Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Zarządzanie przez wartość

abc
by

Anna Kacperska

on 8 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Zarządzanie przez wartość

Zarządzanie przez wartość w grupie kapitałowej Zarządzanie przez
wartość – to współczesny system zarządzania zawierający narzędzia i procedury podejmowania strategicznych
i operacyjnych decyzji mających na celu długoterminowy wzrost wartości firmy/grypy kapitałowej
i pomnażanie bogactwa jej właścicieli. U podstaw koncepcji zarządzania przez wartość leży:
powiększenie wartości powierzonego grupie kapitałowej kapitału
wybieranie przez grupę inwestycji o najlepszym stosunku ryzyka do generowanych przez daną inwestycję przychodów
wybieranie tych inwestycji, których przychody przewyższają koszty w tym koszty kapitału stojącego za daną inwestycją Czynniki kształtujące
wartość przedsiębiorstwa Okres wzrostu
wartości Stopa wzrostu
sprzedaży Marża zysku
operacyjnego Inwestycje w majątek
trwały Inwestycje w majątek
obrotowy Stopa podatku
dochodowego Koszt kapitału Sposoby zwiększania
wartości
przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie dodatkowego kapitału i rozbudowywanie działalności tak długo jak długo zwroty z nowych inwestycji przewyższają koszty kapitału poprzez uwolnienie kapitału z obecnych działalności zarówno w wyniku sprzedaży aktywów jak również w wyniku zwiększenia obrotowości kapitału pracującego
i skracania długości trwania cykli gospodarczych poprzez zwiększanie zwrotów z posiadanych już przez przedsiębiorstwo aktywów Wartość grupy
kapitałowej ,, suma wartości jej poszczególnych obszarów biznesowych”
lub suma wartości poszczególnych
spółek w grupach Koncepcja zarządzania przez wartość
w grupach kapitałowych CEL: zwiększenie wartości grupy Miarą osiąganych przez grupę korzyści synergicznych jest różnica pomiędzy wartością wypracowaną przez grupę a wartością, jaką wypracowałyby spółki grupy, gdyby działały samodzielnie.

Dlatego też w ramach powyższego systemu powinny być podejmowane tylko te działania, które generują- w wyniku działania efektów synergicznych- dodatkowy przyrost wartości.

Jeżeli integracja spółek grupy wokół potencjalnego obszaru ich współpracy nie przynosi przyrostu wartości grupy jako całości,
to nie powinna być ona podejmowana. Koncepcja ta pozwala:
łagodzić konflikty, ponieważ daje ona możliwość powiązania interesu ekonomicznego spółki dominującej z interesem menedżerów spółek zależnych poprzez przeniesienie celów spółki dominującej na poziom operacyjnego zarządzania w podmiotach zeleżnych Miernik pomiaru wartości w grupie kapitałowej EVA (Economic Value Added - ekonomiczna wartość dodana) - odzwierciedla różnicę między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu a średnio ważonym
kosztem całkowitego zaangażowanego kapitału NOPAT- zysk operacyjny z danego okresu pomniejszony o zapłacone odsetki
K(t-1)- kapitał zaangażowany na koniec poprzedniego okresu
WACC – średni ważony koszt kapitału Centrala przedsiębiorstwa – działa jak ,,bank” chętnie udostępnia kapitał oddziałom operacyjnym, ale wyłącznie po danej cenie SYSTEM EVA ZASTOSOWANIE EVA Decyzji inwestycyjnych Formułowania strategii grupy kapitałowej Kształtowania struktury organizacyjnej grupy Planowania i budżetowania
działalności grupy Systemu motywacyjnego dla pracowników grupy Systemu monitorowania i oceny działalności grupy, jej obszarów biznesowych i spółek Trudności związane
z wyliczeniem EVA Trudności z wyznaczeniem kosztu kapitału dla spółki-matki, obszarów biznesowych i spółek podporządkowanych
Trudności związane ze sposobem konsolidacji EVA na poziomie grupy kapitałowej i obszarów biznesowych
Trudności wyliczenia EVA w międzynarodowych grupach kapitałowych Kapitał obrotowy netto Bezpośredni wpływ na wartość przedsiębiorstwa mają zmiany w kapitale obrotowym netto To różnica pomiędzy kapitałem obrotowym brutto (majątkiem obrotowym), a zobowiązaniami krótkoterminowymi
Wyraża część kapitału stałego, który finansuje majątek obrotowy ASPEKTY Operacyjny Pieniężny Kapitał obrotowy netto w aspekcie pieniężnym c.d. Główne cele:
Minimalizacja cyklu obrotowego w spółkach grupy (kształtowanie cyklu operacyjnego każdej ze spółek przez zarządzanie zobowiązaniami i należnościami)
Minimalizacja kosztów pozyskania operacyjnego kapitału obrotowego netto zaangażowanego w działalność spółek grupy (współpraca spółek grupy w zakresie długo- i krótkoterminowego finansowania ich działalności) Reasumując Poprzez optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym wypracowana może zostać ekonomiczna wartość dodana dzięki:
Optymalizacji cyklu obrotowego netto spółek w grupie kapitałowej
(i w konsekwencji ograniczeniu kapitału zaangażowanego
w działalność spółek i grupy)
Optymalizacji wykorzystania finansowania zewnętrznego w grupie
(i w konsekwencji ograniczeniu kapitału zaangażowanego w działalność grupy)
Ograniczeniu kosztów finansowania kapitałem obcym w grupie
(i w konsekwencji ograniczeniu WACC w grupie) Oddziaływanie zarządzania płatnościami w grupie kapitałowej na ekonomiczną wartość dodaną Zarządzanie płatnościami to kształtowanie procesów przetwarzania płatności, po stronie płatności przychodzących (wierzyciela) trwającego od momentu otrzymania zamówienia do momentu zaksięgowania rozliczonej płatności, a po stronie płatności wychodzących (dłużnika) od momentu złożenia zamówienia do momentu rozliczenia płatności w systemie rozliczeniowym (i jej otrzymania przez wierzyciela). Generowanie wartości dodanej w obszarze zarządzania płatnościami Skrócenie cyklu obrotowego netto

