Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEMA 3 : ELECTRICITAT

No description
by

Xavier Guixe

on 2 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEMA 3 : ELECTRICITAT

Llei de COULOMB
ELECTRICITAT
El corrent elèctric
Circuits elèctrics
El camp elèctric
TEMA 15
Llei d'Ohm
Aparells de mesura
Amperímetro (A)
Energia
Watimetre
Efecte JOULE
Efecte positiu:
Efecte negatiu:
Efecte tèrmic utilitzar per generar calor.

Pèrdua d'energia en el transport elèctric.
Fusió cables per sobrecarga.
Quan per un conductor circula un corrent elèctric,part de l' energia cinètica dels electrons es tansforma en calor degut als xocs amb els àtoms que formen el material.
INTENSITAT!!!!
La intensitat de corrent que circula per un circuit es directament proporcional a la diferència de tensió en els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.
Voltímetre.
Coulomb =6,24·10 e
18
-
Intensitat del corrent
La unitat de intensitat en el (SI) es el
AMPER
Resistència
Anomenem resistència elèctrica a la dificultat que ofereix un circuit elèctric al pas de corrent elèctric a traves d'ell , depen de la forma del conductor .
Associació de Resistències:

Re = R1+R2....
Concepte circuit obert o tancat!!!
Generadors
És el trebal que el generador realitza per mantenir una diferencia de potencial constant entre els dos bornes.Es dona en Volts.
Primaris
: Converteixen l' energia mecànica a energia elèctrica. (Dinamo i alternador)
Secundaris
: Transfereixen part de la energia elèctrica rebuda previament mitjançan reaccions químiques o amb recàrrega elèctrica. (Piles i bateries)
Força electrostàtica

(F)
és proporcional al producte de les seves càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.
Que és la electricitat?
És un conjunt de fenomens físics relacionats amb la presencia i moviment de càrregues elèctriques (ELECTRONS)
Per entrendre-la cal coneìxer com està formada la matèria i quin comportament tenen alguns materials.
Galvanòmetre C/s
És pot mesurar amb:
Galvanòmetre C/s
Amperímetre A
i generar llum
Energia o consum elèctric
E=P·t
P=Potència (Wats)
t=temps (segons)
1Kw·h=3.600.000J
Potència:

P=V·I
P=U·I·Cos
P= 3 ·U·I· Cos
monofàsic
trifàsic
factor de potència
És la relacio entre la P.activa (P) i la potència aparent (S)
f.d.p =
1 maxim rendiment
< 0,6 baix rendiment
0,8
Circuits Resistius
Circuits Inductius
Circuits Capacitius
f.d.p = 1
f.d.p <1
Tipus de circuits
Circuits reals són mixtes
Accidents elèctrics.
Simbologia
Parts d'un circuit
Oscil·loscopi
Representació gràfica de la senyal elèctrica.
Pont Wheatstone
Xoc elèctric amb greus lesions ireversibles i aturada cardio-respiratoria.
Arc elèctric
L'aire també pot conduir l'electricitat
La rigidesa electrostàtica de l'aire és aproximadament:

0,4 M V/m = 400.000 V salten 1 m .
Altes TºC
Evaporació aigua del texit
Carbonització
Ritme normal
mà a mà =460+80+460=1000 ohms
I= V = 220v =0,16A =160 mA
R
1350
I= V = 50v =0,016A =16 mA
R
2990
< 30 mA No perill
Els generadors elèctrics sempre donen la seva potència en VA o KVA (Potència Aparent)
Per saber els KW que podem connectar dependra del f.d.p (Cos @) del receptor.
P en KW=P KVA x (factor de potencia)
Ex: Si tenim un generador de 10 KVA i volem conectar un motor de 9 KW, i el fabricant ens diu que el f.d.p del motor es de 0,8.
Podrem conectar-lo?
P=10KVA·0,8= 8KW
9kW>8kW i per tant no el podrem connectar
.
Intensitat pico d'arrancada d'un motor.
Intensitat d'arrancada pot arrivar a ser de 2 a 6 vegades la Intensitat nominal de motor.
F.e.m (força electro motriu)
Potència d'un generador.
Per evitar-ho es pot fer amb connexió Estrella-Triangle
T=Periode
Vmax=Voltatge màxima
Vef=Voltatge eficaç
Vi=Voltatge instantani
F=freqüencia
El Periode
:És el temps que s'inverteix per fer un cicle complert. En el cas d'Europa serà 20 milisegons. Es a dir, que cada 20 milisegons es completa un cicle.
A Europa s'utilitza 50Hz i a America 60Hz
Si variem la freqüència , afecta a la velocitat dels motors.
Ex: un motor a 50Hz gira a 3000 r.p.m , si el connectem a una llar d' America (60Hz) a quant girará?
X= 3000·60 =
3600 r.p.m
50
Si 50Hz...............3000rpm
60Hz...............X
Avantatges del C.Altern respecte el C.Continuo
Generadors de alterna (alternadors) són més eficaços i senzills que els de CC (dinamos)
Transport energia a grans distancies molt més senzill i asequible amb CA (transformadors)
La converció de CA a CC no presenta complicacions, (Pont de DIODES) . Encanvi de CC a CA és més complicat i costos ( electrònica de potència)
Àtom Carbó
Àtom Coure
Molts electrons en orbites llunyanes al nucli.
Forces d'atracció dèbils
Pocs electrons i pròxims al nucli.
Forces de atracció grans.
Símil hidràulic
Resistència cos huma
A 220V
El cos humà és comporta com un semiconductor,la seva Resistència varia en funció del voltatge al que està sotmes, també té diferent comportament en funció del tipus de corrent (
amb c. alterna és de 3 vegades més perillosa
) , de la freqüència on a partir de 100.000Hz ja és poc perillosa , del % de greixos i aigua , de la presió i superficie de contacte, de la humitat de la pell ,etc...
Pinça amperimètrica
Connexió en paral.lel

