Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ATLES

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ATLES

ATLES CITOLOGIA I HISTOLOGIA
APARELL DE GOLGI
RETICLE ENDOPLASMÀTIC
EL NUCLI
CÈL·LULA ANIMAL
ORGULS CITOPLASMÀTICS
UD. 3 TEIXIT EPITELIAL
UD. 4 TEIXITS CONJUNTUIS/ CONNECTIUS
UD. 2 HISTOLOGIA BÀSICA
INDEX
UD. 1 CITOLIGIA BÀSICA
UD. 5 TEIXITS ADIPOSOS
UD 6. TEIXIT CARTILAGINÓS
UD 7. TEIXIT OSSI
LINDA KATHERINE VALBUENA TRUJILLO
cèl·lula vegetal
Cèl·lula Animal
UNITAT 1
LES CEL·LULES
MEMBRANA PLASMÀTICA
Imatge amb microscopi electrònic, el cercle amb flexes de color blau indican el nucli amb el citoplasma que contindra 1. citosol 2. orgànuls citoplasmàtics
Representació gràfica de els lisosomes, indicats amb color taronja, amb color marrò els mitocondris, i amb color rosat el aparell de golgi, també tenint a prop del nucli el reticle endoplasmàtic.
Representació gràfica de l' aparell de golgi. Amb color blau tenin indicada la vesícula de transport i amb les flexes indiquen diferents parts de l' aparell.
Representació gràfica de el reticle endoplasmàtic amb ell es veu senyalats per flexes les seves diferents parts.
MITOCONDRIS
UNITAT 2
HISTOLOGIA BÀSICA
PARTS DELS ÒRGANS

Representació gràfica dels components d' un òrgan. amb una breu explicació
CAPES GERMINATIVES PRIMÀRIES
Representació gràfica de l'
Endoderma:
(color vermell)
Mesoderma:
(color groc)
Ectoderma:
(Color verd)
amb una breu explicació de cda un de ells.
UNITAT 3
TEIXIT EPITELIAL
Representació gràfica dels 4 localitzacions cel·lulars
LÀMINA BASAL
MICROVILLI
Representació gràfica de les Prolongacions digitiformes
TIPUS D' EPITELIS
EPITELIS GLANDULARS
Representancó gràfica de les Glàndules unicel·lulars i pluricèl·lulars
holocrina: (color vermell)
merocrina: (color groc)
apocrina: (color blau)
amb una breu explicació de cada un de ells.
UNITAT 4
TEIXITS CONJUNTIUS

CÈL·LULES MESENQUIMATOSES
Imatge amb microscipo òptic. (1)cèlul·les mare i (2)canals vasculars de teixit embrionari mesodèrmic
LÈS CÈL·LULES DEL TEIXITS CONJUNTIU
FIBRES DEL TEIXIT CONJUNTIU
SUBSTÀNCIA FONAMENTAL
LEUCÒCITS
Representació gràfica dels leucòcits i globuls vermells.
TEIXITS CONJUNTIUS LAX I DENS
UNITAT 5 TEIXITS ADIPOSOS
UNITAT 6: TEIXIT CARTILAGINÓS
CONDRÒCTITS I LLACUNES
TIPUS DE CARTÍLAGS
UNITAT 7 TEIXIT OSSI
ENDOSTI
I PERIOSTI
OS COMPACTE I ESPONJOS
Imatge de representació gràfica de una cèl·lula animal( blau) i vegetal (marró) indicant les seves parts.
Representació gràfica d' una doble capa lipídica en ella és veuen els diferents lipids i proteïnes.
Representació gràfica de una cèl·lula animal amb els seus diferents òrganuls
mitocondris
mitocondris
Representació gràfica d' un mitocondri podem observar indicades amb flexes: la membrana interna, externa, les seves crestes, i la matriu.
Representació gràfica dels diferents teixits amb una explicació breu de cada un de ells.
Representació gràfica de la làmina basal(amb filaments de color blau,marró...) indicat amb fletxes:les proteïnes de color verd, els receptors de color vermell.
Representació gràfica dels diferents tipus d' epiteli: simple, estratificat, pseudoestratificat, de transició... amb les seves diferents capes cèl·lulars.
Representació gràfica de el teixit conjuntiu amb ella tenint indicada les diferents fibres: col·lagenes, elàstiques, reticular. també tenin un macròfag, un fibroblasts, i cèl·lules adiposes.
Representació gràfica de les diferents cèl·lules de defensa.
Representació
gràfica de 3 imatges amb microscopi òptic de les diferents fibres del teixit conjuntiu.
a: col·làgena
b: Elàstica
c: Reticular
A:
B:
C:
Representació gràfica amb microscopi òptic. On podem observar clarament la substància fonamental.
Imatge amb micoscipi òptic, s'observa perfectament el teixit connectiu lax, el dens irregular, com també observent fibres de col·làgen.
Representació gràfica d' una mama. observen clarament les seves diferents parts. Com el teixit adipós.
Representació gràfica
del fémur i la tíbia.
observent perfectament
el cartílag femoral normal.
Imatge amb microscipi òptic podem observar amb les fletxes grups isogèns, llacunes, condrocits, matriu intercèl·lular.
Representació
gràfica de les diferents tipus de cartílags amb una breu explicació.
A: Cartílag elàstic.
B: Cartílag fibros.
C: Cartílag hialí.
A:
B:
C:
Imatge amb microscopi òptic observen clarament els osteoblasts, indicats amb fletxes.
Imatge amb microscopi òptic
observen perfectament: L' endosti, l' òs compacte, el periosti i la medul·la ossia.

