Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Media-alan lainsäädäntö ja etiikka

No description
by

Minna Vahter-Kojo

on 28 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Media-alan lainsäädäntö ja etiikka

Media-alan lainsäädäntö ja etiikka


Mainonnan sääntelyn kokonaisuus
EU-lainsäädäntö
Suomen lainsäädäntö
Yleinen itsesääntely
Toimialakohtaiset säännöt
Välinekohtaiset säännöt

Kuluttajansuojalaki, 2. luku, markkinoinnin säätely

Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa

Tietoyhteiskuntakaari (917/2014)

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta
Keskeiset käsitteet
Itsesääntelyssä (self-regulation) tietty elinkeinoala, ammattiryhmä, muu yhteisö, kuten tutkimusmaailma tai urheilujärjestö sääntelee jäsentensä toimintaa. (Tala 2008, 129 - 130.)
Itsesääntelystä
Kutsutaan myös yksityiseksi sääntelyksi ja menettelytapoja soft law:ksi, koska siihen ei liity suoranaisesti lainsäädäntöä. Niin sanottua ennakoivaa oikeutta.

Osatekijöitä:

1. yleiseen muotoon laaditut säännöt,
2. valvontamekanismi,
3. sanktiojärjestelmä,
4. päätökset kiistatilanteissa. (Tala 2008, 129.)

Yksityiset ja yleiset intressit itsesääntelylle
Yksityisiä syitä:

alan maineen ja kilpailuaseman vahvistaminen markkinoilla,
kilpailun rajoittaminen,
julkisen vallan puuttumisen välttäminen (lainsäädännöllä)

Yleisiä syitä:

asiakkaiden ja kuluttajien suojaaminen
harmaan talouden ehkäiseminen
tietyn toiminnan negatiivisten vaikutusten ehkäiseminen (esim. ympäristön saastuttaminen)
Turun ammattikorkeakoulu
28.11.2016 / 13.12.2016
Minna Vahter-Kojo

Standardi on asiakirja, jonka kansalliseksi, alueelliseksi tai kansainväliseksi tunnustettu elin on hyväksynyt.

Sertifioinnilla tarkoitetaan kansainvälisten ja kansallis-ten standardien ja ohjelmien vaatimuksenmukaisuuden osoittamista todistuksella (sertifikaatilla) tai merkillä. (VANK 2005, 16.)

Akkreditointi on yhdenmukaisiin, kansainvälisiin ja eurooppalaisiin arviointiperusteisiin perustuvaa arviointielinten pätevyyden toteamista. (VANK 2005, 2)
Media-alan itsesääntelytoimielimiä:
Kansainvälinen kauppakamari ICC: Markkinointisäännöt 2011

Mainonnan eettinen neuvosto / Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta

Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto

Viesti ry, Viestinnän eettinen neuvottelukunta

Julkisen sanan neuvosto

- Pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpiden hyvän liiketavan vastainen tai sopimaton.

- Käsittelee mm. harhaanjohtavaa ja vertailevaa markkinointia, tai kilpailijan halventamista.

- Etuina asiantuntijuus, nopeus ja käsittelyn luottamuksellisuus.

- Lautakunnan luottamuksellinen lausunto voidaan julkaista, mikäli sitä ei ole noudatettu. (www.kauppakamari.fi.)
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta
Mainonnan eettinen neuvosto
Kansainvälinen kauppakamari ICC
- Ainoa globaali, kaikki toimialat kattava yhteistyöjärjestö.

- Vahvistaa yritysten kansainvälisiä toimintaedelly-tyksiä, vaikuttaen sääntely-ympäristöön, kehittäen ulkomaankaupan työkaluja.

- Jäseninä 6,5 miljoonaa yritystä, yli 140 maasta.

- ICC Business World - julkaisu

- Markkinointisäännöt 2011
Vaikuttaa: kansainvälisen regulaatioympäristön toimivuus yritysten kannalta.

Palvelee: yrityksille työkaluja kansainvälisen kaupan arjen haasteisiin.

Verkottaa: yrityksille maailmanlaajuinen yhteistyö- ja vaikuttamisverkosto.