S'ha d'intercalar en el circuit
Cosímetre o Fasímetre
Serveix per medir el Factor de Potència
Activa o real = KWh
Aparent=KVAh
Reactiva=KVArh
Cinc regles d'Or
Electricitat estàtica
Què és?
Es un fenòmen físic en el qual els àtoms de la superfície d'un material poc conductor es veuen alterats a causa de la
fricció o fregament
d'aquesta superfície amb un altre material de diferent naturalesa, això provoca un desequilibri electrostàtic en la seva estructura on se cediran o agafaran electrons en funció de la naturalesa d'aquests materials.

Taula naturalesa electrostàtica dels materials
Dèficit d'electrons
Eccés d'electrons
Si freguem les superfícies de dos materials neutres i oposats de la taula , els de la part superior de l'escala quedaran amb càrrega + i per tant voldran agafar electrons i els de la part inferior de la taula quedaran amb càrrega - i per tant tindran excés d'electrons i en voldran cedir. Ara aquets dos materials tendiran a buscar el seu estat neutre agafant o cedint electrons a una altre objecte que els atansem.

Això provocarà unes forces d'atracció o repulsió entre ells fins a reconstituir-se l'equilibri.
Efecte punta
Les càrregues electrostàtiques no es reparteixen uniformement sobre tota la superfície sinó que en les puntes s'acumula una gran densitat de càrregues ( nº càrregues /unitat de superficie)
Principi del parallamps.
És un dispositiu conductor i acabat en punta , situat a la part més alta d'una casa que condueix la descàrrega del llamp a traves d'un conductor de coure fins unes piquetes clavades a terra.
Mal conductor
Bon conductor
Corrent altern
Tipus de corrent elèctric
Corrent continuo
Raons històriques
Sentit real o físic
Les càrregues elèctriques canvien el sentit alternativament en un periode de temps determinat donant lloc a una freqüència que en el cas d'Europa es 50 Hz.
el sentit en el C.CONTINUO
Més facil de generar
més facil de transportar
Més facil de transformar
24v
Entre dues càrregues elèctriques apareix una interacció de forces ,d'atracció si són de signe oposat i repulsió si són d'igual signe.
Forces electrostàtiques
1.Són carregues estàtiques, sense moviment
2.Són magnituds vectorials (direcció,sentit i mòdul)
Conductancia
Resistivitat
És un característica intrínsica de cada material que determina la dificultat al pas de càrregues elèctriques a traves d'ell a una TºC donada.
UNITATS S.I
Si la Tº = la Resistivitat
És l'inversa de la resistència
És la facilitat en que un conductor pot transportar càrregues elèctriques.
Unitat S.I
SIEMENS
Conductivitat
És una característica intrínsica de cada material que determina la facilitat al pas de càrregues eléctriques a traves d'ell.
UNITATS S.I
Siemens
m
m
mm
2
Calor que és genera per efecte joule
Connexió serie i paral.lel
zona segura
exemple
Ara amb una tensió de 50 v
Amb una tensió de 220 v
Factors que influeixen en la gravetat de les lessions
1.-La
INTENSITAT
de corrent que ircula per dins el cos.
2.-El
TEMPS
en que circula
3.-El
RECORREGUT
que fa la corrent per dins el cos.
50 Hz ( es repeteix 50 vegades cada segon)
Freqüencia a Europa
Potència en C.Continua
És el producte de la tensió que hi ha als extrems d'un circuit per l'intensitat de corrent que circula.
Potència en C.Alterna
Al ser un corrent sinusoidal, els valors de tensió i intensitat varien continuament en el temps, per tant , la potència instantania també serà variable.
Per fer el càlcul pràctic s'utilitza la potència eficaç :
La potència activa o real en un corrent altern és igual al producte de tres factors: el valor eficaç de la tensió, el valor eficaç de l'intensitat i el cosinus de l'angle de desfasament entre els anteriors ( cos ) o f.d.p


