Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osobowość społeczna i proces jej kształtowania

No description
by

Marcin Kotras

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osobowość społeczna i proces jej kształtowania

Osobowość społeczna i proces jej kształtowania
pojęcie osobowości
istota człowieka i istota osobowości są tożsame
zróżnicowanie między ludźmi jest konsewencją zróżnicowania osobowości
w ujęciu sojologcznym istota i struktura osobowści sprowadza się do wielowymiarowych relacji między zbiorowością a jednostkami tworzącymi tę zbiorowość
I. perspektywa temporalna
1. Model, w którym osobowość traktowana jest jako zbiór różnego rodzaju cech ludzkich, stanowiących względnie trwałe dyspozycje do określonych zachowań (enumeratywna lista cech)
II. osobowość jako struktura z wewnętrznymi mechanizmami regulacyjnymi
psychoanalityczna koncepcja Z. Freuda
- osobowść jako całość składająca się z trzech poziomów:
id - zbiór prymitywnych impulsów i popędów, działających na zasadzie przyjmeności
ego - świadoma jaźń człowieka, zespół wewnętrznych mechanizmów zabepieczających przed konfliktem zewnętrznym
supergeo (nadjaźń) - wewnętrzny mechanizm autokontroli, uwewnętrzniona kultura, uwewnętrznione społeczeństwo
3. socjologiczna koncepcja osobowości (J. Szczepański)
Kim jestem? (E. Babbie)
eksperyment stanfordzki (Zimbardo)
Twenty Statements Test
Status (pozycja lub miejsce zajmowane w społeczeństwie)
płynna tożsamość
Funkcją statusu jest rola (zespół oczekiwań przypisany statusom)
Żadne relacje społeczne nie są możliwe bez statusów (wygląd/ubiór/głos; co robisz w życiu? co studiujesz? powiedz mi coś o sobie...)
osobowość jako cecha kulturowa
R.E. Park - "Nikt nie rodzi się ludzkim, lecz staje się nim poprzez życie w społeczeństwie"
Najogólniej możemy powiedzieć, że
osobowość człowieka
to ogół jego życia wewnętrznego (system wartości, postawy, motywacje, wiedza, fobie, uprzedzenia itp.) przejawiający się również w jego zachowaniach.

2. Model, w którym tylko niektórym cechom przypisuje się konstytuujące znaczenie w całym złożonym procesie two­rzenia i funkcjonowania osobowości człowieka. Przykładem koncepcja rozwoju osobowości:
Ch.H. Cooley’a - looking –glass-self - jaźń odzwierciedlona, czyli nasze wyobrażenia na temat wyobrażeń innych ludzi o nas
G.H. Mead’a - rola społeczna; jednostka występuje wobec siebie nieustannie w roli innych ludzi, stanowiących dla niej wyimaginowaną widownię (proces przyjmowania ról - role taking)
Mead wyróżnił dwie fazy ściśle związane z odmienną zasadą przyjmowania owych ról społecznych:
pierwsza faza - faza zabawy; to przyjmowanie przez jednostkę konkretnych ról innych osób (np. ojca, matki, syna), naśladowanie tzw. „znaczących innych”

druga faza - faza gry; to postępowanie jednostki zgodnie z określonymi normami, zasadami i regułami; „innymi” stają się określone zbiorowości jako całości. Postawy i zachowania jednostek zostają zgeneralizowane (pojawia się „uogólniony inny”, bezosobowy charakter norm); jawią się one jednostce jako „wszyscy”, „naród”, „moralność” itp.

"ME" & "I"
Ten dwufazowy proces kształtowania osobowości oparty o jeden element – rolę społeczną – ma wyraźnie charakter „kolektywistyczny (Me). Mead dostrzegał również aspekt „indywidualistyczny” ( I )

Postawy innych ludzi stanowią zorganizowane "Me", a jednostka reaguje na nie jako "I".

Osobowość nie jest prostym odzwierciedleniem społeczeństwa, ale również efektem aktywnego stosunku człowieka do otoczenia

wiele nadawców ról społecznych , wiele scenariuszy, proces ustalania hierarchii
mechanizm stłumienia (wyparcie do podświadomości)
mechanizm racjonalizacji (np. przemoc dla dyscypliny)
mechanizm reakcji upozorowanej (np. nadmierna pewność siebie w sytuacji zagrożenia)
mechanizm sublimacji (zastępcze formy wyładowania impulsów, np. sztuka)
mechanizm projekcji (przypisywanie innym ludziom popędów i instynktów, których sami nie możemy zaspokoić)
mechanizm przeniesienia (wyładowanie agresji i impulsów na innych, np. koncepcja kozła ofiarnego)

elementy biogenne - przekazywane dziedzicznie wyposażenie biologiczne; ich rola rośnie wraz ze spadkiem zróżnicowania czynników społecznych
elementy psychogenne - przekazywane dziedzicznie wyposażenie psychiczne charakteryzujące się plastycznością i skłonnością do modyfikacji (inteligencja, pamięć, wola, temperament, spostrzegawczość)
elementy socjogenne
...przekazywane w procesie socjalizacji i związane z uczeniem się norm i wartości (wprowadzenie do jednostki do społeczeństwa)
jaźń odzwierciedlona - zespół naszych wyobrażeń, na temat tego jak wyobrażają nas sobie inni
jaźń subiektywna - wyobrażenie o własnej osobie, wytworzone pod wpływem innych poczucie własnej wartości, poziom samooceny, poziom samoakceptacji
role społeczne - pełnione w grupach społecznych, rozumiane jako zespół zachowań będących reakcjami na zachowania innych ludzi i przebiegające według mniej lub bardziej ustalonego wzoru
kulturowy ideał osobości - narzucony przez społeczeństwo w toku socjalizacji, zwłaszcza wychowania, rozumiany jako wzorce osobowe upowszechnione w danym społeczeństwie
interakcja, system, konflikt
nasze opinie również odnoszą się do naszych statusów
"utożsamianie się z opiniami..."
nasze opinie wpływają na charakter naszych kontaktów, relacji (w tym również wyboru partnerki/partnera)
(Ale)...to kim jesteście jest kwestią dużo bardziej podstawową niż to co studiujecie, jakie macie poglądy polityczne, w co wierzycie, jak macie na imię
mogą się zdarzyć jednak statusy niezwykle ważne...
Z. Bauman
spacerowicz - wmieszany w tłum obserwuje innych, odczytuje historie innych ludzi, karmi się domysłami; anonimowość świata, cudze maski, spektakl niepłatnych aktorów
włóczęga - niepewność, ryzyko, adrenalina; każdy etap "wycieczki" po jego zakończeniu staje się nudny i prozaiczny; brak przywiązania do miejsc, ludzi i czynności, przyjmuje świat z niedoskonałościami
turysta - nie musi podróżować, przyjmuje świat jakm jest, ale oczukje dla siebie tego co najlepsze ("przecież płacę"), wie dokąd zmierza i gdzie wraca, widzi świat własnymi oczami, chce go sobie podporządkować, narzucać swe koncepcje
gracz- zawsze towarzyszy mu łut szczęścia (nie uczciwość, czy racjonalność), zawsze chce wygrać (za wszelką cenę, kosztem rezygnacji z wyższych wartości); światem rządzi przypadek {ponowoczesność roi się od samych graczy}

...płynna tożsamość w "płynnej nowoczesności"...
...zjawiska w naszym życiu są epizodyczne a człowiek żyje w ciągłej niekonsekwencji...
Full transcript