Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tilpasset opplæring

No description
by

Eline Rød

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring
Mål
Studentene skal kjenne til hva tilpasset opplæring er, og hvilke lover og rettigheter som gjelder for elevene.

Studentene skal kjenne til ulike former for differensieringstiltak, både knyttet til elevgrupperingen og lærestoffet

Hva er tilpasset opplæring?
Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring gjennom ordinær opplæring (jf § 1-3)
Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning (jf. § 5-1)
Bygger på et generelt prinsipp - gjelder for alle
Bygger på en individuell rettighet - gjeller for noen elever
§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning

Differensiering
Differensiering handler om å tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs forutsetninger,
for eksempel gjennom
individualisering
av undervisningen, der man tilpasser
undervisningen til elevenes
individuelle
forskjeller med hensyn til alder, evner,
interesser, ferdigheter, modenhet, aspirasjoner eller spesielle fysiske og/eller psykiske
handikap. Differensiert undervisning betyr at elevene får lærestoff og oppgaver av
forskjellig art eller vanskegrad i overensstemmelse med deres forutsetninger.

(Bø & Helle, 2009, s. 51)

James Maursells´ undervisningsprinsipper
1. Prinsippet om kontekst
2. Prinsippet om fokus
3. Prinsippet om sosialt klima
4. Prinsippet om individualisering
5. Prinsippet om sekvens
6. Prinsippet om evaluering

To dimensjoner i forhold til differensiering
1. Elevgruppering

2. Det faglige innholdet (lærerstoffet)
Elevgruppering
Det faglige innholdet (lærestoffet)
SAMTALE MED SIDEMANNEN DIN
HVA ER OG HVORFOR HAR VI
TILPASSET OPPLÆRING? HVA VET
VI OM TILPASSET OPPLÆRING?
Lærerplanen for kunnskapsløftet
generell del – tilpasset opplæring
Skolen skal ha rom for alle, og lærarane må derfor ha blikk for den einskilde. Undervisninga må tilpassast ikkje berre til fag og stoff, men også til alderstrinn og utviklingsnivå, til den einskilde eleven og den samansette klassen. Det pedagogiske opplegget må vere breitt nok til at læraren ledig og lagleg kan møte elevforskjellane i evner og utviklingsrytme. Levereglar aleine gjer ikkje omsorg og omtanke. Læraren må bruke både mangfaldet i elevgivnadene, variasjonen i klassen og breidda i skolen som ressurs for alle si utvikling og allsidig utvikling. Ein god skole og ein god klasse skal gi rom nok for alle til å brynast og rørast, og han må vise særleg omtanke og omsut når nokon kjører seg fast eller strevar stridt og kan misse motet. Solidariteten må komme til uttrykk både overfor dei som har særlege vanskar og ved overgangar mellom trinn og skoleslag.
Litteratur

Opplæringslova
LK06
Imsen, G. (2009). Lærerens verden: innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget
(4. Utgave, 3. opplag 2012)
LK06 (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet Oslo: Utdanningsdirektoratet.
Wilson, D., Hausstätter R., S. & Lie, B. (2013). Spesialundervisning i grunskolen. Bergen: Fagbokforlaget. (2. opplag 2013

Tilpasset opplæring - historsik perspektiv
• Normalplan fra 1939 – preget av å innføre reform pedagogikk, med økt vekt på individualisering

• 1970 tallet – innførte sammenholdte klasser – alle elever skulle gå i samme klasse til ungdomstrinnet. Dette skapte et krav om økt pedagogisk differensering som en indivdualiseringsform.

• Mønsterplan 1974 - innfører det lokalt forankrede lærestoffet som en ny reform for tilpasning

• 1975 - fikk vi en samordnet lov for opplæring i grunnskolen, som innførte retten til opplæring for alle. Det fikk konsekvenser for hvordan spesialundervisningen ble organisert og gjennomført, tilpasning ble igjen en viktig forutsetning for at intensjonene kunne nås.

• M87 formulerer krav til undervisningen av språklige minoriteter, og tilpasset opplæring blir nok en gang en sak

• L97 fører videre alle disse elementene som en del av forståelsen av tilpasset opplæring. Dette er tatt med for å fremheve at tilpasset opplæring ikke er en statisk størrelse, eller noe enkelt begrep.
SAMTALE MED SIDEMANN
HVA VET VI OM
DIFFERENSIERING?
KJENNER DERE TIL NOEN
TILTAK?
Skriveoppgave
Amira har bodd i Norge i 2 år, i en RMU bolig. (senter/bolig for mennesker med utviklingsmuligheter) Personalet i boligen snakker norsk, og beboerne har norsk som fellesspråk, men Amira søker seg likevel nesten utelukkende til ungdommer hun deler morsmål med, selv på skolen, og snakker derfor kun eget morsmål med venner. Resultatet er at hun sliter med å forstå norsk, både muntlig og skriftlig. Hun forstår ikke beskjeder som blir gitt og kommer da ofte uforberedt til timer, og skolen har gitt henne muligheten til å gå ut av noen fag da hun henger så langt etter at hun ikke vil få vurdering i faget uansett. Hun har liten motivasjon på skolen da hun har liten mestringsfølelse på grunn av språket og savnet etter hjemlandet.

Hva kan du som lærer/skolen du jobber på gjør for at Amira skal kunne få en vurdering i alle fag?
M = motivering

A = aktivisering

K = konkretisering

V = variasjon

I = individualisering

S = samarbeid

E = evaluering

MAKVISE
Individualisering handler om å tilpasse undervisningen til elevenes evner (Maursell)

Individualisering er et ideelt mål om at undervisningen skal tilpasses til enkeltelevens forutsetninger

Individualisering
Differensieringstiltak en metode for å individualisere (tilpasse) undervisningen

Differensiering – forskjellsbehandling av elever?

Differensieringstiltak
Læring skal være litt vanskelig – for å lære må man møte på utfordringer underveis

Tilpasset opplæring formes i spenningen mellom det eleven kan fra før, og det hun eller han ikke kan.


Det er lærerens ansvar å iverksette tiltak
”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal verta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delas i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør (…)”

Opplæringslova §8-2
Full transcript