Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mesues per Shqiperine - Kapitull i ri per Reformen ne Arsim

Ministri, MAS
by

Flovia Selmani

on 14 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mesues per Shqiperine - Kapitull i ri per Reformen ne Arsim

Mësues për Shqipërinë
Konkurse publike në çdo DAR/ZA
Nisma: Nëntor 2013
Votimi mbi performancën e drejtorëve
Një sistem arsimor
Vizioni ynë
Zhvillimi profesional i mësuesve
3064 mësues në atestim
Vlerësimi dysheme
35% e pikëve të secilës pjesë të testit
Vlerësimi dobët
Menaxhim i ri i burimeve njerëzore
Gusht 2014
me në qendër nxënësit
ku
dijet
dhe
kompetencat
të prodhojnë zgjidhje për problemet jetësore
që synon standarde në cilësinë e burimeve njerëzore
siguron plotësimin e së drejtës për arsimim cilësor dhe mundësi të barabarta për t'u arsimuar
i përgjigjet tregut të punës
dhe zhvillimit të vendit
i cili mbështetet dhe vlerësohet mbi bazën e
standardeve arsimore
Kapitull i ri për Reformën në Arsim
345 mësues
inspektimi i
38 njësive arsimore vendore
grupe të
MAS
dhe
IShA
11 ditë
monitorim
1726 drejtorëve
1340
shkolla 9-vjeçare
386

shkolla të mesme
Identifikimi i problematikës ekzistuese në raport me cilësinë e burimeve njerëzore në arsimin parauniversitar në Shqipëri.
Krijimi i mundësisë për hartimin e një Plani Kombëtar për korigjimin e këtyre problematikave në një fazë tjetër.
26867 mësues
1726 institucioneve arsimore parauniversitare
votuan mbi performancën e drejtorëve në punë të çdo DAR/ZA-je në një proces votimi të hapur
Qëllimi
Indentifikimin e nivelit arsimor
të mësuesit në institucionet publike të arsimit parauniversitar
Identifikimin e normave të punës mësimore-edukative
Mësuesit pa arsim përkatës
Mësuesit pa provim shteti
Mësuesit jashtë profilit
Intervistim me drejtorët
Plotësimi i procesverbalit të raportimit
Verifikimi i ngarkesës mësimore të mësuesve
13 DAR
Zhvillimi profesional i punonjësve arsimorë
Sistemi i sigurimit të cilësisë
Kurrikula e arsimit parauniversitar
Organizimi i sistemit arsimor parauniversitar
Monitorimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore
Konkuse transparente me publikun për përzgjedhjen e
drejtorëve

13 DAR
dhe të
25 ZA
cilësinë e burimeve njerëzore
të varësisë së tyre
Matura Shtetërore
Riorganizimi strukturës së DAR/ZA-ve
Nisma
Provimi kombëtar
për aplikantët për mësues
Krijimi i një portali kombëtar për të pritur të gjithë aplikantët për mësues
Realizimi i një Provimi Kombëtar për të gjithë aplikantët sipas profilit të tyre dhe qarkut të përzgjedhur
Rekrutimi i mësuesve vetëm sipas kësaj liste meritë - preferencë
Licencimi i të gjithë mësuesve në vend
Krijimi i një kalendari për marrjen e licencës së mësuesit
Përmbyllja e licencimit
Krijimi i databazës kombëtare të mësuesve
Programi
"Mësues për Shqipërinë"
Krijimi i një programi të veçantë ‘Mësues për Shqipërinë” që do të mbështesë
Shkolla e Drejtorëve
30 Nëntor
2014
30 Dhjetor
2014
1 Janar
2015
Dhjetor 2014
Maj 2015
Qershor 2015
me transport
me banim
me kredite karriere
Mësues që janë të gatshëm të shkojnë në zona të vështira për ato profile ku ka mungesë
me një paketë incentivash financiare
Mars 2015
Shtator 2015
Krijimi i një shkolle të posaçme për ata që aspirojnë të jenë
drejtues shkolle
Krijimi i databazës kombëtare të drejtorëve të shkollave
Licensimi i posaçëm për
A
B
C
D
drejtorët e shkollave
Monitorimi i akteve nënligjore të MAS
Tetor 2014
1984
Fakte dhe problematika
mësues pa arsim përkatës
2065
mësues jashtë profilit
Mësues që kanë mbaruar studimet për Matematikë apo Histori-Gjeografi japin mësim në lëndën e
Edukimit Fizik
Mësues kanë mbaruar studimet për Edukim Fizik japin mësim në lëndët
TIK
dhe
Edukim figurativ
Mësues që kanë mbaruar studimet për Histori-Gjeografi japin mësim dhe në lëndët
Informatikë, Biologji, Muzikë
Mësues që kanë mbaruar studimet biokimi, japin mësim në lëndët
Fizik, Aftësim Teknologjik, Edukim Fizik
Mësues që kanë mbaruar studimet për Gjermanisht apo Gjuhë-Letërsi, japin mësim në
lëndën Anglisht
1184
mësues më tepër sesa nevoja në ngarkesa mësimore
Shkolla ku
2 mësues
edhe pse pa asnjë orë mësimi,
paguhen me pagë të plotë
Shkolla ku punojnë
21 mësues
në vend të 14 mësuesve
Full transcript