-
Potència aparent:
És tota la potència que circula per un circuit , es la que realment haurà de suministrar la companyia.
-
Potencia activa o real:
És la part de la potència aparent que realment s'aprofita i es transforma en treball efectiu o calor.
-
Potència reactiva:

És la part de la potència aparent necessària per crear i mantindre els camps magnètics i elèctrics en instal·lacions amb bobines i condensadors.
En la potència alterna és donen tres termes:
Ens dona una idea de l' energia que s'ha aprofitat i transformat en treball (rendiment) , com més proper a l' unitat es el f.d.p més efectiu es el sistema elèctric ja que ens ve a dir que tota la potenciá que circula per un conductor ( Potència aparent (S)) es aprofitada i transformada en treball ( potència activa o real (P))
f.d.p
I i V en fase
I retrasada respecte V
I adelantada respecte V
Motors,transformadors
Condensadors
Resistències
pures
Mesura el desfasament entre la tensió i la l'intensitat de un circuit.
Caiguda de tensió (c.d.t)
És la pèrdua de tensió que hi ha desde el principi fins al final d'una línia o circuit elèctric.
Símil hidràulic
: les pèrdues de càrrega d'una instal.lació.
El reglament de BT regula els màxims permesos segons tipus instal.lació

c.d.t
c.d.t %= c.d.t x100
Vn
Tensions de seguretat
Ambients secs : 50 v
Ambients humits : 24 V
Ambients submergits: 12 V
Potencia aparent
Potencia activa o real que pot donar el generador en aquestes condicions.
El generador té 10 KVA de potència aparent per entregar al motor, però un 20% ( 1-0,8=0,2 que en % es 20%) d'aquesta no serà aprofitable per generar treball i es perdrà. Per tant , en realitat només té 8 Kw per oferir i el motor en requereix 9Kw.
Si hem de endollar càrregues resistíves i càrregues inductíves, quines seran les primeres?
2000W
1500 W
2000W
L'acumulació de càrregues en la punta genera un camp elèctric més intens que a la resta del conductor, allí la ionització de l'aire es major provocant que la resistència disminueixi, per això la descàrrega prefereix saltar a la punta.
En un circuit elèctric alimentat per una pila de 8 v , tenim connectada una resistència de 4 ohms.
Quina serà la intensitat del corrent elèctric?

V= R · I aïllem la Intensitat

I= V per tant I= 8v /4 ohm= 2 A
R
Per què s'escalfen els cables elèctrics?
Com podem generar calor mitjançan l'energia elèctrica?
E = P · t
La unitat de mesura de l'energia en el S.I es el
Joule
però moltes vegades ho trobarem expressat en Calories.
Passar de Calories a Joules i viceversa
48 Cal a quants Joules equival?
48x4,184 =200.8 Joules
1200 Joules a quantes Cal equival ?
1200/ 4,184 = 286.8Cal
L'aplicació de l'efecte joule es constant en el nostre dia a dia.
Estufes,planxes,forns,llums incandescents,etc...
La POTÈNCIA ELÈCTRICA és la energia cedida per una instal·lació elèctrica per unitat de temps, és a dir, la quantitat d'energia entregada o absorbida per un element ( receptor) en un temps determinat.
W = Treball (Joules)

t= temps (segons)
Cal diferenciar entre la potència en C.Continu i la potència en C.Altern
Tipus de càrregues d'un circuit elèctric en CA
1 Cv = 735,5 W
S.I (Wats)
És la energia (treball) consumida en una instal·lació elèctrica en un temps determinat.
La unitat de mesura en el S.I es el
Joule (j)
però la majoria de vegades o trobarem expresat en KW·h
Per què uns materials són millors conductors que altres?
És el flux o desplaçament de càrregues elèctriques (electrons) a traves d'un conductor que s'originen en posar-lo en contacte amb un camp elèctric.
Representació gràfica
Símil hidràulic
:Analitzem un circuit hidràulic tancat on tenim un embòl de doble efecte ( moviment alternatiu) que ens genera pressió sobre el líquid i per tant el podem comparar a un generador de corrent alterna , aquest moviment alternatiu es aprofitat per una bomba rotativa de paletes per generar treball.
El moviment alternatiu del líquid el podem asimilar al corrent altern de les càrregues elèctriques .
1 cicle
Com afecta la variació de freqüÈncia?
Conceptes bàsics
xavier guixé
Editat per:
KW·h Energia Activa
KVA·h Energia Aparent
KVAr·h Energia Reactiva
W·h=3600 J
Un circuit elèctric es un conjunt d'elements units de forma adequada per permetre la circulació de càrregues elèctriques (electrons)
Elements bàsics d'un circuit
Generagor:
Conductors:
Receptors:
-Circuit en sèrie:

