Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSIALKUNNSKAP DEL 2

No description
by

Ulrik Berntsen

on 7 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSIALKUNNSKAP DEL 2

SOSIALKUNNSKAP
VG3

Del 2
DEL 2:
Menneskerettigheter og velferdsstat

KAP 2.1
2.1: Menneskerettigheter i Norge
Kompetansemål:

Beskrive
menneskerettighetssituasjonen i Norge og
drøfte
utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene

Vurdere
egne muligheter til å fremme menneskerettigheter
KAP 2.2
Hva er menneskerettigheter?
rettigheter som tilkommer mennesket som sådant
uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet
grunnleggende verdier
retten til liv og sikkerhet
frihet fra tortur
rett til privatliv
vern mot diskriminering
tanke- og religionsfrihet,
ytringsfrihet
rett til arbeid,
helse og velferd
Platon / Aristoteles
antikken
likhet for loven
like politiske rettigheter
lik respekt for alle borgere
Platons idealstat: stemmeretten for kvinner
Opplysningstiden (1600-1700)
grunnlaget for menneskerettigheter
Immanuel Kant (1724-1804)
filosofisk grunnlag for menneskerettigheter
alle mennesker likeverdige
født med fornuft, derfor frie
universelle rettigheter
John Locke (1632-1704)
statens oppgave å sikre frihet
individene har rettigheter
staten forplikter seg til å sikre disse
engelsk filosof
retten til liv, frihet og eiendom
dette ser vi igjen i mange menneskerettighetserklæringer: Nord-Amerika 1776, Frankrike 1789
Norske grunnlov 1814
Isaiah Berlin (1909-1997)
engelsk filosof
"Two Concepts of Liberty"
positiv og negativ frihet
retten til å realisere seg selv
frihet fra ytre tvang og begrensninger
tvunget til å arbeide
innordne seg statens religion
ytringsfrihet
staten legger til rette
Førstegenerasjons menneskerettigheter
Andregenerasjons menneskerettigheter
Tredjegenerasjons menneskerettigheter
negativ frihet
positiv frihet
sikre individene mot udemokratiske maktgrep fra staten
en aktiv stat
sørge for at borgerne får gode helse- og utdanningstilbud
beskytte individene
"frihet til.."
"frihet fra.."
rettigheter skal innfris
forhold mellom statene
internasjonale organisasjoner
FN
(Forente Nasjoner)
grunnlagt 1945
193 medlemsland (2014)
Alle medlemmer er suverene stater, og alle er likeverdige, med rettigheter og plikter.
I FN er seks språk offisielle: engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk og arabisk
vedtok menneskerettighetserklæringen i 1948
basert på Locke
Førstegenerasjons menneskerettigheter (frihet fra)
"en ny og fredeligere verden der menneskene er sikret mot ulike typer statlige overgrep"
21 artikler
Sivile og politiske menneskerettigheter
(1-21)
mennesket er født med visse individelle og naturlige rettigheter
1966 - frihetsrettighetene nedfelt i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
alminnelig anerkjente retningslinjer
staten ratifiserer
plikter seg til å følge
kan dømmes for brudd på rettighetene i EMD
(Den europeiske menneskerettsdomstol)
Hvordan sikrer vi førstegenerasjons menneskerettigheter i Norge?
ratifiserte FN-konvensjonen i 1972
forpliktet
En tredeling av statsmakten
Stortinget
- lovgivende
Regjeringen
- utøvende
Domstolen
- dømmende
Konstitusjonelt styre
Grunnloven
er vår konstitusjon
makt
fordelingsprinsippet (tredelingen)
folkesuverenitets
prinsippet (folkevalgt parlament)
11. September!

