Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM: YÖNETİM VE TEMSİL

No description
by

ahmet akçınar

on 15 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM: YÖNETİM VE TEMSİL

DÜNYADA KURUMSAL YÖNETİM
TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM: SPK ve BDDK DÜZENLEMELERİNİN YÖNETİM VE TEMSİL BOYUTU
KURUMSAL YÖNETİMDE İÇ KONTROL, RİSK YÖNETİMİ, İÇ DENETİM VE ENTEGRE RAPORLAMA
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM: YÖNETİM VE TEMSİL
Vildan BAL
TTK IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM DÜZENLEMELERİNİN YÖNETİM VE TEMSİL BOYUTU
SONUÇ VE ÖNERİLER
SUNUM PLANI
1-
Kurumsal Yönetime İlişkin Temel Unsurlar
2-
Kurumsal Yönetimde İç Kontrol, Risk Yönetimi, İç Denetim ve Entegre Raporlama
3-
Dünyada Kurumsal Yönetim
4-
Türkiye'de Kurumsal Yönetim: SPK ve BDDK Düzenlemelerinin Yönetim ve Temsil Boyutu
5-
TTK Işığında Kurumsal Yönetim Düzenlemelerinin Yönetim ve Temsil Boyutu
6-
Sonuç ve Öneriler
KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN TEMEL UNSURLAR
Tanım
Tarihsel Gelişim
Adillik veya eşitlik
Şeffaflık
Hesap verebilirlik
Sorumluluk

Teorik Yaklaşımlar
Vekalet teorisi
Paydaş teorisi
Hizmetkarlık teorisi
Yönetim hegemonyası teorisi
Kaynak bağımlılığı teorisi
Miyop piyasa teorisi

Modeller
a) Yoğunlaştığı Gruba Göre
Anglo-Sakson modeli
Kıta Avrupası modeli

b) Zorunluluk Teşkil Edip Etmediğine Yönelik
Zorunluluk temelli model
“Uygula ya da Uygulamıyorsan Açıkla” modeli
Karma model
Kurumsal Yönetimin Olası Faydaları ile Maliyetleri ve Diğer Muhtemel Sorunları
Temel İlkeler
a) İç Kontrol
(1.
derece savunma mekanizması)

Yönetim, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik makul bir güvence sağlamak üzere yeterli tedbirlerin alınmasını planlar, organize eder ve yönlendirir.

b) Risk Yönetimi
(2.
derece savunma mekanizması)

Potansiyel riskler tanımlanır ve bu anlamda makul güvence veren bir süreçtir.

c) İç Denetim
(3.
derece savunma mekanizması)

Şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti

d) Entegre Raporlama

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sadece finansal olarak değil, ekonomik, sosyal ve çevresel manada nasıl faaliyette bulunduğu hususunda bütün paydaşların bilgilendirilmesi


ALMANYA'DA KURUMSAL YÖNETİM
Kıta Avrupası modeli (tüm paydaşların çıkarları, konsantre ortaklık yapısı, istismar problemi)
“uygula ya da uygulamıyorsan açıkla” yaklaşımı
Başarısının kaynağı, şirketler ve onların finansörleri arasındaki uzun vadeli ilişkilerin, uzun vadeli yatırımların önünü açması
Alman Kurumsal Yönetim Kodu, ilk kez 2002 yılında Cromme Raporu çerçevesinde hazırlanmıştır. (2008’de gözden geçirme, 2012’de değişiklik)
6 ana bölüm: pay sahipleri ve genel kurul, icra kurulu ve gözetim kurulu arasındaki işbirliği, icra kurulu, gözetim kurulu, şeffaflık ile yıllık finansal tabloların raporlanması ve denetim
İkili kurul yapısı: icra kurulu (YK) ve gözetim kurulu (GK)

İki tip öneri
“uygula ya da uygulamıyorsan açıkla” yaklaşımı
Daha hafif nitelikte tavsiyeler, bu önerilere uyulmadığı takdirde neden uyulmadığı konusunda açıklama yapılmasına gerek yok.
ABD'DE KURUMSAL YÖNETİM
Anglo-Sakson modeli (pay sahiplerinin çıkarları, dağılmış sahiplik yapısı, sahiplik ile yönetimin ayrılığı, vekalet sorunu)

Zorunluluk temelli model

Uyulması zorunlu olan kurallar şu şekildedir: İlgili yasalarda yer alan düzenlemeler, SEC (Menkul Kıymetler Komisyonu) tarafından yapılan ikincil düzenlemeler ve borsaların kotasyon standartları ve kuralları

İlgili yasalarda yer alan düzenlemeler
-Sarbanes-Oxley Kanunu (Temmuz 2002)
-Dodd-Frank Yasası (21 Temmuz 2010)

SEC tarafından yapılan ikincil düzenlemeler (kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini genişleten kurallar ve yorumlar)