- ICC Dispute Resolution Services liikeriitojen ratkaisu-menettely; välimiesmenettely (ICC arbitration) ja sovittelu (ADR) ICC International Court of Arbitration nimeää välimiehet, valvoo menettelyä ja vahvistaa välimiesoikeuden välitystuomion. (www.icc.fi.)
ICC:n tehtävät
www.icc.fi
Markkinoinnin eettisyys
-
Markkinoinnin tarkoituksena on hyvien suhteiden luominen ja ylläpitäminen -> ystävällisyys hyveenä.

- Eettisiä ongelmia markkinoinnin eri osa-alueilla:

Markkinatutkimus
; vastaajan oikeudet, nimettömyys, mitä kysytään, tulosten objektiivinen raportointi.
Tuotepolitiikka
; tuoteturvallisuus, ympäristövaikutukset,
tekijänoikeudet, plagiointi, piratismi.
Jakelu
; suoramarkkinointi, harmaa tuonti.
Hinnat
; harhaanjohtava hinnoittelu, yksikköhinnan puuttuminen, ym.
Markkinointikommunikaatio
, mainonta; hyvän tavan vastaisuus, yksityiselämän suoja, ym.

Markkinoinnin eettisyyttä edistäviä kansainvälisiä itsesääntelyohjeistuksia
- European Advertising Standards Alliance; EASA edistää mainonnan itsesääntelyä, pyrkii siihen, että alalla on korkeimmat mahdolliset eettiset standardit ja käytänteet.

- The blue book - Advertising self-regulation in European beyond; perustietoa EASA:n itsesääntelytoimielimistä sekä niiden toimintaperiaatteista. (Paloranta 2014, 5.)
Asiakkuusmarkkinointiliitto
- Kohdennetun markkinoinnin (esim. etämyynti ja verkkokauppa) ja asiakkuudenhoidon edunvalvonta-organisaatio.

- Vaikuttaa viranomaisten kannanottoihin ja lainsäädäntöön.

- Itsesääntely kumppanuusmarkkinoinnissa. (www.asml.fi.)
Itsesääntely (yhteissääntely) kumppanuusmarkkinoinnissa
- Affiliate, eli kumppanuusmarkkinointi; vahvasti tulospohjainen, digitaalisen markkinoinnin sektori; sähköpostimedian käyttöön ja tietosuoja-asioiden ja –informoinnin parantamiseen.

- Itsesääntelyyn sitoutuneet verkostot eivät ota verkostoonsa lainsäädännön vastaista alkoholi-, tupakka-, uhkapeli- tai lääkemainontaa.

- Valmisteltu yhteistyössä; Vastuulliset kumppanuusverkostot, ASML, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tietosuojavaltuutetun toimisto.

- Tarkoituksena taata kuluttajille sekä markkinoijille tietty laatu-taso, joka on määritelty ohjeistuksessa. (www.asml.fi.)

- Asiakkuusmarkkinointiliiton itsesääntelynormisto:
http://www.asml.fi/asml_wp/wp-content/uploads/2016/10/itsesaantelyohjeAffiFinal.pdf
ASML:n ohjeistukset:
Suoramarkkinointia koskevat:

1. B2B sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa
2. Mobiilin pelisäännöt

Telemarkkinointia koskevat:
1. Telemarkkinoinnin käytännesäännöt - yleinen
2. Telemarkkinoinnin käytännesäännöt - sähkömarkkinat
3. Telemarkkinoinnin käytännesäännöt - mobiililiittymät
4. Ohjeistus puheluiden taltioinnista
5. Telemarketing Code of Conduct

Muut:
1. Sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt
2. Kuluttajien henkilötietojen käsittely ja tietosuoja markkinoinnissa
3. Internetin Kerro Kaverille - toiminnon ohjeistus
4. Ohjeistus tilisiirron käytöstä markkinoinnissa
5. Suoramyynnin yritysohjeistus
6. ICC:n markkinointisäännöt (www.asml.fi.)Viestinnän eettinen neuvottelukunta
Viestintäalan ammattilaisjärjestöt ProCom ja Viesti perustivat vuonna 2015 Viestinnän Eettisen Neuvottelukunnan (VEN).

Ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin.

