Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De teleurstelling van het gelijke kansenbeleid

No description
by

Michael Smekens

on 17 December 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De teleurstelling van het gelijke kansenbeleid

teleurstelling De van het gelijkekansenbeleid Inleiding Geschiedenis van het Vlaamse beleid inzake gelijke kansen 1991: Oprichting dienst Emancipatiezaken - Focus: waarborgen gelijke kansen
van het overheidspersoneel 1996: Oprichting Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen - Focus: gelijkekansenbeleid gericht naar de burger Relatief jong beleidsdomein - Formeel erkend sinds 1995 - 3 legislaturen 1e legislatuur (1994-1999) Minister Anne Van Asbroeck (sp.a)

Uittekenen van de algemene krijtlijnen van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid Focus op:
Holebi's
(minder-)validen
Allochtonen
Gender
2e legislatuur (1999-2004) Minister Mieke Vogels (Groen!)

Verder uitbreiden van het gelijkekansenbeleid Leeftijdsdiscriminatie
Vrouwen en besluitvorming
Arbeid en gezin
Toegankelijkheidsproblematiek
Allochtone middenveld 3e legislatuur (2004-2009) Minister Kathleen Van Brempt (sp.a)

Decreet houdende kader voor het Vlaams Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbeleid goedgekeurd op 10 juli 2008 2 componenten: Gelijkekansenbeleid dekt vele ladingen
Man-vrouw
Etniciteit
Leeftijd
Seksuele geaardheid
(minder-)validen

Gelijkekansenbeleid gericht op onderwijs en tewerkstelling
Belangrijkste hefbomen uit de armoede Etnische afkomst en gender op school Allochtonen Situatie van 'Nieuwe Vlamingen' nog steeds ongunstig
Definitie 'Nieuwe Vlaming'? Personen met een nationaliteit van een land buiten de EU of personen van wie minstens 1 ouder of 2 grootouders een nationaliteit hebben van buiten de EU
Niet altijd even duidelijk Instroom Doorstroom Uitstroom Leaking pipeline bij allochtone jongeren
nemen minder deel aan kleuteronderwijs (instroom)
lopen bijkomstige vertraging op in lager en secundair onderwijs (doorstroom)
grote ongekwalificeerde uitstroom heeft uitwerking op de arbeidsmarkt Vanaf de kleuterschool moet ongelijkheid tegengegaan worden, er moet gewerkt worden aan gelijke startkansen voor iedereen Gelijke startkansen worden bepaald door De Etnisch-culturele afkomst
Het geslacht
de gezinssituatie van beide ouders
taal van de ouders
Lager onderwijs: socio-professionele kenmerken van vader en moeder
Secundair onderwijs: jongesen uit een lagere sociale klasse hebben meer kans om in het TSO of BSO terecht te komen Niet enkel de etnische afkomst van het kind speelt een rol! Hoger onderwijs Doorstroom wordt sterk bepaald door de pedagogische toegangsvoorwaarden
Vooral jongeren uit lagere sociale klassen halen nooit hun diploma secundair onderwijs De ongelijkheid die gecreëerd werd tijdens de schoolloopbaan zet zich voor bij de uitstroom naar de arbeidsmarkt Niet-participatie bij kinderen van Magrhebijnse afkomst ligt op 36%
Schoolse achterstand bij leerlingen in het ASO


Verder studeren na middelbare school Scholen beschikken nog steeds over vrije invulling van beleidsvoorstellen
Oplossing


Gelijke kansen en diversiteit in het onderwijs is een zaak van iedereen Overzicht maatregelen 1991: non-discriminatieverklaring
2002: introductie van het GOK-beleid
2005: hervorming van het GOK-decreet
2009: Steunpunt GOK definitief opgedoekt als besparingsmaatregel Trends 3 positieve trends Verbetering van slaagkansen in de eerste graad van het lager onderwijs
Verbetering van slaagkansen in de tweede graad van het secundair onderwijs
Verhoogde participatie in het hoger onderwijs Conclusie Gender Welvaartstaat: kennis optimaal ontwikkelen
Gelijkekansenbeleid in Vlaanderen (jaren 90): onderwijsexpansie binnen de beleidsaandacht
Bij aanvang maatregelen aandacht op de achterstand van meisjes op jongens
Heden: meer aandacht naar achterstand naar jongens Cantillon: geen toename van de participatie gedurende reeds 40 jaar (stand-still, nauwelijks verandering)
Behoorlijk gelijke participatie, nog steeds onvoldoende
Leerkrachten bewuster van hun rol

