Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài thuyết trình nhóm 6: Đường lối quân sự của Đảng cộng sản

No description
by

Nhung Nhố

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài thuyết trình nhóm 6: Đường lối quân sự của Đảng cộng sản

Bài thuyết trình nhóm 6: Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam
Mục Lục
3.3. Xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ quân địa, hậu phương ở nông thôn và cơ sở chính trị ở thành thị
3.3.1. Xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương vững chắc ở nông thôn
3.3.2. Xây dựng cơ sở chính trị ở thành thị
3.4. Kết hợp xây dựng hậu phương chiến lược với hậu phương tại chỗ
3.4.1. Hậu phương chiến lược
3.4.2. Hậu phương tại chỗ ở khắp nơi
3.5. Kết hợp xây dựng và bảo vệ hậu phương của ta, phá hoại hậu phương của địch
3.5.1. Xây dựng hậu phương toàn diện
3.5.2. Kết hợp xây dựng với bảo vệ hậu phương của ta
3.5.3.. kết hợp xây dựng hậu phương của ta với phá hoại hậu phương của địch
3.6. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân
3.6.1. Yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
3.6.2. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân


3.3. Xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa, hậu phương ở nông thôn và cơ sở chính trị ở thành thị.
Cơ sở chính trị là cơ sở Đảng,cơ sở quần chúng đã được giác ngộ, sẵn sàng ủng hộ tham gia lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Căn cứ địa là một vùng tương đối an toàn tập trung các cơ quan đầu não, huấn luyện bộ đội chủ lực, đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí, đạn dược, chữa chạy thương binh của ta.
Hậu phương sẽ quyết định sự thành bại của cuộc kháng chiến, là nơi chuẩn bị lực lượng và củng cố lực lượng sau khi chiến đấu, là nơi cung cấp nguồn nhân lực, vật lực để tiến hành cách mạng.
3.3.2. Xây dựng cơ sở chính trị ở thành thị.
Thuận lợi
- Thành thị là nơi tập trung đầu não về kinh tế, chính trị, xã hội
- Nơi tập trung giai cấp công nhân- lại có đông đảo nhân dân lao động, học sinh, trí thức tiến bộ
=> Phong trào đấu tranh ở thành thị phát triển thì sẽ gây được tiếng vang trên thế giới; Góp phần cản trở và gây rối loạn hậu phương của địch gây bất lợi cho chúng trên chiến trường
Khó khăn
- Là nơi địch nắm chắc sức mạnh và nắm quyền về mọi mặt

Nông thôn rừng núi là căn cứ địa, hậu phương vững chắc nhất của cách mạng và chiến tranh cách mạng nước ta

3.3.1. Nông thôn
sự thừa nhận của Nava về căn cứ, địa hậu phương của ta ở đồng bằng Bắc Bộ
số làng Việt
do
người Pháp
kiểm soát
:
số làng do người Việt kiểm soát: trên 5000 làng
3.3.1. Nông thôn
Nông thôn là chỗ dựa và trận địa vững chắc về lâu dài của chiến tranh cách mạng ở nước ta;
dựa chắc vào nông thôn, xây dựng căn cứ địa, hậu phương vững mạnh ở nông thôn rừng núi và đồng bằng là một yêu cầu có tính chất chiến lược của chiến tranh nhân dân ở nước ta

3.4. Kết hợp xây dựng hậu phương chiến lược với hậu phương tại chỗ
Khái niệm

Hậu phương là “vùng lãnh thổ và dân cư của một bên tham chiến không có hoặc ít chiến sự, tương đối oan toàn và ổn định trong chiến tranh; nơi có điều kiện duy trì sinh hoạt về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa… và huy động các nguồn lực cho tiền tuyến, cùng với tiền tuyến, tạo thành không gian chiến tranh”


Vị trí , tầm quan trọng của hậu phương
Lênin: “Trong chiến tranh, ai có nhiều lực lượng hậu bị hơn, ai có nhiều nguồn lực, ai kiên trì đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn thì người đó thu được thắng lợi”

3.4.1. Hậu phương chiến lược
Trong kháng chiến
chống Pháp
Vùng tự do
liên khu IV
Vùng tự do
liên khu V
Căn cứ địa
Việt Bắc
Trong kháng chiến chống Mỹ
Miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc cho cả nước
+ Làm căn cứ địa cách mạng của cả nước
+ Làm nghĩa vụ hậu phương lớn với cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam
+ làm nghĩa vụ quốc tế chi viện cho chiến tranh giải phóng ở Lào và Campuchia


3.4.2. Hậu phương tại chỗ
KCCP
:
phát triển trong cả nước 1 hệ thống căn cứ địa rộng khắp ở chiến khu D, chiến khu Dương Minh Châu ( miền Đông Nam Bộ), chiến khu Đồng Tháp Mười, U Minh ( miền Tây Nam Bộ)…

KCCM
:
miền Nam được xem như hậu phương tại chỗ theo phương châm, chiến lược kháng chiến của Đảng, phát triển rộng khắp từ Đồng Khởi ra Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Trị Thiên..thông với miền Bắc và căn cứ địa của Lào và Campuchia. Đồng thời phát triển theo cả 3 hướng: rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị

=>
có tác dụng to lớn trong việc hỗ trợ, chi viện trực tiếp cho chiến tuyến cũng như góp phần tạo thành thế đan xen giữa ta và địch phát huy tối đa hiệu quả của chiến tranh nhân dân

Đi đôi với việc củng cố và xây dựng căn cứ địa, hậu phương ở các vùng rừng núi chúng ta phải hết sức coi trọng việc xây dựng và củng cố căn cứ địa, hậu phương ở vùng đồng bằng

3.5. Kết hợp xây dựng và bảo vệ hậu phương của ta, phá hoại hậu phương của địch
3.5.1. Xây dựng hậu phương toàn diện
3.5.2. Kết hợp xây dựng với bảo vệ hậu phương của ta
3.5.3. Kết hợp xây dựng hậu phương của ta với phá hoại hậu phương của địch

3.6. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân
3.6.1.Yêu cầu mới của
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
- Phải thực hiện tốt sự kết hợp giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng
- Kết hợp yêu cầu thời bình với yêu cầu thời chiến
- Kết hợp yêu cầu trước mắt với yêu cầu lâu dài

3.6.2. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân
- Không ngừng tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường Nhà nước chuyên chính vô sản, không ngừng củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường
sự đoàn kết
- Phải dựa trên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
vững mạnh
- Củng cố về quân sự
- Liên quan mật thiết với sự nghiệp
phát triển văn hóa, giáo dục,...
Thanks for attention!!!
Full transcript