Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uurimistöö kirjutamine - kust alustada?

No description
by

Tallinna Keskraamatukogu

on 14 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uurimistöö kirjutamine - kust alustada?

Kust alustada?
Uurimistöö kirjutamine
Oled saanud ülesandeks
kirjutada uurimistöö, kuid ei tea täpselt, kuidas alustada?
Kõigepealt vaatame, mida
uurimistöö

all üldse mõeldakse.
Esimene samm:
loe hoolikalt läbi ülesandes nõutu!
Teksti mitmekordne hoolikas lugemine aitab
ülesande sisust
paremini aru saada
ja tagab
õige töö tegemise
kohe algusest peale.
Teine samm:
hea teema valimine
Hea teema...
Pakub endale huvi ja on võimetekohane
Vastab ülesandes nõutule
On piisavalt lai, pakkudes erinevaid otsivõimalusi
On piisavalt kitsas ja konkreetne, et ei tekiks info üleküllust
On aktuaalne ja originaalne
Võimaldab andmeid koguda
Kohta on olemas erialakirjandus
Võimaldab teemat edasi arendada järgmistes töödes
Kolmas samm:
teema töötlemine endale sobivaks
Peale üldisema teema valikut tuleb sellest moodustada uurimistööks sobilik
konkreetsem pealkiri
.
Seda saab teha näiteks kasutades sõnu

KUIDAS? KUS? MIS? KES? MIKS?

Vali küsimuste tekitatud küsimuste hulgast endale kõige rohkem huvi pakkunu. Leia sellele küsimusele vastavaid
märksõnu
, mida saaks kasutada teema kohta materjali otsimiseks. Väga tihti on teema põhjalikumaks avamiseks vaja kasutada ka märksõnade
sünonüüme
, leia ka neid.
Neljas samm:
info otsimise juurde!
Õpilase iseseisev töö õpetaja juhendamisel
Uurimusliku protsessi konkreetne tulemus - kirjalik töö sellest, mida uuriti,
kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti.
Uurimistöö teemaks on ühte lausesse mahutatud idee
Töös tuleb selgelt välja tuua käsitletava teema valiku põhjendus, üldteoreetiline taust koos viidetega senitehtule, uurimuse probleem, põhieesmärgid ja töö hüpoteesid, uurimismetoodika ja –tulemused, tulemuste analüüs ja järeldused
Tallinna Keskraamatukogu
2014

Kõigepealt vaata läbi kõige
üldisemad
materjalid, et
teemaga tutvuda.
Taustinfo leidmiseks on mitmeid
allikaid, näiteks veebilehed, entsüklopeediad.
Järgmiseks otsi
põhjalikumaid
materjale,
mis avavad teemat sügavuti.
Näiteks raamatud, ajalehed, ajakirjad.
Viimases etapis leia infot kõige
mahukamatest ja
autoriteetsematest
allikatest.
Näiteks teemakohased ametlikud
väljaanded, teadusajakirjad.
Jäta meelde: allikas määrab ära selle, mida sealt leiab!

Allikakriitilisus
aitab kokku hoida töö
tegemiseks vajalikku väärtuslikku aega.
Hoolikas allikate valik vastavalt sellele, kas need on teema avamiseks relevantsed.
Lõpetuseks...
Uurimistöö kirjutajale, 2012
Maigi Vija, Kadri Sõrmus, Irene Artma

Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil, 2011
Silvi Roomets

Tööd alustades võib teema olla laiem, ent töö käigus piiritletakse seda järk-järgult, kuni sõnastatakse üks põhiprobleem.
Uurimuslik töö on suunatud probleemile, selle eesmärgiks on leida probleemile vastus.
Märksõnade valikul arvesta:
sünonüüme (geograafia vs maateadus)
ainsuse/mitmuse vorme (kaart vs kaardid)
erinevaid kirjaviise (reflektsioon vs refleksioon)
õigekirja (kordinaadid vs koordinaadid)
tähendusi
lühendeid (
problem-based learning
vs
pbl
)

Neid leiad näiteks
Eesti Märksõnastikust:
ems.elnet.ee
Uurimistöö käik - kuus põhietappi
1. Vali teema

2. Kogu teavet: kirjanduse lugemine, allikmaterjalide valik ja
läbitöötamine, andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine

3. Hinda materjali

4. Uurimisküsimuse ehk uurimuse probleemi püstitamine,
põhieesmärkide, tööhüpoteeside, uurimismetoodika,
meetodite valik

5. Korrasta ideed, tulemused, märkmed;
tulemuste analüüs ja järeldused

6. Kirjuta uurimus
Allikakriitilisus - hinda kriitiliselt saadud tulemusi

Kas leitud informatsioon on teemakohane, tulemused objektiivsed ja kontrollitavad?
Kas informatsiooni ajaline ulatuvus
on nõuetele vastav?
Kas materjali on piisavalt?
Hinda ka allikate kvaliteeti (eriti internetist leitud materjali puhul):

Info dateering (lehekülje üla- või alaosas)
Milline on autori kvalifikatsioon (kuuluvus erialaühingusse, teaduskraad jne)
URL-aadress näitab, kes on info tootja, kas asutus, organisatsioon (.org) või mõni spetsialist
Autori või organisatsiooni meiliaadress või võimalus kontakteeruda
Allikaloendi olemasolu
Vaatamiseks ja lugemiseks selge tekst ning keelekasutus
Info objektiivsus
Allika kasutajaskond
Kujunda otsistrateegia:

Millist tüüpi informatsiooni vajad – raamatud, artiklid, konverentsimaterjalid jne?
Kas on tähtis informatsiooni ajaline piirang – vajad ainult
uuemat materjali või pakub huvi mingi kindel ajaperiood?
Milline on informatsiooni geograafiline haare – vajad informatsiooni üksnes Eesti või Euroopa või kogu maailma ulatuses?
Mis keeles informatsiooni vajad?

