Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Racjonalne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi Ziemi

No description
by

Patrycja Lubowiecka

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Racjonalne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi Ziemi

Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody
, ang. World Water Day -
- święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie
22 marca
.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi
z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku.
Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Zużycie Wody W Polsce
Według raportu
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska
„Water resources: Quantity and Flows”
roczny pobór wody w Polsce w latach 1998-2007
stanowił mniej niż 20% dostępnych krajowych zasobów.
Tym samym Polska jest ósma w rankingu krajów europejskich co do wielkości poborów, zajmując miejsce pomiędzy Niemcami a Francją.

Polska, jak inne kraje europejskie doświadcza okresowych,
o charakterze regionalnym, problemów z dostępem do wody.
Deficyty wody to efekt zmian klimatu, wodochłonnego przemysłu, sposobu zagospodarowania terenu oraz naturalnych warunków. Podobne przyczyny można wiązać z większą częstotliwością zjawisk powodziowych.

Oszczędzanie wody w Polsce wpływa nie tylko na zasoby wodne naszego kraju. Ma również znaczenie globalne,
bowiem na dostarczenie wody do naszych domów potrzeba energii. Oszczędzając wodę oszczędzamy więc energię, a tym samym chronimy klimat, zmiany którego wpływają na zasoby wody
na świecie.
Uzupełnianie Niedoborów Wody

Transport wody z regionów o większych jej zasobach.
Może odbywć się zarówno otwartymi kanałami (akweduktami),
jak i rurociągami (np. zasilanie Los Angeles, Nowego Jorku).
Stosuje się również transport wody do nawadniania pól podziemnymi kanałami (np. w Kotlinie Turfańskiej wodą z Tienszanu).
Budowanie dużych i małych zbiorników retencyjnych.
Odsalanie wody morskiej.

Racjonalne Gospodarowanie Wodą

Oszczędność w zużywaniu wody w gospodarstwach domowych wymaga edukacji społeczeństwa lub nakazów administracyjnych (np. wprowadzenia opłat za użytkowanie, limitów wykorzystania, okresowych zakazów).
Ochronę jakości wód prowadzi się, rozbudowując oczyszczalnie ścieków czy stosując obiegi zamknięte w przemyśle.
W rolnictwie wprowadza się nowe technologie – stosuje się nowoczesne, oszczędne systemy nawadniania.
Wspólny Świat,
Wspólny Problem
Brak dostępu do wody pitnej nie uśmierca w sposób spektakularny
i czytelny dla opinii publicznej, tak jak powodzie, trzęsienia ziemi
i wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy – są to przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast.

Według szacunków WHO każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody.
Oznacza to, że
co 15 sekund umiera jedno dziecko
.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje,
że dziecko urodzone w krajach Globalnej Północy
konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko,
które przyszło na świat w krajach
Globalnego Południa.
Środowisko Przyrodnicze
A Środowisko Geograficzne
Racjonalne Gospodarowanie Zasobami Wody
Dziedziny związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody,
ujęte w Agendzie 21, podczas konferencji
Szczyt Ziemi
, zwołanej przez ONZ,
w Rio de Janeiro, w 1992 roku:

szacowanie zasobów wodnych
znaczenie zasobów wodnych dla jakości wody
i ekosystemów wodnych
zaopatrzenie w wodę pitną i kanalizację
woda a trwały rozwój obszarów miejskich
woda a trwały rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
wpływ zmian klimatu na zasoby wodne
Racjonalne Gospodarowanie
Zasobami Naturalnymi
Ziemi


Strategie Rozwiązywania Problemów Z Niedoborem Wody
Krajobraz Pierwotny
A Krajobraz Naturalny
Krajobraz pierwotny
to krajobraz którego elementy nie zostały naruszone lub przekształcone przez działalność ludzką. Obecnie krajobraz ten spotykamy coraz rzadziej.
Występuje w najwyższych partiach niektórych masywów górskich,
na obszarach tundry, w dużych częściach pustyń.
Krajobraz naturalny
Występuje on na obszarach, gdzie zaznacza się już działalność człowieka,
ale nie spowodowała ona naruszenia zdolności samoregulacyjnych ekosystemów. W takim krajobrazie nie ma elementów przestrzennych wprowadzonych przez człowieka np. torów kolejowych, mostów czy zabudowań.

Krajobraz naturalny nie może być utożsamiany z krajobrazem pierwotnym, gdyż obejmuje zarówno zjawiska przyrodnicze, jak i obszary objęte gospodarką rolną, leśną czy też wodną
Globalne Zagrożenia
Dla Środowiska Geograficznego
Środowisko przyrodnicze
,
środowisko naturalne
-
- całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody.

Środowisko geograficzne
-
- część przestrzeni geograficznej (geosfery), na którą składają się: skorupa ziemska, część atmosfery, hydrosfera, pokrywa glebowa, szata roślinna i świat zwierzęcy.
Komponenty Środowiska
Składowa część środowiska przyrodniczego,
tradycyjnie wyróżnia się siedem komponentów środowiska: budowę geologiczną, rzeźbę powierzchni terenu (morfologię), klimat, stosunki wodne, gleby, szatę roślinną, świat zwierzęcy. Na terenach przekształconych przez człowieka jako dodatkowy komponent środowiska wyróżnia się użytkowanie ziemi.
Przyczyny Degradacji Środowiska Geograficznego
Przyczyny Przyrodnicze
zaburzenia cyrkulacji atmosferycznej
powodzie
erupcje wulkanów
Przyczyny
wzrost liczby ludności
przestrzenna koncentracja działalności gospodarczej
Przyczyny
Techniczno - Gospodarcze
rozwój gospodarczy a zwłaszcza uprzemysłowienie
dominacja przemysłu ciężkiego w strukturze gałęziowej przemysłu
stosowanie technologii, często niespełniających wymogów ekologicznych
rozwój infrastruktury
gospodarka komunalna (wytwarzanie ścieków
i odpadów)
Przyczyny
Społeczno - Kulturowe
niski poziom świadomości ekologicznej ludności, dotyczący np. sposobu zagospodarowania odpadów i wydzielania obszarów ochrony przyrody
niski poziom wykształcenia, uniemożliwiający właściwą ocenę roli środowiska w rozwoju społeczno - gospodarczym
Geograficzno - Demograficzne
Globalne ocieplenie klimatu
Zanikanie warstwy ozonowej
Kwaśne opady
Degradacja gleb
Powiększanie się obszarów pustynnych
Zmiany w biosferze
Zanieczyszczenie wód

