Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Entreprenörskap i skolan

No description
by

Jaana Nehez

on 29 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap

i skolan

VAD
HUR
VARFÖR
DOKUMENT
"Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande."
ur LGR 11 s. 10
... främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Skollagen 1 kap 4 syfte:
Skolan dödar
motivationen

Changing Paradigms
Elevstrategier
efter 10 år
i skolan
Komma utan material av olika slag till lärtilfällen (lektioner)
Komma insläntrande sent till lärtillfällena (lektioner)
Inte räcka upp handen för att dela med sig av sina kunskaper
Inte ställa frågor till läraren när man är osäker eller saknar kunskap
Inte ha läst eller bearbetat uppgifter till lärtillfället (lektionen)
Passivt följa instruktioner
Återkommande fråga efter vad som kommer på prov
Utebli från lärtillfällen (lektioner)
Hur bidrar du till/motverkar du skapandet av dessa strategier?
Det tysta kontraktet
”De (eleverna), precis som lärarna är vana vid en viss
skolform och ett visst förhållningssätt. Om detta förändras rubbas förutsättningarna för deras arbete i skolan. De måste ändra studiestrategi vilket i sig innebär en risk att misslyckas. Det vet vad de har men inte vad de får istället. Den amerikanske professorn Howard Gardner menar att det råder en form av omedveten vapenvila mellan lärare och elever angående hur skolarbetet ska bedrivas. Alla nöjer sig med den rådande situationen och därför kan positivism, behaviorism och empirism dominera skolans verksamhet. En utveckling mot konstruktivism kräver att vapenvilan bryts.”
(Krantz, J., Persson, P. 2001. Sex, godis, och mobiltelefoner –pedagogik underifrån. Lund:Moped HB)
Kommer ni ihåg...
...när vi slutade köa?
...när padda fick en ny betydelse?
... när klockan blev ett smycke?
...när videobutikerna försvann?
Vad händer när
iPAD-generationen
möter din generation?
"Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande."
Exempel på förmågor som lyfts fram:
Se möjligheter
Ta initiativ
Omsätta idéer till handling
Lösa problem
Planera
Samarbeta
Entreprenöriellt lärande
Skolverket 2010
Utgångspunkt för en entreprenöriell skola:
Skolan blir entreprenöriell först när alla inom skolan agerar entreprenöriellt. (Leffler, 2006)
1. Concept
2. Conflict
3. Construct
4. Reflect
Butt = Learning?
Två sidor av
samma begrepp
Kreativitet
Innovationsförmåga
Skapande
Samarbetsförmåga
Problemlösningsförmåga
Beslutsfähighet
Ansvarstagande
Självförtroende
Kommunikationsförmåga
Den eviga
frågan om
motivation
Risktagande
DET
DU
Samla fakta om en örn
Vad är sabbat?
Läs om insekter och besvara frågorna i boken
Du är en örn. Vilka frågor ställer du dig då?
Du firar sabbat med din familj. Hur ser helgfirandet ut?
Kryp in i en insekt. Beskriv din dag som insekt.
Hur ställer du frågor?
Vilka uppgifter ger du?
"den som får någonting gjort"
Utgångspunkt?
Knytkalastema
Dilemma?
Problem?
Utmaning?
Uppdrag?
VAD
HUR
BRYTA NED
FOGA SAMMAN
”Hinna kursen”
Detta har jag gått igenom
Undervisning, läxa, prov
Reproduktion av fakta
Lärande i olika ämnen i konflikt
Djup framför bredd
Fokus på lärprocesser – formativ bedömning
Djuplärande- konstruktion av ny fakta
Ämnen som delar i en större helhet
Traditionell
Entreprenöriell
Kommunikation
Dialogisk miljö
Undersökande mönster
många olika frågor och svar
Öppna frågor
Olikheter = möjligheter
Metakognitiv inriktning
Monologiska miljö
Fråga-svar-mönster
Facitkultur
Likheter betonas
Kognitiv inriktning
Traditionell
Entreprenöriell
Organisation
Ämnesövergripande
Ansvar för eget lärande
Sammanhängande processer
Aktivt lärande - inre meningsfullhet
Livsvärldskunskaper
Hård tidsstyrning
Ämnes- och uppgiftssplittring
Passivt och situationellt lärande
Yttre styrning och kontroll
Separerad skolkunskap
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Entreprenöriella förmågor beskrivs
Fritidshemmet
Skollagen:
... kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan...
... ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Förskoleklassen
Vilket lärande vill vi skapa?
Eleverna upptäcker själva ett problem,
accepterar detta på allvar,
arbetar realistiskt för livet,
anknyter till egna erfarenheter samt
prövar ut och använder i praktiken
Eleverna får ett givet problem,
accepterar formellt uppgiften,
arbetar med sikte på provet,
strukturerar stoffet och
avslutar med prov
Björgen, Ivar A. 1992. ”Det amputerte og det fullstendige lringsbegrep”, Norsk Pedagogisk Tidskrift 1992, nr.1
Amputerat lärande
Fullständigt lärande
Företagande vs företagsamhet
How to confuse a cat?
INDUKTIVA METODEN
Problem
Reflektion
Lösning
Hypotes
Diskussion/ experiment
LEARNING
BY
DOING
How We Think 1910
John Dewey
ANALYS
FLERA - OLIKA
PRÖVAS GENOM DISKUSSION/EXPERIMENT
HYPOTESEN FALSIFIERAS/VERIFIERAS
SVÅRIGHET-BEHOV-DILEMMA
Inget nytt under solen...
GROPEN
Men i matte går det inte...
http://on.ted.com/Robinson2013
Hur funkar det?
Hjärnan har ett system för att tänka om andras tankar, känslor och målsättningar som aktiveras av sociala interaktioner. Detta system konkurerar till stor del med hjärnans system för analytiskt tänkande och memorering. Det finns forskning som tyder på att lärandet kan förbättras om undervisningens innnehåll och form blir mer socialt interaktiv. För tonåringar kan det räcka med att undervisa om hur hjärnan utvecklas för att få ett bättre lärande tillstånd.
Trends in Neuroscience and Education (2012) 3-9
Förhållningssätt
...när telefonkioskerna försvann?
Går detta?
PEDAGOGIK
AKTIVITET
Tre betydelser:
1. Person, företag eller organisation som mot ersättning åtar sig att utföra ett större arbete
2. Företagare
3. Person som ta initiativ till och organiserar nyskapande verksamhet
Entreprenör
och
entreprenörskap
Nyfikenhet
Full transcript