Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Olle Zandéns föreläsning på musiklärarportalen

No description
by

Olle Zandén

on 11 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Olle Zandéns föreläsning på musiklärarportalen

Subjektiva
kvalitets-
uppfattningar
Elevens
prestation
Musens01

I sitt musicerande uppvisar eleven ett
gott konstnärligt uttryck
och följer med
(viss)
säkerhet
genrespecifika krav
.
...
Eleven
tar ansvar
för instudering av stämmaterial inför repetition, och
det musikaliska resultatet är tillfredsställande.

Dessutom ger eleven
välgrundade / välgrundade och nyanserade förslag
på hur arbetet kan förbättras
och
upptäcker, analyserar och föreslår lösningar
på olika instuderingsproblem.
Känslan när man har missförstått är identisk med
känslan när man har förstått

Bedömning för lärande

=bedömning + återkoppling med syfte att underlätta lärande
Stark effekt på lärande: kan både hjälpa och stjälpa.

 
 
 
Effekter av bedömning och betygsättning
Formativ bedömning Betygsättning


=bedömning + sammanfattande återkoppling
Den mest förenklade formen av återkoppling
Fungerar som yttre belöning
Stimulerar till lydnad
Minskar risktagande
Flyttar intresset från ämnet till betyget
Dessa effekter ökar med betygets betydelse (high stakes)
Kunskaper om dialogiskt meningsskapande: never take yes for an answer
Deltagande i professionell bedömningskultur
Inriktning mot prestation och inte mot person
Beskrivande bedömning med fokus både på vad som är bra och vad som behöver förbättras
Tolkning av kursplaner o   kunskapskrav utifrån
ämneskulturen


Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
Esoteriska begrepp och kriterier:
mer
Bedömningsstöd
i musik åk 9
Så här gör hon just nu
–men hur ska det beskrivas med kunskapskraves språk?
Så här står det
–men hur ska det tolkas i detta fall?
Kunskaps-
krav
"spela ... med relativt god tajming"

Orden "spela" och "tajming" pekar på något, men
menar vi samma sak med orden i allmänhet?
menar vi samma sak med orden i detta fall?
har vi samma gränser för "spela"?
har vi samma skala för viss - relativt god - god?
Maskiner
mäter
bättre än människor.
Människor har
omdöme
; kan skilja viktigt från oviktigt, relevant från irrelevant.
Omdömen är alltid
subjektiva
men de är sällan unika eller helt privata.
I bedömningsdialoger kan vi förstå vilka omdömen som är
gemensamt subjektiva

och vilka som är
privat subjektiva
.
Gemesamt subjektiva omdömen tyder på en gemensam
tänkstil
, gemensamma
kvalitetsuppfattningar

Mening skapas i samspel mellan språk, handlingar, situationer och traditioner.
Kontexten är viktig för förståelse!
Lagstiftare
skolverket
Lärare
Föräldrar
Kommun/
investerare
Skol-inspektionen
Lärar-studenter
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss / relativt god / god säkerhet rytm och tonhöjd.
Förslag till kunskapskrav för A:
Eleven ska på gitarr kontinuerligt växla mellan D och A7 med minimihastigheten ett ackordbyte per sekund.
Eleven ska sjunga melodier med ett omfång på minst en decima.
Kollegialt samarbete
Forskning
Undervisning
Gemensam bedömning av konkreta elevarbeten
Exoteriska
och
Esoteriska
begrepp
Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck,
formler och ekvationer.
Timing
Professionell subjektiv
bedömning?
exoteriska esoteriska
Vardagsspråkliga. Kan förstås utifrån en allmänbildning. Adekvat förståelse förutsätter inte djupare ämneskunskaper.
Begrepp vars tolkning kräver förtrogenhet med specifika ämnesrelevanta kontexter.
En adekvat förståelse av esoteriska begrepp förutsätter djupare ämneskunskaper.
Kunna sin stämma
utantill
Musicera med god timing och stilkänsla
Lärarens verktyg
Exo Eso
Sibley (1959); Fleck (1980); Sadler (1989); Zandén (2011)
Professionell bedömning:
grunden för god musikundervisning

olle.zanden@lnu.se
Professionalisering genom bedömningsdialoger om konkreta elevarbeten
Singstar mäter tonhöjd och tonlängd objektivt och jämför med facit
Lyssna igenom ett musikexempel och notera vad du läger märke till, vad du uppskattar och vad du ogillar.
Jämför vad ni hört, sett och värderat.
Lyssna igen och stanna bandet så fort någon vill peka på en kvalitet eller brist.
Sträva efter att förstå varandras perspektiv och att lära er lyssna med den andras öron.
Beskriv så noga som möjligt EN elevs musicerande. Låtsas att du samtalar med eleven och gör beskrivningen i du-form.
Vad är lätt och vad är svårt att beskriva? (Exoteriskt - Esoteriskt)
Vad behöver utvecklas? Varför? Hur?
Omdöme

Bedömning

Omdöme
under-visning
vad
hur
när
Effektivitet:kortsiktig långsiktig
tjänstemannaansvar
ansvar inför dina kunskapsområden
musiklärare och forskare
har utgått från
sitt musikkunnande
departementets krav
abstraherat, verbaliserat, generaliserat
lärandemål
kunskapskrav
eleven ska begripa
konkretisera
applicera i kontext
?
Experten behöver
inga kunskapskrav
Eleven förstår dem inte
levda, kontextrelaterade
kvalitets-
uppfattningar
Låt orden kompa
visa och peka
utveckla

uppmärksamhet o begrepp (vad)
hantverk (hur)
förståelse (varför)
förtrogenhet (när)
Jag har ju sagt hur ni ska göra!
Läs på lappen!
SPRÅKPARENTES
Monologisk språkförståelse
Dialogisk språkförståelse
Meningen ligger i meningen


Tydlighets-
jargongen


"och det betyder att elever och föräldrar kan läsa i läroplanen och förstå vad det är man ska lära sig förstå vad det är som förväntas av en"
"och lärarna får också tydligare anvisningar om vad det är undervisningen ska innehålla"


Anvisningarna som rättande lärare har som stöd för sin bedömning bör

förenklas.

Bedömningsanvisningarna behöver göras
tydligare

och

förenklas

om de ska främja likvärdig bedömning, så att

utrymmet för tolkning minskar.
Innehåll:

Fyra elevkompositioner
Fyra ensembleinspelningar
Muntliga och skriftliga kommentarer till dessa
Användarhjälp
Praktiska tips för bedömning
Förslag till betygsnivåer för enskilda kunskapsaspekter
Metoder för kollegial bedömning
Forskning om bedömningTvå typer av begrepp
exoteriska esoteriska
Vardagsspråkliga. Kan förstås utifrån en allmänbildning. Adekvat förståelse förutsätter inte djupare ämneskunskaper.
Begrepp vars tolkning kräver förtrogenhet med specifika ämnesrelevanta kontexter.
En adekvat förståelse av esoteriska begrepp förutsätter djupare ämneskunskaper.
Kunna sin stämma
utantill
Musicera med god timing och stilkänsla
Lärarens verktyg
Exo Eso
Sibley (1959); Fleck (1980); Sadler (1989); Zandén (2011)
tolkningsföreträde
Språkets två funktioner:
Skapa relation
Skapa gemensam mening

preliminär dialog
övergångsdialog
grundläggande dialog
Full transcript