Oude en nieuwe problemen doen zich voor Falen Oplossingen Witboek voor Sociaal Beleid


Herman Brutsaert: Niet-gemengde klassen: verschillende ontwikkeling tussen meisjes en jongens, nood aan verschillende didactische aanpak Gedeeltelijk gescheiden onderwijs: samen leven, apart leren Gelijkekansenbeleid gericht op gelijke kansen, partnerschap in samenleving als geheel
Astemmen van arbeids- en gezinsleven Verklaringen geslachtskloof In het zesde jaar secundair hebben 44,7% jongens schoolachterstand tegenover 30,6% meisjes
Europa: 'Voor die verschillen tussen de twee geslachten zijn nog geen vaststaande verklaringen gevonden'
Van de Gaer: Anti-schoolse attitudes: jongens gaan minder graag naar school, spenderen minder tijd aan hun huiswerk,... = Lagere schoolse prestaties Bewijs PISA (OECD): 'The gender gap has not improved in any country since 2000. This is mirrored in a decline of boy's enjoyment of reading and their engagement with reading in their leasure time.'
Gender Gap Index (WEF): België op de 64e plaats van de 134 landen inzake gelijkheid binnen het onderwijs, ondanks een score van 0,99/1 Hoger onderwijs: een score van 1,26: oververtegenwoordiging van meisjes Conclusie Oververtegenwoordiging ten voordele van vrouwen
Uitstroom naar de arbeidsmarkt toch nog steeds in het nadeel van de vrouw situatie in cijfers Leerlingen van niet-Belgische afkomst
Leerlingen van Belgische nationaliteit Slechts 25% van de jongeren van Turkse of Noord-Afrikaanse roots
Autochtonen: gemiddeld 68% Pijnpunten Autonomie Onderwijssysteem werkt ongelijkheid in de hand Gebruik van streefcijfers bij het voeren van een diversiteits- en gelijkekansenbeleid Vlaamse onderwijssysteem gekenmerkt door hoge kwaliteit maar tevens door grote ongelijkheid
Vlaamse onderwijssysteem slaagt er niet in om allochtonen en autochtone leerlingen in gelijke mate basisvaardigheden bij te brengen Probleem van toelating, achterstand, doorstroming en uitstroom
Ongelijkheid bij allochtonen vaak te wijten aan het kader waarin ze opgroeien en niet omwille van etnische afkomst
nauwere samenwerking tussen beleidsdomeinen werk en onderwijs is aangewezen Er is vooruitgang geboekt, maar er is nog heel wat werk aan de winkel! Leerkrachten niet bewust van hun rol
Ondervertegenwoordiging van meisjes in technisch onderwijs
Oververtegenwoordiging in kunstonderwijs en hoger onderwijs
Specifieke kenmerken schoolloopbaan meisjes Problemen Project DiversificatieEuropees Witboek voor Onderwijs
Subnetwerk voor T.N.T.E.E Maatregelen Meer begeleiding
Stimuleren van het volgen van technische richtingen
Succes: door de inspanningen was er studiekeuzeverruiming
Project stopgezet Huidige situatie Nog steeds verschillen in behandeling Meisjes vaak 'geculpabiliseerd' in beleid
Nog steeds 'gender-getinte' richtingen
Oververtegenwoordiging van meisjes

Jongens presteren slechter
Meisjes kenden grote doorbraak in het openbare leven, jongens kwamen nauwelijks vooruit in het privéleven Vooral in het hoger onderwijs Oververtegenwoordiging van meisjes Betere doorstroom + hogere rendemenstindex
Lagere slaagkansen voor jongens / meer leerachterstand
Gevolg: Jongens komen vaker niet of laag gekwalificeerd op de arbeidsmarkt. Etnische afkomst en gender op de arbeidsmarkt Allochtonen Gender Definitie 'personen van allochtone afkomst' Personen met een nationaliteit van een land buiten de EU of personen van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de EU
Marokko, Turkije en Rusland. Bijna 60% van de allochtone NWWZ is uit één van die landen afkomstig Waarom discriminatie? Werkgevers gaan er dikwijls van uit dat kandidaten met een vreemde naam uit huidskleur:
Ook vooroordelen bij eigen werknemers en cliënteel zijn een belangrijke reden om kandidaturen van allochtone sollicitanten niet in aanmerkinge te nemen om eventuele spanningen te vermijden
In beleidsnota 'gelijke kansen' wordt dit gestaafd met enkele cijfers van Centrum voor Gelijke Kansen Gebrekkige kennis hebben van het Nederlands
Minder stipt zijn
praktische problemen zullen opleveren in verband met geloofsbeleving 1. Pijnpunten De pijnpunten blijken vooral uit de vergelijking tussen allochtonen en autochtonen m.b.t. de snelheid waarmee ze een job vinden (de uitstroom) 1. Pijnpunten Een meerderheid van 55% blijft een jaar na de inschrijving in de arbeidsresere zonder een job te hebben gevonden
Bij autochtonen is dit 'slechts' 38%
Allochtonen hebben een zetje gekregen dankzij: Een sterke conjunctuur
de toegenomen arbeidsschaarste
een sterk diversiteitsbeleid ten voordele van kansengroepen 1. Pijnpunten Enige verbetering is merkbaar. Er moet wel op gewezen worden dat de cijfers dateren van voor de crisis. Uit studies blijkt immers dat in tijden van crisis allochtonen een grotere kanse hebben op ontslag 1. Pijnpunten Zeer lagewerkzaamheidsgraad bij vrouwen geboren buiten de EU, zelfs bij de genaturaliseerden onder hen
Mannelijke nieuwe Belgen daarentegen hebben de kloof met personen geboren in België of een ander EU-land bijna volledig gedicht
In maart 2009 lag deze in Vlaanderen bij personen afkomstig van buiten de EU (28,1) meer dan vijf maal hoger dan die bij personen van Belgische origine (5,2%)! 1. Pijnpunten Uit verscheidene analyses blijkt dat allochtonen vaak onder hun kwalificatieniveau werken
Net als vorig jaar werkt nog steeds 29% van de allochtone personeelsleden op niveau C
Maar liefst 42% werkt op niveau D Vraag is of de scholingsgraad het niveau goed weerspiegelt bij deze doelgroep 1. Pijnpunten Crisis Bij laagconjunctuur stijgt de allochtone werkloosheid sterker dan de autochtone
Ook in deze crisis is dat zo
Vooral de kloof met de Marokkaanse en Turkse NWWZ is frappant. Bij hen begon de werkloosheid ook iets vroeger te stijgen (halverwege 2008) 1. Pijnpunten Geslacht (binnen Vlaamse overheid) Binnen de groep allochtone personeelsleden speelt de gendersegregatie in typische mannen- en vrouwenberoepen vermoedelijk een zeer grote rol
Het percentage mannen nam sterk toe ten opzichte van vorig jaar. Van 23% toen naar 38% nu
Een mogelijke verklaring is de sterke stijging van het aantal allochtone personeelsleden bij De Lijn: maar liefst 95% van de allochtone personeelsleden zijn mannelijk
Kind & Gezin noteert het tegenovergestelde: alle allochtone personeelsleden zijn vrouwen, op één na 2. Maatregelen Binnen Vlaamse overheid
De minister van Gelijke kansen vindt dat een effectief antidiscriminatiebeleid best zo dicht mogelijk bij de burger wordt gevoerd
meldpunten discriminatie
Campagne 'Maak werk van diversiteit'
Actieplan: Wervend Werven
Stel je eens voor... een job bij de Vlaamse overheid
De dienst Emancipatiezaken ontving positieve reacties Dienst Emancipatiezaken Vooral onderteuning wensen op vijf verschillende terreinen
Kwantitatieve resultaten:Sensibiliseringsacties, zoals inleefsessies rond handicap of 'Maatwerk voor diversiteit' of uitwerking van nieuwe acties
Samenwerking met organisaties van kansengroepen en zoeken naar kanalen voor het bereiken van kansengroepen, onder meer hogergeschoolden
Personen met een arbeidshandicap:
Opleiding en netwerking emancipatieambtenaren Registratie van kansengroepen
Nulmeting
Bepalen van streefcijfers Kennisverspreiding over verschillende handicaps
Toelichting over de beschikbare maatregelen en instrumenten
Ondersteuning bij individuele dossiers (rendementsondersteuning, arbeidspostaanpassingen,...)
Voorbehouden betrekkingen Wervend Werven Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken keurde de Vlaamse Regering op 15 december 2006 het actieplan Wervend Werven
7 thema's 1. Kansengroepen aantrekken
2. Selectie en werving
3. Acties gericht op personen met een arbeidshandicap
4. Samenwerking met de VDAB
