Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LEESBELEID FORMULEREN

No description
by

Albert Walsweer

on 20 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LEESBELEID FORMULEREN

Studerend lezen
Toets je om je leerlingen te volgen?
Toets je om je school te evalueren?

Leiden toetsgegevens tot heldere analyses?
Wat weet je na een toets begrijpend lezen?

Wat doe je met 'probleemlezers', met 'schoolse lezers', met 'compenserende lezers'?

Evalueer je ook met de leerlingen?
bijvoorbeeld feedbackgesprekken, of
d.m.v. een (taal)portfolio. Leerlingen kunnen ook heel goed zelf doelen stellen.
Aan de slag in kleine groepjes

De eigen praktijk, klas, ervaring staat centraal

Vraagstelling in deze werkvorm:
Wat gaat goed (= borgen)?
Wat moet beter (= speerpunten beleid)?

Concentreer op vooral op:
Didactiek (rol leerkracht)
Groeperingsvormen
Aanbod (= arrangementen vanuit methode + zoektocht naar variatie)
Samenhang in beleid en activiteiten
Eventueel op toetsing, meertaligheid etc.

Presenteer de uitkomsten plenair (op flap)
je kunt taal en leesbeleid formuleren (cyclus 4 jaar)
format taalbeleidsplan
je kunt jaarplannen maken (SMART)
format meertalig jaarplan
je kunt ambitie formuleren voor de school incl monitoring
format matrix opbrengstgericht
je kunt ideeën en werkwijzen formuleren voor in de klas
bijvoorbeeld actieonderzoek
dit is wat een taalcoördinator doet:
Dit is wat je van een professionele leerkracht mag verwachten:
1. Is geïnteresseerd in de laatste inzichten en werkwijzen
2. Gaat daarover in gesprek met collega's. Reflecteert kritisch.
3. Durft te experimenteren
4. Laat zich inspireren door anderen en doet iets met feedback
5. Weet die laatste inzichten te transformeren naar de eigen onderwijspraktijk
en: welke toets gebruik je?
Afspraken in de school:
1. Iedere dag plezier in lezen
2. De methode gebruiken zoals bedoeld (niet meer en niet minder)
3. Lezen om te leren: zaakvakken = begrijpend lezen
4. Samen werken, denken en praten (schrijven) rond teksten
5. In, maar ook buiten de school (ouders, bibliotheek)
6. Oefen de genres: en ja eventueel rooster je het 'lezen van toetsen' in
7. Overdrijf de aandacht voor zorgleerlingen vooral niet
8. Overweeg over te stappen van CITO naar Diataal! Of pleeg diagnostiek waar je echt iets aan hebt
Er komen twee verschillende type vragen uit de meeste scholen wat betreft het begrijpend lezen:
1. De algemene, en uiteindelijk meest belangrijke, vraag is: "Hoe geven we het begrijpend lezen in onze school in de meest brede zin en op een goede wijze vorm?"
2. De specifieke, en vaak onderliggende vraag, is vaak: "Hoe krijgen we de opbrengsten op korte termijn omhoog?"

Deze Prezi richt zich in principe op vraag 1, maar er is tevens aandacht voor vraag 2. Die tweede vraag gaat eigenlijk helemaal niet over lezen met begrip, maar over hoe leerlingen het genre 'toetsen lezen' onder de knie kunnen krijgen. Het gaat dus om 'begrijpend lezen, de truc'.
Vraag 2, dus 'de truc' staat vandaag centraal, maar de volgende website als basis voor de beantwoording van vraag 1 wil ik jullie niet onthouden: http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl/2013/11/denk-een-nieuwe-methodiek-voor.html
wat is het probleem?
- de relatie tussen schools lezen en de reden waarom we lezen wordt onvoldoende gelegd
Behandel het maken van een toets als apart lees-genre: besteed er gericht (en tegelijkertijd zo kort mogelijk) aandacht aan
Kader voor de bespreking
1. Wat zijn de speerpunten voor de komende periode?
Lezen om te leren
Lezen
in
de vakken (integratie met WO; Lezen tijdens projecten / leerlingen doen onderzoek)
Lezen op het web
Lezen voor je plezier
Lezen
naast
de vakken (apart ingeroosterd)
De bibliotheek op school (en nog veel meer)
Begrijpend Lezen
als
vak
Apart ingeroosterd
De methode / didactiek centraal
De rol van de leerkracht