menneskerettighets
prinsippet
legalitets
prinsippet..
(ingen myndighet skal ha lov til å gripe inn og begrense vår frihet)
fri, uavhengig av staten
En
fri
og
uavhengig
presse
Flerpartisystem
Høyre, Frp, V, KrF
(mindretallsregjering)
Mindretallets interesser sikret
stemmes frem (EU-medlemskap)
Menneskerettighetsloven
Diskrimineringsloven
Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
Hvordan kan du fremme menneskerettighetene?
demokrati/politikk
stemme på partier som interesserer deg
aktiv politiker
organisasjoner
Amnesty International
media
demonstrere
til støtte for menneskerettighetene
la være å kjøpe produkter du vet er produsert av mennesker som utsettes for grove brudd på menneskerettighetene
støtte økonomisk
Utfordringer i Norge
"Lite utsatt for grove brudd"
kritisert av Sivilombudet / Amnesty Norge:
praksisen med langvarig varetektsfengsling av asylsøkere uten bekreftet identitet
kritisert av Europarådet / FN:
bruk av politiarrest og isolering av enkelte varetektsfanger
forhold knyttet til rasisme, politisk overvåkning, bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede og ytringsfrihet
Rett til liv
Frihetsberøvelse
Retten til abort
Medisinsk behandling
Aktiv / passiv dødshjelp
Hjemsendelse av mennesker
Dødsstraff
Varetektsfengsling
Gjenopptakelse av straffesaker
Diskuter Krekar-saken (s. 148)
Menneskehandel
Sexslaveri
Diskuter Gina (s. 149)
Ytringsfrihet
Blasfemi
Rasistiske ytringer
Politisk reklame
Tanke-, tros- og livssynsfrihet
Livssynsfrihet
RLE eller KRL?
Diskrimineringslov
Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
positiv frihet - frihet til noe
(velferdsstaten)
Andregenerasjons menneskerettigheter
Artikkel 22-30
helsesektor
trygdesektor
sosialsektor
utdanningssektor
Rett til tilfredsstillende levestandard?
FN: absolutt fattigdom - under 2 dollar om dagen
Relativ fattigdom - det som trengs for et anstendig liv
Sosial og økonomisk frihet viktig for å realisere sin frihet
De ureturnerbare asylsøkerne
kan ikke retuneres (statløse)
veldig sårbare når det gjelder velferd
hjemlandet nekter å ta dem imot
mangler rettigheter
Solberg-regjeringen (2013)
endret regler
flere asylbarn skulle få opphold
Rusmisbrukere
Aleneboende pensjonister
(hjemmesykepleien)
Rett til tilfredsstillende levestandard forts.
hvordan behandles rusmisbrukere?
Funskjonshemmede
(rett til arbeid)
"Listhaug vil utfordre menneskerettighetene ved å øke bruken av lukkede mottak"
Rett til helse
Rett til utdanning
Rett til arbeid
FNs barnekonvensjon
konvensjon: avtale mellom stater
Beskytter barns
rettigheter
Vedtatt av FN
1989
Norge ratifiserte konvensjonen 8. januar 1991
Sentral ved at den
tydeliggjør barnets stilling som eget rettssubjekt
og nedfeller egne rettigheter for barn på områder der det er nødvendig
I 2000 vedtok FNs generalforsamling to valgfrie tilleggsprotokoller til barnekonvensjonen, den ene om
barn i væpnet konflikt
og den andre om
salg av barn
,
barneprostitusjon
og
barnepornografi
. Norge er part til begge
alle under 18 år
- landets lover
Rett til et
navn
,
statsborgerskap
,
ytringsfrihet
,
religionsfrihet
,
organisasjonsfrihet
og
privatliv
Seksuell utnytting
Artikkel 34
Barn med bakgrunn fra krig og væpnede konflikter
Artikkel 39
"Barn på flukt" (2012)
bedre vern for mindreårige flyktninger og asylsøkere
Diskrimineringsforbud og særskilt vern
2006 - Norge egen lov mot diskriminering
fremme likestilling
sikre like muligheter og rettigheter
hindre diskriminering på grunn av:
etnisitet
nasjonal opprinnelse
avstamning
hudfarge
språk
religion
livssyn
Diskrimineringsombud og nemd (komitè)
myndighetens ønske om å påvirke positivt folks holdninger - preget Kunnskapsløftet (06)
læreplanene
politikk og demokrati
Tredjegenerasjonsrettigheter
Retten til fred og nedrustning,
til sikkerhet og til miljø og utvikling
(kollektive rettigheter)
Rettigheter som skal verne urfolk / beskytte mot assimilering
Samene
urfolk, krav på vern
kritisert
forpliktet til å opprettholde og utvikle urfolks egenart (språk, kultur osv.)
1991
Sametinget
Oppgaver til KAP 2.1
Oppgave 1, 2, 3 s. 146
Oppgave 1, 2 s. 152
Oppgave 1, 2, 3, 4 s. 156
Oppgave 1, 2, 3 s. 162

