Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Raport de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic

No description
by

Georgeta Galusca

on 17 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Raport de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic

Funcţia actuală: Profesor de informatică la Liceul
Teoretic “Ion Vatamanu”, or. Străşeni

Disciplina predată: Informatica

Studii: Superioare, USM, Facultatea de matematică și cibernetică (1982-1987), Institutul de Formare Continuă, specialitatea Managementul ICT în învățămînt (2009).

Stagiul de lucru în pedagogie: 29 ani

Grad didactic: Superior (conferire -2011)
Date generale
a) 1996- pînă în present profesor de informatică, Liceul Teoretic „Ion
Vatamanu”, Strășeni
1991 – 1996 - profesor de informatică, școala N1, or Străşeni
1989 – 1991 – profesor de matematică, gimnaziul Negrești, Strășeni
1987 – 1989 – inginer programist, Academia de Științe, central
metrologic, Chișinău
1982 – 1987 - USM, facultatea de matematică şi cibernetică

b) 2011 – conferirea gradului didactic superior
2007 – conferirea gradului didactic I
2004 – confirmarea gradului didactic II
1997 – conferirea gradului didactic II

Evoluția profesională
Obiective generale privind promovarea schimbărilor/asigurarea calităţii educaţiei la nivel local, raional, republican:
- Curs obligatoriu de formare profesională, 26.10.2015-14.11.2015

- Curs de Formare la specialitatea Informatica, 18.09.2014-19-09.2015

- Curs de Formare la specialitatea Tehnologii informaționale, 03.09.2014-05.09.2014

Calificări şi recalificări:
Solicitant: Țîrdea Lidia, profesor de informatică,
Liceul Teoretic “Ion Vatamanu”, or. Străşeni

2011 – pînă în prezent șef al catedrei de Ştiinţe Exacte
din L. T. “Ion Vatamanu”, or Străşeni
2011 – pînă în prezent șef al catedrei raionale de
informatică
2011 – pînă în prezent coordonator al jocului intelectual
„Kangourou”, din L.T.„Ion Vatamanu”, or. Strășeni

Experienţă de formator:
Publicații:
Proiectul de lecție:
„Tipul de date Integer, Real. Aplicațiile informaticii în geometrie și fizică”.
(www.didactic.ro)
Proiectării de lungă durată la informatică
clasa 10 (profil real) după curricula actualizată.
(www.didactic.ro)
Articolul ”Utilizarea calculatorului în instruirea copiilor cu CES”.
Ziar „Universul Pedagogic Pro”
din 07.01.2016

Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin valorificarea strategiilor educaţionale centrate pe elev
Raport de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic superior
MOTTO: „Nimeni nu va putea instrui şi educa eficient un copil, dacă nu-şi va preciza ce aşteaptă societatea de mîine de la acesta ca adult”
(R.Dottreus)


Promovarea acțiunilor de asigurare a calității procesului educațional la nivel local, raional, republican
Promovarea acțiunilor de asigurare a calității procesului educațional la nivel local, raional, republican
Obiective specifice
Implicarea în formarea profesională continuă a cadrelor didactice din instituție, raion, în contextul valorificării strategiilor educaționale centrate pe elev.
Implementarea abilităților de organizare a seminarelor la nivel de raion.
Optimizarea activității științifico-metodicela nivel de raion.
Implementarea abilităților de elaborare a activităților în cadrul proiectelor metodice. Contribuția la prestigiul la imaginea liceului
Soluționarea problemelor la disciplină la elevii noi veniți în instituție.
Identificarea elevilor care manifestă performanțe deosebite la informatică.
Organizarea activităților în cercuri pe interese.
Dezvoltarea competențelor de comunicare științifică în implicare de activități de cercetare.
Sporirea ritmului de asimilare a unor cunoștințe profunde cu folosirea procedeelor de investigare și descoperire.
Implicarea în formarea profesională continuă a cadrelor didactice din instituție, raion, în contextul valorificării strategiilor educaționale centrate pe elev.
Acțiuni înterprinse
-Oferirea de îndrumări metodice privind îmbunătățirea calității procesului educațional.

- Oferirea de consultații la nivel de catedră în raion, prinvind valorificarea în cadrul proiectării și desfășurării procesului educațional.
Rezultate acumulate
Proiectele de lungă durată sunt puse la dispoziția tinerilor specialiști.