Viestinnän eettiset ohjeet (2015)

Edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla

Neuvonantajana taustayhteisöilleen; Pro Com Viestinnän ammattilaiset ry, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL, Julkisen alan tiedottajat JAT ry. (www.viesti.fi.)
Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta, MAPEL ry
- Valvoo kuluttajan etua puhelinpalvelumarkkinoilla.

- Luo ja ylläpitää hyvää puhelinpalvelutapaa.

- Itsesääntelyelimen jäsenten kokoonpanossa painotetaan juridista, eettistä ja markkinoinnillista asiantuntemusta. (www.mapel.fi.

- maksullisten puhelinpalveluiden tuottamisen perusnormisto: www.mapel.fi/normisto/.
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011
Kaupallisen viestinnän itsesääntelynormisto

Tuomioistuimet voivat ottaa huomioon ratkaisukäytännössään soveltuvin osin.

Sovelletaan kaikkeen mainontaan ja muuhun markkinointiviestintään, jonka tarkoituksena on tavaran tai palvelun myynninedistäminen.

Otettava huomioon kulloinkin kyseessä olevan maan lainsäädäntö, kun sääntöjä sovelletaan. (www.kauppakamari.fi.)

ICC:n Markkinointisääntöjen tarkoitus
Osoittaa markkinoinnin vastuullisuus ja hyvät käytänteet maailmanlaajuisesti.

Edistää yleisön luottamusta markkinointiviestintään.

Taata sananvapaus markkinoinnissa.

Antaa ratkaisumalleja, joiden avulla voidaan vähentää tarvetta yksityiskohtaiselle kansalliselle tai hallitustenväliselle sääntelylle.

Jaettu viiteen lukuun: myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi, digitaalinen markkinointi, ympäristöväittämät markkinoinnissa. (www.kauppakamari.fi)
Kuluttajansuojalaki 2. luku markkinoinnin säätely
Itsesääntelyä valvovat:
1. Viestintävirasto; ohjaa ja valvoo teletoimintaa ja teleyrityksiä, varmistaa sähköisten tietoverkkojen turvallisuuden.

2. Kuluttaja-asiamies (Kilpailu- ja kuluttajavirasto); valvoo muun muassa Kuluttajasuojalain noudattamista, ja että markkinointi ja sopimusehdot ovat lainmukaisia.

3. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

4. Julkisen sanan neuvosto; yksityishenkilö tai yritys voi tehdä kantelun; huomautus eli langettava päätös seurauksena.

5. Kansainvälinen kauppakamari

6. Viestinnän eettinen neuvosto

Journalistin ohjeet
Tavoitteita:

Tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä.

Edistää ammattieettistä keskustelua.

Ohjeet on laadittu alan itsesääntelyä varten. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi vahingonkorvausvastuun tai rikosvastuun perusteena.

"Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä." (Julkisen sanan neuvosto, www.jsn.fi)
Julkisen sanan neuvosto
JSN:n tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta sekä tukea hyvää journalistista tapaa.

Käsittelee myös toimittajan menettelyä tiedon hankkimisessa.

Neuvostolle voi tehdä kantelun kuka tahansa, jonka mielestä radiossa, tv:ssä tai lehdistössä on toimittu hyvän journalistitavan vastaisesta. Kantelu on maksutonta.

Suurin osa suomalaisista tiedotusvälineistä on allekirjoittanut JSN:n perussopimuksen. Neuvosto on perustettu v. 1968.

Neuvoston "Journalistin ohjeet" on itsesääntelyä.
http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
(www.jsn.fi.)


Valvonta ja sanktiot
- JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. Sen päätöksiä seurataan silti tarkoin. Neuvosto voi käsitellä vain sellaisia tiedotus-välineita, jotka ovat sitoutuneet JSN:n perussopimukseen.

- Kantelun voi neuvostolle tehdä kuka tahansa, jonka mielestä lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää journalistista tapaa.

- Neuvosto voi käsitellä myös Internet-aineistoa, jos se katsotaan julkaistuksi tiedotusvälineessä.

- Asianomistajan on annettava suostumus kantelun käsittelylle.