5. Samenwerking met Jobpunt
6. Samenwerking met Selor
7. Ondersteuning van personeelsleden, leidinggevenden en personeelsdiensten 2. Maatregelen Om te kunnen slagen, moet het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de organisatie op een breed draagvlak kunnen steunen
Sensibilisering op de werkvloer kan een aanzet geven tot cultuurverandering. De dialoogdag en communicatieacties die daartoe bijdragen komen aan bod in hoofdstuk 7: Sensibilisering en cultuurverandering op de werkvloer 2. Maatregelen Cijfers De dienst Emancipatiezaken is zich erg bewust van de relativiteit van de cijfers en de onmogelijkheid om de realiteit volledig te vatten
Met name het systeem van vrijwillige registratie voor de kansengroepen 'allochtonen' geeft in heel wat entiteiten een cijfer dat een zware onderschatting is van de reële situatie Conclusie: Met nog steeds een stijging van het totale personeelsbestand in de meeste entiteiten deden er zich opnieuw vele kansen voor om te werven binnen de doelgroepen 2. Maatregelen Het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002 zet de Europese non-discriminatierichtlijnen om in Vlaamse regelgeving. Doel ervan is gelijke behandeling op volgende terreinen: Actieplan FOD Personeel en Organisatie Beroepskeuzevoorlichting
Beroepsopleiding
Loopbaanbegeleiding
Arbeidsbemiddeling én arbeidsvoorwaarden voor het overheids- en onderwijspersoneel 2. Maatregelen In het kader van haar activiteiten stelde de Cel Diversiteit een Actieplan 2005-2007 op De bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen
De tewerkstelling bij de federale overheid van mensen met een handicap
De integratie van personen van vreemde afkomst in het federaal openbaar ambt 2. Maatregelen Antidiscriminatiewet De antidiscriminatiewetgeving beschouwt als discriminatie: Een verschil in behandeling
Op grond van één van de beschermde criteria
Dat niet gerechtvaardigd kan worden
en ook
Het volledig gelijk behandelen van iemand
Die zich op grond van één van de beschermde criteria in een duidelijk verschillende situatie bevindt
Dat niet gerechtvaardigd kan worden Vooralweer er sprake is van een discriminatie in de zin van de wet, is er steeds een band met een wettelijk beschermd criterium vereist. Er zijn in totaal 19 persoonskenmerken (of criteria) die door de wet bescermd worden: 2. Maatregelen Antidiscriminatiewet Leeftijd
Seksuele geaardheid
Burgerlijke staat
Vermogen
Geloof
Levensbeschouwing
Politieke overtuiging
Afkomst
Nationale of etnische afstamming Geslacht
Syndicale overtuiging
Taal
Huidige of toekomstige gezondheidstoestand
Handicap
Een fysieke of genetische eigenschap
Sociale afkomst en geboorte
nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur,... 2. Maatregelen Private organisaties CAO nr. 38 en de bijgevoegde non-discriminatiecode gaan dieper in op een aantal gedragsregels bij de sollicitatieprocedure (privacy, feedback, motivering van de beslissing,...)
Initiatieven van bedrijven zelf 3. Falen Opvallend is dat dit jaar al 6 entiteiten het streefcijfer van 4% halen
Opvallende stijgers in absolute aantallen zijnVerwaarloosbare groei, belangrijker dan de absolute cijfers is de teleurstellende tendens
Zelfs als de reële aanwezigheid correct gemeten zou worden, dan nog zou de Vlaamse overheid haar streefcijfer lang niet bereiken AFM
VDAB
Kind & Gezin
Het VAPH
De VLOR
De Studiedienst van de Vlaamse Regering De Lijn: 57 extra allochtone werknemers ten opzichte van vorig jaar
AFM: van 28 naar 47 allochtone personeelsleden
Vlaamse Landmaatschappij: van 6 naar 13 allochtone werknemers 3. Falen Registratie allochtonen Het systeem van vrijwillige registratie onder de loep. Na het lezen van de plannen wordt het dus duidelijk dat het systeem van vrijwillige registratie niet voor alle kansengroepen en voor alle entiteiten een optimale telmethode biedt. Maar men moet een onderscheid maken tussen de verschillende doelgroepen
Het systeem van vrijwillige registratie is voor allochtonen niet ideaal
Actiepunten in 2010
Verdere ondersteuning van entiteiten die een systeem van vrijwillige registratie opzetten
Uitbouw van de website van de dienst Emancipatiezaken met aanbod van voorbeelddocumenten rond de vrijwillige registratie
3. Falen Scholingsgraad Scholingsgraad. Net als vorig jaar werkt nog steeds 29% van de allochtone personeelsleden op niveau C, en maar liefst 42% op niveau D. Vraag is of de scholingsgraad het niveau goed weerspiegelt bij deze doelgroep. Immers, uit verschillende analyses blijkt dat allochtonen vaak onder hun kwalificatieniveau werken, wat bij de Vlaamse overheid nog versterkt wordt door de te strakke diplomavoorwaarden. Dat is zonder meer een verkwisting van maatschappelijk kapitaal. Conclusie De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen ligt bij personen geboren in België (67,3%) gevoelig hoger dan bij personen geboren buiten de EU


De nationaliteitskloof (het verschil in werkzaamheidsgraad tussen personen (15-64 jaar) met Belgische en niet-EU-nationaliteit) is bijna nergens in de EU zo groot als in Vlaanderen Vrouwen geboren buiten de EU en met niet-EU nationaliteit zijn het minst werkzaam, minder dan 1 op 3 onder hen is aan de slag (31,3%) Werkende Allochtonen Werkloze allochtonen De werkloosheidsgraad bij personen afkomstig van buiten de Europese Unie (28,1%) is meer dan vijf maal hoger dan die bij personen van Belgische origine (5,2%)
Van alle allochtone werkzoekenden heeft momenteel bijna 60% de Belgische nationaliteit
Het aantal werkzoekende allochtonen is duidelijk sterker toegenomen (+24,5%) dan het aantal werkzoekende autochtonen (+16,7%)
Werkloze allochtonen De werkzoekende allochtonen tellen relatief meer mannen. De werkloosheid bij de vrouwen is dubbel zo sterk gestegen bij de allochtonen (+12,9%) als bij de autochtonen (+6,1%). Bij beide groepen is de werkloosheid wel veel minder sterk gestegen dan bij de mannen.
De werkzoekende allochtonen zijn gemiddeld jonger dan de autochtonen
De werkzoekende allochtonen zijn lager geschoold dan de autochtonen,
Meer dan 70% van de werkzoekende allochtonen aspireert een arbeidersberoep
Bij de jonge laaggeschoolde werkzoekenden loopt het aandeel allochtonen in sommige gemeenten op tot boven de 60%.
Afkomst werkzoekende allochtonen Vlaanderen telt 12.588 werkzoekenden van Marokkaanse origine, waarvan bijna 45% in de stad Antwerpen woont
9.447 werkzoekenden zijn van Turkse origine, waarvan er bijna 1 op 4 in Gent woont
werkzoekenden van Russische afkomst zijn met 2.887, waarvan bijna 1 op 4 in Antwerpen woont MAAR: kennen ook een opvallend lagere werkloosheidstoename (+13%), zelfs beneden die van de autochtonen (+16,7%)
I. Problemen
II. Beleidsmaatregelen
III Falen I. Problemen A. Loopbaankloof
B. Loonkloof
C. Combinatie gezin-werk
D. Ondervertegenwoordiging A. Loopbaankloof = De verschillen tussen de gemiddelde loopbaan van vrouwen en mannen Horizontale segregatie Verticale segregatie Ongelijkmatige verdeling van vrouwen en mannen over verschillende sectoren Ongelijke verdeling van vrouwen en mannen in hogere lagen van bedrijven = glazen plafond Vrouwen: voornamelijk in onderwijs, zorg en kleinhandel
Mannen: voornamelijk in bouw, metaal, chemie, informatica, justitie
Probleem ontstaat reeds in onderwijs: jongens kiezen vaker voor richting die uitzicht geeft op beter betaalde job
Dit verschil wordt ook nog versterkt doordat bedrijven meer investeren in de opleiding van hun mannelijke werknemers A. Loopbaankloof Voorbeeld: opbouw academische staf in Vlaamse universiteiten de onevenredige verdeling van vrouwen en mannen over de functiehiërarchie, met drastisch afnemende aantallen vrouwen naarmate de functie hoger wordt
C. Combinatie gezin-werk Stereotiepe beeldvorming zorgt voor hardnekkige rolpatronen
Ongelijke verdeling in onbetaald werk: vrouwen hebben groter aandeel in zorg- en huishoudelijke taken
Vrouwen gaan vaker verlof opnemen waardoor hun arbeidsopportuniteiten verminderen en zij meer afhankelijk worden van hun partner ( hoger risico op armoede bij scheiding) II. Beleidsmaatregelen A. Loopbaankloof + loonkloof (samen bekeken doordat volgens beleidsnota de loonkloof inherent is aan de loopbaankloof)
B. Combinatie gezin - werk A. Loop(baan)kloof Beleidsnota Gelijke Kansen 2009-2014 SD: vrouwen en mannen participeren evenwichtiger aan maatschappelijk leven
OD: verhogen van evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer zodat de loopbaankloof vermindert Opencoördinatiemethode
Vlaams actieplan 'bestrijding loopbaankloof mannen-vrouwen'
Verticaal gelijkekansenbeleid Opencoördinatiemethode: zet algemene doelen uit van de Vlaamse regering die dan door elke dienst specifiek naar het eigen domein vertaald worden
Pact 2020: stelt evenredige arbeidsdeelname als doel voorop via de volgende indicatoren: A. Loop(baan)kloof Deelname op verscheidene maatschappelijke terreinen (nu al quasi bereikt)
Werkzaamheidskloven van kansengroepen op actieve leeftijd B. Combinatie gezin - werk Mentaliteitswijziging Bij bedrijven: meer mogelijkheden voor mannen om ouderschapsverlof op te nemen (nu hebben slechts 49% mannen daar de kans toe, tegen 72% vrouwen)
Bij ouders: opnemen van ouderschapsverlof stimuleren (in 2007: 78% van de aanvragers vrouw, aandeel van mannen stijgt echter) Verloven Deeltijds werken (geen verlof maar wel belangrijk in deze kwestie)
Tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (publieke)
Thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof om medische bijstand en palliatief verlof Tijdskrediet/Loopbaanonderbreking Recht op volledige onderbreking of vermindering van prestaties (deeltijds of 4/5) voor een beperkte periode
Op voorwaarde dat men een bepaalde anciënniteit heeft opgebouwd binnen de onderneming
Recht op onderbrekingsuitkering en ontslagbescherming Thematische verloven Ouderschapsverlof: 3 maand volledige (of via vermindering van prestaties) onderbreking met onderbrekingsuitkering
Verlof om medische bijstand: recht op verlof voor een ziek familielid
Palliatief verlof: recht op verlof om een terminaal ziek persoon bij te staan
Tijdskrediet/Loopbaanonderbreking

