Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Algemene kennis Wet Werk en Bijstand

No description
by

Erik Nieboer

on 20 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Algemene kennis Wet Werk en Bijstand

Algemene kennis Wet Werk en Bijstand gemeente Almelo

Algemene kennis Wet Werk en Bijstand en IOAW
De Wet Werk en Bijstand (WWB) vormt het sluitstuk van de sociale zekerheid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet. Hierbij geldt dat een beroep op de WWB moet worden gezien als een laatste vangnet, waar tijdelijk een beroep op kan worden gedaan.
Aanvraag WWB en rechthebbenden
Melding voor bijstand kan worden gedaan bij het UWV Werkbedrijf door naam, adres en woonplaats bij het UWV Werkbedrijf te laten registreren en als een persoon op de hoogte is gesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a. Van een aanvraag is pas sprake als deze samen met bewijsstukken is ingediend.


Voorwaarden recht op bijstand
Om voor een WWB-uitkering in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.Een Nederlander of een persoon die daar mee gelijk kan worden gesteld die in Almelo woont moet over onvoldoende middelen zijn om te voorzien in algemene noodzakelijke kosten van bestaan beschikken. Er mag geen sprake zijn van een uitsluitingsgrond
Participatiewet
Met ingang van 1 januari 2014 participatiewet van kracht
Doel WWB
Ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand
kerntaken
Beperken instroom/poortwachtersfunctie
Vergroten uitstroom
Voorkomen en bestrijden van fraude
Goed verstrekken uitkeringen
Financiering WWB
Inkomensdeel, overschot mag worden aangewend voor andere doeleinden
Participatiedeel
Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
Doel bijeenkomst
Alle medewerkers beschikken over dezelfde basiskennis. Belangrijk omdat cliënten geen vaste contactpersoon meer hebben en om de kwaliteit van werk op peil te houden
Aanvraagproces voor Twenterand, Wierden, Tubbergen en Almelo
Zoekperiode van maximaal 4 weken, eerste naar workshop Rechten en Plichten en CV en Brief
Aanvraag zo spoedig mogelijk na melding indienen, anders kan datum aanvraag worden genomen als ingangsdatum
Geen bijstand met terugwerkende kracht, tenzij dringende redenen
Rechthebbenden
Nederlander
Met Nederlander gelijkgestelde in Nederland woonachtig zijnde vreemdeling die rechtmatig verblijf in Nederland houdt, schema vreemdeling kan over algemeen worden gehanteerd, bij twijfel altijd contact met IND.
EU-onderdaan
eerste drie maanden geen recht, tenzij hij/zij als werknemer of zelfstandige kan worden aangemerkt, dan wel de status van werknemer of zelfstandige heeft behouden
Naar Nederland gekomen voor werk en geen werk gevonden, dan geen recht op WWB
Alle andere gevallen recht op WWB en melding aan IND voor onderzoek gevolgen voor verblijfsrecht
Langer dan 5 jaar in Nederland, duurzaam verblijfsrecht. Geen gevolgend voor verblijfsrecht
Aanspraak op WWB kan van invloed zijn op verblijfsrecht
Zoekperiode jongeren
Voor jongeren geldt een zoekperiode van 4 weken na melding
Geen dienstverlening in zoekperiode
Na 4 weken moet aanvraag worden ingenomen en moet worden beoordeeld of is voldaan aan zoekperiode
zoeken naar werk
mogelijkheden tot scholing onderzoeken
Inkomen
Vermogen
Vermogensgrenzen:
Alleenstaande: € 5.850,00
Alleenstaande ouder: € 11.700,00
Gehuwden: € 11.700,00
Vermogen in eigen woning: € 49.400
Uitsluitingsgrond artikel 13

Detentie
Onttrekken aan detentie
Militaire dienstplicht
Werkstaking, bij werk en aanvullende WWB, uitsluiting alleen over inkomen
Vakantie langer dan 4 weken
Jonger dan 18 jaar
Schulden
18,19 of 20 jaar bij verblijf in inrichting
Onbetaald verlof, behalve bij onbetaald ouderschapsverlof alleenstaande ouder met kind jonger dan 18 jaar
Kunnen en volgen van onderwijs door persoon jonger dan 27 jaar
Niet willen voldoen aan verpplichtingen uit artikel 9 of 55 WWB door persoon jonger dan 27 jaar
Alleenstaande ouder
Geen toeslagen meer
Kindgebonden budget gaat omhoog
Overgangsrecht tot en met 31 december 2015 voor alleenstaande ouders die geen recht hebben op kindgebonden budget. Zij houden 20% toeslag