- Jos tiedotusväline on neuvoston mielestä rikkonut hyvää journalistista tapaa, sille annetaan huomautus, joka on julkaistava lyhyessä määräajassa. Ellei huomautuksen saanut tiedotusväline julkaise sitä, annetaan se muutoin julkisuuteen.

- Kantelumenettely on maksuton. Neuvosto voi antaa joko vapauttavan tai langettavan päätöksen asiasta. (www.jsn.fi.)
Esimerkit:

http://www.jsn.fi/paatokset/6300-sl-16/
Langettava päätös 6300/SL/16:
Vapauttava päätös 6215/SL/16
http://www.jsn.fi/paatokset/6215-sl-16/

Valvonta & sanktiot
- Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) ottaa kantaa viestinnän alan eettisiin kysymyksiin, neuvoo viestinnän etiikkaan liittyvissä asioissa ja tulkitsee hyvää viestinnän tapaa.

- VEN ei ole tuomioistuin
eikä se käytä julkista valtaa, vaan pyrkii toimimaan keskustelua ylläpitävänä tahona
.

- Viestinnän eettinen neuvottelukunta kokoontuu joka toinen kuukausi tai tarvittaessa

- Neuvottelukunnalle voi lähettää tapauksia pohdittavaksi omalla nimellään. VEN päättää kokouksissaan, mitkä tapaukset se ottaa käsiteltäväkseen. Mitään velvoitetta antaa lausuntoa yksittäisiin tapauksiin sillä ei ole.

- VEN tarkastelee tapauksia voimassaolevien viestinnän eettisten ohjeiden ja yhteisöviestinnän periaatteiden pohjalta. (www.viesti.fi.)Viestinnän eettinen neuvottelukunta toivoo,että "
viestinnän asiantuntijat sitoutuvat voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudattamaan seuraavia eettisiä ohjeita; hyvien toimintatapojen edistämiseksi, ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi sekä sidosryhmien ja yhteiskunnan palvelemiseksi
".

- Eettisten ohjeiden osa-alueet ovat avoimuus ja vuorovaikutteisuus, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus. Nämä osa-alueet ovat sidoksissa toisiinsa.
Kuva 1. Viestinnän eettisten ohjeiden sisältö. (Viesti ry, 2015)
Henkilötietolaki 22.4.1999/523
Tietosuojakaari 7.11.2014/917
(kumonnut Lain sähköisen viestinnän tietosuojasta)
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 601/2008
Kuvaohjelmalaki 710/2011
Laissa säädetään kuvaohjelmien tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi.

Suomessa lakia sovelletaan, kun:

1) ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa
tai jolla on toimipaikka Suomessa;

2) ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa; tai

3) päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty Suomessa. (Finlex)

4 § Ilmoitus kuvaohjelmien tarjoamisesta: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle kun ryhdytään tarjoamaan kuvaohjelmia. Ilmoitus on tehtävä, kun ohjelmia tarjotaan taloudellisessa tarkoituksessa ja säännöllisesti.

6 § Kuvaohjelman ikärajan noudattaminen: Kuvaohjelman tarjoaminen alaikäiselle on
kielletty, jos ohjelman ikäraja on 18 vuotta.

15 § Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma: Lapsen kehitykselle haitallisena pidetään kuvaohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai ahdistusta aiheuttamalla taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lapsen kehitykseen.

19 § Valvontaviranomainen: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus valvoo tämän
lain noudattamista. (Finlex)
Perustuslain perusoikeussäännökset:
Yksityiselämän suoja:
- Perustuslain 10 § sisältää säännökset yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan suojasta sekä luottamuksellisen viestin salaisuudesta.

- Lähtökohta se, että yksilö on oikeutettu elämään omaa elämäänsä niin, etteivät viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot puutu hänen yksityiselämäänsä mielivaltaisesti tai aiheettomasti.

- Yksityiselämän suojaan kuuluu myös henkilötietojen suoja: tarkempi sääntely henkilötietolaissa (22.4.1999/523)

Sananvapaus ja julkisuus:
- Perustuslain 12 §:n 1 momentissa on säädetty sananvapaudesta, joka kuuluu kaikille.

- Siihen kuuluu oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä tai muita viestejä niin, että kukaan ei estä sitä etukäteen.
(Karttunen, ym. 2016, 90 - 91.)