Oferirea indicațiilor metodice tinerilor specialiști privind îmbunătățirea calității procesului educațional.

Implementarea abilităților de organizare a seminarelor la nivel de raion.
Acțiuni înterprinse
Organizarea seminarelor metodice la nivel de catedră raională în problematica valorificării strategiilor educaționale centrate pe elev.
Rezultate acumulate
Prezentări de comunicare la seminarele teoretico-metodice în cadrul raionului.
Prezentarea comunicărilor și dezbaterilor la temele:
Pregătirea şi prezentarea comunicării în cadrul seminarului teoretico-practic cu tema:“Programarea în limbajul HTML”.
Proiectarea și elaborarea probelor de evaluare a tezelor semestriale. Elaborarea matricii de specificație.
Atelier de lucru „Analiza rezultatelor experimentului pedagogic de pilotare a Curriculumului actualizat la informatică”.

Implementarea abilităților de elaborare a activităților în cadrul proiectelor metodice.
Acțiuni înterprinse
Alegerea strategiilor în implementarea proiectului metodic la nivel de instituție, catedră.
Rezultate acumulate
Elaborarea, realizarea planurilor individuale de activitate metodică.

Prezentarea orelor publice în cadrul catedrei din liceu.

Prezentarea orelor publice în cadrul atestării.
Prezentarea orelor publice în cadrul catedrei și atestării din liceu.
Clasa a 9-a, tema: „ Tipul de date Integer și Real.
Aplicarea informaticii în geometrie și fizică la
rezolvarea problemelor”.

Clasa a 10-a, tema: „Instrucțiunea IF. Rezolvarea problemelor din
viața cotidiană”.

Clasa a 7-a, tema: ”Ferestre de dialog”.

Clasa a 8-a, tema: „Diagrame. Crearea diagramelor”.

Clasa a 12-a (real), tema: „Baze de date Access.
Crearea interogărilor”

Clasa a 7-a, tema: „Interfețe grafice”.

Soluționarea problemelor la disciplină a elevilor noi veniți în instituție.
Acțiuni înterprinse
-Selectarea conținuturilor necesare pentru fiecare grup de elevi.
Rezultate acumulate
După evaluarea inițială în cl.X pentru fiecare grup de elevi noi veniți lucrez diferențiat deoarece situația lor la disciplină lasă de dorit.

În această diagramă este prezentată reuşita elevilor pe parcursul a 3 ani de studiu (nota medie anuală)
Se observă o creştere a notei medii în fiecare clasă. Astfel constat o creştere a rezultatelor elevilor în decursul celor 3 ani, ca dovadă fiind promovarea şi dezvoltarea motivaţiei la elevi, crearea interesului de a studia disciplina informatica. Mediile sunt mai joase deoarece sînt mulți elevi care vin din altă instituție și rezultatele lor după ciclul gimnazial lasă de dorit.
Identificarea elevilor care manifestă performanțe deosebite la informatică.
Acțiuni înterprinse
-evaluarea elevilor talentați

-evoluția notelor medii obținute de elevi la examenele de bacalaureat.
Rezultate acumulate
Elevii se încadrează în procesul educațional, unii participînd la olimpiade școlare, raionale și republicane.

Ca rezultat al activităâii acești elevi sînt în lotul olimpic al liceului și raionului.

PERFORMANȚELE LA OLIMPIADELE DE INFORMATICĂ
2010-2015

Dezvoltarea competențelor de comunicare științifică în implicare de activități de cercetare.
Acțiuni înterprinse
-Selectarea și implicarea elevilor în cerecetări științifice.

-Selectarea temelor de cercetare împreună cu elevii.

Rezultate acumulate
Efectuarea referatelor și prezentări la temele selectate.

Monitorizarea în procesul de pregătire și desfășurare a temelor.

Evaluarea lucrărilor în cadrul concursului liceal:„Muncă, Talent, Cutezanță”.


Lucrînd, aplicînd diferite strategii didactice şi cultivîndu-le dragostea faţă de informatică, unii elevi solicit examenul de bacalaureat la disciplină. Rezultatele evaluării au demonstrat că este necesar să se pună accentul pe dezvoltarea competenţelor de utilizare şi analiză .
O evoluţie a notelor medii obţinute de elevi la examenul de bacalaureat. Astfel pot concluziona că succesul elevilor depinde de rezultatul predării teoretice şi practice eficiente .

