Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nazwy własne odzwierciedleniem kultury

próba interpretacji
by

Wiktor Pe

on 6 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nazwy własne odzwierciedleniem kultury

Małgorzata Budzińska

zakres obowiazków:
- opracowanie haseł [toponimia],
- analizy onomastyczne wybranych jednostek wyrazowych,
- opieka merytoryczna

Opracowane hasła i analizy [Wikipedia.org]:
toponimy, urbanonimy Wrocławia (nazewnictwo wrocławskich obiektów miejskich), toponimy a kultura, mikrotoponimy, funkcje mikrotoponimów, mikrotoponimy – ujęcie socjoonomastyczne, mikrotoponimy a kultura, nazwy terenowe, mikrotoponimia wspinaczkowa. WYNIKI PRACY toponimia zoonimia dziękujemy za uwagę Start zespół do zadań specjalnych: problemy Nazwy własne odzwierciedleniem kultury Cel główny projektu: zespół podzielił się pracą następująco: WNIOSKI wykazanie, że uczestnictwo w kulturze wpływa na tworzenie nazw własnych (onomastykę) Cele szczegółowe projektu 1. Usystematyzowanie pojęć z zakresu onomastyki 2. Charakterystyka oddziaływania kultury (uczestnictwa w niej) na proces tworzenia nazw własnych:

2.1. zastosowanie perspektywy badawczej na przykładzie analizy toponimów

2.2. zastosowanie perspektywy badawczej na przykładzie analiza zoonimów 3. Opracowanie zasobów wiedzy (baza linków do materiałów naukowych itp.) Sposób osiaągnieęcia celów Opracowanie i/lub uzupełnienie haseł zwiazanych z przedmiotem badan Wprowadzenie metodologiczne do analiz nazw własnych z uwzględnieniem perspektywy uczestnictwa w kulturze zapoznanie z zagadnieniami, zaprezentowanie przykładowych analiz językoznawczych (w ujęciu kognitywistycznym) sposób pomiaru osiagniecia celów liczba wygenerowanych i uzupełnionych haseł: 52 liczba linków do materiałów i informacji dodatkowych, uzupełniajcych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Jan.Mewa liczba stworzonych prezentacji multimedialnych (jako narzędzie wspomagajce popularyzacje treści): 1 Małgorzata Budzińska, Ewelina Moroń,Wiktor Pietrzak, Dominika Samborska, Honorata Uchwał toponimy, urbanonimy oraz mikrotoponimy wspinaczkowye ulegają ciągłej ewolucji i adaptacji toponimy (zwłaszcza patronimiczne) - początkowo była to nazwa, która odwoływała się do antroponimu określającego właściciela miejscowości, potem wraz z jej przejęciem przez rodzinę pierwotnego właściciela nazwę wzbogacano o sufiks
-'ow, a po latach o sufiks -'ice, sugerujący, że miejscowość należała już do potomków rodziny założyciela, np. Michałowice. bywa, że miejscowości te stawały się częścią większego miasta, a co za tym idzie ojkonim stawał się nazwą osiedla (urbanonimem), np. Popowice, Karłowice, jest to zatem adaptacja wrocławskie urbanonimy musiały zostać przystosowane do języka polskiego i każdorazowo do zmian ustroju politycznego każdy urbanonim odosobowy jest swego rodzaju adaptacją językową, np. Henryk Sienkiewicz (połączenie dwóch antroponimów) staje się jednym urbanonimem występującym w formie dopełniacza - ulica Henryka Sienkiewicza nazwy pamiątkowe, np. Bitwa pod Grunwaldem została upamiętniona nazwą ulicy i placu, ale tylko w przymiotnikowej formie nazwy miejscowości, pod którą Polacy odnieśli zwycięstwo - plac Grunwaldzki, ulica Grunwaldzka duża liczba mikrotoponimów przestrzeni wspinaczkowej jest adaptacją tytułów filmów, książek i innych wytworów kultury, np. W poszukiwaniu straconego czasu, Podróż za jeden uśmiech wyodrębnia się też mikrotoponimy, które nawiązują do wytworów kultury poprzez ewolucję pierwotnej nazwy, np. Przystawka Większa niż Życie Ewelina Moroń
zakres obowiazków:
- opracowanie haseł: Polski Język Migowy - ujęcie językoznawcze i interdyscyplinarne [zamieszczanie na wikipedia.org],
- nagranie filmów i wprowdzenie ich do sieci [youtube.com]

Opracowane hasła:
Język migowy w Polsce,
System językowo-migowy (SJM),
Polski język migowy (PJM),
Klasyfikator migowy,
Mimika w polskim języku migowym,
Niedosłuch, Biologizm, Socjologizm etnologiczny, Głuchota, Znak migowy, G/głuchy,
Przydomki migowe,
Nazwy własne w polskim języku migowym, Bobomigi, Alfabet palcowy,
Wpływ języka polskiego na polski język migowy. - kognitywizm - subiektywizm znaczenia, uwarunkowanie od czynników wewnętrznych, poznawczych i pozajęzykowych; moduły umysłowe- subiektywizm Bartmińskiego (JOS) i Muszyńskiego – nazwy własne a kultura- socjologizm teorii kontaktów językowych U. Weinreicha – wytłumaczenie zjawiska interferencji językowej dla języka polskiego i PJM;