Drøftingsoppgave
:
Oppgave 4 s. 162
2.2 Velferdsstaten - et tiltak for å fremme menneskerettighetene
Kompetansemål
Gjøre rede for
sentrale prinsipper
og
lover
som velferdsstaten bygger på, og
gi eksempler
på hvordan prinsippene kan stå i motsetning til hverandre
2.2.1 Velferdsstatens Idégrunnlag
Nattvekterstaten
en stat som påtar seg et
minimum
av offentlige oppgaver
ideen om individets totale frihet
Forestill deg et land uten statlige velferdsordninger,
hvordan ville det vært? Diskuter
liberalisme
klassisk
liberalisme
individets frie utfoldelse
.. de fleste europeiske stater på 1800-tallet
negativ frihet
=
politi
rettsvesen
forsvar
staten et
nødvendig onde
for å beskytte innbyggerene mot sosial uro og ytre fiender
ga dyktige og rike mennesker muligheter,
men
skapte samtidig stor sosial nød
John Stuart Mill
(1806-1873)
britisk filosof
.. fikk avgjørende betydning for utviklingen av
sosialliberalismen
Staten må utvide sine funksjoner i et industrisamfunn med sosial nød (Mill)
"Mennesket er født fritt,
men overalt er det i lenker"
Jean-Jacques Rousseau
Staten må gripe aktivt inn i samfunnslivet, særlig i økonomien (Mill)
Diskuter sitatet:
Otto von Bismarck
Innførte noen av de første sosiale ordningene i Tyskland (1880-årene)
(1815-1898)
Innførte sosiale lover og en forsikringsordninger for arbeiderne
- i tråd med J.S. Mills tanker
".. politiske systemer som ikke tillater mennesket å leve fritt"
Rousseau
: Menneske er renest og best i sin naturtilstand og samfunnet eller sivilisasjonene har ødelagt mennesket
Natur versus. Kultur
(1712-1778)
fransk filosof og forfatter
Thomas Hobbes
Leviathan
engelsk filosof
(1588-1679)
Hva er egentlig velferd?
Fra slutten av det 19. århundre så vi disse
omformingene
i Norge og andre vesteuropeiske land
det kollektive / offentlige ansvaret ble utvidet
selektive og universelle ordninger
gjelder bare noen
gjelder for alle
Nattvekterstat
-
Velferdsstat
mange ulike modeller
Ideologier:
konservatisme
liberalisme
sosial-liberalisme
sosialisme
sosialdemokratisk ideologi
- ulik oppfatning om hva en velferdsstat skal inneholde og hvordan den bør organiseres
Grunnleggende idealer:
sosial og økonomisk trygghet
individets frihet
= menneskerettighetene
Motsetning?
negativ frihet
skatt
positiv frihet
selvrealisering
helse
utdanning
Ulike politiske ideer
Verdivalg
hva er viktigst?
utfordrende å oppfylle begge
idealer

sosial og økonomisk trygghet
individets frihet
staten eller friheten?
individets frihet må gå foran=
"borgerlige ideer"
konservatisme
liberalisme
sosialliberalisme
samfunnet som helhet viktigere enn individets frihet=
"sosialistiske siden"
sosialisme
sosialdemokrati
Alle partier støtter velferdsstaten
uenighet
fellesskapsløsninger mot individets frihet
Les lila boks s. 168
2.2.2 Hva menes med velferdsstat?
Målet med velferdsstaten er å organisere samfunnet slik at menneskerettighetene blir ivaretatt
Hva begrepet helt konkret innebærer er dog
avhengig
av d
et ideologiske ståstedet
Varierer etter hvilke partier som sitter i regjering
Definisjon
: ".. et samfunnssystem der staten på ulike måter griper inn i markedene for å
sikre innbyggernes velferd og skape større grad av sosial og økonomisk likhet
enn det markedene klarer alene."
Diskuter
: Hvordan forstår dere denne definisjonen?
Muligheter for både
omfattende
og
gjennomgripende
statlige systemer - og mer
begrensede
ordninger
Velferdsmodeller
Dansk sosiolog
(1947-)
Gøsta Esping-Andersen
skiller mellom den
liberale
,
konservative
og
sosialdemokratiske
modellen
liberale
velferdsstater
bare sosiale ytelser til de aller fattigste
(USA)
konservative
velferdsstater
sosiale ytelser basert på en forsikringsmodell
(Tyskland)
sosialdemokratiske
velferdsstater
sterkere inngripen i markedet
universelle ytelser (hele befolkningen)
"den nordiske" modellen (Norge, Sverige, Danmark)
Esping-Andersens tre modeller for velferd
3 dimensjoner
1]