Borsaların kotasyon standartları ve kuralları
AB DÜZEYİNDE KURUMSAL YÖNETİM
AB düzeyinde birtakım inisiyatifler bulunmakla birlikte; AB’ye üye ülkeler, büyük ölçüde kendi kurumsal yönetim uygulamalarını oluşturma anlamında serbest

“uygula ya da uygulamıyorsan açıkla” yaklaşımı

AB Komisyonu tarafından hazırlanan Aksiyon Planı (2003)

8 inci Direktif (2006)

2006/46/EC sayılı Direktif

Avrupa Komisyonu (2010) tarafından yayımlanan Yeşil Rapor

2011 tarihli İkinci Yeşil Rapor

Avrupa Parlamentosu’nun 2012 tarihli Kararı

İNGİLTERE'DE KURUMSAL YÖNETİM
Modern anlamda kurumsal yönetim uygulamalarının ilk kez ortaya çıkmış olduğu ülke!
Anglo-Sakson modeli, “uygula, uygulamıyorsan açıkla” yaklaşımı
İlk kurumsal yönetim ilkeleri, 1992 yılında Sir Adrian Cadbury başkanlığında oluşturulan komite tarafından “Cadbury Raporu” ve “İyi Uygulamalar Kodu (Cadbury Kodu) ”
İngiltere Kurumsal Yönetim Kodu (2012’den beri uygulanıyor.)
Bağımsız yönetim kurulunun var olmasına ve yönetim kurulunun gözetim rolüne vurgu
5 ana bölüm:
-Liderlik
- Etkililik
-Hesap Verebilirlik
-Ücret, Prim ve Tazminatlar
-Pay Sahipleriyle İlişkiler
UKLA’nın (İngiltere Kotasyon Otoritesi) resmi listesine girme- Premium ve Standart Listesi
Kurumsal yönetim koduna tabi Premium Listesi’ndeki şirketler ile gönüllü olarak herhangi bir kodu uygulayan Standart Listesi’ndeki şirketler
OECD KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
1997 ile 1998 yıllarında Asya’da yaşanan finansal kriz

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde iki bölüm:

İlk bölümdeki ilkeler;
-Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesinin Temelinin Tesisi
-Pay Sahiplerinin Hakları ve Önemli Görevleri
-Pay Sahiplerinin Adil Muamele Görmesi
-Kurumsal Yönetimde Paydaşların Rolü
-Kamuya Açıklama Yapma ve Şeffaflık
-Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

İkinci bölümde açıklayıcı notlar

Bağlayıcı nitelikte değil

İlk çalışma, TÜSİAD “Kurumsal Yönetim: En İyi Uygulama Kodu Rehberi”(2001), “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” (2002)

İlk kez bir bütün olarak halka açık şirketler bakımından SPK (2003)

Tarihsel Gelişim
Türk Sermaye Piyasası’nda Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri
Yetkili Kurum SPK (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md.17)

Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

4 ana bölüm: “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu”

Yönetim Kurulu
Faaliyet esasları (4.2.)
- Şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu şekilde faaliyet, görev dağılımı var ise üyelerin görev ve yetkilerinin faaliyet raporunda açıklanır.
- İç kontrol sisteminin oluşturulması, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirilmesi, iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

YK üye sayısı (4.3.1.):
Asgari
5 üye

İcrada görevli üye ile icrada görevli olmayan üye ayrımı (4.3.2)
YK üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması

YK başkanı ve CEO ayrımı (4.2.5)
-Yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır.
- YK başkanı ile CEO’nun aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP’ta açıklanacaktır.

Bağımsız YK Üyeliği

İki özellik: İcrada görevli olmamak ve görevini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme yeteneğine sahip olmak (4.3.3.)

Kriterleri (4.3.6)

Komitelerde görev almaları; denetimden sorumlu komitede üyelerin tamamı, kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve ücret komitesinde ise başkanının ve üyelerin çoğunluğu

İlişkili taraf işlemlerinde % 10’u aşması öngörülen varlık ve hizmet alımı veya satımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferine ilişkin işlemlere başlamadan önce bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınması

Yaygın ve süreklilik arz eden belli kriterlere göre % 10’u aşan alış veya satış işlemleri için bağımsız üyelerinin çoğunluğunun olumlu yönde oy kullanmaları

Komiteler

1.
Kurumsal Yönetim Komitesi (4.5.10)

2.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (4.5.12)

3.
Denetimden Sorumlu Komite (4.5.9)

4.
Aday Gösterme Komitesi (4.5.11)

5.
Ücret Komitesi (4.5.13)
Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Kurumsal Yönetim

“Yönetim”- kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu, denetim komitesi ve yöneticiler (md. 22-28)
Bankalarda YK üye sayısı: Asgari
5 üye