2. Wat zijn de speerpunten voor de komende periode?
op schoolniveau
in jouw klas

3. Zou je behoefte hebben aan "
grondregels voor het maken van de toets
"?

4. Is er ruimte en aandacht voor lezen in de andere talen, Frysk en English?
St. Gregorius
Wat is jullie/jouw visie op:
leren
taal leren
leren lezen (stellingen)
Kortom, lezen is:
De
inhoud
(de boodschap) leren begrijpen
de techniek van het lezen, maar vooral
hogere denkvaardigheden
motivatie, algemene kennis etc.
De
vorm
(het genre) leren kennen
aandacht voor de specifieke regels van tekstvormen
Begrijpend Lezen
Doel: Aan het eind van het schooljaar hebben we een manier/methode bedacht/ontworpen en vastgelegd waarin staat hoe wij op de St. Gregoriusschool invulling geven aan het vakgebied ‘Begrijpend Lezen’. Aan de basis hiervan ligt ons Taal- en Leesbeleidsplan met als uitgangspunten: Leesbeleving, leesplezier, leesmotivatie.

Wens: Begrijpend en studerend lezen (zoveel mogelijk) integreren in de dagelijkse praktijk met de teksten waarmee kinderen in aanraking komen. Daarnaast een gevarieerd aanbod van teksten aanbieden. Woordenschat geïntegreerd aanbieden.

Traject: Vier team/scholingsbijeenkomsten (van anderhalf uur) verspreid over het schooljaar.
Visie
Toetsing
Tijd
Leeromgeving
Groeperings
vormen
Bronnen en
Materialen
Rol Leerkracht
Leeractiviteiten
Leerinhoud
Leerdoelen
De werkwijze
Bron: Van den Akker, 2004
Wat heeft het netwerk te bieden?
Ondersteuning bij vragen uit de eigen praktijk
Netwerk bijeenkomsten
Digitaal (www.taalcoordinator.nl, via mail, via edmodo)
Instrumentarium voor het formuleren van taalbeleid
Visie ontwikkelen
Inventariseren
Plannen
Uitvoeren
Evalueren (Bijstellen / Borgen)
Opleiding / masterclass, conferentie (
?
)
De basis is het format
Taalbeleidsplan
Checklist!
(2) De taalcoördinator als beleidsmatig deskundige
Formuleren, invoeren en borgen van leesbeleid
Gebruik maken van beschikbare instrumenten
(1) De taalcoördinator als inhoudelijk deskundige
Lezen in een
meertalige context
(3) De taalcoördinator als inhoudelijk leider
Hoe geef je 'leiding' aan je collega's?
Het-kant:
Wat weten we (al) van lezen,
leesonderwijs, leesbeleid?

Wij-kant:
Wie zijn die lezers in jouw klas?

Zij-kant 'Lezen'
Wat komt er op ons af?
Ik-kant:
Wat is jouw visie, jouw aanpak?
Formuleren van centrale vragen, indien (nog) nodig?
http://www.taalcoordinator.nl/
https://www.edmodo.com/?language=nl
Kortom...
GREGORIUS
Wat is begrijpend lezen?
Waartoe lezen zij?
VISIE
1.
Lezen is leren

Goed leesonderwijs gaat over
kennis verwerven
over "ik, de ander(en) en de wereld".
2.
Lezen is taal leren
Goed leesonderwijs focust op de samenhang tussen de lees- en taaldoelen, dus
Tussen technisch lezen, leesplezier, begrijpend- en studerend lezen, maar vooral ook
Tussen mondelinge taal, schrijven en woordenschat.
3.
Lezen is een vak
Goed leesonderwijs focust op de deelvaardigheden, de methodes en het LVS.
Discussie Vernooij / Goorhuis-Brouwer / Vervaet
Dialogische didactiek

=
Scaffolding
= Procesgericht, samen
= "
De didactiek van aansluiting"

versus

IGDI

= Modeling, strategieën
= Doelgericht, overdracht centraal
= "
De didactiek van aanbod & instructie
"

Kern: Iedere lees-activiteit heeft een doel, en...
Didactische keuzes worden door het leesdoel bepaald
Lezen doe je alleen
Lezen doe je samen
Leerkracht leest regelmatig voor
Samen lezen om te genieten
Samen lezen om te leren
Samen leren lezen
Begrijpend lezen
Leesplezier
Technisch Lezen
wat is...
huiswerk:
kerntekst
instrumenten
- gearhing???

