Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kolektívne investovanie

No description
by

miroslav patera

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kolektívne investovanie

Ďakujeme za pozornosť!
Cieľ
charakterizovať pojmy kolektívne investovanie a subjekty kolektívneho investovania
zhodnotiť výhody a nevýhody kolektívneho investovania
analýza a následná komparácia 3 vybraných podielových fondov
Subjekty kolektívneho investovania
podielové fondy
správcovské spoločnosti
depozitár
investor, podielnik, regulačný orgán
Výhody kolektívneho investovania
vyšší výnos
možnosť investovania s minimálnym vstupným kapitálom
diverzifikácia rizika
vysoká likvidita
možnosť automatickej reinvestície výnosov
profesionálna správa majetku
Kolektívne investovanie
Miroslav Patera, Erika Babindáková
Kolektívne investovanie
Podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.
Správcovská spoločnosť
Podielové fondy
Podľa §5 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní sa pod podielovým fondom rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku.
otvorené
uzavreté
akciová spoločnosť, ktorá je založená za účelom podnikania, so sídlom na území Slovenskej republiky. Predmetom jej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe oprávnenia vydaného Národnou bankou Slovenska
Depozitár
úlohy:
úschova majetku fondu kolektívneho investovania,
evidencia pohybu všetkých peňažných prostriedkov fondov kolektívneho investovania,
kontrola, či sú akcie alebo podielové listy vydávané a odkupované v súlade so zákonom a štatútom fondu kolektívneho investovania.

Nevýhody kolektívneho investovania
riziková investícia
poplatky
riziko podvodu a nelegálnych transakcií
nedostatočná kontrola a zlé riadenie fondu
Analýza 3 podielových fondov
AXA CZK Konto
AXA CEE Akciový fond
AXA Selection Opportunities
Komparácia výnosnosti 3 podielových fondov za obdobie 5 rokov
Použité zdroje
1. BEŇOVÁ, E. 2007. Financie a mena. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2.
2. HRVOĽOVÁ, B. 2001. Analýza finančných trhov. Bratislava: Sprint vfra, 2001. 373 s. ISBN 80-88848-86-5.
3. CHOVANCOVÁ, B. 2012. Kolektívne investovanie. Bratislava: IURA EDITION, 2012. 360 s. ISBN 978-20-8078-449-2.
4. CHOVANCOVÁ, B. 2008. Investičné a hypotekárne bankovníctvo. Bratislava: IURA EDITION, 2008. 251 s. ISBN 978-80-8078-223-8.
5. JÍLEK, J. 2009. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3.
6. Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
7. AXA, [ online ] [cit. 10.11.2014]. Dostupné na internete: https://www.axa.sk/produkty/investovanie/aktualne-informacie-o-investicnych-produktoch/porovnanie-fondov-grafy/?fund=czk_konto_jednotka_sk.
8. AXA, [ online ] [cit. 10.11.2014]. Dostupné na internete: https://www.axa.sk/getattachment/0ed14796-f84c-4123-8253-c81a043b826e/September-2014.aspx.
9. AXA, [ online ] [cit. 10.11.2014]. Dostupné na internete: https://www.axa.sk/getattachment/7e577c8b-a3a5-47d3-b2c1-60fdcc8b9745/September-2014.aspx.
10. AXA, [ online ] [cit. 10.11.2014]. Dostupné na internete: https://www.axa.sk/getattachment/88523084-9936-46f1-9f17-fe7b8261775e/September-2014.aspx.
Full transcript