CEO’luk ve YK başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez!
YK üyesi olma koşulları (md. 8)
Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı
üçten az olmamak
kaydıyla bankanın ihtiyarındadır.
Yönetim kurulunun sorumluluğu (md. 23)
Denetim Komitesi (md. 24)
-En az
2 üye
-Üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
-Üyelerin Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmaları şart.
-Görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları yönetim kurulu tarafından düzenlenir.
Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetmelik ekinde yer alan 7 ilke

İlke 1- Banka içerisinde kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulmalıdır.
İlke 2-
Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
İlke 3
- Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı ve banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir.
İlke 4- Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalıdır.
İlke 5- Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim elemanlarının çalışmalarından etkin olarak yararlanılmalıdır.
İlke 6
- Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanmalıdır.
İlke 7- Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır.

Kurumsal yönetim komitesi (İlke 2)

Ücretlendirme komitesi (İlke 6)
Kurumsal yönetim ilkeleri bir katalog şeklinde yer almamış olup, söz konusu ilkeler TTK’nın ruhunun şekillendirilmesinde dikkate alınmıştır.
“Kurumsal yönetim ilkeleri” başlıklı 1529 uncu madde

1. YK Üyeliği

Şirketi yönetme ve temsil etme fonksiyonunun profesyonel ve bağımsız bir anlayışla gerçekleştirilmesi amacı!

2- YK Üyelerinin Hakları

Bilgi alma ve inceleme hakkı
Şeffaflık ilkesi3- YK Üyelerinin Yükümlülükleri

Özen ve bağlılık yükümlülüğü
Hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri
4- YK Üyelerinin Bağlı Oldukları Yasaklar
6- Sorumluluk Sigortası Yaptırılması (md 361)

YK üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin
% 25’ ini aşan
bir bedelle sigorta ettirilmiş ise SPK'nın bülteninde duyurulması

7- YK ‘nın Devredilemez Görev ve Yetkileri
8- Komiteler ve Komisyonlar (md. 366/2)

-YK’nın amaca uygun yaptığı bir işbölümü
-YK’nın altında ona bağlı alt kurul olarak çalışırlar. (görev ve yetki devri yok!)

a) Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi
9- Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri
a)Yönetimin Devri
*
Şirket skandalları, yolsuzluklar ve ekonomik krizler sebebiyle şirketin pay sahiplerinin özellikle sermayesi tabana yayılmış olan şirketlerdeki küçük pay sahiplerinin korunması ihtiyacı!

*
Kurumsal yönetim anlayışının TKK’nın ruhunu şekillendirmesi

Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve arzu edilen başarı seviyesinin yakalanabilmesi için getirilen öneriler şu şekilde sıralanabilir:

**
TTK’nın 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Yönetim kurulu kararlarının butlanı hakkındaki 391 inci ve müdürlerin bilgi alma
ve inceleme
haklarına kıyas yolu ile uygulanmak üzere 392 nci madde.”
**
TTK’nın 378 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

“diğer şirketlerde bu komite
yönetim kurulunun
gerekli görmesi halinde derhal kurulur ve komite tarafından hazırlanan rapor, komitenin kurulmasını izleyen bir ayın sonunda yönetim kuruluna verilir.”
**
TTK’nın 395 inci maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan borçlanma yasağına ilişkin düzenlemenin birinci cümlesi

''yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz.''
**
TTK’nın 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi


''
müdürler ile
müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümleri''
Fayda-maliyet analizinin yapılmasını müteakip şirkete değer katılması bekleniyor ise o zaman şirkete kurumsal yönetim felsefesi yerleştirilmelidir.

Şirketin yönetim kurulu, üst yönetim ve pay sahipleri ile diğer paydaşların rollerinin ve birbiriyle olan ilişkilerinin çizilmesinde ortak bir dil ve anlayış geliştirilmesi

Düzenleyici otorite tarafından kurumsal yönetim ilkeleri belirlenirken, yönetim unsurlarının her birinin rolleri açık ile anlaşılır şekilde ortaya koyulmalı ve bu alanda sık sık değişikliğe gidilmemelidir.

Kurumsal yönetim uygulamalarında “uygula ya da uygulamıyorsan açıkla” modelinin esas alınarak zorunluluk temelli ilkelere daha az yer verilmesi

Etkin bir kurumsal yönetim ve sermaye piyasası için sağlıklı işleyen bankacılık sektörünün bulunması

Yatırımcıların kendilerini güvende hissetmesi adına Devletin yatırımcıların mülkiyet haklarını koruyacak etkin bir hukuki alt yapı oluşturması

Kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmek ve diğer şirketlerinki ile mukayese etmek amacıyla kullanılan temel kaynak olduğundan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının anlaşılabilir ve yeterli düzeyde olması

Kurumsal yönetim raporlarında, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin aldıkları maaşların miktarına ve varsa teşviklere yer verilmelidir.

