Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inkomen na vertrek | Loyalis

gemaakt door PreziAll
by

PreziAll

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inkomen na vertrek | Loyalis

ABP pensioen
NP
Wettelijk
basis-
inkomen
Persoonlijke
aanvullingen
Trees
Geboren in 1960
Getrouwd met Harry
HBO werkzaamheden
Jan
Geboren in 1960
Getrouwd met Jeanet
HBO werkzaamheden
WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Tot 2005: WAO

Ouderdom
Overlijden
Arbeidsongeschikt
Eindloon regeling
Middenloon regeling
Lijfrente
Banksparen
Levensloop
Eigen huis
Overlijdensrisicoverzekering
Twee jaar ziek
IVA uitkering
Trees wordt voor 50% arbeidsongeschikt en wordt herplaatst bij haar eigen werkgever conform RVC.

Maandloon € 3.500 per maand
af: pensioenpremie € 200
Grondslag voor de WIA
€ 3.300
AAOP grondslag € 3.395

Loon € 1.600
LGU: 70% van (€ 3.300 -/- € 1.600) ) € 1.190
AAOP aanvulling: € 247
Garantieuitkering AOV 5% € 170
Totaal inkomen:
€ 3.207


Ongeveer 92% van oorspronkelijke inkomen
LAU: idem

Periodes van (on)betaald verlof worden als diensttijd aangemerkt;
Als verlof niet langer dan 18 maanden duurt verzekert voor WIA en WW;
100% pensioenopbouw bij ABP tijdens verlof;
Salderingsmethode wordt toegepast als de werknemer ergens anders pensioen opbouwt;

Verlof
Verlof en de fiscus
Fiscus heeft maatregelen genomen om vroegpensioen tegen te gaan;
10 jaar voor AOW leeftijd minimaal 50% van de gebruikelijke arbeidsduur blijft werken;
Deze uren moeten wekelijks gewerkt worden;
Wijkt men daarvan af dan RVU-heffing van 52%.

Eerste 12 maanden pensioenopbouw tegen de zogenaamde doorsneepremie;
Pensioenopbouw en -premie zijn 100% als de levensloopuitkering minimaal 70% van het salaris is;
Is de levensloopuitkering lager dan 70% dan is de pensioenopbouw en –premie naar rato;
Na afloop eerste 12 maanden geen verplichte pensioenopbouw;
Werknemer kan de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten tegen de doorsneepremie;
Werknemer blijft verzekerd voor VPL, AOP en NP;
Verdeling van de pensioenpremie is per cao geregeld

60
Flexibele ingangsdatum tussen
jaar
67
jaar
Ingang voor
dan actuarieel verlaagd.
vanaf
60
jaar in maximaal
10
en
5
na AOW
leeftijd
stappen gedeeltelijk
met pensioen
100:75
hoogte kan variëren
verhouding binnen
Nabestaanden-
pensioen toevoegen aan KeuzePensioen
Minimaal benutten van 50% van restverdiencapaciteit
UWV: 70% oude loon minus restverdiencapaciteit
ABP AOP aanvullingen
75/70% van (AAOP grondslag -/- [max] sv-dagloon)
10% van (AAOP grondslag -/- restverdiencapaciteit).
IPAP:
aanvulling tot 70% van het verschil tussen verzekerde en nieuwe inkomen
vaste garantie-uitkering
aanvullende pensioenopbouw tot 50%

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt;
UWV: 75% van gemaximeerde SV-loon;
ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP):75% van pensioengrondslag;
IPAP: aanvulling 10% van je verzekerde inkomen

UWV: 70% oude loon minus nieuwe loon
ABP AOP aanvullingen
75/70% van (AAOP grondslag -/- [max] sv-dagloon)
5/10% van (AAOP grondslag -/- het nieuwe loon)
IPAP:
aanvulling tot 70% van het verschil tussen verzekerde en nieuwe inkomen
vaste garantie-uitkering
aanvullende pensioenopbouw tot 50%

geen uitkering
WGA-uitkering LGU - LAU
AOP
AKP
Pensioenopbouw tijdens levensloop
gedeeltelijk AO 35 tot 80% óf
volledig en niet duurzaam
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschikt
Overlijden
Ouderdom
Ouderdom
Overlijden
Arbeidsongeschikt
ANW
Algemene nabestaandenwet
1996 van kracht

AOW
Algemene ouderdomswet.
1957
Levensonderhoud na werkzame jaren.
Inkomen na vertrek
Inkomen na vertrek
Ontslag
1e baan
Arbeidsongeschikt
Herplaatst
Verlof
voor restverdiencapaciteit
Pre-pensioen
Scheiden
Overlijden
Nieuwe baan
Wettelijk kader
Bovenwettelijke regeling
WW en gevolgen pensioen
De eerste 2 maanden 75% van het maximum dagloon, daarna 70% van het maximum dagloon;

De
wekeneis
en
jareneis
zijn van invloed op de duur van de WW-uitkering;

Duur minimaal 3 maanden, maximaal 24 maanden;

Overgangsrecht tot 1-4-2019.