- Säännellään kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia.

- Markkinointi on hyvän tavan vastaista, mikäli se on ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnassa vallitsevien arvojen kanssa.

- Lainkohdan mukaan ”markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti jos:

1) ”se loukkaa ihmisarvoa taikka uskonnollista tai poliittista vakaumusta;
2) siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vam- maisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun hen- kilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää; taikka
3) siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaaran- netaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta.”
(Karttunen, ym. 2016, 498.)
Hyvän tavan vastainen tai sopimaton markkinointi KSL 2. luvussa
Hyvän tavan vastaisuus:
Erityisesti huomioitava alaikäisiin kohdistuvassa markkinoinnissa; kiellettyä käyttää hyväksi kokemattomuutta tai vaarantaa lasten tasapainoista kehitystä.

Sopimattomuus:
Markkinointi on sopimatonta, mikäli; se on vastoin yleisesti elinkeinotoiminnassa hyväksyttävän menettelytavan vastaista,
ja
heikentää kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös. Molempien edellytysten tulee siis täyttyä, jotta kyseessä on sopimaton markkinointi.

Markkinoinnin lainmukaisuuden valvonta: ensisijassa kuluttaja-asiamies; hintoja valvoo aluehallintovirasto.
Kuluttaja-asiamies tai Markkinaoikeus voivat määrätä kiellon.
Esim. MAO:2003:18:
(Karttunen, ym. 2016, 500.)
Tarkoituksena toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä sekä yksityiselämän suojaa että muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia.

Määrittää henkilötietojen käsittelyä koskevat, yleiset periaatteet.

Lain sisällön ydin:

1. Henkilöistä saa kerätä vain käyttötarkoituk-seen nähden tarpeellisia tietoja.

2. Tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen kuin ne on kerätty.

3. Tietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeellista.
Henkilötietoja
ovat kaikenlaiset, luonnollista henkilöä, tai hänen ominaisuuksiaan koskevat sekä elinolosuhteitaan koskevat tiedot, jotka voidaan tunnnistaa koskevaksi henkilöä itseään, hänen perheettään tai hänen kanssaan samassa taloudessa eläviä koskeviksi. (HeTiL 3 § 1 k)

Henkilötietojen käsittelyllä
tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttämistä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista ja kaikkea muuta henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. (HeTiL 3 § 2 k)

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet:

1. Tarpeellisuusvaatimus: Henkilötietoja voidaan pitää tarpeellisina silloin, kun ne ovat olennaisia sekä asianmukaisia, eivätkä liian laajoja siiihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

2. Käyttötarkoitussidonnaisuus: Kerättyjä henkilötietoja saa käyttää tai käsitellä vain alkuperäisessä tarkoituksessa. Niitä saa kuitenkin hyödyntää myöhemmin historiallisessa tutkimuksessa, tieteellisessä tarkoituksessa tai tilastoinnissa.

3. Rekisteröidyn suostumus: Henkilötietojen käsittelyn laillisuus voidaan varmistaa pyytämällä rekisteröidyltä vapaaehtoinen ja yksilöity suostumus. (Karttunen, ym. 2016, 94 - 95.)

Lain tavoitteet:

- Edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä.

- Varmistaa viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus kohtuullisin
ehdoin koko maassa.

- Turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö.

- Edistää kilpailua.

- Varmistaa, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä,
hyviä laadullisesti, toimintavarmoja sekä turvallisia ja edullisia.

- Turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden sekä
yksityisyyden suojan toteutuminen. (Finlex)

- Määrittelee tarkemmin harhaanjohtajan ja aggressiivisen menettelyn, jotka on mainittu Kuluttajasuojalain 2. luvussa.

kts. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080601

Viestintävirasto
- Valvoo viestintämarkkinoita ja -palveluja.

- Huolehtii siitä, että Suomessa on monipuoliset, toimivat ja turvallise-t viestintäyhteydet.

- Tiedottaa mahdollisista tietoturvauhkista.

- Tavoitteena lisätä yritysten ja kansalaisten tietoturvaosaamista, mm. ohjeistusten avulla.


- Kerää toimilupamaksuja.