Zasoby Wodne Ziemi
Ziemię określa się mianem błękitnej planety, gdyż widziana z kosmosu jest podobna do błękitnej kuli, a kolor ten Ziemi nadają ogromne powierzchnie
mórz i oceanów.

Całkowita objętość wód znajdujących się na naszej planecie wynosi około
1,386 mld km3 i stanowi około 71% powierzchni kuli ziemskiej, z czego 97,5% stanowi woda słona - zmagazynowana głównie w morzach i oceanach.
Woda słodka stanowi zaledwie 2,5% zasobów wodnych. Jednakże nie wszystkie zasoby wody słodkiej na świecie są w całości dostępne. Dotyczy to zwłaszcza wody zgromadzonej w lądolodach i większości głęboko zalegających wód podziemnych.
Dodatkowo woda nadająca się do picia stanowi jedynie 1% światowych zasobów.
Zapotrzebowanie Na Wodę
Zapotrzebowanie na wodę rośnie w ogromnym tempie, bowiem rośnie liczba ludności na świecie. Ziemię zamieszkuje już prawie 7 miliardów ludzi,
a szacuje się, że w roku 2050 liczba ta przekroczy 9 miliardów.

Wzrost zapotrzebowania wynika też ze wzrostu standardu życia, zmiany rodzaju konsumowanej żywności i zwiększenia produkcji energii.

Największym konsumentem wody jest rolnictwo,
wykorzystuje ono bowiem około 70% jej światowych zasobów.
Przemysł zużywa kolejne 20%, a gospodarstwa
domowe pozostałe 10%.
Ze względu na wzrost liczby ludności na świecie,
a co za tym idzie wzrost konsumpcji żywności,
rozwój przemysłu i miast, rozwój upraw roślin,
niedobór wody staje się istotnym problemem.
Dostępność Zasobów Wodnych
Na Ziemi Dla Potrzeb Ludzi
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody
spełniającej podstawowe normy czystości – oznacza to,
że jedna szósta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu
pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.
Jedynie 2% z nich żyje w Europie,
65% pochodzi z Azji, 27% z Afryki.

Omawiany problem ma różne oblicza.
Dla wielu społeczności oznacza wysiłek codziennego pokonywania wielkich odległości, aby zdobyć
wystarczającą ilość wody – nie zawsze czystej
i bezpiecznej.
Dla innych oznacza cierpienie z powodu pragnienia, niedożywienia i chorób wywołanych brudną wodą,
np. z powodu biegunki.
Dostępność Świeżej Wody
Dane w metrach sześciennych na osobę rocznie
Racjonalne Gospodarowanie Zasobami Wody
Przy coraz mniejszej dostępności do wody dużego znaczenia nabiera jej oszczędzanie i bardziej efektywne wykorzystanie. Ponadto dostarczanie wody do miejsc, w których jest ona potrzebna pochłania dużo energii.
Oznacza to, że zmniejszenie zużycia wody spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych, powstających w związku
z wytwarzaniem energii potrzebnej do pompowania wody.
Poziom zużycia wody w Polsce wpływa zatem na zasoby wodne nie tylko w naszym regionie, ale także na globalne zasoby wody
na świecie. Stąd też szczególne zwrócenie uwagi krajów
Unii Europejskiej na codzienne praktyki swoich obywateli.
Gospodarka
Wodna
Gospodarka wodna,
to dział gospodarki
i dyscyplina naukowa
zajmujące się metodami
i środkami kształtowania
zasobów śródlądowych
wód powierzchniowych
i podziemnych w celu
zaopatrzenia w wodę,
ochrony przed powodzią
oraz ochrony zasobów
wodnych przed
wyczerpaniem
i zanieczyszczeniem.
Dziękujemy
Za Uwagę
Opracowały: Patrycja i Anna Lubowieckie
Akcje W Ramach Ochrony Zasobów Wodnych
Akcja humanitarna PAH (Polska Akcja Humanitarna) -
-
Prawo do wody i godnych warunków sanitarnych
WWF -
Kampania S.O.S. dla świata
http://www.pah.org.pl/m/3220/PAH_prawo%20do%20wody.pdf
http://sos.wwf.pl/problemy?id=9
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/?utm_source=environment&utm_medium=cms&utm_campaign=sbu3_vej_3rf_8cm_9env_aed15_x_x_worldwaterday
Zużycie Wody Pitnej Na Poszczególnych Kontynentach
 Dobowe Zużycie Wody Przez Jedną Osobę W Litrach
Picie i gotowanie
Porządki
Pielęgnacja ciała
Mycie samochodu
Mycie naczyń
Pranie
Kąpiel i prysznic
Spłukiwanie muszli
3l
8l
9l
9l
10l
18l
42l
45l
Full transcript