Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Цахилгаан статик орон

No description
by

lhagva monhoo

on 7 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цахилгаан статик орон

Цахилгаан статик орон
Онол
Цахилгаан цэнэгүүдийн харилцан үйлчлэл нь цахилгаан статик орноор дамжина. Ямар нэгэн цэгт цахилгаан цэнэг байвал түүний орчимд цахилгаан орон байх ба энэ оронд ямар нэгэн цэнэг буюу цэнэгтэй бие оруулбал түүнд орны зүгээс тодорхой хүч үйлчилнэ. Цахилгаан орны шинж чанар ба тоон утгыг нэгж эерэг цэнэгт үйлчлэх хүчтэй тэнцүү физик хэмжигдэхүүн – хүчлэгээр тодорхойлдог билээ.
Е=F/q
Үүний q –гаднаас тухайн цэнэгт оруулсан цэнэгийн хэмжээ, F-орныг үүсгэж байгаа цэнэгүүдийн харилцан үйлчлэлийн хүч. Q ба q цэгэн цэнэг хоорондоо r зайд оршино гэвэл харилцан үйлчлэлийн хүч нь Кулоны хуулиар илэрхийлэгдэнэ.
F=k*(q*Q/r2)
Хүчний шугамаар цахилгаан орныг графикаар дүрсэлж болох ба цахилгаан орон доторх цэг бүрийн хүчлэгт шахагчаар (шүргэгчээр) татсан шугамыг хүчний шугам гэдэг.

Потециал
Цахилгаан орныг энергийн хувьд тодорхойлдог физик хэмжигдэхүүн-потециал нь орны тухайн цэгээг нэгж (+) цэгэн цэнэгийг хязгааргүйд шилжүүлэхэд хийх ажлаар тодорхойлогддог бол ажил А нь хоёр цэнэгийн хоорондох потенциалын ялгавар байдлаар тодорхойлогдоно.
A=k*q*Q*(1/r1-1/r2)=Q*(U1-U2)=Q*(φ1-φ2)
Тухйан цэгээс ижил зайд орших ижилхэн потенциалтай олон цэгүүдийн геометр байрыг эквипотенциалт (ижил потенциалт) гадарга гэнэ.
Цахилгаан статик орны потенциалын түгэлтийг тодорхойлохдоо саванд буй дамжуулагч орчин –шигнэнийг хэрэглэдэг. Тухйалбал бааг хэмжээтэй жирийн металл электродыг дамжуулагч орчинд оруулахад түүний потенциал нь тэр цэгийнхэээ потенциалтай тэнцэнэ. Цахилгаан статик багажийг бодвол ашиглахад хялбар гүйдэл хэмжигч багажийг энэхүү электродтой холбон уг орныг судалж болно.
Зорилго
Цахилгаан статик орныг туршлагаар судлан ижил потенциалт гадаргаарх потенциалын түгэлтийг, хүчний шугамаар цахилгаан орны хүчлэгийг дүрслэн үзүүлнэ. Цэнэглэгдсэн дамжуулагчийн үүсгэх цахилгаан статик орныг судлаж, угорны потенциалын муруй, хүчлэгийн векторуудыг байгуулах.
Хэрэглэгдэх багаж
Тогтмол гүйдлийн шулуутгагч
Тэг гальванометр
Вольтметр
Реастат
Пантограф
Хавтгай ба цилиндр хос электродууд
Устай тэгш өнцөгт органик шилэн сав

Схем
Гүйцэтгэх ажлууд
Саван дотор ус хийж, дугуй хэлбэрийн 2 электролитийг зооно.
Хэлхээ зөв бол электродууд болон тухайн орны потенциалыг буулгахзориулалтын цаасыг (энд энгийн бичгийн цагаан цаасыг ашиглаж болно)хэвтээ тэнхлэгийн дагуу нэг шулуун дээр байрлаж байгаа эсэхийг шалгана.
Орны потенциалыг буулгах цаасан дээр электродуудын байрлалыг зуржхүчдлийн туйлууд болон электродуудын хооронд өгөх хүчдлийн хэмжээгтэмдэглэж авна.
R реостатын гулгуурыг голд нь байрлуулаад тэжээлийг залгана.
Цахилгаан орныг судлахдаа эхлээд R реостатын гулгуурыг нэг байрлалдтавьж түүнд харгалзах потеницалыг V вольтметрээр хэмжин авах замаарзондод тодорхой потеницалыг өгнө. Дараа нь зондыг судлах орон дотороруулан хөдөлгөх замаар зондын потенциалтай тэнцүү потенциалынбайрлалуудыг хайна. Арваас доошгүй ижил потенциалтай цэгүүдийг олсныдараа эдгээр ижил потенциалтай цэгүүдийг ашиглан ижил потенциалтмуруйг байгуулна.
Дараачийн алхамд R реостатыг өөрчилж өмнөх хэмжилтийг давтана.Ингэж цахилгаан орны ижил потенциалт муруйнуудыг байгуулна.
Дээрх зааврын дагуу янз бүрийн хэлбэртэй электродуудын үүсгэхцахилгаан орны ижил потенциалт муруйнуудыг зурна.
Потенциалын муруй болгонд V вольтметрийн заалтыг хамтад ньтэмдэглэсэн байна.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript