Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN PHỤC VỤ VÀ LẬP BÁO CÁO BỘ PHẬN

No description
by

Vương Trần

on 26 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN PHỤC VỤ VÀ LẬP BÁO CÁO BỘ PHẬN

PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN PHỤC VỤ VÀ LẬP BÁO CÁO BỘ PHẬN
Khái niệm: Bộ phận là một phần, một mặt hoạt động, một đơn vị hay một phòng ban thuộc cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, của đơn vị cùng hoạt động vì mục tiêu của tổ chức.
Bộ phận chức năng: Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.
Bộ phận phục vụ: Thực hiện các hoạt động sản xuất nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ cho các bộ phận chức năng hoặc cho các bộ phận phục vụ khác.
Sự cần thiết phải phân bổ chi phí bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng.
Bộ phận
phục vụ
Bộ phận
phục vụ
Bộ phận
phục vụ
Bộ phận
chức năng
Bộ phận
chức năng
Sản phẩm
dịch vụ
Các chi phí của
bộ phận phục vụ
phân bổ cho các
bộ phận chức
năng
Các chi phí chung
của bộ phận chức
năng cộng với các
chi phí bộ phận phục
vụ phân bổ được tính
cho các sản phẩm và
dịch vụ
Yêu cầu đối với việc phân bổ chi phí bộ phận
phục vụ
Đảm bảo tính chính xác, công bằng, hợp lý.
Phải đơn giản, dễ hiểu và tính tiết kiệm chi phí.
Căn cứ phẩn bổ chi phí bộ phận phục vụ:
Căn cứ phân bổ là một chỉ tiêu đo lường mức hoạt động hoặc mức sử dụng dịch vụ, có vai trò như một yếu tố chủ yếu của bộ phận hoạt động đó, còn được gọi là tiêu thức phân bổ.
Tiêu thức phân bổ hợp lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
Tiêu thức phân bổ phải gắn liền với sự phát sinh của chi phí được phân bổ.
Tiêu thức phân bổ phải phản ánh mức chi phí chung của mỗi bộ phận và mức lợi ích mà mỗi bộ phận được thụ hưởng.
Tiêu thức phân bổ phải đơn giản, nhất quán và
tiết kiệm.
Bộ phận phục vụ
Phòng kế toán
Căn tin
Bảo vệ
Bảo trì
Quản lý doanh nghiệp
Tiêu thức phân bổ
Số giờ lao động
Số lượng nhân viên
Số giờ máy hoạt động
Số giờ lao động
Diện tích đất chịu trách nhiệm
PHÂN LOẠI
Bộ phân chức năng
Bộ phận chức năng: Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.
Bộ phận phục vụ
Bộ phận phục vụ: Thực hiện các hoạt động sản xuất nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ cho các bộ phận chức năng hoặc cho các bộ phận phục vụ khác.
Khái niệm: Bộ phận là một phần, một mặt hoạt động, một đơn vị hay một phòng ban thuộc cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, của đơn vị cùng hoạt động vì mục tiêu của tổ chức.
Sự cần thiết phải phân bổ chi phí bộ phận phục vụ cho bộ phận chức năng.
Yêu cầu đối với việc phân bổ chi phí bộ phận phục vụ
Đảm bảo tính chính xác, công bằng, hợp lý.
Phải đơn giản, dễ hiểu và tính tiết kiệm chi phí.
Căn cứ phẩn bổ chi phí
bộ phận phục vụ:

Căn cứ phân bổ là một chỉ tiêu đo lường mức hoạt động hoặc mức sử dụng dịch vụ, có vai trò như một yếu tố chủ yếu của bộ phận hoạt động đó, còn được gọi là tiêu thức phân bổ.
Tiêu thức phân bổ hợp lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
Tiêu thức phân bổ phải gắn liền với sự phát sinh của chi phí được phân bổ.
Tiêu thức phân bổ phải phản ánh mức chi phí chung của mỗi bộ phận và mức lợi ích mà mỗi bộ phận được thụ hưởng.
Tiêu thức phân bổ phải đơn giản, nhất quán và tiết kiệm.
Ưu điểm - Nhược điểm
Ưu điểm
Không phát sinh các khoản chênh lệch giữa số chi phí phân bổ và số chi phí thực tế phát sinh ở các bộ phận phục vụ vì công việc phân bổ được thực hiện một lần vào thời điểm cuối kỳ.
Nhược điểm
Thường cung cấp thông tin không kịp thời cho yêu cầu quản lý và các quyết định kinh tế.
Nhược điểm
Các chi phí phát sinh ngoài dự tính ở bộ phận phục vụ sẽ dễ dàng được che dấu trong sự phân bổ chi phí cho các bộ phận khác, các bộ phận được phục vụ sẽ gánh chịu phần hoạt động không có hiệu quả của bộ phận phục vụ.
Các mô hình phân bổ chi phí
bộ phận phục vụ.

Mô hình 1: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo chi phí thực tế.
Theo mô hình này, chi phí ở các bộ phận phục vụ phân bổ cho các bộ phận được phục vụ theo chi phí thực tế phát sinh ở các bộ phận phục vụ.
Mô hình 2: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo chi phí kế hoạch.
Nội dung: Chi phí ở các bộ phận phục vụ phân bổ cho các bộ phận được phục vụ căn cứ vào chi phí ước tính ở bộ phận phục vụ. Theo mô hình này, chi phí của bộ phận phục vụ được phân loại theo cách ứng xử xhi phí, nghĩa là chi phí luôn được tách ra thanhhf biên phí và định phí, được phân bổ riêng biệt với nhau.
Biến phí
Chi phí phân bổ
cho bộ phận i
=
Số lượng dịch vụ
cung cấp
x
chi phí đơn
vị dịch vụ
Định phí: Phản ánh chi phí của việc sẵn sàng phục vụ lâu dài, định phí của bộ phận phục vụ là ổn định nên phân bổ định phí của nó cho các bộ phận khác căn cứ theo nhu cầu sản phẩm, dịch vụ dự tính sử dụng ban đầu.
Định phí
Ưu điểm
Tránh được sự bất hợp lí trong
phân bổ
Bộ phận phục vụ sẽ cố gắng sử dụng đúng mức kế hoạch
Cung cấp số liệu có giá trị cao hơn cho việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của từng bộ phận.
Tỷ lệ phân bổ định phí sẽ được phân bổ trong nhiều kì và chỉ thay đổi khi có biến động về nhu cầu được phục vụ cho một thay đổi về cơ cấu trong tổ chức.
VD: Doanh nghiệp sản xuất Văn Hoàng có 2 phân xưởng sản xuất A và B và một bộ phận bảo trì phụ trách việc bảo dưỡng máy móc. Định phí dự toán của bộ phận bảo trì là 300.000 (nghìn đồng) và biến phí dự toán là 10 (nghìn đồng/giờ lao động). Mức sử dụng dài hạn dự kiến dịch vụ bảo trì phân bổ cho phân xưởng A là 60% và phân xưởng B là 40%. Số giờ lao động dự kiến bộ phận bảo trì phục vụ cho phân xưởng A là 42.000 giờ và phân xưởng B là 28.000 giờ.
Yêu cầu: Hãy phân bổ chi phí của bộ phận bảo trì cho 2 phân xưởng A và B.
Định phí phân bổ cho 2 phân xưởng A và B theo mức sử dụng dự kiến dài hạn:
Phân xưởng A: 300.000 x 60% = 180.000
Phân xưởng B: 300.000 x 40% = 120.000
Biến phí tính cho 2 phân xưởng A và B theo mức sử dụng dự kiến là:
Phân xưởng A: 10 x 42.000 = 420.000
Phân xưởng B: 10 x 28.000 = 280.000
Quá trình phân bổ chi phí của bộ phận bảo trì cho 2 phân xưởng A và B theo cách ứng xử chi phí có thể được trình bày trên bảng dưới đây:
Bộ Phận
Phân xưởng A
Phân xưởng B
Tổng chi phí phân bổ
của bộ phận bảo trì
Định phí
Biến phí
Tổng cộng
180.000
120.000
300.000
420.000
280.000
700.000
600.000
400.000
1.000.000
Bảng phân bổ định phí và biến phí
ĐVT: 1000đ
Những ảnh hưởng của chi phí bộ phận phục vụ đến bộ phận chức năng và yêu cầu phân bổ
Full transcript