Komite ve komisyonlardan daha etkin bir şekilde yararlanılmasının sağlanması, özellikle kurumsal yönetim komitesinin bu anlamda işleyişinin etkinleştirilmesi
Komitelere bağımsız üyelerin başkanlık etmesi, bağımsız üye seçiminde ilgili mevzuatta yer alan kriterlerin yanı sıra bu kişilerin uzmanlık alanlarının da dikkate alınması

Yönetim kurulu üyelerine göreve başladıklarında şirket hakkında eğitimlerin verilmesi

Kurumsal yönetim ilkelerinde iç kontrol, kurumsal risk yönetimi ve iç denetim sistemlerine açıkça yer verilmesi; bu çerçevede, anılan sistemlerin hangi organa ya da yöneticiye bağlı olarak çalışacağı ve fonksiyonlarının belirlenmesi

Ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının etkinliğini ve etkililiğini incelemek ve araştırmak amacıyla üniversitelerde kurumsal yönetim merkezlerinin yaygınlaştırması ve bu anlamda araştırma ile konferansların yapılması

Halka kapalı şirketler için uygulamaya konması istenen kurumsal yönetim ilkeleri ve anılan ilkelere uyum kriterleri belirlenirken; şirketlerin faaliyet büyüklükleri, nitelikleri, yönetim yapıları gibi unsurların dikkate alınması
ARZ EDERİM.
AŞ açısından (md. 359)
Pay sahibi olma zorunluluğu terkedilmiştir.
Tüzel kişinin YK üyesi olabilmesi
LTD açısından (md. 623)


Müdürler için de pay sahibi olma zorunluluğu yok.
Tüzel kişinin müdür olabilmesi mümkün.
Belli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi (md. 360)
Azınlık haklarının genişletilmesi!
Azlığa YK’da temsil edilme hakkı tanınması

10- YK Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması

Yönetim tekniklerinin modernizasyonu

TTK’nın 1527 nci maddesi

YK ve müdürler kurulu toplantılarının ön şartı, esas sözleşmede ya da şirket sözleşmesinde buna ilişkin olarak bir hükmün yer almasıdır.

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinde yer alan sözleşme hükmü örneği

AŞ açısından (md. 392)Hakların kullanılmaları engellendiği takdirde üyeye dava hakkı
Keyfi olarak reddedilemez!
Bu hak kısıtlanamaz, kaldırılamaz; ancak genişletilebilir!
Üyelerin bilgi alma hakları eşittir.
Toplantı içi- toplantı dışı (toplantı dışı izne tabi!)
LTD açısından (md. 644)
md. 392’ye atıf
AŞ açısından (md. 369)
tedbirli bir yöneticinin özeni + dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek
LTD açısından (md. 626)
tüm özeni göstermek + dürüstlük kuralı çerçevesinde gözetmek
AŞ açısından;

*
YK üyelerinin
şirket ile işlem yapma yasağı (md.395/1)
Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında çıkması muhtemel ve şirketi kayba uğratabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi açısından önemli bir tedbir!
YK üyeleri, genel kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla şirketle bir işlem yapamaz.

*
YK üyelerinin
şirkete borçlanma yasağı (md. 395/2)
Ortaklık malvarlığının sömürülmesinin önüne geçilmesi!
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları şirkete nakit borçlanamaz.
LTD açısından (md 644):
Borçlanma yasağına ilişkin olarak anonim şirketlere atıf
5- YK Üyelerinin Sorumluluğu Hususunda Bir Sistem: Farklılaştırılmış Teselsül
AŞ açısından (md 557):
Aynı zararın ortaya çıkmasına sebep olan yönetim kurulu üyelerinden her birinin zarardan, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde diğer üyelerle birlikte müteselsilen sorumlu olması
LTD açısından (md 644):
Farklılaştırılmış teselsül müessesesine ilişkin olarak anonim şirketlere atıf
AŞ açısından (md. 375)

Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması ile kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması (c ile f bentleri)
LTD açısından (md. 625)

Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması ile küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması ( c ile e bentleri)
AŞ açısından (md. 378)
Payları borsada işlem gören şirketlerde zorunlu, diğer şirketlerde denetçinin uygun görmesi halinde!
LTD açısından (md. 625/1-e)
Küçük limited şirketler hariç, müdürlerin devredilemez ve vazgeçilemez görevleri arasında
AŞ açısından (md. 367)
YK esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.
LTD açısından (md. 625/1)
AŞ açısından (md. 370/2)
YK, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir ve en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmasının şarttır.
LTD açısından (md. 629/1)
AŞ'ye atıf: temsil yetkisinin bir ya da daha fazla murahhas müdüre devredilmesi durumu söz konusu
b) Temsil Yetkisinin Devri
Full transcript