Direm que dues o més resistències estan connectades en sèrie quan tot el flux de corrent passa per dins seu.
-circuit en Paral·lel:
En el cas de dos R en paral·lel, es simplifica la fórmula.
Direm que una o més resistències estan en paral·lel quan el flux de corrent es reparteix al passar a traves d'elles
Altres tipus de connexions...
*
*
*
*
*
*
*
obert
tancat
Tenen resistències,inductàncies i capacitàncies.
Mesura potències (WATS)
S'utilitza a l'industria com a part del circuit de sensors de temperatura i pressió. S'aprofita la característica d'alguns materials en variar la seva resistència en alterar la TºC o la Pressió a la que estan sotmesos.
Polímetre,multímetre, tester
Aparell medidor multifunció
No cal obrir el circuit, només pinçar un dels conductors.
Distàncies de seguretat
Segons RD 614/2001 Disposicions mínimes per la protecció de la seguretat i salud dels treballadors davant el risc elèctric
Dentro de los factores técnicos mencionaremos los siguientes:
Intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano: Se ha demostrado experimentalmente que es la intensidad que atraviesa el cuerpo humano y no la tensión la que puede ocasionar lesiones debido al accidente eléctrico.
En este sentido comentar que a partir de 1 mA de corriente alterna ya se comienzan a percibir hormigueos, y que hasta intensidades de 10 mA del mismo tipo de corriente, la persona aún es capaz de soltar un conductor.
Tiempo de exposición al riesgo: No podemos hablar de valores de intensidad sin relacionarlos con el tiempo de paso por el cuerpo humano. De esta forma, para cada intensidad de corriente se establecen, según el tiempo de contacto, tres niveles:
Nivel de seguridad: Abarca desde la mínima percepción de corriente hasta el momento en que no es posible soltarse voluntariamente del conductor. En dicho periodo no se produce afectación cardiaca ni nerviosa.
Nivel de intensidad soportable: Se produce aumento de la presión sanguínea y alteraciones del ritmo cardiaco, pudiéndose llegar a parada cardiaca reversible. Además, el nivel de consciencia va disminuyendo llegándose al coma por encima de 50 mA.
Nivel de intensidad insoportable: Estado de coma persistente y parada cardiaca.
Recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo humano: Las consecuencias del contacto dependerán de los órganos del cuerpo humano que atraviese la corriente. Las mayores lesiones se producen cuando la corriente circula en las siguientes direcciones:
Mano izquierda - pie derecho
Mano derecha - pie izquierdo
Manos - cabeza
Mano derecha - toráx (corazón) - mano izquierda
Pie derecho - pie izquierdo
Naturaleza de la corriente: Diferenciamos entre corriente alterna y corriente continua.
Corriente alterna: Su característica fundamental es la frecuencia, de tal modo que esa alternancia en el sistema cardiaco y nervioso produce espasmos, convulsiones y alteraciones del ritmo cardiaco.
Las altas frecuencias son menos peligrosas que las bajas (sólo percepción de calor con frecuencias superiores a 10.000 Hz). Por debajo de 10.000 Hz los efectos son similares a los de la corriente continua.
Corriente continua: Suele actuar por calentamiento y generalmente no es tan peligrosa como la alterna, si bien puede inducir riesgo de embolia y muerte.
Resistencia eléctrica del cuerpo humano: Entre los factores determinantes tenemos la edad, el sexo, las tasas de alcohol en sangre, el estado de la superficie de contacto (humedad, suciedad, etc.), la presión de contacto, etc.
El valor máximo de resistencia se establece en 3000 Ohmios y el mínimo en 500 Ohmios. La piel seca tiene una gran resistencia, del orden de 4.000 Ohmios para la corriente alterna. En el caso de piel húmeda se reducen los niveles de resistencia hasta 1500 Ohmios, con lo que sólo con 100 V la intensidad que atraviesa el organismo puede producir la muerte. La sudoración también es un factor que puede disminuir la resistencia de la piel.