- problemy adaptacyjne polskich Głuchych w kontekście teorii ewolucyjnej - koncepcja życia wyrazów K. Handkego a nazwy własne w PJM- ekologia językowa – PJM jako język zagrożony wyginięciem
- powszechność koncepcji biologizmu – postawy, która wyrasta z medycznego rozumienia głuchoty jako niepełnosprawności – oraz odrzucanie postawy socjologizmu etnologicznego – ideologii afirmującej głuchotę PJM Wiktor Pietrzak
zakres obowiazków:
- opracowanie haseł zwiazanych z zagadnieniami onomastycznymi,
- moderacja haseł w sieci, opracowanie prezentacji (Wikipedia, Prezi),

Opracowane hasła:
Appellativa, Hydronimia,
Nazwy etniczne, Nazwa fizjograficzna, Nazwa kulturowa,
Nazwy miejscowości, Nazwy narzędzi, Nazwa nosiciela cechy, Nazwy pamiątkowe, Nazwy państw i krajów,
Nazwy patronimiczne, Nazwy plemienne Słowian,
Nazwa rodowa, Nazwa służebna, Nazwy ulic i placów, Nazwa własna, Onomastica, Onomastyka, Oronimia, Toponimia. Dominika Samborska
zakres obowiazków:
- opracowanie haseł zwiazanych z nazwami własnymi i pospolitymi,

Opracowane hasła:
Onomastyka, Wyraz pospolity, Nazwa własna. Nazwy własne są obrazem kultury. Poprzez środki leksykalne, gramatyczne, czy pragmatyczne odzwierciedlają historię i ewolucję członków danego kręgu kulturowo – językowego (ewolucjonizm).
W świadomości współczesnego użytkownika systemu językowego nazwy własne to tylko jednostki leksykalne, które służą do identyfikacji indywidualnych miejsc, osób, i innych obiektów. Tymczasem musimy zdawać sobie sprawę, że w przeszłości ich źródłem były wyrazy pospolite, ale także obce nazwy własne, które zostały przyswojone przez polską kulturę i język, np. imię Jan - ma obcy źródłosłów – (adapcjonizm). Honorata Uchwał
zakres obowiazków:
- opracowanie haseł: zoonimia i pojęć zwiazanych z nim,
- analizy onomastyczne,
- opieka merytoryczna.

Opracowane hasła:
Zoonim, Zoonimy podstawowe,
Zoonimy fakultatywne (przezwiska i wyzwiska zwierząt), Hipokorystyka zoonimiczna (spieszczenia i zdrobnienia zoonimów). Adaptacjonizm


- tworzenie przezwisk i wyzwisk zwierząt jest przejawem antropocentryzmu


- zoonimy powstają zazwyczaj według reguł tworzenia antroponimów nieoficjalnych (przede wszystkim przezwisk i hipokorystyków imiennych)

- zoonimy pierwsze są podstawą innych onimów zwierzęcych,


- podstawę klasyfikacji hipokorystyków zoonimicznych stanowią klasyfikacje hipokorystyków imiennych,


- zoonimy są także wynikiem transonimizacji, czyli powstają od innych nazw własnych, np. imion, nazwisk czy przezwisk właścicieli Ewolucjonizm


- początkowo zoonimy nadawane były jedynie zwierzętom wiejskim, m.in. koniom, krowom, psom i kotom; obecnie imiona posiadają także zwierzęta, z którymi kontakt bezpośredni jest niemożliwy bądź ograniczony, m.in. pająki, węże, patyczaki.


- zoonimy stają się podstawą tworzenia nowych onimów, m.in. przezwisk ludzi np. uznawany za typowe imię zawierzęce, zoonim Azor jest jednocześnie przezwiskiem właściela zwierzęca wabiącego się tym imieniem. - edycja,
- moderacja,
- (nie)trwałość (?),
- weryfikacja - zmiany. żyjemy w szalonych czasach! człowiek nazywa to, co w jego oczach stanowi jakaś wartość
[czy z nazw odczytamy hierarchię wartości różnych kultur, okresów itp.?] nazwy rejestruja zmiany w rozwoju człowieka - jego środowiska, kultury, produktów itd.
[czy zatem z nazw odczytamy świadomość człowieka z różnych epok?] człowiek nazywa coraz więcej obiektów, zjawisk itp.
[czy współczesny człowiek ''widzi'' więcej?
czy coraz większa liczba obiektów nazywanych stanowi dla niego wartość?]
Full transcript