
Hadde den ene parten en beskyttelsesverdig forventning om ("rimelig grunn til å tro") at den andre parten fremsatte et tilbud/en aksept?
Ordlyd
Konsis
Spesifikk
Passivitet
Andre omstendigheter?
Aksepten må stemme med tilbudet, avtl. §6
Avvikende vilkår
Nye vilkår
Aksepten må komme frem innen akseptfristens utløp, jf. avtl. §§ 2-4
Samsvarende aksept i rett tid = avtale
Et avslag innebærer at begge parter blir ubundet
avtalelovens modell
Har avtalens parter en beskyttelsesverdig forventning om ("rimelig grunn til å tro") at avtale er inngått?
Prosedyreavtale
Avtalefrihet, jf. avtl. § 1
Enighet om vesentlige punkter
Realytelse
Pris
Andre punkter?
Manglende formalisering?
Felles forutsetning om formalisering?
Fremkom en subjektiv forventning om formalisering tilstrekkelig klart?
Standardavtaler
Er standardvilkåret vedtatt?
Har leverandøren en begrunnet forventning om ("rimelig grunn til å tro") at kunden har vedtatt vilkåret?
Er kunden kjent med vilkåret?
Er det tale om forhandlede eller ensidig utarbeidede vilkår?
Fremstår vilkåret som overraskende?
Er vilkåret ubalansert?
Binding ved representasjon, avtl. § 10 (1)
"i fuldmagtsgiverens navn"
"indenfor fuldmagtens grænse"
Selvstendig fullmakt
Stillingsfullmakt
avtl. § 10 (2)
Frasagnsfullmakt
avtl. § 13
avtl. § 14
avtl. § 16
Uselvstendig fullmakt
Oppdragsfullmakt
avtl. § 18
Ulovfestet fullmakt
Toleransefullmakt
Kombinasjonsfullmakt
Har partene oppnådd enighet?
- Hva er partenes rettigheter og plikter etter avtalen?
Hadde partene en felles enighet på avtaleinngåelsestidspunktet?
Var den ene parten kjent med den andre partens subjektive forståelse?
Partenes felles forståelse
Objektiv avtaletolking
Avtalens ordlyd
Normal forståelse av ord og uttrykk
Er ordlyden gjennomtenkt?
Tolkingsfaktorer
Avtalens formål
Partenes forhandlinger

Partenes praksis
og etterfølgende
atferd
Balansehensynet
Avtalens form
Hva har partene oppnådd enighet om?
Formfrihet
Noen typetilfeller
Avtaler mellom profesjonelle parter
Forutberegnelighet
Effektivitet
Avtaler som fraviker bakgrunnsretten
Ønsket partene å fravike bakgrunnsretten?
Avtaler mellom en forbruker
og en næringsdrivende
Uklarhetsregelen
Avtaleloven § 37 (1) nr. 3
Balansehensynet
Hvilke forventninger gir omstendighetene rundt avtalen og avtalens inngåelse grunnlag for?
Grenser for kontraktsrettslig binding
Tilblivelsesmangler
Innholdsmangler
Mindreårige
Vergemål for voksne
Sinnslidelse som ugyldighetsgrunn
Tvang
Grov tvang, avtl. § 28 (sterk ugyldighetsgrunn)
Simpel tvang, avtl. § 29 (svak ugyldighetsgrunn)
Svik
Bevisst villedning av medkontrahenten, avtl. § 30 (svak ugyldighetsgrunn)
Utnyttelse
Rammer utilbørlig utnyttelse av medkontrahenten, avtl. § 31 (svak ugyldighetsgrunn)
Feilskrift
Skrivefeil eller lignende feil i løftet, avtl. § 32 (svak ugyldighetsgrunn)
Forvanskning
Løftets innhold endres under transport fra avsender til mottaker, avtl. § 32 (2) og (3) (sterk ugyldighetsgrunn)
Falsk
Fabrikering av et løfte
Ulovfestet ugyldighetsgrunn
(Antagelig sterk ugyldighetsgrunn, men må vurderes konkret)
Forfalskning
Innholdet i et løfte blir endret på grunn av tredjemanns innblanding
Ulovfestet ugyldighetsgrunn
(Antagelig sterk ugyldighetsgrunn, men må vurderes konkret)
Avtaleloven § 33
"omstændigheter"
Innvirkning
Omstendighetene må ha vært tilstede på kunnskapstidspunktet
Løftemottaker må kjenne til omstendighetene
Omstendighetene må ha vært kjent da løftet kom til mottakerens kunnskap
"stride mot redelighet eller god tro"
Hensyn til avtalens parter
Ufravikelig lovgivning
Typisk forbrukervern
Hensyn til samfunnet
Brudd på avtalefrihetens etiske grense
Brudd på handlefriheten
Brudd på pristiltaksloven § 6
Habilitetsmangler
Avtaleloven § 36
"urimelig eller ... i strid med god forretningsskikk"
Avveining mellom forutberegnelighet og konkret rimelighet
Bred helhetsvurdering
Forbrukeravtaledirektivet
Relevant for avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende
Høyesterett i Rt. 2013 s. 388: "[D]irektivet må ses som et uttrykk for et generelt syn om at forbrukere i møte med profesjonelle aktører har et særlig vern
Kan direktivet gi konkret veiledning i vurderingen etter avtl. § 36?
Betydningen av "grålisten
Utenfor
Innenfor
Partene har frihet til selv å avgjøre hvordan de vil binde seg, jf. avtl. § 1
- Reduserer transaksjonskostnader
- Kan føre til bevisproblemer

Mellom en næringsdrivende og en forbruker
- Avtl. § 37: "til fordel for forbrukeren"
Mellom to næringsdrivende:
- Vanlige tolkingsregler
Tolking av standardavtaler
Full transcript