Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

No description
by

Auttasit Ruangsilp

on 10 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การมีส่วนร่วมทางการเมือง

design by Dóri Sirály for Prezi
การเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
การที่ประชาชนเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในทางสนับสนุนหรือคัดค้านการดำเนินนโยบายของรัฐบาล หรือการดำเนินงานของกลุ่มการเมืองต่างๆ โดยมีเป้าหมายทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ อาทิ เป้าหมายทางอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น ยากที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาได้เอง เช่น ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาของการกระจายอำนาจ

ความจำเป็นของการเมืองภาคประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับประชาธิปไตย
ลำดับชั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
Political Participation
วัดความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญ นอกจากการเลือกตั้งแล้ว ยังรวมถึงการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงการทำประชาพิจารณ์และประชามติ การแสดงความคิดเห็นผ่านบทความหรืองานเสวนา การชุมนุม เป็นต้น
นักศึกษาคิดว่าประชาธิปไตยไทยมีความก้าวหน้าในระดับไหน
การเลือกตั้ง
การออกเสียงประชามติ
คือ การที่รัฐบาลขอมติจากประชาชน ซึ่งกล่าวได้ว่าการออกเสียงประชามติเป็นพฤติกรรมทางการเมืองทางหนึ่งในระบบการเมือง ซึ่งใช้กรณีสำคัญอย่างเช่น การแก้ไขร.ธ.น.
การประชาพิจารณ์
เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปัญหา ใดปัญหาหนึ่ง โดยที่การจัดทำประชาพิจารณ์นี้ อาจจะทำโดยองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อเอาไปใช้ในการวางนโยบาย
มติมหาชน
เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งต้องทำโดยสงบและสันติ
ประชาสังคม
หมายถึง สังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีการเคลื่อนไหว มีการตื่นตัวในกิจการสาธารณะในระดับต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และตลอดจนระดับชาติ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังและเข้มข้น โดยมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเครือข่ายซึ่งเป็นอิสระจากรัฐหรือทุน
วิธีการคัดเลือกโดยการวัดว่าประชาชนศรัทธา
ผู้สมัครไปทำหน้าที่แทนตน ถือว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเลวน้อย ที่สุดที่จะให้คนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาท
ในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
ที่ถืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ระบบการเลือกตั้ง
1. แบบเสียงข้างมาก
2. แบบสัดส่วน
ได้สัดส่วนผู้แทนที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
ในการเลือกตั้ง มีประชากร 250,000 คน มีส.ส.ได้ 7 คน โดยที่
พรรคทิพวรรณ ได้คะแนนเสียง 45,000
พรรควิเชียร ได้คะแนนเสียง 98,000
พรรควิศิษฎ์ ได้คะแนนเสียง 42,000
พรรคเมธัส ได้คะแนนเสียง 800
พรรคอรุณรุ่ง ได้คะแนนเสียง 22,000

สัดส่วนส.ส. 7 คน ต่อประชากร 25,000 คน
25,000 หาร 7 = 35,714 คน
ดังนั้น พรรคที่มีเสียงเกิน 35,714 ได้ส.ส.ทันที
วิเชียร ได้ 2 ทิพวรรณ วิศิษฎ์ได้ 1 คะแนนที่เหลือเก็บไว้ เพื่อเทียบกับพรรคอื่นหาส.ส.อีก 3 คน
วิเชียรเหลือ 26,572
อรุณรุ่งเหลือ 22,000
ทิพวรรณเหลือ 9,286
วิศิษฎ์เหลือ 2,686
เมธัส 800
สามอันดับแรกได้ส.ส.พรรคละ 1 คน

ดังนั้น วิเชียรได้ 3 คน
ทิพวรรณได้ 2 คน
อรุณรุ่งได้ 1 คน
วิศิษได้ 1 คน
เมธัสได้ 0 คน
ดังนั้น ประชาสังคมจึงก้าวมามีบทบาทมากในการเมือง ยุคปัจจุบัน พร้อมกับแนวคิดพื้นฐานสี่ประการ
1. จิตสำนึกสาธารณะ
2. สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม
3. ความร่วมมือ การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย
4. ศักยภาพและบทบาทของคน
การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา
Full transcript