Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of zespół szkół w

No description
by

Pani eS

on 4 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of zespół szkół w

Koncepcja funkcjonowania
i rozwoju
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Redzikowie
Działalność
opiekuńczo -wychowawcza.
Współpraca międzynarodowa.
Budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym.
Plan
dydaktyczny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
Organizacja i zarządzanie szkołą.
Kadra
szkoły.
Baza
szkoły.
* Budowanie pozytywnych relacji w środowisku
szkolnym (uczeń – rodzic - nauczyciel).
* Działania promujące szkołę w środowisku
lokalnym.
* Stworzenie i ugruntowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
* Zbudowanie spójnego systemu identyfikacji
szkoły.
* Podjęcie i rozwijanie współpracy z rodzicami
na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

* Wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i
umiejętności.
* Dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem
zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
* Doskonalenie całych zespołów pracowniczych,
zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i WDN.
* Stworzenie sieci współpracy z innymi placówkami
edukacyjnymi.
* Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostępu do
wszystkich gabinetów przedmiotowych.
* Cyfryzacja szkoły - wzbogacenie wyposażenia szkoły
o nowy sprzęt komputerowy między innymi w
projektory.
* Poprawa bezpieczeństwa w szkole - szkolenie
nauczycieli i uczniów z zakresu BHP i udzielania
pierwszej pomocy.
* Zakup sprzętu sportowego (na bieżąco).
* Dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia;
utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie
technicznym.
Model absolwenta
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie to uczeń:

* mający poczucie własnej godności i wartości;
* wyposażony w wiedzę i umiejętności które potrafi
zastosować w praktyce;
* dobrze przygotowany do następnego etapu nauki;
* potrafiący dokonać samodzielnych wyborów;
* odpowiedzialny za swoje decyzje i wybory;
* odróżniający dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości;
* potrafiący kształtować i rozwijać swoje zainteresowania;
* szanujący wielowiekowe dziedzictwo kulturowe;
* rozumiejący innych i potrafiący z nimi współpracować;
* radzący sobie ze stresem;
* tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i życzliwy;
* asertywny;
* kulturalny;
* dbający o swoje zdrowie i otoczenie.
Misja szkoły:

„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się."

Seneka
Rok szkolny 2016/17 został ustanowiony Rokiem Wolontariatu.

Minister Edukacji Narodowej wyznaczyła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

* Poprawa efektów kształcenia.
* Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.
* Wsparcie uczniów ze specyficznymi problemami
edukacyjnymi.
* Kształcenie uczniów niepełnosprawnych i wsparcie
ich rodzin.
* Zmniejszenie liczby uczniów niepromowanych.
* Promowanie uczniów zdolnych, wykazujących
zainteresowania i talenty w tym przygotowanie do
konkursów przedmiotowych.
* Umożliwienie dostępu do różnorodnych zajęć
dodatkowych.
* Wzmocnienie aktywności uczniów poprzez
realizację projektów edukacyjnych.
* Stworzenie biblioteki anglojęzycznej (docelowo
„Self access centre”).
* Udzielenie wsparcia uczniom w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
* Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury
fizycznej i działań proekologicznych.
* Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru
dalszego kierunku kształcenia.
* Kształtowanie postaw prospołecznych i
obywatelskich.
* Eliminowanie przejawów agresji, przemocy i
demoralizacji.
* Poprawa realizacji obowiązku szkolnego.
* Pogłębianie współpracy z rodzicami.
* Pedagogizacja rodziców w zakresie rozwiązywania
problemów młodzieży.
* Realizacja projektu „NextStep" -
we współpracy z AIESEC.
* Realizacja projektów Erasmus +.
* Uaktualnienie prawa wewnątrzszkolnego pod
kątem zgodności z obowiązującym systemem
prawnym.
* Zapewnienie bezpiecznego dostępu do
dokumentów szkolnych.
* Wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną i
Radę Rodziców działań podejmowanych wszkole.
* Usprawnienie komunikacji z rodzicami.
* Pozyskiwanie środków zewnętrznych.


Full transcript