Hvem
sørger for velferden?
2]
I hvilken grad blir de sosiale ulikhetene
begrenset
eller
forsterket
av velferdstjenestene?
3]
I hvor stor grad kan innbyggerne opprettholde en viss levestandard
uavhengig
av sin posisjon i markedet?
Den liberale modellen
(USA)
Hver og en må passe på seg selv
forsikringer
"Å være sin egen lykkes smed"
markedet sørger for velferd
privatisert
2009: 15% helt uten forsikringsordning
forsterker forskjellen på folk
Skriv ned spørsmålene
Esping-Andersen
(for å undersøke hva slags velferdsmodell som finnes i et konkret land) :
Guantanamo Bay
Den konservative modellen
(Europa)
- den kontinentale modellen
De mest grunnleggende ordningene knyttet til det offentlige
Bedriftsbaserte
ordninger står sterkest
Partene i
arbeidslivet
finansierer velferden
Ytelsesprinsippet
(prestasjonsprinsippet) står sterk;
de som betaler mest
,
får mest
(Tyskland, Frankrike, Italia og Spania)
Den sosialdemokratiske modellen
(nordiske)
sykehus, eldreomsorg, skoler osv.
7
karakteristiske kjennetegn:
Modellen holder oppe klasseskillet (status)
universelle ordninger
1) omfattende offentlig ansvar
-sykelønn, helse, utdanning
2) sterk statlig rolle
- full sysselsetting
3) høy grad av univeralisme
4) inntektssikring
5) tjenesteorientert
6) jevn inntektsfordeling
7) likestilling
- alle rett på grunnleggende velferdsgoder
- velferdsordninger finansieres i det vesentligste over offentlige budsjetter og bæres av beskatning
- høy yrkesdeltakelse blant kvinner
Finn ut det du kan om
Folketrygden
www.snl.no/folketrygden
Hvor lenge må du bo utenfor Norge for å miste retten på folketrygden?
Forklar disse ordningene:
Sykepenger
Arbeidsavklaringspenger
Uførepensjon
Dagpenger
Hvem har rett på Folketrygden?
Oppgave 1-5 s. 172
gjøres i OneNote
Mål og prinsipper i velferdsstaten
sørge for en stor grad av likhet sosialt og økonomisk
helse og utdanning
økonomisk og sosial trygghet gjennom
arbeid
til alle
trygghet mot inntektsbortfall (trygdesystem/sosialhjelp)
tjenester/tiltak som:
behandling ved sykdom
omsorg og pleie
Hvilke prinsipp står i motsetning til hverandre?
Sett dere i grupper og ta for dere prinsippene på s. 172-176
Gjør oppgave 1-6 (
diskuter)
Film: Inequality for All (2013)
IMDB: 8.1
NDLA-Film
Robert Reich
Viktige lover i velferdsstaten
vedtas stadig nye lover
gamle lover tilpasses samfunnet
Vi diskuterer viktige lover på s. 177-179: Hvilke er
viktigst
for den norske velferdsstaten
Fire viktige sektorer i velferdsstaten
Samfunnskontrakt
Fremmedgjøring
Helsesektoren
Trygdesektoren
Sosialsektoren
Utdanningssektoren
Avsluttende oppgave Del 2.2
Esping-Andersens tre velferdsmodeller
(s. 185)
Hvem er Esping-Andersen?
Hva er han mest kjent for?
TEORI
KAP 2.3
2.3 Hvordan drives den norske velferdsstaten?
2.3.1 Finansiering av velferdsstaten
Kompetansemål:
Gjøre rede for hvordan velferdsstaten
administreres
,
finansieres
og
styres
politisk
Norsk velferd
kollektive og universelle ordninger
enten helt gratis eller subsidierte
(egenandel)
Regjeringens statsbudsjett
hvor mye skal brukes på velferd?
hvordan skal pengene brukes?
Hva er grunnlaget for finansieringen av velferdsstaten?
Inntektsskatt
progressivt system - du betaler mer jo mer tjener
Kapitalskatt