Aanscherping verplichtingen
Minimale verlaging van 100% gedurende periode van 1 tot 3 maanden
Describe the next steps
Recht op uitkering als vermogen beneden grens blijft. Na toekenning mag vermogen toenemen met bedrag vermogensgrens. Als vermogen na overschrijding positief wordt moet WWB in principe worden beëindigd
Inkomsten uit arbeid, rente, verhuur, gaat erom dat het gaat om middelen die betrekking hebben op de periode waarover WWB wordt verstrekt
Voorliggende voorzieningen
Vrijlatingen
Voorliggende voorzieningen
Elke voorziening buiten de WWB waarop de aanvrager of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven
UWV
SVB
DUO
Gemeente
WW-uitkering
ZW-uitkering
TW-uitkering
WAO/WIA/WGA
IOW
Wajong
Overlijdensuitkering
Werkloosheidswet-uitkering
26 weken 36 wekeneis, kortdurende uitkering van drie maanden
Vervolguitkering bij laatste 4 uit 5 jaar gewerkt, duur is aantal gewerkte jaren minus kortdurende uitkering
Eerste drie maanden 75%, daarna 70%
Herleving mogelijk na beëindiging WW-uitkering
AOW-uitkering
ANW-uitkering
Kinderbijslag, alleen
bij zondere bijstand
Overlijdensuitkering

Wet studiefinanciering 2000
Wet tegemoetkoming
scholingskosten
Ziektewetuitkering
Bij lopend dienstverband is werkgever eerste 104 weken verplicht tot doorbetaling loon bij ziekte
Daarna kan als is voldaan aan voorwaarden een ZW-uitkering worden toegekend
Ongeschikt om eigen werk nog te verrichten
Geen recht op loondoorbetaling
Geen uitsluitingsgrond
Detentie
Niet woonachtig in Nederland
Samen met IVA-uitkering
Nawerking als binnen 4 weken na einde dienstverband arbeidsongeschiktheid optreedt
Hoogte uitkering:
70% is meest voorkomende
100% bij arbeidsongeschikte orgaandonor en bij ongeschikt voor eigen werk door zwangerschap
Toeslagenwet-uitkering
Aanvulling op inkomen van het UWV of in tweede jaar van doorbetaling door werkgever bij ziekte, vult niet altijd aan tot sociaal minimum, maar vormt wel een voorliggende voorziening
Voorwaarden
Inkomen onder sociaal minimum
Gehuwde of daarmee gelijkgesteld met partner geboren voor 31 december 1971
Alleenstaande met inwonend ten laste komend kind jonger dan 18
Alleenstaande, uitzondering inwonende jonger dan 21 jaar woonachtig bij (pleeg)ouders
Kan met terugwerkende kracht tot maximaal een jaar terug worden aangevraagd
IOAW-uitkering
IOAZ-uitkering
BBZ
Vermogensbestanddelen
Saldi van alle betaal- en spaarrekeningen van uitkeringsgerechtigden en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar. Bij toekenning uitkering wordt een maandnorm in mindering gebracht
Auto, bedrag van maximaal € 2500 wordt vrijgelaten
Afkoopbare levensverzekeringen, lijfrentes, spaarconstructies. Afkoopwaarde volledig meenemen in vaststelling vermogen. bij vermogensoverschrijding meedelen dat geen recht is op bijstand. Persoon kan niet worden verplicht tot afkoop
Schulden worden meegenomen in vaststelling vermogen voor zover daar recente bewijsstukken van zijn ingeleverd
Eigen woning die wordt bewoond

