Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CV.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

No description
by

Pham Cloudy

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CV.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC
VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH
VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI


Con người là một chỉnh thể:
- C
on người thống nhất về tâm lực, thể lực và các hoạt động của nó, có xu hướng vươn lên Chân – Thiện – Mỹ.
- Con người là sự thống nhất của 2 mặt đối lập: thiện và ác, hiền và dữ, tốt và ác… bao gồm cả mặt xã hội và mặt sinh học của con người: dù là xấu, tốt, văn minh hay dã man đều có tình.

Con người cụ thể, lịch sử:
- Hồ Chí Minh xem xét con người trong các mối quan hệ xã hội, giai cấp, nghề nghiệp, trong khối thống nhất của cộng đồng dân tộc và quan hệ quốc tế. Đó là con người hiện thực, cụ thể, khách quan.

Con người mang bản chất xã hội:
- Để sinh tồn, con người phải lao động sản xuất, xác lập các mối quan hệ giữa người với người.
- Con người là sản phẩm của xã hội, là tổng thể các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VĂN HÓA

Văn hóa:
gồm những giá trị vật chất cũng như tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nền tảng tinh thần, hợp thành một mặt đời sống xã hội, thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển
Chức năng của văn hóa:
- Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn
- Nâng cao dân trí
- Bồi dưỡng phẩm chất, lối sống tốt đẹp
=> Văn hóa cần sớm trở thành chiến lược phát triển đất nước

Quan điểm về vai trò
và sức mạnh của đạo đức
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

"Là sức mạnh tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
Sức mạnh đó là chủ nghĩa
nhân đạo cộng sản"
Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng
và phát triển của con người
“…Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”
- Hồ Chí Minh toàn tập.tập 5 tr252.253 -

Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành
xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang nhưng cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề
“Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang
- Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 9 tr293 -
Muốn cho dân tin, dân phục không phải cứ viết lên trán chữ cộng sản mà được nhân dân yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức
“Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”
- Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5 tr252.253 -
Gắn Đức với Tài
QUAN ĐIỂM VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
TRUNG VỚI NƯỚC HIẾU VỚI DÂN
Trung với nước:

là trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, là trung thành với con đường đi lên của đất nước và suốt đời hy sinh phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng.
- Cần là
-
-
-
 Cần kiệm liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau, là nền tảng, gốc rễ của đạo đức mới, là thước đo của mỗi người và nền văn mình của mỗi dân tộc

YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
Tình yêu rộng lớn dành cho những người cũng khổ, những người lao động bị áp bức bóc lột...
Tình nhân ái với cả những ai có sai lầm, đã nhận rõ và cố gắng sửa chữa, đánh thức những gì tốt đẹp trong mỗi con người
Tình yêu thương con người còn là tình yêu bạn bè, đồng chí, có thái độ tôn trọng con người.

TINH THẦN QUỐC TẾ TRONG SÁNG
Tôn trọng và yêu thương tất cả các dân tộc, nhân dân các nước, đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với tất cả các dân tộc…
Chống hằn thù, bất bình đẳng dân tộc, phân biệt chủng tộc.
Chủ trương giúp bạn là tự giúp mình

QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI
Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức
Xây đi đôi với chống:
Kết hợp giáo dục những chuẩn mực đạo đức mới đồng thời loại bỏ dần cái sai, cái lạc hậu, vô đạo đức trong đời sống
Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời:
“Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"


- Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công và sự nghiệp cách mạng
- Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, phải coi trọng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người
=> Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng
=> Chiến lược trồng người là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Đức và tài thống nhất là một
Đức là gốc của tài
Hiếu với dân:
là thương dân, tin dân và hết lòng phục vụ nhân dân
CẦN
:
cần cù, siêng năng, chăm chỉ một cách có kế hoạch, có hiệu quả và có năng suất cao trong lao động
KIỆM:
tiết kiệm thời gian, của cải, công sức của dân, của nước
LIÊM:
là trong sạch, không tham lam, là tôn trọng của công, của dân, của nước

CHÍNH:
là thẳng thắn, đúng đắn, chính quy định tư cách con người, tư cách người cách mạng.
+
Đối với mình:
không tự cao, tự đại, phải khiêm tốn học hỏi, phát triển cái hay, sửa chữa cái dở
+
Đối với người
: không xu nịnh người trên, không ghét người dưới, thật thà không dối trá
+
Đối với việc:
phải để việc công trên việc tư, việc tốt thì nhỏ mấy cũng phải làm, việc ác nhỏ mấy cũng tránh.
CHÍ CÔNG VÔ TƯ:

là công bằng, công tâm, không thiên tư, thiên vị, là vì dân, vì nước, lo cho dân trước, lo cho nước trước.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người
Quan điểm của Hồ Chí Minh
về vai trò của con người
ĐẠO ĐỨC
Full transcript