Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Общ напредък в изпълнението на ОПРР

No description
by

on 14 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Общ напредък в изпълнението на ОПРР

Проекти в изпълнение
по ОПРР
Общ напредък за
периода 07.02.2018-15.05.2018
27.03.2018 г.
обявена процедура
"Енергийна ефективност в периферните райони - 2"
по ПО 2 с общ бюджет
38,2 млн. лв.

30.03.2018 г.
обявена процедура
"Подкрепа за деинституцио-нализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания"
по ПО 5

с общ бюджет
41,4 млн. лв.
30.04.2018 г.
обявена процедура
"Развитие на туристически атракции"
по ПО 6 с общ бюджет
98,5 млн. лв. БФП
Общ напредък в изпълнението на ОПРР
12-то заседание на КН на ОПРР
15-16 май 2018 г.

Приключили проекти
по ОПРР
Напредък в изпълнението на големи проекти
голям проект за ИГТ на Столична община по ПО 1:
- изпратен за независима оценка към Jaspers;
- сключен договор за БФП - 21 февруари 2018 г.
Общо публикувани
16 процедури
за БФП на стойност
3 млрд. лв.
или
100%
от бюджета на ОПРР
Обща стойност на договорите за БФП - над 2,29 млрд лв.

Финансово изпълнение към 10.05.2018 г.
Изпълнение по приоритетни оси спрямо бюджета на програмата
Напредък в изпълнението в сравнение с предходния КН
17 приключени проекта на стойност 5,4 млн. лв.
1 приключил проект по Приоритетна ос 1 за енергийна ефективност РСПБЗН - Благоевград на стойност - 562 124,81 лв
4 проекта за енергийна ефективност по Приоритетна ос 2 на стойност 4,4 млн. лв.
12 обновени сгради (9 сгради на образователна инфраструктура в гр. Севлиево и 3 сгради на РСПБЗН в градовете Севлиево, Мездра и Златоград);
Напредък по изпълнение на
финансовите инструменти по ОПРР
До крайния срок 29 декември 2017 г. са получени 6 заявления за участие в процедурата от банкови и небанкови институции;

В ход е процедурата за избор на финансови посредници – Фондове за градско развитие по ОПРР 2014-2020;

ФМФИБ финализира оценката за съответствие с критериите за подбор на кандидатите и изпрати покани до тях за подаване на оферти;

На 30 април 2018 са публикувани Насоки за кандидатстване по Процедура за БФП по ПО 6.

12 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на стойност 461 650 лв. Постигнатият резултат е 273 бр. обучени служители на бенефициентите
Постигнати резултати от приключили проекти и проекти в изпълнение
Деница Николова
заместник-министър на РРБ и Ръководител на УО на ОПРРРегистрирани сигнали за нередности – 385 БРОЯ:

Във връзка с изпълнение на препоръки наОдитния орган – Първи системен одит и Одит на операциите, на ИА ОСЕС;
Във връзка с осъществен контрол на обществени поръчки преди верификация;
Във връзка с външни сигнали за нередности.


Към момента -172 БРОЯ
на обща стойност 15 552 476,71 лв.

Повишена правна защита на бенефициентите и нарастване броя на делата, независимо
от стойността на наложената финансова корекция:

БРОЙ дела - 92 БРОЯ
, като окончателно приключили са 5 бр. съдебни оспорвания, които са в полза на МРРБ.

Сигнали за нередност
Финансови корекции:
голям проект за спешна медицинска помощ на Министерство на здравеопазването по ПО 4:
- на 16.03.2018 г. е публикувана обществена поръчка за доставка на линейки;
- на 12.05.2018 г. големият проект е подаден за оценка към УО на ОПРР 2014-2020 чрез ИСУН 2020.
Благодаря за
вниманието!
Деница Николова - заместник-министър и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020
Full transcript