Töö koostamine
Uurimistöö koosneb kolmest osast:
3. Kokkuvõte
1. Sissejuhatus
2. Põhiosa
ehk sisu
Kas valitud
teema kohta
on piisavalt
materjali?
Julget pealehakkamist ja mõttelendu!

Ära karda oma tööd ümber teha
või vajadusel muuta selle pealkirja.

Lisainfot ja abi sobivate allikate kasutamise
kohta saad alati küsida raamatukoguhoidjalt:
keskraamatukogu.ee/infoparing
Juhendi koostamiseks kasutatud allikad:
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase uurimistöö koostamise ja hindamise juhend, 2003.
http://www.gag.ee/materjalid/Uurimist%C3%B6%C3%B6%20juhend.pdf
Uuri ja kirjuta, 2005
Sirkka Hirsjärvi
Internetiallikate hindamise kriteeriumid. 2010.
http://www.ttu.ee/public/r/raamatukogu/juhendid/Internetiallikate_hindamise_kriteeriumid.pdf
Mis on uurimistöö. 2013.
http://www.tpl.edu.ee/joomla/images/Failid/mis_on_uurimistoeoe.pdf
Nurmiste, T. 2014 Kuidas leida vajalikku kirjandust teema järgi?
http://www.ttu.ee/asutused/raamatukogu/tudengile-4/kasutajakoolitus-4/kuidas-leida-kirjandust-teema-jargi/
Schultz, C. 2014. Infootsingu ABC I: märksõnade valik ja märksõnastikud.
http://www.tlulib.ee/images/EIO/marksonad.pdf
Tallinna Inglise Kolledži uurimistöö juhend. 2010.
http://www.scribd.com/doc/44897995/Uurimistoo-juhend-TIK-2010
Tallinna Prantsuse Lütseumi uurimistöö koostamise juhend. 2011.
http://www.tpl.edu.ee/joomla/images/Materjalid/uurimistoo_juhend.pdf

Sissejuhatus
on töö põhiteksti esimene ja väga tähtis osa, mille ülesanne on:
Teema valiku põhjendamine. Põhjenduse parimaks viisiks on sisuline argumentatsioon
Töö eesmärgi piiritlemine. Mida soovitakse tõestada või käsitleda uuest vaatepunktist, millisele probleemile otsitakse lahendust, millisele küsimusele otsitakse vastust, mis on selles valdkonnas tehtud
Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesannete piiritlemine.
Töö ülesehituse selgitamine.
Kasutatavate andmete ja metoodikate, töömeetodi tutvustamine lühidalt.
Hea tava kohaselt avaldatakse tunnustust juhendajale ja muudele abilistele
Töö
sisulises osas
käsitletakse:
Lahendusteid püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja esitatud probleemide lahendamiseks (probleemi seletav kirjeldus, ülevaade kirjandusest ja olulisemate autorite seisukohad)
Soovitav on liikuda probleemide üldiselt käsitlemiselt konkreetselt kogutud andmete analüüsile
Kogutud andmete analüüsimine, tõlgendamine ja järelduste tegemine on uurimuses otsustava tähtsusega – etapp, milleni uurimust alustades taheti jõuda
Kokkuvõttes
esitatakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele ning esitatakse saadud tulemused.
Kokkuvõtte peamisteks ülesanneteks on:
Esitada lühidalt töö põhiosas saadud peamised tulemused, järeldused, hinnangud, ettepanekud jne
Tuua välja töös tehtud järelduste ja ettepanekute kasutamise võimalused ja edasiarendamise suunad ning edaspidist lahendamist vajavad probleemid
Kokkuvõttes ei tooda enam uusi, põhiosas varem esitamata andmeid ja järeldusi. Kokkuvõte ei sisalda viiteid tekstile ega kirjandusele
Lisainfot ja abi leiad ka raamatutest, näiteks:
Hoiatus!
Oma nime all esitatav töö ei tohi olla plagiaat
kellegi teise teksti esitamine enda nime all,
kellegi teise teksti ilma viideteta kasutamine,
kellegi teise idee või mõtte esitamine enda nime all.
Teiste tekstide kasutamisel on võimalus kasutada tsiteerimist, parafraseerimist, joonealust ja tekstisisest viitamist.
Tsitaat on kellegi teise sõnastuse (ka kirjavahemärkide) täpne edasiandmine
Parafraseerimine on kellegi teise mõtte ümbersõnastamine nii, et mõte ei muutu
Joonealuse viitamise korral lisatakse viitamist vajava parafraasi või tsitaadi järele ülaindeks ning lehekülje alla äärde allikas
Tekstisisese viitamise korral lisatakse viitamist vajava parafraasi või tsitaadi järele sulgudesse autori perekonnanimi, raamatu või artikli ilmumisaasta ja leheküljenumber (või –numbrid). Sulgudes olevad viited on seotud kasutatud allikate loeteluga, kus artiklite, raamatute ja muude allikate andmed on detailsemalt kirjas
Viitamismeetodi valik sõltub ülesandes toodud nõudmistest, loe töö koostamise juhendit!
Kui ei, siis võta paar sammu tagasi -
vajadusel laienda teema kohta
käivaid otsiküsimusi
või sõnasta teema ümber!
Full transcript