Representació gràfica de os esponjos i compacte amb una breu explicació
UD. 8
TEIXIT NERVIÓS
UD 9.
TEIXITS MUSCULARS
UD 10.
TEIXIT CONJUNTIU SANGUINI
UD 11.
TEIXIT CONJUNTIU LIMFÀTIC
Representació gràfica d' una neurona (1) Nucli (2) cos cèl·lular (3) nucleol (4) dendrites (5) beina de mielina (6) axó (7) botó terminal.
1
2
3
4
5
6
7
UD. 8 TEIXIT NERVIÓS
NEURÒGLIA
Imatge amb microscopi òptic, on podem observar perfectament l' axó, les neurones, i les neuròglies.
Representació gràfica de les diferents tipus de morfologia de les neurones
MORFOLOGIA:
COMUNICACIÓ SINÁPTICA
Representació gràfica de les sinapsis i els neurotransmissors
Representació gràfica de les cèl·lules de Schwann amb els seus axóns
.
CÈL·LULES DE Schwann
SISTEMA NERVIÓS CENTRAL I PERIFÈRIC
Representació gràfica i general del SNC I SNP
sistema nerviós central
Representació gràfica del sistema nerviós central, indicant amb fletxes les diferents capes del teixit conjuntiu ( de fora a dins.
UD. 9 TEIXITS MUSCULAR
TEIXIT MUSCULAR ESTRIAT ESQUELÈTIC
Imatge amb microscopi òptic, corte longitudinal de teixit muscular estriat cardíac, on se observa els disc intercalars.
TEIXIT MUSCULAR LLIS
Imatge amb microscopi òptic, tall transversal i logitudinal de intesti prim, observen clarament els nuclis.
TEIXIT MUSCULAR ESTRIAT ESQUELÈTIC
Imatge amb microscopi òptic. Tall transversal i logintudinal de muscul esquelètic.
ORGANITZACIÓ DEL MUSCUL ESQUELÈTIC
Representació gràfica dels grups de feixos del muscul.
ORGANITZACIÓ DE LES FIBRES MUSCULARS ESQUELÈTIQUES
Representació gràfica de les bandes (A) (I), la línia Z i banda H de les fibres musculars.
U.D 10 TEIXIT CONJUNTIU SANGUINI
ARTÈRIA
Representació gràfica de les diferents capes de una artèria des de la més externa(4) a la més interna (6) També observem els seu teixit conjuntiu(2) i les seves cèl·lules endotelials(3).
1
2
3
4
5
6
VENES
Representació gràfica de les diferents capes de una vena. Podem observar des de la més externa(1) a la més interna(3), com també les seves vàlvules(5).
1
2
3
4
5
CAPIL·LARS
Representació gràfica d' un capil·lar. Podem observar la seva capa l' endoteli,la seva làmina basal, un eritròcit que entra a través de la llum de el capil·lar.
CÈL·LULES SANGUÍNIES
NEUTRÒFILS I PLAQUETES
Imatge amb Microscipi òptic, on podem observar perfectament els neutròfils i les plaquetes de la sang.
BASÒFILS
Imatge amb Microscopi òptic on podem observar un basòfils amb els seus lòbuls i granulacions.
U.D 11 TEIXIT CONJUNTIU LIMFÀTIC
TIM
Imatge amb microscopi òptic del tim d' una persona adulta, on podem observar el parenquima, els corpluscles de hassal,els adipocits, limfotics, cél·lules epitelioreticulars.
limfòcits
GANGLIS LIMFÀTICS
Imatge amb microscopi òptic dels ganglis limfàtics on podem observar teixit conjuntiu reticular (1) i macròfags lluires i fixos(2).
2
1
Imatge feta amb microscopi òptic on podem observar perfectament: Teixit limfàtic, Nòduls limfàtics, criptes.
MELSA
Representació gràfica de la melsa on podem observar les seves diferents parts: les venes i artèries que l' irrigan, els nòduls limfàtics, la seva capsula, la seva polpa esplènica blanca.
MONÒCITS
Imatge amb microscopi òptic d' un monòcit amb les seves granulacions i lòbuls.
Full transcript