Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa - legalne korzystanie z dokumentów w ramach systemów elektronicznego obiegu dokumentów

Wersja ostatnich zmian - JJK
by

Jakub Kubalski

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa - legalne korzystanie z dokumentów w ramach systemów elektronicznego obiegu dokumentów

www.dzp.pl
zobowiązanie przekazującego do przekazania beneficjentowi know-how;
uprawnienie beneficjenta do korzystania z know-how;
zobowiązanie beneficjenta do zapłaty wynagrodzenia;
zobowiązanie obu stron do zachowania know-how w poufności.
Podobnie w umowie o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
Zobowiązania do zachowania poufności, pod groźbą zapłaty wysokich kar umownych;
Klauzule zakazujące pracy u konkurencji; Change-of-control;
Szczegółowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa informacji;
Sposoby umownego zabezpieczenia przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how
Umowy know-how, NDA 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest:
przekazanie,
ujawnienie lub
wykorzystanie cudzych informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy (art. 11 UZNK)

Odpowiedzialność osoby;
Odpowiedzialność karna;
Prawa własności przemysłowej podlegają ujawnieniu.
Ochrona może być kumulatywna, a ponadto moze wynikać z zobowiązania do zachowania poufności.
Sposoby prawnego zabezpieczenia przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how
Tajemnica przedsiębiorstwa to:
nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Art.. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Przykład – receptura Coca-Coli
Podstawowe pojęcia – Know-how oraz tajemnica przedsiębiorstwa
Prawa autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa - legalne korzystanie z dokumentów w ramach systemów elektronicznego obiegu dokumentówJakub Kubalski,
Associate

Domański Zakrzewski Palinka

Konferencja
Knowledge Management Solutions
29.10.2014, Warszawa

Kontakt
www.dzp.pl
§9
Poufność

1.Beneficjent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy oraz wszelkich informacji, z jakimi Beneficjent miał lub będzie miał styczność, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio w związku z realizacją Umowy, zarówno przed zawarciem Umowy jak i po jej wejściu w życie, w szczególności informacji dotyczących:
a)przedsiębiorstwa Strony ujawniajacej, jej dystrybutorów oraz wydawców,
b)wszelkich osób zaangażowanych w proces tworzenia Oprogramowania,
c)zasad i techniki produkcji Oprogramowania,
e)know – how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa wykorzystywanych przy produkcji Oprogramowania,
f)działań promocyjno – reklamowych podejmowanych w związku z produkcją Oprogramowania,
g)zasad funkcjonowania Oprogramowania w każdej jego fazie.
2.Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy informacji:
a)które zostały ogłoszone publicznie, w sposób niestanowiący naruszenia Umowy,
b)które są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku utrzymywania ich w tajemnicy,
c)które mogą zostać ogłoszone publicznie na podstawie wyrażonej na to pisemnej zgody drugiej Strony
d)do których przedstawienia Strona jest zobowiązana na mocy przepisu prawa.
3.Postanowienia niniejszego § 9 Umowy mają moc obowiązującą, bez względu na fakt obowiązywania Umowy i są ograniczone w czasie - na okres 5 lat od zawarcia niniejszej umowy.
Przykładowe zapisy

Jakub Kubalski
Associate
T: +48 22 557 9404
E: Jakub.Kubalski@dzp.pl
Prawa autorskie do dokumentacji w systemach DMS
Definicja utworu:
Przedmiotem prawa autorskiego jest:
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Podstawowe pojęcia – Prawa autorskie
Szczegółowe kwestie dot. utworów:
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne;
postać nieukończona utworu;
formalności.
Podstawowe pojęcia – Prawa autorskie
Prawa autorskie w kontekście dokumentów i informacji funkcjonujących w DMSie
Teksty:
Umowy, oświadczenia woli stron;
Teksty literackie;
Program komputerowy;
Dokumentacja programu komputerowego;
Grafika;
Materiały wideo;
Materiały audio.
Prawa autorskie co to oznacza?
Czy zatem korzystanie z dokumentów w DMSie jest korzystaniem z utworów?!
TAK!
Prawa autorskie w kontekście dokumentów i informacji funkcjonujących w DMSie
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
Prawa autorskie w DMSie - w konsekwencji:
Należy uzyskać zezwolenie na korzystanie od uprawnionego, tj.:

1) Pracowników ("automatyczne" przeniesienie praw);
2) Osób wykonujących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, o dzieło, zlecenie - potrzebne dodatkowe klauzule umowne, najczęściej dotyczące przeniesienia praw;
3) Kontrahenci, konsorcjancji, partnerzy:
licencja na korzystanie z dokumentacji;
zwrotna licencja na korzystanie z systemu DMS (dostawca);
kwestia współwłasności wspólnie tworzonych dokumentów;
oświadczenie co do posiadanych praw;
4) Klientów
Przykładowe postanowienia umowne z klientami
Klient wyraża zgodę na przechowywanie, utrwalanie oraz korzystanie przez Usługodawcę z dokumentów w formie elektronicznej.

Jedynie w celu wykonania czynności określonych powyżej, o ile dokumentacja przekazana przez Klienta Usługodawcy stanowi lub zawiera utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych, Klient zezwala Usługodawcy (
lub udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji
) na korzystanie przez Usługodawcę z takich utworów w następującym zakresie:
a)utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy pracownik, lub współpracownik
Usługodawcy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Klient oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dokumentacji w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy, oraz nie naruszają praw osób trzecich ani dóbr osób trzecich.
Przykładowe postanowienia umowne z klientami
Przynajmniej:

Klient wyraża zgodę na przechowywanie, utrwalanie oraz korzystanie przez Usługodawcę z dokumentów w formie elektronicznej.

Usługodawca może opierać się na takich dokumentach przekazanych przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeśli szkoda została spowodowana przekazaniem nieprawdziwych, mylących, naruszających prawa osób trzecich lub niekompletnych informacji bądź dokumentów lub też nieprzekazaniem wymaganych informacji i dokumentacji w sposób należyty lub terminowy.
Full transcript