La resistencia en el interior del organismo es, en general, 1000 veces menor que la de la piel, siendo menor para la corriente alterna. En el interior del organismo la resistencia disminuye en proporción directa a la cantidad de agua que presentan los distintos tejidos; así, de mayor a menor resistencia tenemos los huesos, el tendón, la grasa, la piel, los músculos, la sangre y los nervios.
Tensión aplicada: Definimos la "tensión de contacto" como la diferencia de potencial que pueda resultar aplicada entre la mano y el pie de una persona que toque con aquella una masa o elemento sin tensión. En ausencia de contacto con elementos aislantes, aumenta la tensión de contacto y se favorece el paso de la corriente. Las tensiones más peligrosas son, para la corriente continua, las cercanas a 500 V, y para la corriente alterna las próximas a 300 V.
Són els provocats
directament
pel pas del corrent elèctric a traves del cos o
indirectament
ja sigui per la calor despresa per un arc elèctric , per projecció de material incandescent derivat d'un curtcircuit , o per caigudes i cremades.
ACCIDENT DIRECTE
ACCIDENT INDIRECTE
Accidents elèctrics.
Sol apareixer sobre els 10 mA
Tensió de pas
INPEDANCIA
-Reactància inductiva ,
-Lampades de descàrrega
Reactància capacitiva
jXL
jXc
Varmetro o (Varimetro)
Mesura potència reactiva
(VAR)
La força d'atracció i repulsió entre càrregues puntuals és directament proporcional al valor de cadascuna i inversament proporcional al quadrat de les distàncies que les separa.
Michael Faraday va definir que :
La càrrega elèctrica (Q) d'un cos és una magnitud física discontinua que depen de la quantitat d'electrons que disposa cada cos.
Àtom amb càrrega positiva ( ió positiu) :
CATIÓ
(dèficit electrons)
Àtom amb càrrega negativa (ió negatiu) :
ANIÓ
(excés de electrons)
Protons: càrrega positiva
Neutrons: càrrega neutra
Electrons: càrrega negativa
*Si posem dues càrregues puntuals de diferent signe de 1 Coulomb a una distancia de 1 m , aquestes s'atraurien amb una força de 9x10 Newtons ( comparativament això es molt més que la força de la gravetat)
9
Magnituds bàsiques de la electricitat
TENSIÓ ELECTRICA ( diferencia de potencial)
La
tensió elèctrica (U)
és la difèrencia de càrregues ( difèrencia de potencial) que s'origina entre dos punts d'un circuit elèctric degut al treball que fa un generador elèctric.
U = W
Q
U= tensió
W= treball (J)
Q= Càrregues (C)
Unitat de mesura de la tensió , la d.d.p i la f.e.m en el (SI) es el VOLT (V)
També s'anomena
VOLTATGE
a la tensió d'un circuit elèctric
Símil hidràulic
: La F.e.m ( força electromotriu) la podriam comparar amb la presió que genera una bomba hidràulica en un fluid per bombejar-lo i la tensió o d.d.p la podriam comparar amb la diferència d'alçada entre dos diposits que estan a diferent cota.
Anomenem intensitat de corrent (I) a la càrrega elèctrica ( quantitat d'electrons) que travessen una secció de conductor en un temps determinat
I = Q
t
1 Coulomb =6,24·10 e
18
-
Símil hidràulic
: La intensitat es pot comparar amb el cabal d'aigua que circula per una canonada i les càrregues elèctriques es podrien comparar amb les gotes d'aigua.
I= Intensitat
Q= Càrregues
t=temps
Com es dedueix de la fórmula, la resistència es :
Directament proporcional a la resistivitat,
Directament proporcional a la longitud del conductor i
Inversament proporcional a la secció del conductor.
La unitat de resistència al (SI) es
l'Ohm
Materials conductors
:
Permeten el pas del corrent electric amb facilitat, són la majoria de metalls.
A temperatures properes al zero absolut ( 0 ºK) es converteixen amb "superconductors " es a dir, la resistivitat es 0.
Materials Aïllants:
També anomenats
dielèctrics
, ofereixen molta resistència al pas del corrent electric.
El buit, la porcellana el cauxó o el vidre són materials aïllants molt utilitzats.
Si la Tº = la Resistivitat
Si la Tº = la Resistivitat