formue, næringsinntekter, kapitalinntekter fra aksjer
lønn, trygd
Helse?
Utdanning?
Avgifter
Arbeidsgiveravgiften
Folketrygdavgiften
(indirekte skatt)
varer / tjenester
forbruket vårt blir skattlagt
en prosentandel av ansattes inntekt
betales av brutto arbeidsinntekt
statlig forsikringsordning
sykepenger / alderspensjoner
Inntekter staten har fra egen forretningsvirksomhet
olje og gass
Egenandeler og gebyrer
Frikort
2185kr (2016)
2.3.2 Hvordan er velferdsstaten organisert?
Velferdsstaten er organisert på tre nivåer:
1 nasjonalt - staten
2 regionalt - fylkeskommunen
3 lokalt - kommunen
Egenandeler hos lege
Staten
Overordnet ansvar
Stortinget vedtar lover
kontrollerer at Regjeringen gjør det som er bestemt
Regjeringen foreslår
nye lover
og regulerer velferden
Proposisjon
- et forslag om en ny lov
lobbyister
for mye makt?
Proposisjonen
diskuteres i Stortinget
"the liar for hire"
partiene argumenterer
så stemmes det over saken
Fylkeskommunen
(regionalt)
(nasjonalt)
Ansvaret for:
videregående skoler
regionale kulturtilbud
Debatt: Hvilke oppgaver bør fylkeskommunene ha og trenger vi å fordele oppgavene slik?
Kan kommunen ta ansvaret?
Kommunene og fylkene i Norge er så ulike både i størrelse og befolkning
Vanskelig å lage systemer som er like for alle
Kommunen
(lokalt)
Her vi primært møter velferdsstaten
barnehage
skoler
helsestasjon
bibliotek
legetjenester
eldresentre..
Nærhet til dem som bruker velferdstjenestene er bakgrunnen for at oppgaver er lagt til kommunen
428 kommuner i Norge (Pr. 1. januar 2013)
tilbudene varierer fra kommune til kommune
Demokrati på tre nivåer
norske borgere kan stemme på politiske partier på alle disse nivåene
2.3.3 Administrasjon og forvaltning
Hvordan
administreres
og forvaltes velferdsstaten?
Velferdsstaten
Max Weber
Max Weber
(1864-1920)
En av grunnleggerne av moderne sosiologi
Tysk samfunnsviter
"Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd"
"Wirtschaft und Gesellschaft"
"Makt og byråkrati"
Idealtypiske kjennetegn på et byråkrati:
1] Skrevne regler danner grunnlaget for beslutninger
(legalitetsprinisippet)
2] Klar arbeidsdeling og ansvarsfordeling blant ansatte
3] Arbeidsdeling hierarkisk, "
alle har noen over seg
"
(plikter og roller klart definert)
4] Ansettelser skjer på grunnlag av formelle kvalifikasjoner
5] Systemet tuftet på skriftlighet
Byråkratiet en modell (idealtype) hos Weber
= ser ikke helt sånn ut i virkeligheten
sammenligne
Klassisk byråkratimodell
: Avgjørelser
basert på lover og regler
og ikke hvem man kjenner eller liker
Offentlige ansatte
Verdinøytralt hjelpemiddel
=
Rasjonell-legal autoritet
Rasjonalitet og loven avgjør hva som bestemmes
Weber stiller seg positivt til disse aspektene av byråkratiet
= mest effektive administrasjonsformen
Utfordringer?
lite kreativ
passiv / lite fleksibel
"flaskehalsproblemer"
organisert etter sentrale
byråkratiske
prinsipper
Lovene
Grunnloven
Byråkratiet
Organisasjonsprinsippene i Norge sterkt inspirert av Max Weber's idealmodell på byråkratiet
(s. 195)
Hvorfor byråkrati?
profesjonell
saksbehandling
likebehandling
, ikke favorisering av bekjente
taushetsplikt
lojalitet
over skiftende politiske ledere
Får byråkratiet for stor makt?
"You can’t go out, you are under arrest.”