Meer dan 40% van werkende vrouwen werkt deeltijds (mannen: 7%)
66% van loopbaanonderbreking opgenomen door vrouwen en verschil in timing: vrouwen vooral bij begin carrière, mannen vooral aan eind carrière
Bij ouderschapsverlof is 2 op 10 geen vrouw B. Combinatie gezin - werk Kinderopvang Vooral gericht op kinderen tot 3 jaar
Informeel (via bekenden) of formeel (geregeld via Kind & Gezin)
Erkende instanties gesubsidieerd en prijs op basis van inkomen vs zelfstandige instanties
Vlaanderen krijgt matig rapport van UNICEF: aan 4 (bv. wettelijke periode van ouderschapsverlof, scholing van personeel) van de 10 criterie werd niet voldaan, maar we staan nog steeds als 7e gerankt tussen de 25 opgenomen OESO-landen Algemene dekkingsgraad Berekent alle opvangplaatsen over alle kinderen
Europese doelstelling: 33%

2007: Antwerpen 38% B. Combinatie gezin - werk Dienstencheques Doordat gezinnen slechts een gedeelte betalen voor deze cheques wordt het uitbesteden van huishoudelijke arbeid meer betaalbaar (ook uitgebreid naar vrouwelijke zelfstandigen)
Systeem zeer succesvol III. Falen A. Loopbaankloof + Loonkloof
B. Combinatie gezin - werk A. Loop(baan)kloof Het Vlaams actieplan ‘Bestrijding loopbaankloof mannen – vrouwen’ bestaat tot op heden niet
Verder gaan de vooropgestelde voorstellen van de beleidsnota enkel om adviezen, geen dwingende maatregelen
Pact 2020 vermeldt niet hoe de vooropgestelde streefwaarden zullen verwezenlijkt worden
Doordat deelname van vrouwen op verscheidene maatschappelijke terreinen quasi gelijkwaardig is worden zij niet langer als prioritaire kansengroep beschouwd terwijl er toch nog een aanzienlijk verschil is
B. Combinatie gezin - werk Participatie van vrouwen stijgt wel, maar men moet er rekening mee houden dat dit vooral deeltijdsen zijn, onafhankelijkheid van vrouwen stijgt slechts beperkt
Tijdskrediet/loopbaanonderbreking worden door mannen niet aangewend om bij te springen in de opvoeding van hun kind of bij huishoudtaken
Overmatig gebruik van verloven door vrouwen kan leiden tot verlies van competentie en houdt het risico in van definitief uit de arbeidsmarkt te stappen
Kinderopvang matig ingeschat door UNICEF Conclusie Loonkloof