Wekeneis
Jareneis
Verzekerd zijn voor werkloosheid
Werkloos zijn
Beschikbaar zijn voor werk
Voldoen aan wekeneis
Niet verwijtbaar werkloos

in 5 jaar vóór werkeloosheid, min. 4 kalenderjaren gewerkt.
in deze 4 jaren, min. 52 dagen gewerkt hebben.

min. 26 weken gewerkt
in afgelopen 36 weken voorafgaand aan werkeloosheid

Aanvulling boven maximum dagloon gedurende WW-periode
Aansluitende uitkering
Pensioenopbouw.

De werkloze werknemer die een WW of BW ontvangt bouwt voor 37,5% pensioen op;
Recht bestaat gedurende de uitkering, maar uiterlijk tot AOW-leeftijd;
De laatste werkgever betaalt hiervoor de premie;
Het pensioengevend inkomen 1 maand voor ontslag is leidend;
De werkloze werknemer kan kiezen voor bijsparen tot 50%, 75% of 100%;
Aanvraag voor bijsparen binnen 3 maanden na ontslag.

WW en pensioenopbouw
Lagere opbouw pensioen;
Verlies voorwaardelijk pensioen;
Verlies Nabestaandenpensioen op risicobasis;
Wettelijk geregeld dat de partner van de werkloze werknemer, tijdens de WW-periode aanspraak blijft behouden op partnerpensioen op risicobasis;
Na werkloosheid nieuwe baan buiten ABP, dan kan pensioen overgedragen worden.

Aansluitend aan oude baan binnen O&O dan wijzigt er niks;
Vanuit WW dan herleeft de pensioenopbouw;
Herleving VPL binnen 18 maanden vanuit WW.
Geen opbouw bij ABP;
Binnen 3 maanden pensioenoverzicht einde deelnemingen;
NP voor de partner aanvullen met een deel van het ouderdomspensioen.

Een nieuwe baan
binnen
O&O
Een nieuwe baan
buiten
de sector
Waardeoverdracht

Pensioen meenemen naar nieuwe pensioenfonds of verzekeraar;
Bedoeld om het pensioenverlies zoveel mogelijk te beperken;
Waardeoverdracht kan alleen als de dekkingsgraad minimaal 100% is;

Waardeoverdracht zinvol of niet?

Afhankelijk van individuele omstandigheden;
Indexatie en financiële positie beide fondsen;
Verschil van inhoud;
Soort regeling;
Keuzemogelijkheden die de pensioenregeling biedt;
Voordeel is 1 pensioenfonds.

Algemeen
Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding
Sinds 1 mei 1995 heeft de ex-partner, op grond van de Wet VPS , recht op een deel van de, tijdens de relatie, opgebouwde aanspraken op pensioen.
Huwelijk
Geregistreerd partnerschap
Samenwonen met notariele akte van samenleving.

Scheiding en AKP
Scheiding en nabestaandenpensioen
Samenlevingsvormen
Pensioen verdeling, 2 manieren.
standaardverevening
conversie
Standaardverevening
ABP Keuzepensioen opgebouwd tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt in gelijke delen verdeeld tussen ex-partners.
Conversie
Zelfstandig recht op ABP Keuzepensioen.
Recht op nabestaandenpensioen voor de ex-partner bestaat alleen als het NP gefinancierd is o.b.v. kapitaaldekking. Bij financiering o.b.v. risicodekking bestaat er voor de ex-partner geen recht.
Risicodekking
Is een wijze van financiering waarbij niets wordt opgebouwd maar alleen het risico wordt verzekerd.

Kapitaaldekking

begunstigden sparen voor hun eigen pensioen.
de partner of kinderen krijgen dan onder bepaalde voorwaarden een uitkering bij overlijden van verzekerde.
WIA-hiaat
een uitkering onder bepaalde voorwaarden, die tot uitbetaling komt bij arbeidsongeschiktheid
Het tekort tussen huidige loon en de WIA-uitkering wordt hier het WIA-hiaat genoemd. De WIA-hiaat verzekering dekt dit tekort
volledig en duurzaam AO
80 tot 100%
gedeeltelijk AO
minder dan 35%

Geeft slechts bepaalde categorieën recht:
partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar;
partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

ANW
ABP
De hoogte van het ABP NP wordt afgeleid van het AKP;
Tot AOW leeftijd ontvangt de nabestaande een toeslag;
Recht op nabestaandenpensioen blijft levenslang bestaan;
Ex-partner kan recht hebben op NP
Bij hertrouwen wordt voor de nieuwe partner over de pensioenjaren na scheiding NP opgebouwd;
Is ex-partner al voor de deelnemer overleden, nieuwe partner volledig NP.

Wettelijk
Loyalis
aanvulling op WIA
Afspraak: geen ontslag tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang

CAO: vaak afspraken op CAO niveau wat betreft aanvullingen

IPAP: 10 jaar lang aanvulling 85% verschil oud -/- nieuw loon
partnerpensioen opbouwbasis
partnerpensioen risicobasis

gedeeltelijk AO 35 tot 80% óf
volledig en niet duurzaam
WGA-uitkering - LGU - VVU
< 50% van restverdiencapaciteit werkzaam of niet benutten van restverdiencapaciteit
UWV: 70% van midden van AO-klasse X minimumloon
ABP AOP aanvullingen
65% van midden van AO-klasse x AAOP grondslag -/- VVU
tot maximaal 10 jaar tijdens vervolguitkering
Reïntegratiebonus
IPAP:
aanvulling tot 70% van het verschil tussen verzekerde en nieuwe inkomen
aanvullende pensioenopbouw tot 50%
Full transcript