Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cơ chế quản lý KT thời kì đổi mới

Cơ chế quản lý KT thời kì đổi mới
by

Huy Pham

on 19 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cơ chế quản lý KT thời kì đổi mới

Kinh tế thị trường là gì? TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỪ ĐẠI HỘI IX - ĐẠI HỘI XI Thanks for listening^^ So sánh thời kì trước đổi mới và đổi mới CƠ CHẾ QUẢN
LÝ KINH TẾ THỜI
KÌ ĐỔI MỚI Kinh tế thị trường mua bán hàng hóa,
dịch vụ Lợi ích cá nhân giá cả Kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao Thời kì trước đổi mới Thời kì đổi mới Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Có thể và cần thiết sử dụng
kinh tế thị trường để xây dựng
xã hội chủ nghĩa ở nước ta SỰ THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỪ ĐẠI HỘI VI - ĐẠI HỘI VIII THỨ NHẤT THỨ HAI THỨ BA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Xã hội nô lệ Xã hội phong kiến Chủ nghĩa tư bản phát triển cao hình thành mầm mống Kinh tế
thị trường Kinh tế
hàng hóa SX ra để bán Giá trị Trao đổi thông qua QH hàng hóa - tiền tệ Kinh tế TT KT hàng hóa Phân công
Lao động
XH Các hình thức
sở hữu về TLSX Người sản xuất Độc lập Phụ thuộc Trao đổi, mua bán Điểm khác nhau giữa KT thị trường và KT hàng hóa? Trình độ
phát triển KT hàng hóa KT thị trường - Ra đời từ KT tự
nhiên. - Đối kập KT tự
nhiên - Quy mô nhỏ - Kĩ thuật thủ
công - Năng suất thấp - KT hàng hóa phát triển
cao - SX tư nhân - Cơ sở là khoa học, công nghệ hiện đại. - Nền SX xã hội hóa cao CN
tư bản Kinh tế
hàng hóa KT thị trường là thành tựu
phát triển chung của nhân
loại KT thị trường Chế độ
tư hữu Chế độ
công hữu Không độc lập với CNXH
mà tồn tại khách quan trong thời
kì quá độ lên CNXH và trong
CNXH Đại hội VII (6/1991) * Chủ trương:
- Tiếp tục xây dựng nền KT hàng
hóa nhiều thành phần.
- Phát huy thế mạnh các thành phần KTQD thống nhất.
- SX hàng hóa không đối lập với CNXH, nó tồn tại khách quan và cần thiết cho xây dựng XHCN Đại hội VII xác định cơ chế vận hành của nền KT hành hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta là "cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch chính sách và các công cụ khác Đại hội VIII (6/1996) Đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền KT nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
theo định hướng XHCN. Chủ thể có tính độc lập, có quyền tự chủ trong SX, kinh doanh, lỗ, lãi tự chịu Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo Nền KT có tính mở cao, vận hành theo quy luật vốn có của KT Có hệ thống pháp quy kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của Nhà nước KT thị trường Let me help u No, thanks Vào thời kì đổi mới, chúng ta ngày càng nhận rõ KT thị trường, nếu biết vận dụng đúng, thì có vai trò rất lớn đối với sự phát triển KT -XH. Cơ chế thị trường Cơ sở phân bố các
nguồn lực KT Điều tiết tỉ lệ SX Thúc đẩy tiến bộ, đào thải yếu kém Điều tiết số lượng
và chủng loại hàng
hóa Điều hòa quan hệ cung - cầu Cơ chế kế hoạch hóa tập trung Kinh tế thị trường Kế hoạch hóa tập trung KT thị trường Quản lý của
nhà nước Mệnh lệnh hành chính áp đặt từ
trên xuống.Lỗ nhà nước bù,lãi nhà
nước thu. DN nộp SP cho nhà nước Nhà nước hạn chế can thiệp. Các chủ thể KT có tính độc lập, có quyền tự chủ SX kinh doanh Các cơ quan hành
chính Can thiệp sâu nhưng không chịu trách
nhiệm với quyết định của mình. Các DN
k có quyền tự chủ cũng như SX kinh doanh Can thiệp 1 phần tới HD SX. Tạo dựng trách nhiệm về vật chất và pháp lý giữa nhà nước và chủ thể KT. QH hàng hóa- tiền tệ Bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, QH hiện vật là
chủ yếu. Nhà nước QLy thông qua chế độ