In klassenverband:
Bij de vakken Nederlands, wiskunde, Engels
Bij alle vakken: taal – en rekenbeleid!

Buiten klassenverband:
Individueel of in kleine groepen
Remedial teaching of: preteaching
Extra leer/oefentijd

(3) Aan de slag met leerlingen

Klassen:
Zien we verschillen tussen klassen
Zien we verschillen binnen klassen
Hoe groot zijn de verschillen
Zijn er discrepanties tussen verschillende toetsresultaten?

Welke maatregelen nemen we?
- Binnen en/of buiten klassenverband


(2) Analyseren en diagnosticeren

Voorwaarde: Technisch lezen en Basiswoordenschat!

Begrijpen van woorden, zinnen (micro-niveau), hoofd- en bijzaken, tekstdoel en-functie (macro)
Interpreteren door verbanden te leggen tussen tekstelementen (meso-niveau) en integratie met algemene kennis (macro)
Evalueren (beoordelen op tekstueel niveau (macro)
Samenvatten en schematiseren (ook boventekstueel)

Tekstbegrip, een complexe taak:

Het kunnen reconstrueren van de betekenis van een tekst
Inhoudelijke (propositionele) analyse op verschillende tekstuele niveaus
Mentaal plaatje maken

Toepasbaar op verschillende tekstsoorten

Dat leer je door 6 routes te volgen!

Leesvaardigheid volgens Meyerink (e.a.)

Zinsbouw, woordkeuze, formuleren,

Cohesie: gebruik van verbindingswoorden en structuuraanduiders

Coherentie: centraal thema, rode draad, structuur

Analyse en synthese, Bronhantering

letterlijk begrip van woorden en zinnen

begrip van (aanduiders van) tekstverbanden

begrip van de strekking, de hoofdgedachte, kennisintegratie

studerend/kritisch lezen


Tekstbegrip Tekstproductie

Wat is dat...
begrijpend lezen, of
lezen met begrip?
BIES-vaardigheden
Wat is begrijpend lezen volgens het Referentiekader?
De Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (2009, p. 37) schrijft:
Begrijpend lezen wordt opgevat als een
actief proces
van
betekenisconstructie
van een tekst. Het is een
complexe vaardigheid
van tekstverwerken, waarbij sprake is van een
voortdurende interactie tussen hogere en lagere verwerkingsprocessen
.

Het Referentiekader Taal volgt deze conceptualisatie van begrijpend lezen. Daarbij gaat het om de volgende ‘
aspecten van de taakuitvoering
’:
begrijpen,
interpreteren,
evalueren,
opzoeken en samenvatten.
Agenda voor vandaag:
Zie tekst opleidingsboek
(1) Inventarisatie + analyse leesbeleid
(2) Prezi (presentatie) + opdracht
Afspraken (volgende keer)
W.v.t.t.k.
zes routes die gezamenlijk leiden tot
goed leesonderwijs

Lezen als middel
om te leren (1a)
Lezen voor je plezier (1b)
Lezen in samenhang met
mondelinge taal, schrijven (en woordenschat)
Lezen als doel / vak
(strategieen, modeling, ...)
Het lezen en maken van de
toets begrijpend lezen
Lezen en meertaligheid
"weerstand is een teken van grote betrokkenheid"
Mag een leerkracht zelf een vertaalslag maken van het geformuleerde leesbleid?
Zo ja hoe geef je dat dan vorm?
Zo nee, waarom niet?
en tenslotte
Twee leespraktijken en zes routes?

