Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dna

No description
by

Anna Dagmara

on 2 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dna

zasada zgodnie z która w DNA cytozyna (C) łączy się tylko z guaniną (G), a adenina (A) w łączy się z tyminą (T).
Na podstawie tej zasady możliwe jest odtworzenie brakującej nici DNA, np. podczas replikacji.
1. DNA występuje w postaci luźnych nici.
2. Uwidaczniaja się chromosomy.
3. Chromosomy ustawiaja się w połowie komórki.
4. Cromatydy oddzielaja się od siebie i staja się niezależnymi chromosonami
5. Zestawy oddzielaja się od siebie
6. Powstaja dwie komórki potomne
o tej samej
liczbie chromosomów co komórka macierzysta.
1. DNA występuje w postaci luźnych nici.
2. Uwidaczniaja się chromosomy.
3. Chromosomy homologiczne ustawiaja się parami w połowie komórki
4. Każdy chromosom z pary idzie do oddzielnej połowy komórki.
5. Dwa jadra potomne zawieraja po jednym podwojonym chromosomie homologicznym z każdej pary.
6. W wyniku kolejnego podziału powstaja cztery komórki o zredukowanej opołowę liczbie chromosomów.
Mitoza
Mejoza
Komórka haploidalna -komórka zawierająca pojedynczy zestaw chromosomów np. gamety: plemniki, komórki jajowe.
Komórka diploidalna– komórka zawierająca podwójny zestaw chromosomów – czyli prawie każda komórka ciała
genetyka
Nauka o dziedziczności i zmienności organizmów,
Gen
dziedziczenie grupy krwi człowieka
są cztery główne grupy krwi: A,B,AB,0
o tym jaką grupe krwi ma dany człowiek decyduja antygeny znajdujace się na jego czerwonych krwinkach
Gen grupy krwi występuje w trzech odmianach:
I - allel dominujacy, który warunkuje powstanie antygenu A
I - allel dominujacy, który warunkuje powsanie antygenu B
ii- allel recesywny, który nie koduje żadnego antygenu
A
B
GENOTYP
ANTYGEN
GRUPA KRWI
I
I
A
A
lub
I
i
A
I
I
B
B
I
i
B
I
I
B
A
i
i
lub
BRAK
I
I
A
B
I
I
A
A
I
i
A
I
i
B
I
I
B
A
I
i
A
Dziedziczenie czynnika Rh
czyli obecności antygeny D w naszej krwi
Gen odpowiadajacy za powstanie lub brak antygenu D występuje w dwóch wersjach:
R
-allel dominujacy
r
-allel recesywny
Jeśli człowiek ma genotyp
RR
lub
Rr
to w jegokrwi stwierdza się obecność czynnika Rh
natomiast jeśli ma genotyp
rr
, jest homozygta recesywna i w ch krwi czynnik Rh nie występuje
R
R
R
R
R
r
R
r
R
R
R
r
jest trzy literowy
składa się z czterech zasad azotowych
więc możliwych jest aż 64 kobinacje
T
T
C
koduje
kod genetyczny ( tzry zasady)
konkretny aminokwas, aminokwasów jest tylko 20
http://LearningApps.org/watch?v=p2w8ajro501
Mitoza i mejoza
J jak komórka Jajowa

Budowa chromosomu
1 para
homosomy płci
22 pary
autosomy
Mitoza
Mejoza
Genetyka w różnych dziedzinacgh życia
Archeologia
Badanie DNA pochodzacego od wymarłych gatunków dostarcza wielu istotnych informacji na ich temat
Kyminalistyka
Rolnictwo
Medycyna
Analiza genetyczna pozwala ustalić czy materiał genetyczny z miejsca przestępstwa należy do danej osoby
Znajomośc genetyki pozwala tworzyć nowe gatunki zwierzat i roślin o wybranych cechach
Analiza DNA pozwala stwierdzić m.in czy dana osoba jest podatna na niektóre choroby
Fragment DNA zawierajacy informacje o budowie białka lub czasteczki RNA. podstawowa jedstka dziedziczności.
Komplementarność zasad
DNA jest uniwersalene

co znacz że można jednemy organizmowi wszczepić DNA drugiego przekazujac mu jednocześnie jego cechy
wynika to z tgo żę każdy organizm ma DNA zbudowane tak samo.
Genotyp
Zespół wszystkich genów danego organizmu.
Można go wyrazić symbolicznie za pomocą oznaczeń aa, AA lub Aa,
Fenotyp
zespół cech organizmu możliwych do zaopserwowania np.kolor oczu, włosów
Kodon
Transkrypcja
Utworzenie RNA z DNA,
zachodzi w jadrze komórkowym w różych fazach życia komórki w miarę potrzeb
C
G
A

AAA
T
G
A
C
T
G
TT
G
C
GG

T
GG
C
A
G

G
AA
G
C
U

UUU
A
C
U
GA
C
AA
C
G
CC
A
CC
G
U
C

C
UU

A-U
;
T-A
; C-G;
G-C
DNA
mRNA
– rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej z genów do aparatu translacyjnego.
pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
http://LearningApps.org/watch?v=p37uvx4dn01
Mutacja
nagła, trwała zmiana w materiale genetycznym
genowa
dotyczy zmian w sekwencji DNA dotyczacego jednego genu
chromosomowa
dotyczy zmian w liczbie lub budowie chromosomów
odcinkowa
dotyczy zmian w zmianie liczby materiału genetycznego
punktowa
dotyczy zmian w kolejności DNA
http://LearningApps.org/watch?v=pujuuigd301
Skutki mutacji
pozytywne
-zmiennność genetyczna organizmów
-lepsze przystosowywanie się - ewolucja
negatywne
-choroby genetyczne utrudniajace życie
Mutacje
Upakowanie DNA
Karitypy:
Replikacja -powielenie DNA
NUKLEOTYD
RF
C
ZASADA AZOTOWA ( A, T, C, G)
C
T
jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.
Genotyp
zespół genów danego osobnika warunkujących jego właściwości dziedziczne. .
Można go wyrazić symbolicznie za pomocą oznaczeń aa, AA lub Aa, gdzie aa i AA oznaczają homozygotę pod względem tego genu, a Aa oznacza heterozygotę.
wzrost, przemiana metaboliczna decydująca o BMI, kształt ciała, kolor włosów, kolor oczu, kształt żuchwy
http://LearningApps.org/watch?v=ptniyguq101
*
Dziedziczenie płci:
23 pary chromosomów
22 pary autosomów
1 para chromosomów płci:
u kobiety XX
u mężczyzny XY
X
X
X
X
X
Y
X
X
X
X
Y
Y
Wykonały:
Anna Dagmara
Katarzyna Anna

Komórka diploidalna
23 pary - 43 chromosomy
2n
Komórka diploidalna
23 pary - 43 chromosomy
2n
Komórka diploidalna
23 pary - 43 chromosomy
2n
Komórka diploidalna
23 pary - 43 chromosomy
2n
Komórka diploidalna
23 pary - 43 chromosomy
2n
Komórka haploidalna
23 chromosomy
1n
Komórka haploidalna
23 chromosomy
1n
Komórka haploidalna
23 chromosomy
1n
Komórka haploidalna
23 chromosomy
1n
Komórka diploidalna
23 pary - 43 chromosomy
2n
chronometr
chromatyda
Full transcript