"cấp phát - giao nộp" Giá cả cơ bản do cung - cầu điều tiết. Hàng hóa, vốn, sức lao động, công nghệ tự do lưu thông. Bộ máy quản lý Cồng kềnh, nhiều cấp trung gian, kém năng
động, đội ngũ quản lý kém năng lực Giảm tải các cấp trung gian, đội ngũ quản lý có năng lực. Hạn chế đút lót Nhược điểm Thủ tiêu cạnh tranh, kìm hãm tiến bộ, triệt
tiêu động lực KT, k kích thích năng động, sáng tạo - Vi phạm pháp luật, thương mại hóa các GT đạo đức, đời sống tinh thần.
- Mất cân đối vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp
- Cạnh tranh dẫn đến độc quyền.
- Bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo, sản sinh tệ nạn, tài nguyên TN bị tàn phá.
- Chiến tranh KT. Thị trường Chủ yếu là thị trường trong nước,
không hướng tới thị trường nước ngoài Thị trường trong nước và thị trường nước ngoài ĐẠI HỘI IX (4/2001) Nền KTTT
định hướng
XHCN Quá độ lên chủ nghĩa XH Mô hình KT tổng quát Nền KT hàng hóa nhiều
thành phần vận hành theo
cơ chế thị trường Sự quản lý của Nhà nước
theo định hướng XHCN KTTT định
hướng XHCN
là gì??? KTTT định hướng XHCN Kiểu tổ
chức KT Quy luật
của KTTT Các nguyên
tắc và bản chất
của CNXH chịu sự
chi phối Tuân theo Các thế mạnh
của thị trường Sử dụng cơ sở
vật chất của
CNXH Nâng cao
đời sống
nhân dân Định hướng
XHCN Sở hữu Tổ chức, quản lý Phân phối Đại hội X (18- 25/4/2006) Mục đích phát triển Phương hướng PT Định hướng XH & phân phối Quản lý Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát khỏi nghèo và từng bước khá giả hơn”. Phát triển các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng là sự thể hiện rõ rệt định hướng xã hội chủ nghĩa và cũng là sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 1. Phạm Tuấn Huy
2. Trịnh Thị Hồng Anh
3. Trần Quý Dương
4. Nguyễn Nhật Linh
5. Nguyễn Trí Dũng ĐỐ VUI 1.Đại hội Đảng X vào thời gian nào
A.2005
B.2006
C.2007
D.2011 2.Chủ đề của đại hội Đảng X là :
A.Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
B.Nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
C.Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á
D.Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển 3.Quan điểm mới tại đại hội Đảng X là :
A.Đảng viên làm kinh tế không giới hạn về quy mô
B.Đảng viên làm kinh tế tư nhân giới hạn về quy mô
C.Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô
D.Không có 4.Đâu là đặc điểm của cơ chế kế hoạch hóa
tập trung:
A.Bộ máy quản lý cồng kềnh
B.Thị trường mở
C.Bộ máy hành chính can thiệp nhiều vào các hoạt động kinh tế
D.Nhà nước sử dụng cách thức “giao nộp- cấp phát” 5.Đâu là ưu điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập trung
A.Các doanh nghiệp nhàn hơn trong việc sản xuất
B.Nhà nước thu được lãi về ngân khố nhiều hơn
C.Tập trung nguồn lực khi kinh tế phát triển chiều rộng
D.Tập trung nguồn lực khi tinh tế phát triển chiều ngang 6.Đâu là hạn chế của cơ chế kế hoach hóa tập trung
A.Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ trong kinh doanh
B.Thủ tiêu cạnh tranh trong thị trường
C.Đẩy lùi tiến bộ khoa học kĩ thuật
D.Tất cả các đáp án 7.Vì sao phải chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường
A.Cơ chế kế hoạch hóa tập trung không còn hiệu quả cho việc phát triển kinh tế ở nước ta
B.Nhà nước chán cơ chế kế hoạch hóa tập trung
C.Các doanh nghiệp muốn lắm quyền trong tay
D.Không phải các đáp án trên Ưu điểm Tập trung tối đa nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu - Tự động đáp ứng nhu cầu XH - Huy động tối đa tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển, đổi mới; đào thải yếu kém - Phản ứng nhanh, nhạy trước thay đổi của XH, các điều kiện KT trong nước và thế giới - Các doanh nghiệp học hỏi nhau, hạn chế sai lầm và Đại hội XI (12 - 19/1/2011)
Full transcript