TIPUS DE CORRENTS ELÈCTRICS

Corrent Continua o Directa
Corrent Alterna monofàsica
Corrent Alterna trifàsica
Materials semiconductors:
Els semiconductors presenten una resistivitat elèctrica a mig camí entre la dels conductors i la dels aïllants, i aquesta resistivitat pot variar amb la presència d'un camp elèctric extern , per la temperatura, la pressió o la radiació.
El silici o el germani són alguns dels mes emprats per a la fabricació de xips, leds,celules fotovoltaiques i transistors en la industria.
Al zero absolut són aïllants, a mesura que augmenta la temperatura disminueixen la resistència.
Normalment
Si la Tº = la Resistivitat
I =I +I
Àtoms (protons, neutrons i electrons)
Àtom amb càrrega neutra: Neutre ( està equilibrat)
Efectes del corrent en el cos humà
1. Umbral de percepció.

Per sota de 1
mA en AC i 3 mA en CC
(llindar de percepció), no hi ha perill. La persona està electritzada però no nota res o bé nota un cert formigueig o pessigolleig.
Voluntàriament pot mantenir o interrompre l'electrització.

7.Electrocució:

Mort causada pel pas del corrent pel cos humà a causa d'un o més dels efectes anteriors.
L’efecte d’aquestes accions produeix la mort per fibril·lació ventricular si el corrent és de baix voltatge i per carbonització o aturament respiratori si és de voltatge elevat.
2. Contraccions musculars involuntàries:
Corrents petites poden provocar moviments reflexos involuntaris,que poden comportar danys col·laterals com caigudes. (
de 3 a 10 mA)
3.Unbral de no deixar o Tetanització: (>10 mA en AC )

El pas del corrent provoca que els músculs facin moviments incontrolats . La persona perd el control dels músculs dependent de la zona per on circula el corrent.
La tetanització dels músculs de braços i mans fa que no es puguin soltar els objectes que s'estaven agafant. Si l'objecte que s'està agafant és el que provoca l'electrització, la persona pot quedar "enganxada".
4. Aturada respiratòria i asfixia: (entre 15 i 30 mA)

-
Aturada respiratòria:
El corrent circula pel cap, pel centre nerviós que controla la respiració. El cervell deixa d'enviar l'impuls nerviós que ordena al diafragma a accionar els pulmons. Els pulmons no funcionen i la persona no pot respirar.

-Asfixia
:
El corrent travessa el tòrax i tetanitza el diafragma "bloqueix toràsic". Els pulmons no poden inspirar ni extreure aire i la persona no pot respirar
5. Fibrilació ventricular:
(depen del temps de contacte i de la intensitat) a partir dels 30 mA comença a ser molt perillos.
Moviment anàrquic del cor, que es produeix quan es travessat per un corrent superior a uns 30 mA. El cor funciona, però no ho fa segons el seu ritme normal, deixant d'enviar sang als diferents òrgans del cos.
6. Cremades:
Són causades més freqüentment per descàrregues elèctriques d'alta tensió i l'arc elèctric. Poden ser superficials (pell) o internes.
Accidents elèctrics.
Es distingeixen les zones:
• Zona 1: habitualment cap reacció.
• Zona 2: habitualment cap efecte fisiològic perillós.
• Zona 3: habitualment cap dany orgànic. Per durades de més de 2 segons pot haver efectes, sense arribar a la fibrilació ventricular,....

Zona 4:

risc d'aturada cardíaca, fibrilació ventricular, aturada respiratòria, cremades greus,...
Gravetat d'electrització :
Com més baix es el f.d.p de un receptor més ineficient és el sistema .
Triangle de potències
-Factor de potència = Cos fi ( si la ona de c.a es perfectament sinusoïdal )
S
P
Q
Els circuits amb càrregues inductives provoquen la disminució del factor de potència (f.d.p) per sota de 1 , per compensar aquest fet, es posen càrregues capacitives ( condensadors) que faran pujar el (f.d.p)
x
Sentit anti-horari
+
-
Desfase negatiu
Desfase positiu
I
L
I
c
U
Impedancia= Resistència + Reactancia
Z= R+ j( XL-Xc)
Triangle d'ENERGIES
C
L
R
Rèsistencies pures ( termo,torradora,placa elèctrica)
-Bobines de motors asincrons i transformadors
-Condensadors
-Motors Sincrons
( ens conpensen la reactancia
inductiva millorant el f.d.p )

La nomenclatura per definir si un circuit esta connectat i deixa passar el corrent elèctric es a l'inversa que en hidràulica. El circuit obert vol dir que el corrent no pot passar i el circuit tancat vol dir que està circulant la electricitat.
La càrrega elèctrica d’un cos és l’excés o el defecte d’electrons que posseeix.
La diferència que s’estableix entre dos cossos carregats elèctricament, i que és la causant del moviment d’electrons, rep el nom de
diferència de potencial o tensió (V)
.
En un circuit elèctric, el
generador
és l’encarregat de mantenir la diferència de potencial .


Es necessita un element que aporti energia per mantenir els terminals desequilibrats pel que fa a llur càrrega elèctrica. Aquest element és el
generador
.
El generador exerceix una
força electromotriu
que manté el desequilibri de càrregues que permet el pas de corrent pel conductor.
La força electromotriu d’un generador és la força que exerceix un dispositiu per moure càrregues elèctriques d'un punt a un altre del circuit.
F.M.E Força electromotriu
La caiguda de tensió és:
Directament proporcional a la resistivitat del material
Directament proporcional la longitud del conductor
Directament proporcional intensitat de corrent que i circula.
Inversament proporcional a la secció del conductor
El volt
1 volt és la diferència de potencial en un conductor quan un corrent amb una intensitat d’1
ampere utilitza 1 watt de potència. L’instrument que serveix per mesurar-ho és el voltímetre.

El sentit
real
del corrent elèctric va del pol negatiu al pol positiu.
El sentit
convencional
del corrent elèctric va del pol positiu al pol negatiu
Generadors o fonts
: són els elements que aporten energia al circuit perquè funcioni correctament.
Elements de circuit
: són tota la resta de components específicament situats en el circuit que no siguin fonts. ( Resistencies,condensadors,reactancies, etc...)
Conductors o pistes
: són els fils o les peces de material conductor que uneixen elèctricament els terminals dels diferents components del circuit, segons calgui. Idealment es considera que tenen una resistència igual a zero.
Node
: punt del circuit en què conflueixen dos o més conductors diferents. Si entre dos nodes no hi ha cap diferència de potencial, es considera que són el mateix node (en la figura això passa entre els nodes A i C).
Malla:
és el camí tancat en l’interior del circuit (en la figura, per exemple, el camí que circula pels nodes B, C i D és una malla).