Ograniczenie wewnętrznych kosztów realizacji procesów przetwarzania płatności

Ograniczenie zewnętrznych kosztów związanych z przesyłaniem i otrzymywaniem płatności Fakturowanie w formie elektronicznej – rozwiązania typu EIPP Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej 2001/115/EC dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej – o ile odbiorca wyrazi na to zgodę – i nadaje tej formie takie samo znaczenie jak fakturze papierowej


Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 roku oprócz sposobów
i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej określa również zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej faktur przesyłanych tą drogą Rozwiązania typu
EIPP/EBPP Polegają na zastąpieniu papierowej faktury dokumentem elektronicznym, udostępnieniu go klientowi za pośrednictwem sieci Internet i umożliwieniu wygodnego opłacenia za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. EIPP – electronic invoice presentment and payment EBPP – electronic bill presentment and payment Zalety EIPP Od strony wierzyciela:
Usprawnienie samego procesu dostarczenia faktur

Usprawnienie zarządzania płatnościami przychodzącymi i ograniczenie związanych z tym kosztów Od strony dłużnika:
Usprawnienie przetwarzania otrzymanych faktur prowadzące do dalszego zautomatyzowania zarządzania płatnościami wychodzącymi i ograniczenie związanych z tym kosztów Wykorzystanie EIPP w grupie kapitałowej Jako platforma dla grupy/spółek do wystawiania faktur klientom Jako platforma dla grupy/spółek do przyjmowania faktur od dostawców Jako platforma dla wymiany faktur pomiędzy spółkami grupy Relacje bankowe w grupie kapitałowej, a ekonomiczna wartość dodana 2) określenie struktury rachunków bankowych grupy 1) ustalenie zasad nawiązywania i utrzymywania relacji bankowych w grupie 3) określenie wymagań dotyczących innych obszarów współpracy z bankiem Struktura rachunków bankowych
to rachunek bieżący wraz z rachunkami pomocniczymi
na poziomie grupy kapitałowej jest to zbiór struktur rachunków bankowych spółek Rachunki bieżące wydzielonych obszarów biznesowych spółki
Rachunki płacowe
Rachunki depozytowe
Rachunki walutowe
Rachunki celowe Relacje bankowe utrzymywane ze względu na współpracę spółek w zakresie cash management. Relacje bankowe utrzymywane przez poszczególne spółki w zakresie obszarów cash management niebędących przedmiotem współpracy na poziomie grupy. W zakresie:
Krótkoterminowego finansowania działalności grupy
Krótkoterminowego inwestowania wolnych środków
Realizacji płatności wychodzących
Przetwarzania płatności przychodzących
Systemu bankowości elektronicznej
Ujednolicenia warunków i zasad obsługi bankowej spółek Zapytanie ofertowe -kryteria selekcji banków
Wielkość banku i ocena jego zdolności kredytowej
Wiedza i doświadczenie banku
Lokalizacja oddziałów banku
Dotychczasowa współpraca Poprzez zarządzanie relacjami i rachunkami bankowymi na poziomie grupy kapitałowej może zostać wypracowana ekonomiczna wartość dodana w grupie i jej spółkach dzięki ograniczeniu kosztów związanych
z zarządzaniem relacjami i rachunkami w grupie (i w konsekwencji zwiększeniu NOPAT w grupie) Reasumując Dziękujemy za uwagę! Autorki:
Anna Kacperska
Karolina Janusiewicz Zarządzanie płatnościami wychodzącymi Zarządzanie płatnościami przychodzącymi Netting
(narzędzie wspierające wzajemne rozliczenia transgraniczne
w grupie) Fakturowanie w formie elektronicznej Zarządzanie płatnościami w grupie kapitałowej Zarządzanie płatnościami wychodzącymi w grupie kapitałowej Zarządzanie płatnościami wychodzącymi w grupie kapitałowej c.d.

