Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Allmän fastighetsrätt

Föreläsning i kursen Kreditsäkerhet och insolvens den 12 september 2013
by

Jakob Heidbrink

on 13 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Allmän fastighetsrätt

Allmän fastighetsrätt
Fastighetsbegreppet
· Fast egendom är jord (1 kap. jordabalken)
· Till jorden räknas vissa typer av tillbehör (2 kap. jordabalken)
– Fastigheten (jorden) och tillbehören räknas som en rättslig enhet (≈en sak)
· Tre typer av fastighetstillbehör
– Allmänna fastighetstillbehör, 2 kap. 1 § jordabalken
– Byggnadstillbehör, 2 kap. 2 § jordabalken (observera: stadigvarande bruk)
– Industritillbehör, 2 kap. 3 § jordabalken (observera: industri-tillbehör)
Undantag från tillbehörsreglerna
· Om annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten något som normalt skulle anses utgöra tillbehör, behandlas fastigheten och tillbehöret ändå åtskilda
– Kommer fastigheten och tillbehöret i samma ägares hand, blir de dock en rättslig sak
– 2 kap. 4 § jordabalken
· Återtagandeförhehåll får inte göras gällande (jfr sammanfogning)
Förvärv, sakrättsligt skydd och publicitet
· Vid förvärv av fast egendom får köparen sakrättsligt skydd redan genom överlåtelseavtalet (som är formbundet, 4 kap. jordabalken), jfr NJA 2007 s. 652
· Publicitet kring förvärvet skapas genom lagfart (ägandebevis) i fastighetsregistret
– 19 till 24 kap. jordabalken och lag 2000:224 om fastighetsregister
– Den som litar på uppgifter i fastighetsregistret presumeras vara i god tro
Krav på förvärvsavtalet
· Krav på skriftlighet, 4 kap. 1 § jordabalken
– Avtalet om överlåtelse skall
· vara skriftligt,
· vara underskrivet av båda parterna,
· innehålla uppgift om objekt och köpeskilling samt
· innehålla en överlåtelseförklaring
annars är det ogiltigt
· Köpekontrakt är själva avtalet
– Kan innehålla villkor (exempelvis om att avtalet skall få verkan först när betalning skett) som dock måste finnas i avtalet
· Köpebrev ett kvitto på att ett villkor om betalning som fanns i köpekontraktet blivit uppfyllt

Kontrolleras av inskrivningsmyndigheten före lagfart
Sakrättsligt skyddat nyttjanderätt i fast egendom
· Observera att den allmänna sakrätten fortfarande gör sig gällande
– Äganderätt, panträtt, retentionsrätt utgör de egentliga sakrätterna
· Avseende fast egendom finns dock nyttjanderätter som har verkan även mot en förvärvare
– "Belastningar"
· Sakrättsligt skydd för nyttjanderätt enligt 7 kap. 11, 12, 13 och 17 §§ jordabalken
– Överlåtaren skyldig att göra förbehåll för nyttjanderätten i överlåtelseavtalet
– Om inget förbehåll skett nyttjanderätten ändå bestående om tillträtt före överlåtelsen och skriftligt nyttanderättsavtal
– Annars bestående nyttjanderätt mot förvärvare i ond tro
· Observera möjligheten att skriva in nyttjanderätten i fastighetsboken
Särskilt om servitut
· Servitut är ett förhållande mellan två fastigheter, jfr 14 kap. 1 § jordabalken, men klassificeras som en nyttjanderätt
– Upplåts i den tjänande fastigheten till förmån för den härskande fastigheten
– Måste avse ändamål som stadigvarande tjänar den härskande fastigheten
· Servitut finns i två varianter
– Officialservitut genom fastighetsbildning (fastighetsbildningslagen)
– Avtalsservitut genom avtal (14 kap. jordabalken)
· Föjer med den härskande fastigheten och kan inte överlåtas särskilt
– "Tillbehör" till fastigheten utanför dess gräns
· Avtalsservitut svåra att häva (14 kap. 7 till 10 §§ jordabalken)
· Officialservitut endast genom en liknande förrättning som vid tillkomsten
Målet med föreläsningen
· Påminna om den allmänna fastighetsrätten som en förutsättning för reglerna om pant i fast egendom

· Klargöra vad som hör till en fastighet

· Tala kort om sakrättsligt skyddad nyttjanderätt till fast egendom
Full transcript