Leespraktijk 1: Lezen om te leren
Leespraktijk 2: Lezen voor je plezier

Route 1:

De belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst?
Taalco's en leerkrachten gaan zich realiseren dat lezen geen optelsom van verschillende deelvaardigheden is.
Lezen is een complexe vaardigheid, en heeft altijd een specifieke functie (om iets te leren, om te genieten, ...)
Onderdeel van de kerndoelen
Nederlands, Fries en Engels
referentiekader taal

referentiekader Frysk (rrF)
Opdracht 2:
Wat lezen de leerlingen van ma-vrij?
Wat is het doel?
Is het betekenisvol?
Kan het beter?
3.
Lezen is een vak
vraagt (af en toe) om een methode; een gerichte aanpak, strategieen leren, IGDI, modeling
2.
Lezen is taal leren
vraagt om samenhang, transfer, toepassen in andere vakken;
taal
doelen centraal
1a.
Lezen om te leren
, vraagt om samenhang, transfer, toepassen in andere vakken;
leer
doelen centraal
1b.
Lezen om te genieten
, vraagt om variatie in collectie (keuze), en in werkvormen; de
lezende leerling
centraal
lezen doe je
alleen
in
tweetallen
in
kleine groepjes
klassikaal
De investering in lezen gaat veel verder dan de tijd die je er voor in roostert
Een

omgeving met boeken, teksten, verhalen, gedichten, tekeningen, ...
is per definitie inspirerend (!)
toch...?
Samenhang lezen, mondelinge taal, schrijven, woordenschat (2)
(1) Bespreking Deel 1 Taalbeleid
vorderingen + voorbeeldteksten (aw)

(2) Formuleren van leesbeleid

Inventariseer sterkte/zwakte uit ingevulde checklijsten en analyseer

Inventariseren = feitelijk vast stellen
Analyseren = feiten integreren in het verhaal van de school m.b.t. lezen

Je bent vandaag een taalco, geen leerkracht!
Lezen als vak (3)
(
Snelheid, Nauwkeurigheid, Strategieën
)
Kern = variatie
collectie
bibliotheek
leesbevorderig
projecten (KBW)
Lezen met een doel
Zaakvak
Wetenschap
Onderzoek
Taalcoordinator
begeleiding
zelf
zelf
begeleiding
CITO?
Diataal?
Leesgesprekken?
Observaties?
Onderwerp X centraal (= kennis van de wereld)
Interactie over X (klassikaal / groepje)
Lezen over X (alleen, samen)
Iets opschrijven
Interactie
Verder lezen / Iets opschrijven
Presenteren (mondeling, schriftelijk)
De leerkracht:
geeft ruimte daar waar mogelijk
en stuurt daar waar nodig
zaakvak, serie lessen, project, onderzoek
Variatie:
- wisselende collecties
- alle genres
- genieten van teksten
- praten over teksten
- vast op het rooster
- iedere periode andere werkvorm
- projecten (KBW, etc.)
Leerkracht:
- voert leesgesprekken
- leest zelf (voor)
- inspireert
- dialogisch
bijv. NTRSS VRBRDND LZN
De kern van goed leesbeleid?

-
altijd

interactie
over teksten
in tweetallen, groepjes, klassikaal
metacognitieve vaardigheden
liefst dialogisch (interesse, alles is goed, ervaringen delen,

- zoveel mogelijk
schrijven
n.a.v. teksten
aantekeningen, kernwoorden, samenvatting, associaties, ervaringen
creatief schrijven, betogend, ...
metacognitieve vaardigheden
Leerkracht is dialogisch daar
waar het kan en instructief
daar waar het moet
Neem de tijd
Gericht op inzicht
- van het onderwerp
- van het genre
De methode, het programma

Leeskilometers
Nauwkeurigheid
Snelheid (Vlot Lezen)
Leerkracht:
- IGDI
- Modeling
Grondregels van de toets
(nov - jan.)
Strategieën
Leesgesprekken
Conceptualiserend
Expressief
Communicatief
informatief
instructies
betogend
verhalend
gedichten
Doel centraal
(Deel)vaardigheid centraal
Full transcript