Loopbaankloof

Horizontale segregatie

Verticale segregatie

Combinatie werk en gezin
Verkleining, maar nog steeds significante verschillen

Moeilijk om conclusies te trekken

Moeilijk om conclusies te trekken

Glazen plafond bestaat nog steeds

Mannen nemen relatief meer verlof op dan vroeger, soms echter aangewend voor andere doelen Het gelijkekansenbeleid dekt vele ladingen
Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht
Focus op
Uitbouw van partnerships binnen het middenveld, de academische wereld en andere beleidsniveaus Gender
(minder-)validen
seksuele identiteit
... Integrale toegankelijkheid van de publieke ruimte = sleutelelement in de realisatie van een maatschappij die gelijke kansen nastreeft
Empoweren van nieuwe Vlamingen Verticale component Strategische Doelstelling
= systematisch een gelijkekansenperspectief integreren in alle Vlaamse beleidsdomeinen en alle betrokken beleidsmakers aansporen en ondersteunen in het nemen van initiatieven die gelijke kansen bevorderen Horizontale component Centrale Vraagstelling 1. Krijgen verschillende sociale groepen gelijke kansen in het Vlaamse onderwijs?
2. Hoe komt ongelijkheid in het onderwijs tot stand? Oververtegenwoordiging van meisjes B. Loonkloof = verschil tussen het gemiddeld loon van mannelijke en vrouwelijke voltijdse werknemers in diensten en industrie, uitgedrukt als percentage van het mannenloon
Gender Gap Report: loonkloof in België = 66%
Uit te leggen via een verklaard en een onverklaard deel Verklaard deel Professionele kenmerken (keuze van beroep, type contract en sector van tewerkstelling) verklaren 55% van het verklaarde deel
individuele kenmerken (anciënniteit binnen de onderneming, onderwijsniveau, ervaring en nationaliteit): 33%
Gezinssituatie (burgerlijke staat, gezinstype): 12% Onverklaard deel Verwijst naar het verschil in rendement en hoe de verschillende kenmerken tot uiting komen in hogere lonen
Vb: een jaar langer studeren levert minder rendement op voor een vrouw dan voor een man
Zelfs met exact gelijke kenmerken van verklaard deel nog steeds een loonverschil: discriminatie? Discussie Canton: als verklaring waarom vrouwen meer deeltijds gaan werken zegt zij dat dit vooral komt door hun eigen behoefte om werk en gezin beter te combineren. Tevens beweert zij ook dat vrouwen zich meer gerust voelen in sectoren als zorg en onderwijs omdat zij meer een gevoel willen iets te betekenen en daarom gemakkelijker een lager loon aanvaarden. Bijgevolg concludeert zij dat individuele preferenties de loonkloof veroorzaken en dat het voor een overheid niet efficiënt zou zijn om deze proberen weg te werken (Canton, 2009). Te weinig meisjes kozen nijverheidstechnische richtingen
Ook aanpassingen aan typische meisjesrichtingen nodig
Full transcript