Si la Tº = la Resistivitat
S
mm
2
m
m
2
mm
m
mm
2
Efecte pelicular

En
corrent alterna
, la densitat de càrregues elèctriques es concentra a la part exterior del conductor degut a l'autoinducció del mateix . Aquest fet provoca que la part central condueixi poques càrregues i augmenta la resistencia efectiva i enconsecuencia redueix l'intensitat admisible . La freqüencia també augmenta aquest efecte, a major freqüencia major concentració de càrregues a l'exterior i menor secció efectiva .
també anomenat efecte skin o Kelvin
corrent altern i freqüència
Per tant, podem dir que una mateixa secció de cable podra soportar més intensitat en corrent continu que en corrent altern degut al efecte PELICULAR.
La freqüència a tot Europa està estandaritzada a 50 Hz, aixó vol dir que cada cicle es repeteix 50 vegades per segon .
Freqüència
: És les vegades què és repeteix un cicle en un segon, en el SI es mesura en
Hertzs (Hz)
Com generar el corrent continu:
Generador mitjançant proces químic (piles,bateries)
Generador mitjançant procesos fotoelèctrics. Plàques fotovoltàiques.
Generador mitjançant inducció magnetica amb DINÀMO.
Anomenem
corrent continu
o corrent directe (DC) a aquell en que els electrons circulen sempre en un mateix sentit ( mateixa polaritat)
1 cicle
La resposta la trobem en l'efecte JOULE
L'energia despresa en forma de calor és directament proporcional al quadrat de la intensitat , a la resitència del conductor i al temps que i circula el corrent.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
Medeix la tensió eficaç
Connexió serie
Caigudes de tensió massa elevades poden malmetre els aparells receptors.
T
1
2
V = R ·I
2
2
T
V = R ·I
T
1
1
La R equivalent es la suma de les resistències en sèrie.
-La Intensitat és constant en tot el circuit
-La tensió parcial en cada resistència serà igual a la intensitat del circuit per la resistència en concret.
-La tensió en borns del generador és igual a la resistència equivalent del circuit per la intensitat total.
V =Re · I
-La intensitat total és la suma de les intensitats parcials que flueixen per cada resistència.
-La tensió és la mateixa per cada resitència
VT=V1=V2
I =I =I
T
1
2
-La Intensitat parcial de cada resistència serà igual a dividir la tensió total del circuit per la resistència en concret.
I = V /R
1
1
I = V /R
2
2
T
T
Segons el Real Decret , és determina unes distàncies mìnimes de seguretat que no ès podran sobrepasar per
personal no qualificat
en treballs elèctrics.
Personal qualificat:
Treballador autoritzat i que té coneixements especialitzats en matèria d'instal·lacions elèctriques, a causa de la seva formació acreditada, professional o universitària o experiència certificada de dos anys o més.
Per tal de minimitzar el risc de patir un accident , la normativa de prenció de riscos laborals defineix 5 pasos a realitzar per tenir una ZONA SEGURA
Fase-fase
Fase-neutre
Fase-terra
Màquina amb tensió de defecte
Contacte directe
contacte indirecte
Explosió per curtcircuit
Sol donar-se més freqüentment en altes tensións on l'electricitat té més facilitat per desplaçarse a traves de l'aire ionitzat.
És un fenomen extern al cos, no hi ha tancament de circuit amb el terra o una altra fase.
La gravetat de les cremades depen de la proximitat de la pell al arc. El arc pot arrivar a temperatures de 3500ºC
El arc eléctric provoca radiació infrarroja, ultravioleta i visible.
Projecció de material incandescent ,fins i tot pot generar una bola de foc amb altisimes temperatures.
Electrització amb 220 V i amb 50 V en Corrent continua amb la pell seca i tajectoria de mà a mà.
a 50 v
PERILL!!
20
P.Activa = W P.Aparent = VA P.Reactiva = VAR
En CA la resistència aparent d'un circuit es diu
IMPEDANCIA
ja que es veu influenciada pels camps magnètics i elèctrics que és formen en els bobinats i capacitors. Seria l'equivalencia a resistència efectiva en corrent continu.
Z= R+ X
Amperímetre de mesura indirecta
Màximetro
: medeix la potència màxima demandada.
Instrument inventat al 1843 que s'utilitza per mesurar una resistència de valor desconegut mitjançant la relació entre els braç (R1,R2) i el braç (Rx,R3) on R1 i R3 són de valor conegut i R2 es variable i per tant és pot ajustar . Quan la d.d.p entre el punt C i B és 0 , es compleix que Rx=(R1·R3)/R2
http://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_en.html
http://www.xtec.cat/~ccapell/alterna/fonament_alterna.html
La unitat de c'arrega elèctrica del SI es :
Els camps elèctrics es creen al voltant de qualsevol càrrega elèctrica en repòs. A diferencia del camp magnètic que es creen amb càrregues en moviment.
Un cos carregat elèctricament modificarà les propietats de l'espai que l' envolta generant un camp elèctric. Aquest camp és representa amb un model de línies de força .Quan un altre cos entà dins l'influència d'aquest camp elèctric , es veurà modificat i alterat i interactuaran entre ells en funció de les seves càrregues i el seu signe.
Una altra forma per crear-se la electricitat estàtica ( menys comú) es mitjançant
inducció electrostàtica ,
que és la redistribució de carregues dins d'un objecte per influencia d'un altre objecte proper carregat elèctricament.