Rezultatele elevilor la examenele de bacalaureat (mediile)

Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin valorificarea strategiilor educaţionale centrate pe elev
Acțiuni înterprinse
-Facilitarea învățării prin crearea materialelor didactice în vederea unei instruiri eficiente.

-Demonstrarea abilităților de elaborare a proiectării de lungă durată.
Rezultate acumulate
-Selectarea strategiilor adecvate de elaborare a proiectării.

-Proiectarea materialelor didactice (fișe de lucru, fișe pentru lucrările practice)Proiectarea de lungă durată la clasele liceale și gimnaziale după curricula actualizată, fiind ca școală pilot.

Realizarea fișelor cu instrucțiuni concrete pentru îndeplinirea lucrărilor practice.
Selectarea celor mai potrivite metode de evaluare în funcție de parametrii vizați
Rezultate acumulate
-Urmărirea în cadrul orelor a triadei: obiectiv-sarcină-evaluare.

-Elaborarea testelor respectînd pații: obiective de evaluare, matrice de specificare, test, barem de corectare, barem de notare.
Evaluarea formativă pe parcursul demersului didactic prin lucru independent, creativdiferențiat.

La finele fiecărei lecții se face motivația rezultatelor elevilor.

Evaluarea sumativă se realizează la finele fiecărei unități de învățare.
Evaluarea rezultatelor școlare
Dinamica claselor a 12-a
Acțiuni înterprinse
Direcţii de perspectivă
MOTTO:
”Procesul de instruire – este o industrie orientată spre viitor”
( S. P. Kapiţa)
Direcţia de perspectivă la nivel de clasă:
- Motivarea continuă a elevilor prin deschiderea spre cunoaştere, activitate, creativitate; Manifestarea atitudinii prietenoase faţă de elev, o şcoală prietenoasă elevului, ce favorizează învăţarea şi sarcinile de lucru provocatoare, interesante capabile să stimuleze dezvoltarea lor intelectuală şi formarea competenţelor de rezolvare a situaţiilor şi problemelor, formarea şi dezvoltarea competenţelor la elevi necesare pe parcursul vieţii, valorificarea potenţialului creativ în cadrul activităţilor, folosirea metodelor interactive de învăţare, diferenţiere şi individualizarea procesului educaţional ca fiecare elev să reuşească;
Domeniul de perspectivă personal-profesional:
Autoevaluarea permanentă este indispensabilă în munca de profesor. Ea permite continuarea aprofundării cunoaşterii procesului instructiv şi dezvoltarea abilităţilor atît de necesare într-o lume în schimbare şi progres continuu.
Perfecţionarea este infinită, permite mişcarea în pas cu generaţia tînără.

Autoevaluarea permanentă
- Promovarea continuă a valorilor cunoaşterii, modelelor de gîndire funcţională, a competenţelor decizionale pentru reuşita personală şi socială. Crearea algoritmilor flexibili: de rezolvare, de analiză, sinteză. Acoperirea maximal posibila a domeniului atitudinal prin diferite metode şi tehnici: elaborarea concluziilor, evaluarea reciprocă, realizarea chestionarelor, comentarea schemelor sau desenelor motivaţionale etc. Elaborarea discriptorilor de evaluare/notare.pentru activităţile educaţionale specifice disciplinei Informatica;

-Perfecţionare continuă (cursuri stagii, conferinţe, seminare), studierea şi împărtăşirea experienţei în domeniul educaţional, publicarea materialelor, participarea la seminare metodice de eficientizare a procesului educaţional, evaluarea axată pe competenţe, elaborarea tuturor planificărilor de lugă durată pe unităţi în cadrul ERRE(Evocare/Realizarea sensului/Reflexie/Extindere).Continuarea lucrului asupra obiectivelor temelor de cercetare “Dezvoltarea gîndirii logice la lecţiile de informatică”.

Direcţia de perspectivă la nivel de instituție:
- Promovarea valorilor generale umane, prin intermediul proiectelor educaţionale, asigurarea şi promovarea parteneriatului educaţional, să particip activ în cadrul reuniunilor metodice din instituţie, raion, republică, să particip în continuare la promovarea imaginii pozitive a instituţiei.
Vă mulțumesc pentru atenție !
Full transcript