- Myöntää television ja radion ohjelmistotoimiluvat.

- Valvoo tv- ja radio-ohjelmien sisältöä ja mainontaa, sekä
laajakaistan, puhelimen ja postin yleispalvelun toimivuutta ja palvelutasoa.

- Käsittelee perillesaamattoman postin.

Sponsorointi ja tuotesijoittelu
Sponsorointi
Sponsoroinnilla tarkoitetaan sellaista ohjelmien rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen.

Sponsoroitujen ohjelmien alussa tai lopussa on esitettävä selvästi sponsorin nimi tai tunnus.

Sponsoroiduissa ohjelmissa ei saa rohkaista ostamaan sponsorin tuotteita tai palveluja.

Tuotesijoittelu
Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoittamista audiovisuaaliseen ohjelmaan vastiketta vastaan. Tuotesijoittelu on yleensä kiellettyä. Tuotesijoittelu on kuitenkin sallittua elokuvateoksissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa.

Katsojille on selkeästi ilmoitettava, että ohjelmassa on tuotesijoittelua. Ilmoituksen voi tehdä joko tekstillä tai ohjelmatoimijoiden yhtenäisesti käyttämällä tuotesijoittelutunnuksella.

Suomen neljä suurinta kaupallista televisioyhtiötä (Sanoma Media Finland Oy, MTV Oy, Discovery Networks Finland Oy ja Fox International Channels Finland Oy) ovat ottamassa käyttöön yhteisen tunnuksen tuotesijoittelusta ilmoittamisessa. (Viestintävirasto 2016.)
Kuva 2. Televisioyhtiöiden merkki tuotesijoittelusta.
- Viestintävirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

- Viestintäviraston määräyksillä tarkennetaan lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

- Määräykset ovat toimijoita velvoittavaa säädäntöä.

- Määräykset ja niihin liittyvät muut ohjausdokumentit valmistellaan pääsääntöisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

- Viestintävirasto voi antaa valitukseen tai riitaan tai muusta syystä selvitettävänä olevaan asiaan valvontapäätöksen. Päätöksessä voidaan joko velvoittaa toimija korjaamaan toimintaansa tai todeta toiminta säännösten mukaiseksi. Päätöksistä muutkin toimijat tai näiden asiakkaat saavat tietoa siitä, mitä säädännön velvoitteet edellyttävät toimijoilta eri tilanteissa. Valvontapäätöksistä voi valittaa tuomioistuimeen. (Viestintävirasto 2016.)

Viestintävirasto
Karttunen, ym. 2016. Juridiikan perusteet. Sanoma Pro.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. www.kkv.fi.

Paloranta, P. 2014. Markkinoinnin etiikka käytännössä.

Sorsa, K. 2010. Itsesääntely ja yhteiskuntavastuu. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 45/2010.
http://tem.fi/documents/1410877/2869440/Itsesääntely+ja+yhteiskuntavastuu.pdf/4283142a-3faa-4d2e-82da-5c9af1a15482

Sorsa, K. 2011. Kansainvälisen kaupan arvoketjujen sääntely. Yhteiskuntavstuun ja ennakoivan oikeuden tarkastelua. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72411/diss2011Sorsa.pdf?sequence=1

Uusitalo, L. 1999. Markkinoinnin ja mainonnan etiikka. http://lta.hse.fi/1999/2/lta_1999_02_a7.pdf

Uusitalo, P. 2014. Markkinoinnin etiikka käytännössä. Talentum. ISBN 978-952-14-2233-1. Helsinki 2014.

Viestintävirasto. www.viestintavirasto.fi


Lähteet:
Arvoketjuajattelu itsesääntelyssä
Kuvio 1. Liiketoiminnan arvoketjun toiminnot (Michael Porter 1985)
Itsesääntelyn vaikuttavuus

Itsesääntelyjärjestelmien toimivuuden kriteerit:

Kotimaisissa lainvalmisteluohjeissa ja Paremman sääntelyn ohjelmissa korostetaan sääntelyn vaihtoehtojen selvittämistä ja hyödyntämistä.