També es pot conseguir electricitat estàtica per efecte de la deformació mecànica sobre uns cristalls (
Efecte piezoelèctric)
com el quartz o el topazi.
Efecte Triboelèctric.
INPORTANT:
La creació de electricitat estàtica no es pot evitar però si es pot neutralitzar els efectes conduint les càrregues al terra.

Kilo
Personal autoritzat
: És el que ha estat autoritzat per l'empresa per realitzar certes feines amb risc electric.
El corrent elèctric circula per dins dels texits del cos d'un individu provocant efectes fisiològics molt perillosos.
Aquest accident pot ser per
contacte directe o indirecte.
Contacte amb element sotmes a tensió per defecte d'aillament
Contacte amb conductor actiu
Accident motivat com a efecte secundari d'un incident elèctric , no hi ha circulació de corrent pel cos humà però si poden haver-hi conseqüències nefastes per aquest.

Els més avituals són per cremades per arc elèctric, cremades per projeccions de grans curt-circuits o per caigudes.
En descàrregues de petita durada , la fibrilació nomès apareix si la descarrega coincideix amb la fase crítica T que és aproximadament un 20% de la durada total del cicle .
Un cicle cardíac mig de l'home es de 0,75 segons i la fase crítica és de uns 0,15 segons.
Acostuma a ser reversible si el temps de contacte ha estat curt i tenim un desfibrilador aprop.
El corrent altern es més perillos
Mort, real o aparent, a causa d’una descàrrega elèctrica.
L’acció del corrent elèctric en el cos és de tres menes: estimuladora de les estructures excitables (centres nerviosos, cor, etc), calorífica i modificadora de l’equilibri electrolític.
Corrent continua és menys perillosa que la corent alterna:

-Per duracions de contacte superiors al periode del cicle cardíac, el umbral de fibrilació ventricular és més elevat que en corrent alterna per tant menys perillos.

-Més facil deixar els electrodes subjectes amb la mà , ja que provoca menys tetanització.

-El C.C pot provocar electrolisis de la sany i posterior enbòlia.
http://www.monografias.com/trabajos10/riel/riel.shtml
Ampliació informació
Altes freqüències disminueixen probabilitats de fibrilació ventricular però disminueix la inpedància del cos.
*50Hz instal·lacions convencionals.
*400Hz en aeronàutica
*450 Hz en soldadura
*4000Hz en electroterapia
En el buit
Si dos materials oposats de la taula es posen en contacte per fregament , els de la part superior cediran electrons i quedaran carregats positivament , els del apart inferior de la taula agafaran electrons i quedarn carregats negativament .Ara aquets dos materials tendiran a buscar l'equilibri per tornar a ser neutres agafant o cedin electrons amb algun altre objecte.
Que és un Volt?
És la d.d.p al llarg d'un conductor quan per ell cirula 1 amper i consumeix 1 watt de potència.
En percentatge
En valor absolut
= 1/50Hz = 0,02 segons = 20 mSegons
Es un efecte unicament de la corrent alterna que es pot minimitzar utilitzan
fil de Litz.

És un conductor compost per diversos fils aïllats individualment i trenats entre ells.
El cos també li podem dir factor de potència (f.d.p)
Cos =
Per saber la intensitat del camp elèctric en un punt determinat de l'espai en referència a una càrrega puntual , utilitzem la seguent formula:
Càrrega resistiva
Càrrega Inductiva
Càrrega capasitiva
La corrent alterna provoca unes alteracions en els circuits en funció del tipus de càrregues que si connecten. La naturalesa d'aquestes càrregues influeix directament sobre la tensió i la intensitat. Així doncs
https://www.sprl.upv.es/IOP_ELEC_02.htm
Tensió

Distància
Fins a 66KV...............3m
Fins a 220KV.............5m
400KV........................7m
Benjamin Franklin (1753)
Full transcript