Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mana pirmā sesija 2015

No description
by

Liene Knaze

on 14 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mana pirmā sesija 2015

Mana pirmā sesija
Prezentāciju sagatavoja:
LKA SP

14.12.2017.
Jēdzieni
Plānošana
Sesijas sākums
Padomi
Pasniedzēji
Sesijas plāna sastādīšana
Prioritāšu izvērtēšana
LAIS.LV
Briedis
Muktupāvela
Goldmanis
Tāle
Grigoroviča
Pirmā ziemas sesija:
Pirmā vasaras sesija:
02.01. - 28.01.2017.
04.06 - 01.07.2017.
Obligātās literatūras grāmatas ir tiešām laba literatūra, ko parasti nesanāk izlasīt līdz sesijai...
Kārtīgi jāizlasa un jāsaprot ir vienu grāmatu
Ir jāiemācās visas tēmas, kā arī jāsaprot kopsakarības, jo izvelkot vienu tēmu, jautājumi var būt arī par kādu citu
Precīzas atbildes bez lieka ūdens
Eksāmens līdzīgs tam, kas bija vidusskolā
Visas mantas ir jānovieto telpas priekšā
Špikot ļoti uzmanīgi
SKSiesiešiem - kārtīgi iemācīties to, ko esat sarakstījuši savas valsts laika līnijā
Bildītes
Kopsakarības
Ļoti jauki un labi, ja esi kārtīgi mācījies
Šiliņa
Būtiskais
Katru grāmatu vajadzētu vismaz paņemt rokās un/vai izlasīt priekšvārdu
Eksāmens:
vērtējums 1-10
Ieskaite:
ieskaitīts/neieskaitīts
Kredītpunkts:
studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai), kur līdz 50% stundu ir kontaktstundas.
Kontaktstunda:
akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kas tiek īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju programmas plānam un kā ilgums ir viena akadēmiskā stunda.
Akadēmiskā stunda:
studiju darba laika vienība, kā ilgums ir 45 minūtes.

Ja lekcija notiek reizi nedēļā visu semestri, tad par šo priekšmetu tiek saņemti
2KP
Sesija:
semestra noslēgumā ir eksāmenu sesija, kad tiek vērtētas semestra laikā apgūtās zināšanas
When things go wrong
Ja nav samaksāta studiju maksa
Tiem studentiem, kuri nav samaksājuši studiju maksu, sesijā iegūtie novērtējumi netiks ievadīti datubāzē. Tas nozīmē, ka eksāmeni, kas ir nokārtoti, skaitīsies akadēmiskie parādi līdz brīdim, kad studiju maksa tiks samaksāta.

Tas pats attiecas arī uz studiju maksājumiem (atkārtota eksāmenu kārtošana, kursa, bakalaura, maģistra darbu nodošana pēc termiņa utt.)

Akadēmiskais parāds:

neizpildīts/nenokārtots pārbaudījums
*ja tam nav attaisnojoša iemesla (piemēram, slimība, ERASMUS u.c.)

Nenokārtots pārbaudījums tiek uzskatīts par parādu uzreiz pēc sesijas beigām. Akadēmiskais parāds studentam automātiski liedz iespēju studēt budžetā.

Nokārtots eksāmens = “atzīme ≥4”
Nokārtota ieskaite = “ieskaitīts”
Ko ietekmē sesijas rezultāti?
Stipendijas
Erasmus - veido daļu no punktu summas
Kredīti - jābūt sekmīgam

Budžeta vietu rotācija
Pārcelšana nākamajā studiju gadā

Diploma pielikumā un Akadēmiskajā izziņā


Kā tiek rēķināta vidējā svērtā atzīme?
Piemēram, ja būtu tikai 3 priekšmeti un to eksāmenu rezultāti sesijā būtu šādi:

a) Mākslas vēsture un teorija, A, 3KP, atzīme - 9
b) Latvijas vēstures avoti un historiogrāfija, B, 2KP, atzīme 5
c) Publiskā runa, C, 2KP, ieskaitīts


3*9 + 2*5=37
37/5=7,5
Miegs
Atkārtošana
Nestreso, bet vingro!
Māci citus
Nomaini vidi
Vecā labā hierogāmija

Studējošais, kurš pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus materiālus, informāciju un/vai tehnoloģijas tiek atstādināts no pārbaudījuma kārtošanas un saņem vērtējumu 1
Studējošie, kuri sesijas grafikā noteiktajā dienā un laikā nav ieradušies uz pārbaudījumu vai pārbaudījumu kārto atkārtoti, uzrādot LKA
Grāmatvedības apstiprinājumu
, ka noteiktā summa ir pārskaitīta LKA kontā, saņem Studiju daļā studējošā Atzīmju lapu un
Individuālo eksaminācijas lapu
par katru pārbaudījumu.
Pirms pārbaudījuma katram studējošajam ir tiesības saņemt
konsultāciju
docētāja noteiktajā laikā.

Studējošajam ir tiesības saņemt docētāja
mutisku pamatojumu
par vērtējumu.

Studējošajam ir tiesības katedras vadītājam adresētā rakstveida iesniegumā
apstrīdēt
docētāja izmantoto zināšanu un prasmju vērtēšanas
metodiku un vērtējumu
trīs darbadienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas. Katedras vadītājs izskata iesniegumu un piecu darbadienu laikā pēc tā saņemšanas paziņo studējošajam motivētu lēmumu.
Prokrastinācija
Aizpildīto sesijas plānu līdz 2017. gada 15. decembrim jāiesniedz LKA Studiju daļā (31.kab.) vai elektroniski studijas@lka.edu.lv

C daļas priekšmetu datumi tiks publicēti atsevišķi
Tumans
Rungule
Rakstveida pārbaudījumiem tiek noteikts pārbaudījuma kārtošanas laiks; vērtējumu noskaidro lais.lv sistēmā

Mutvārdu pārbaudījuma rezultāti tiek fiksēti
Pārbaudījumu protokolā pārbaudījuma dienā
, bet
rakstveida
pārbaudījumu rezultāti - aptuveni 3 dienas pēc pārbaudījuma.
Eksāmenu pārkārtošana
Pārkārtot drīkst tikai, ja ir saņemts nesekmīgs vērtējums.

Max 3 reizes

Kursa novērtējuma anketas!
Full transcript