Ujednolicenie polityki bankowej w zakresie realizacji płatności wychodzących

Ujednolicenie związanych z tym platform informatycznych (systemów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej) Fabryki płatności
(ang. payment factory) – wydzielone jednostki organizacyjne, podległe organizacyjnie jednostce zarządzania gotówką (skarbem) w grupie, odpowiedzialne za przygotowanie, autoryzację i realizację płatności spółek grupy kapitałowej Fabryki płatności Zarządzanie płatnościami przychodzącymi w grupie kapitałowej Zarządzanie płatnościami przychodzącymi w grupie kapitałowej c.d.
Nadrzędnym celem jest:

minimalizacja czasu pomiędzy otrzymaniem zamówienia a wpływem zapłaty z jego tytułu (podejście pieniężne)

minimalizacja czasu od wpływu zapłaty z tytułu zrealizowanego zamówienia do jego zaksięgowania w systemie finansowo-księgowym (podejście księgowe) - systemy collect, polecenie zapłaty Zalety centralizacji w obszarze płatności: Netting - wzajemne rozliczenia transgraniczne spółek grupy Jest to system wzajemnych kompensat dokonywany pomiędzy rachunkami bankowymi przedsiębiorstw powiązanych

Rozliczenie wyłącznie kwot netto, wyliczonych po zsumowaniu

- dla każdej spółki jej należności od innych spółek i należności innych spółek od tej spółki
- dla każdej spółki jej zobowiązań wobec innych i zobowiązań innych spółek wobec tej spółki Rozliczenie bez nettingu Rozliczenie z użyciem nettingu Netting – cele: Redukcja kosztów realizacji płatności pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej poprzez ograniczenie liczby płatności

Eliminowanie strat odsetkowych wynikających z pozostawiania środków w bankowym systemie rozliczeniowym

Uzyskanie większej przejrzystości przepływów pieniężnych i ułatwienie ich planowania

Dotrzymywanie terminów płatności w obrębie grupy Usprawnienie procedur związanych z rozliczeniami wewnątrz grupy

Ograniczenie kosztów transakcji zakupu/sprzedaży walut dzięki ich konsolidacji i centralizacji, potencjalnie uzyskiwanie atrakcyjniejszych ofert dzięki agregacji transakcji

Ograniczenie ryzyka walutowego dzięki zarządzaniu pozycjami walutowymi netto Netting – schemat rozliczenia Zarządzanie płatnościami przychodzącymi w grupie kapitałowej c.d.

Ujednolicenie polityki bankowej w zakresie przetwarzania płatności przychodzących

Ujednolicenie związanych z tym procesem platform informatycznych (systemów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej)

Fabryka płatności przychodzących! Standaryzacja warunków realizacji płatności przez bank (dat walut, ponoszonych opłat)

Jednolity interfejs pomiędzy systemem bankowości elektronicznej a systemem finansowo-księgowym dający:

• Jeden format plików dla wszystkich spółek
• Jeden kanał pobierania plików z banku
• Jeden kanał importu plików do systemu finansowo-księgowego
• Specjalizację służb odpowiedzialnych za centralizowane działania
• Jednolitą dokumentację prawną ZARZADZĄNIE PŁATNOŚCIAMI
Full transcript