EU:n alueella itsesääntely on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomalaisessa lainlaadinnassa ei ole annettu tilaa itsesääntelylle, lainsäädännön korvaavana vaihtoehtona tai täydentäjänä
Vaikuttavuuden arviointi
Itsesääntelyn toimivuutta arvioidaan eri ulottuvuuksien kautta:

1. edustuksellisuus

2. vastuullisuus; läpinäkyvyys, osallisuus, toiminnan jatkuva arviointi, ongelmien ratkaisu, tiedottaminen

-> jos em. asiat kunnossa, seuraa tehokkuutta sekä vaikuttavuutta !

Itsesääntelyn vaikutukset voivat olla sekä aineellisia että aineettomia. (Sorsa, 2010.)
1. Pohdi, miten tehokasta ja vaikuttavaa on Kansainvälisen kauppakamarin (ICC:n) Markkinointisääntöjen avulla toteutettu itsesääntely. Vertaile näiden Markkinointisääntöjen ja Mainonnan eettisen neuvoston periaatteiden vaikuttavuutta (esim. aikaansaadut muutokset, valvonta, sanktiot) toisiinsa. Mitä eroavaisuuksia tai/ja yhteneväisyyksiä löydät? Mitkä artiklat tai kohdat ovat mielestäsi tärkeimmät media-alalla ja miksi?
- www.icc.fi, www.kauppakamari.fi

2. Riviväli 1,5; kirjasinkoko 12; Arial-fontti; 250 - 300 sanaa

3. Palautus viimeistään 9.12. Optimaan
Oppimistehtävä
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
39
Tehtävä

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/helsinkilaisen-jarmon-vuosien-piina-taistelu-raidoista-urheilujatti-adidasta-vastaan-vei-koko-omaisuuden-jain-yksin/6162062
1. Muodostakaa 3 - 4 hengen pienryhmiä ja keskustelkaa videosta.

2. Mitä ajatuksia video herätti? Oliko ratkaisu asiaan mielestänne oikea?
TAUKO
MEN 21/2016

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä autokoulun mainoksesta. Valittajan käsityksen mukaan mainos ylläpitää stereotyyppistä myyttiä siitä, että naiset olisivat huonompia autokuskeja kuin miehet.

Mainos

Mainoskuvassa nainen ajaa autoa ja on pelästyneen näköinen. Kuvan vieressä on teksti: ”Pelottaako äidin tai vaimon kyydissä? Osta äitienpäiväksi lahjakortti kertausajoon! Suosittelemme ostamaan lisäksi myös kukkia ja suklaata. www.haaganautokoulu.fi”.
Pohdintatehtävä:
Onko mainos hyvän markkinointitavan vastainen? Keskustelkaa 3 - 4 hengen ryhmissä asiasta.Mainos julkaistiin ennen äitienpäivää, joka on sukupuolisidonnainen juhlapäivä. Mainoksessa ajo-opetuspalveluja tarjoava yritys tarjoaa ideaa äitienpäivälahjaksi. Tässä yhteydessä naisen esittämistä ajo-opetusta markkinoivassa mainoksessa ei voida katsoa hyvän tavan vastaiseksi.

Naista ei käytetä mainoksessa katseenvangitsijana tai seksiobjektina alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Mainoksen kuva- ja tekstisisällöllä on asiallinen yhteys mainostajan tarjoamiin ajo-opetuspalveluihin. Naista ei mainoksessa halveksita tai väheksytä, vaan hänelle toivotaan annettavan kehittäviä ja mieluisia lahjoja.

Mainoksessa ei esitetä väitteitä kummankaan sukupuolen ajotaidoista. Siinä ei vertailla eikä arvoteta sukupuolia eikä esitetä heteronormatiivisia olettamuksia. Miessukupuoli ei esiinny mainoksessa lainkaan.

Mainos on suunnattu äitienpäivän lahjan ostajalle ja kysymyksen muotoon puetun lauseen tarkoitus on herättää mainoksen lukija pohtimaan subjektiivista kokemustaan oman puolisonsa ajotaidosta. Tehokeinona on käytetty selvää liioittelua eikä mainosta ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Mainos ei ylläpidä kaavamaisia roolikäsityksiä.