Waarde woning, in principe wordt WOZ-beschikking aangehouden
Openstaande hypotheek
Opgebouwd spaar- of beleggingsdeel
Overwaarde van meer dan € 49.400, dan eventueel krediethypotheek
Bij WWB-uitkering vaak recht op woonkostentoeslag eigen woning
Heffingskortingen
Als aanspraak kan worden gemaakt op een teruggaaf van belastingdienst dan wordt heffingskorting beschouwd als een middel, ook als VTB niet wordt ontvangen. Ten onrechte ontvangen heffingskortingen worden in mindering gebracht op uitkering
IOW-uitkering
Na 60 jarige leeftijd werkloos
Volledige WW-uitkering hebben ontvangen
70% van sociaal minimum
AOW-uitkering
ANW-uitkering
Voorschotten
Eerste 4 weken na melding geen voorschot, geen geld voor eten en drinken, dan eventueel voorschot voor een week
Artikel 52 WWB, na 4 weken verplicht ambtshalve voorschot 90% van norm. omdat personen eerst een zoekperiode moeten doorlopen kan bij indienen aanvraag worden beoordeeld of er een voorschot kan worden verstrekt. Er zijn namelijk vaak al 4 weken verstreken na meldingsdatum
Voorschotten worden verrekend met uitkering na toekenning
Uitbetaling vakantiegeld kan in principe niet, alleen als persoon bijv. geld is verloren en daardoor geen eten en drinken meer kan betalen. Moet wel aangifte hebben gedaan
Inlichtingenplicht artikel 17 lid 1 WWB
Verplicht om op verzoek of onverwijld uit eigen beweging feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op arbeidsinschakeling of recht op bijstand door te geven
Doorgeven op mutatieformulier binnen 5 werkdagen nadat feit of omstandigheid is opgetreden
Vakantie minimaal 2 weken voor vertrek doorgeven
binnen Nederland geen maximum aantal dagen
Buiten Nederland geldt door iedereen maximaal 28 dagen met behoud van uitkering
Niet voldaan aan inlichtingenplicht, dan beoordeling boete door boeteambtenaar, ook als er geen sprake is van financiele benadeling.
Boete
bij schending inlichtingenplicht
Boete maximaal 100% van benadelingsbedrag
Bij recidive maximaal 150% van benadelingsbedrag
Boete kan worden verlaagd bij verminderde verwijtbaarheid
Afzien van boete kan bij dringende redenen
Bij schending inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag kan boete van € 150,00 worden opgelegd of kan waarschuwing worden gegeven, is wel van invloed op recidive
Bij recidive kan boete worden verrekend in drie maanden met uitkering zonder rekening te houden met beslagvrije voet
Woon- en leefsituatie
Vrijlatingen
Inkomsten uit arbeid 25% tot max. € 193,00 gedurende 6 maanden, geldt voor personen vanaf 27 jaar
Alleenstaande ouder met kind jonger dan 12 jaar 12,5% tot max. € 120,89 per maand gedurende 20 maanden, geldt voor personen vanaf 27 jaar
Particulier pensioen van personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt tot een bedrag van € 19,35 per maand
Bij afkoop pensioen moet worden beoordeeld of het betrekking heeft op periode waarover bijstand wordt verstrekt
Afkoop ouderdomspensioen dat betrekking heeft op periode vanaf pensioengerechtigde leeftijd wordt gezien als vermogen
Giften

Melding, aanvraag en ingangsdatum
Melding personen van 27 jaar en ouder kan dagelijks van 9 tot 12 uur op locatie Werkplein. Bij melding wordt eerste beoordeling gemaakt van mogelijk recht op bijstand, bijvoorbeeld aanwezigheid voorliggende voorziening
Melding persoon jonger dan 27 jaar kan op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur
4 weken zoekperiode, zoeken naar werk en mogelijkheden opleiding met studiefinanciering
Ingangsdatum niet voor datum melding tenzij bijvoorbeeld verkeerd voorgelicht door medewerker Samenleving of binnen een week na afwijzing WW-uitkering melden
Maximale afhandelingstermijn voor aanvraag is 8 weken na indienen aanvraag, dus niet na melding
Bij incomplete aanvraag wordt in beginsel de aanvraag niet ingenomen. Als persoon op inname staat kan dit niet worden geweigerd, er wordt dan een hersteltermijn geboden. Niet volledig voldoen aan verzoek kan buiten behandeling tot gevolg hebben
Aanvraagformulieren voor Almelo worden in sommige gevallen uitgereikt tijdens bezoek aan huis dat wordt afgelegd door preventie. Hierbij vindt gesprek plaats over woonsituatie
Bij herhaalde aanvraag na eerdere afwijzing of na intrekking na schending inlichtingenplicht moet aanvrager aantonen dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden
Bij dak- en thuisloos persoon dient altijd een gesprek met preventie plaats te vinden, gebeurt vaak dat personen zich niet kunnen inschrijven op een adres omdat medebewoner daardoor bijvoorbeeld minder huurtoeslag ontvangt
Studiefinanciering
Persoon van 18 jaar of ouder die beroepsonderwijs, hoger beroeps onderwijs of universiteit volgt heeft in principe recht op studiefinanciering op grond van WSF2000
Ook lening vormt een voorliggende voorziening
Persoon jonger dan 27 jaar die uit Rijks kan bekostigd onderwijs kan volgen heeft geen recht op bijstand
Partnertoeslag als samen een kind jonger dan 12 jaar, geen recht op bijstand
Studie aan open universiteit of als extraneus vormt geen belemmering voor recht op bijstand
Normen, toeslagen en verlagingen
IOAW-uitkering
Na 50e jaar werkloos geworden
Volledige WW-uitkeringsperiode doorlopen
Geen vermogenstoets
Bruto uitkering
Alleen inkomsten uit en in verband met arbeid worden in mindering gebracht
Geen verlaging in verband met bijvoorbeeld medebewoners
Soms kan aanvulling vanuit WWB noodzakelijk zijn, daarbij geldt wel vermogenstoets
Recht op IOAW-uitkering kan herleven
Onderhoudsplicht
Partneralimentatie, verplichting tot eisen van alimentatie wordt opgelegd bij toekenning uitkering.
Kinderalimentatie, verplichting tot eisen van alimentatie wordt opgelegd bij toekenning uitkering als echtscheidingsprocedure nog loopt
Uitkering kan worden verhaald op ex-partner, wordt aangeschreven om mogelijkheden tot verhaal te bepalen. Om onderzoek te plannen moet een VO-1 procedure worden gepland
Verhaal is ook mogelijk op vader van niet erkende kinderen
Onderhoudsplicht ten opzichte van kinderen van 18 tot 21 jaar
Als niet kan worden voldaan aan onderhoudsplicht omdat ouders beiden financieel niet kunnen bijdrage of als de relatie met beide ouders ernstig is verstoord, dan eventueel bijzondere bijstand mogelijk tot norm alleenstaande zonder toeslag.
Geen verhaal bij toekenning bijzondere bijstand voor levensonderhoud aan persoon jonger dan 21 jaar
20% toeslag als er geen medebewoner(s) zijn
10% bij een medebewoner
Geen toeslag bij meer dan een medebewoner
20% bij geen medebewoner(s)21 jarige alleenstaande heeft geen recht op toeslag
22 jarige zonder medebewoners heeft recht op toeslag van 10%
22 jarige alleenstaande met medebewoner(s) heeft geen recht op een toeslag
Dak- en thuislozen hebben geen recht op een toeslag
Norm schoolverlater geldt alleen voor alleenstaanden:
Thuiswonend
Uitwonend
Opschorting, blokkering, intrekking en beeindiging
Opschorting als recht op uitkering niet langer kan worden vastgesteld
Per datum vanaf welke een persoon in verzuim is door bijvoorbeeld niet gevraagde gegevens aan te leveren die noodzakelijk zijn voor bepaling recht op uitkering
Per datum met ingang van welke het recht op bijstand niet langer kan worden vastgesteld
Als verzuim niet wordt hersteld, dan kan recht op uitkering worden ingetrokken per opschortingsdatum
Blokkering uitkering kan gedurende onderzoek als hier voldoende aanleiding voor is
Bezwaar kan worden aangetekend tegen blokkering
Intrekking recht op uitkering met terugwerkende kracht kan per datum met ingang van welke geen recht op uitkering meer bestaat of per opschortingsdatum en recht op uitkering niet langer kan worden vastgestekd
Beeindigen uitkering kan alleen vanaf een datum in de toekomst

Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gezin
Niet duurzame gescheiden leven
Frequent verblijf samen;
Gezamenlijke activiteiten;
Samen verzorgen van kinderen;
Geen uitkering als alleenstaande of alleenstaande ouder
Duurzaam gescheiden leven
Een door beide, of door een van hen, gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, waardoor ieder zijn eigen leven leidt als ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand als bestendig is bedoeld.
Gezamenlijke huishouding
Hoofdverblijf in de zelfde woning;
Meer delen dan de woon- en vaste lasten;
Elkaar over en weer verzorgen;
Financieel of;
op andere wijze;
Intensiteit hoeft niet gelijk te zijn;
Maar bij eenzijdigheid is geen sprake van gezamenlijke huishouding;
Zorgelementen moeten van voldoende evenwicht zijn;
Schoon houden woning, verzorging maaltijden en verzorging kinderen/huisdiren;
nabestaandenuitkering

Wezenuitkering
Overlijdensuitkering
Echtgenoot met kind jonger dan 18 die tot het huishouden behoort of,
Echtgenoot die arbeidsongeschikt is op dag van overlijden verzekerde of op de dag dat inwonend kind 18 jaar wordt (AO voor meer dan 3 maanden) of,
Echtgenoot die is geboren voor 1 januari 1950
Ex-echtgenoot kan in sommige gevallen ook recht hebben
Vakantieduur
Detentie
Verblijf gedurende nachtelijke uren
Waar is het centrum maatschappelijke leven
Hoogte water en energie verbruik beide woningen
Hoofdverblijf
Onweerlegbaar rechtsvermoeden
1. Zij die met elkaar gehuwd zijn geweest;

2. Uit de relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden;

3. wederzijds verplichting tot het leveren van een bijdrage in de huishouding (samenlevingscontract);

4. Op grond van registratie aangemerkt als een gezamenlijke huishouding;


Vermogen is de waarde van alle
bezittingen minus alle schulden
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd maximaal 4 weken per kalenderjaar en niet langer dan periode van 4 weken naar buitenland
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd maximaal 13 weken per kalenderjaar naar buitenland
Vakantieduur geldt per individu. Gehuwden/samenwonende kunnen afzonderlijk naar het buitenland, beiden 4 weken
Vakantie in Nederland kent geen maximum
Wordt toegekend aan kind dat nog geen 16 jaar is en die ouderloos is geworden door overlijden van een verzekerde
kan in bepaalde gevallen ook voor een kind dat 16 jaar of ouder is, namelijk:
Ten minste 45% arbeidsongeschikt (recht tot 18 jaar); of
De wees studeert. Volledig onderwijs gericht op halen startkwalificatie (21 jaar);
De wees het huishouden, waartoe ook een andere wees behoort, meer dan 19 uur verzorgt(21 jaar);
vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Verblijf in Nederland hebben gehad vanaf 15 jaar;
2% korting per jaar niet in Nederland;
Langer dan 30 dagen, uitkering beëindigen, anders uitsluiten van bijstand over periode detentie
Langer dan 30 dagen en korter dan 6 maanden, dan mogelijkheden van bijzondere bijstand voor doorbetaling vaste lasten beoordelen
WIA / WAO
Partner gewerkt tot moment van overlijden;
Werkgever: Betaald salaris van een maand, vanaf de dag na overlijden:

Uitkering op grond van de Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet arbeid en zorg of WW
Maand uitkering vanaf de dag na overlijden;
UWV betaald;

ANW
Minderjarig kinderen recht;
Thuiswonende meerderjarige kinderen;
Bedrag in eens, gelijk aan een maand ANW, belasting en premie vrij;
Voorwaarden WIA
Verzekerd zijn;
Na wachttijd, 104 weken, arbeidsongeschikt;
Ten minste 35% arbeidsongeschikt;
Houden aan voorschriften;
Niet in een land wonen waarmee geen verdrag is;
Niet gedetineerd of voortvluchtig;
WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
Arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% - 65%; en/of
Arbeidsongeschiktheid niet duurzaam;
3 soorten uitkering
1. Loongerelateerd;
2. Loonaanvullingsuitkering;
3. Vervolguitkering;
IVA (Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten)
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt;
Duur:
zolang iemand volledig arbeidsongeschikt is;
Wajong
Jonggehandicapte is:
Jongere die op zijn 17 verjaardag arbeidsongeschikt is en dit na een wachttijd van 52 weken nog steeds is;
Na zijn 17de verjaar arbeidsongeschikt is geworden, en in het jaar daarvoor ten minste 6 maanden studeerde en na een wachttijd van 52 weken nog steeds arbeidsongeschikt is;
Is de verwachting dat de jongere binnen een jaar kan herstellen dan bestaat geen recht op Wajong;
BBZ/IOAZ
Voorbereidingstijd, 12 maanden;
WWB loopt door. Geen arbeidsverplichtngen;
Voorbereidingskrediet;

Doorbetaling:
6 maanden:
mogelijk verlengd met maximaal 30 maanden;

Beeindigingsuitkering
Niet levensvatbaar bedrijf;
Periodieke uitkering voor levensonderhoud;
Binnen 12 maanden beëindigen;
Maximaal 12 maanden verlenging mogelijk

Bij mogelijk recht op BBZ kan worden verwezen naar collega's J. ter Beke of O. David Richard
IOAZ
Oudere werkloze tussen 55 en 65 jaar;
Aanvragen voordat de zelfstandige met het bedrijf stopt;

Voorwaarden:
U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 21.861 bruto gemiddeld per jaar (was € 21.144). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23.115 bruto per jaar (was € 22.952). De gemeente zal dit onderzoeken. De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2014.
Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.

Participatiewet per 01-01-2015
Twee afzonderlijke normen
- Alleenstaande of alleenstaande ouder
- Gehuwden
- Kindgebondebudget voor alleenstaande ouder tot een bedrag van € 254,00 (vervangt toeslag 20%)
Participatiewet
Full transcript