Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.5 Татвар түүний төрөл

No description
by

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.5 Татвар түүний төрөл

3.5 Татвар, түүний төрөл
design by Dóri Sirály for Prezi
Төрийн эдийн засгийн үүргүүд:
Эдийн засгийн амьдралын хууль эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх
Нөөцийг хувиарлах
Өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх
Орлогыг дахин хувиарлах
Эдийн засгийг тогтворжуулах
Татварыг төсөвт төвлөрүүлэх шинжээр нь :
Улсын \6 төрлийн татвар \
Орон нутгийн \15 төрлийн \
Татвар нь хуулийн дагуу тогтоосон хэмжээгээр бүх хүн , хуулийн этгээдээс төрийн байгууллагад заавал төлөх ёстой буцалтгүй шинжтэй хураамж юм.
Татварыг төсөвт төлөгдөх төрлөөр нь:
Шууд татвар
\Тухайн улсын иргэн, ААН бүрээс авдаг. Өөрөөр хэлбэл ОРЛОГООСОО өгдөг татвар\
Шууд бус татвар
\Тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс ,ААН -ээс авах татвар .Өөрөөр хэлбэл Үйлчилгээ борлуулалтаас авах татвар \
Татварын хэлбэр :
Албан татвар
\ Иргэд ААН орлогосоо хуулиар тогтоосон хувь хэмжээгээр төсөвт оруулж байгаа мөнгөн төлбөр \
Хураамж
\Төр өөрийн өмчийг ашиглуулсныхаа төлөө иргэд ААН-ээс авч буй мөнгөн төлбөр \
Хураамж
\Төр эсвэл түүний төлөөлөгч байгууллага иргэн , ААН -д үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө авч буй төлбөр \
Энэ зах зээлийн эдийн засгийг тохируулагч гол механизм бөгөөд үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчдийг бараа үйлчилгээгээ хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцүүлэхэд чиглэнэ.

Зах зээлийн механизм өршөөлгүй юм.

3.Орлогыг дахин хувиарлах

1.Зах зээлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх
\Татварын багц хуулиуд, гадаадын хөрөнгө оруулатын тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, авилгалын тухай хууль зэрэг нь зах зээлийн тогтолцоо бүрдэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж байна.\

Төрийн эдийн засгийн үүргүүд

Эдийн засагт төрийн оролцох хэмжээгээр нь гурван хэв шинжид хуваадаг.

Төрийн оролцоогүй нэг ч эдийн засаг байдаггүй.

11-н жилийн 11-р анги

Эдийн засаг дахь төрийн оролцоо, үүрэг

Энэ зах зээлийн эдийн засгийг тохируулагч гол механизм бөгөөд үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчдийг бараа үйлчилгээгээ хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцүүлэхэд чиглэнэ.

2.Өрсөлдөөнийг хадгалан хамгаалах

Татвар хураалтын зарчим:
Пропорциональ \Татварын хувь орлогын бүх түвшинд ижил байна\
Прогрессив \Татварын хувь орлого өсөхөд өснө.\
Регрессив \ Орлого өсөхөд татварын дундаж хувь буурна. \
Татвар ямар хэмжээтэй байх ётой вэ?
АНУ-ын эдийн засагч Артур Лаффер татвар хураалтын хэт их хатуу зарчим ямар хор уршигтай байдаг талаар санаагаа графикаар илэрхийлсэн байдаг.
Татварын бус орлого :Орлогын албан татвараас гадна нийт авч буй орлогоосоо иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой.
Энэхүү нийгмийн даатгалын мөнгө нь нийгмийн даатгалын санд төвлөрдөг ба буцаад иргэдэд тэтгэвэр, тэтгэмж хэлбэрээр олгогддог юм.
Төр иргэддээ "Хүнд хэцүү өдрүүдэд" нь зориулж түүний хувийн орлогоос нь хадгаламж бий болгож өгч буй хэрэг юм.
Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажил хөдөлмөр эрхлэж байгаа бүх хүмүүс заавал нийгмийн даатгал төлдөг.Монгол улсад ААН нийгмийн даатгалын 11-13%, ажилтан өөрөө 10%-ыг төлдөг.
Улсын төсөв:Тухайн улсын жилийн орлого , зарлагын төлөвлөгөө юм.
Засгийн газраас улсын төсвийг УИХ-д танилцуулна.УИХ түүнийг зөвшөөршний дараа ерөнхийлөгч гарын үсэг зурснаар төсөв хууль болон батлагдана.
Аль ч улс орон өөрийн данснаас иргэддээ үйлчилгээ үзүүлж байдаг. Жнь: Швед болон Скандиновын орнуудад татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлээс орж ирэх орлогын хэмжээ хувь хүний орлогын бараг тал хувийг бүрдүүлдэг байна.
Full transcript