Mainostajan lausuma
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2. kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista naisille tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen.
Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoskuvasta ja -tekstistä yhdessä saattaa syntyä sellainen vaikutelma, että nainen olisi miestä taitamattomampi auton kuljettaja. Mainoksen esitysaika – äitienpäivä – huomioon ottaen mainostajalla on kuitenkin ollut asiallinen syy mainostaa opetusajopalveluaan juuri naisille. Mainonnan eettinen neuvosto
kuitenkin korostaa
, että mainostajan tulee kiinnittää asianmukaista huomiota siihen, ettei mainonnassa ylläpidetä kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tunnusomaista naisille tai miehille.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen eikä neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen. Siksi
mainos ei ole hyvän tavan vastainen.
Mainonnan eettisen neuvoston lausunto
Yhdeksällä suomalaisella markkinointiviestintäalan yrityksellä on auditoitu laatujärjestelmä.

Sertifikaatin voivat saada vain Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton jäsenyritykset Suomessa.

Yritykset noudattavat toiminnassaan alansa kansainvälisen standardin mukaista laatukäsikirjaa. Tämä käsikirja opastaa laadukkaan ja hyvin suunnitellun asiakaslähtöisen työn tekemisessä projektin jokaisessa vaiheessa ->laatujärjestelmä

Ensimmäinen yritys ottanut Suomessa käyttöön 2013.

Laatustandardi: ICCO CMS II, http://www.iccopr.com/wp-content/uploads/2015/01/CMS.pdf

Ulkopuolisen auditoijan (DNV) varmentama

Määrittelee yrityksen sisäiset ja ulkoiset prosessit.

Auditoinnin läpäisseet yritykset saavat laatutodistuksen, jonka voimassaolon edellytys on, että yritys täyttää jatkuvasti todistuksessa määritellyt kriteerit. (MTL, 2016.)
Kansainvälinen mainosalan laatujärjestelmä
Markkinointia koskeva lainsäädäntö
LTL 911/2011
Goodwill-arvon hyväksikäyttö

Hakijan mukaan vastaaja oli käyttänyt markkinoinnissaan ilmaisuja ja musiikkia, jotka muistuttivat hakijan julkaisuissa käytettyjä. Hakijan mukaan kyse oli hakijan goodwill-arvon hyväksikäytöstä. Hakija katsoi myös, että vastaaja pyrki saattamaan hakijan julkaisut koomiseen valoon, mikä oli omiaan latistamaan niiden imagoa. Liiketapalautakunta totesi, että vastaajan markkinoinnissaan käyttämät ilmaisut ja musiikki muodostivat assosiaation hakijan julkaisuihin. Vastaajan voitiin katsoa käyttäneen mainoksissaan hakijan goodwill-arvoa hyvän liiketavan vastaisesti. Vastaaja oli hyödyntänyt oikeudettomasti hakijan mainetta ja tunnettuutta. Mainosten ei kuitenkaan voitu katsoa halventavan hakijan julkaisuja. Liiketapalautakunta katsoi, että vastaaja oli menetellyt markkinoinnissaan hyvän liiketavan ja ICC:n markkinointisääntöjen 1 ja 15 artiklojen vastaisesti.
- Antaa lausuntoja siitä, ovatko mainokset hyvän tavan mukaisia.

- Lausuntoa voivat pyytää kuluttajat, yritykset, järjestöt ja viranomaiset.

- Valitus on perusteltava. Peruste voi olla esimerkiksi se, että mainos on syrjivä, lapsille sopimaton tai ihmisarvoa loukkaava. Perusteeksi valitukselle ei riitä se, että mainos on huono tai hyvä maun vastainen.

- Lausuntopyynnön saatuaan neuvosto pyytää mainostajalta lausuman; voidaan pyytää myös mainoksen julkaisseelta medialta.

- MENin lausunnot julkaistaan neuvoston verkkosivuilla.

- Valittaja ja mainostaja saavat aina tiedon neuvoston lausunnosta vähintään kaksi päivää ennen kuin lausunto julkaistaan verkkosivuilla.

- Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet täydentävät ICC:n markkinointisääntöjen 4 artiklaa.
http://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/

(Sorsa, 2010.)
(Paloranta 2014.)
(Sorsa, 2010.)
(www.icc.fi.)
Full transcript