“So it seems,” said K. “But for what?”

“We are not authorized to tell you that. Go to your room and wait there. Proceedings have been instituted against you, and you will be informed of everything in due course. I am exceeding my instructions in speaking freely to you like this…. If you continue to have as good luck as you have had in the choice of your warders, then you can be confident of the final result.”

Franz Kafka "The Trial" (1925)
Kafka
Politikere som generalister
kunnskaper om alle sider i samfunnet
=
Etiske prinsipper
New Public Management
effektivisere offentlig sektor
inspirert av privat sektor
effektiv bruk av ressurser
mer kvalitet, mindre penger
konkurranseutsetting
privatisering
pasienter = klienter
elever = kunder
tjenester på anbud
90-tallet: NPM en ideologi for hvordan offentlig sektor bør styres
Les
s. 198-200
Les "
Kort sagt
" for alle delkapitlene, få oversikt!
Jobb med oppgave
1-9 s. 202
Repetisjonstime
: Del 2
KAP 2.4
KAP 2.4
Velferdsstaten - kritiske blikk og utfordringer
2.4.1 Det beste og det verste med velferdsstaten
Tillit og fornøyde brukere
"Å lete etter det verste med velferdsstaten blir liksom å snu tingene på hodet"
(Aftenposten)
Nordmenn har stor grad av
tillit
til velferdsstatens tjenester
utdanning
helse
omsorg
nav
skatteetaten
legitimitet
se s. 205
"Hva mener du er det
beste
og
verste
med velferdsstaten?
tillit er avgjørende
Richard Wilkinson
"den nordiske modellen er verdens beste"
(1943-)
beskriver ulikhet som sosial forurensing
norsk modell = motvirke sosiale forskjeller
gode resultater
mindre forskjeller mellom folk =
mindre vold
bedre helse
færre tenåringsfødsler
barn gjør det bedre på skolen
Velferd til alle
likhetsprinsippet
Arbeid til alle
grunnpilarene
Hvordan gjør Norge det i forhold til resten av verden?
FN kårer Norge til verdens beste land å bo i
Legatum Prosperity Index kårer Norge til det landet som er best i stand til å skape velferd og rikdom
Verdensbanken kårer norge til det sjette beste landet å drive bedrift i, foran Sverige, Japan og Tyskland.
Norge er på fjerdeplass i Heindrick & Struggles "Globale talenter" - index
Norge ligger langt over gjennomsnittet i Europa på kjøpekraftindeksen
Kritiske stemmer
massemediene: samfunnets vaktbikkje
"krisetilstander"
politisk debatt
motsetninger
2.4.2 Krise i velferdsstaten?
New Public Management
Ble en løsning på velferdsstatens utfordringer
Effektivitet
Kunne velferdsstaten være bærekraftig?
Er offentlig sektor effektiv nok?
Hvordan måle effektivitet?
Hva er det som kan føre til manglende effektivitet?
bosettingsmønsteret i Norge
Hva må ofres for
effektivitet
?
Nærhet
Lokalt fellesskap
Verdivalg
Skole
Sykehus
politisk spørsmål
Norge bruker mer penger enn noe annet land på undervisning
PISA-undersøkelsen
samfunns- og demokratiforståelse
måler PISA undersøkelsen effektivitet?
Norge gjør det dårligere enn forventet på internasjonale skoleundersøkelser
~sammenslåing
lokal motstand
Demografi
"Offentlig sektor er for lite effektiv"
Effektivitet
Effektivitet
Demografi
Demografisk krise
(beskrivelsen av en befolkning)
eldrebølgen
levealder økter jevnt og trutt
1/3
5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 1. jan 2017
220 980 personer er 80 år og eldre
Forventet levealder ved fødsel i 2014 er
84
år for kvinner og
80
år for menn
Fortsatt vil det være svært få som kan regne med å fylle 100 år, bare 2,7 prosent av jentene og 0,9 prosent av guttene
På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med
86,6
år
I 2015 er det
854 173
alderspensjonister (Nav)
Personell
Personell
"lærermangel"
"sykepleiermangel"
"mangel på jordmødre, helsesøstre.."
yrker som er viktige for at velferdsstaten skal fungere
lønnsnivået i privat sektor tiltrekker seg unge
lønn
arbeidstid
karerrieremuligheter
status
Viktige sektorer
Øke rekrutteringen
lavt i forhold til utdanningsnivået
helgearbeid
mindre attraktivt
barneskolelærer
ingeniør
oljearbeiderne i Nordsjøen
Private aktører
Private aktører
.. godt vevd inn i de offentlige velferdstjenestene
leger
psykologer
fysioterapeuter
sykehuskøene
øyeoperasjoner
.. etableringen av flere private aktører
kan
føre til at de offentlige sykehusene og helseinstitusjonene blir tappet for fagfolk
bedre lønn
arbeidsforhold
kjøpesterkt samfunn
Norge ligger langt over gjennomsnittet i Europa på kjøpekraftindeksen
vi vil ha mer enn velferdsstaten tilbyr
kosmetiske operasjoner
Holdninger
Holdninger
velferdsstaten = en stor nasjonal dugnad
avhengig av at alle bidrar
legitimitet
gratispassasjer
holdninger
"Er jeg frisk nok til å gå på jobben idag?"
"Hvor vond er egentlig ryggen min?"
"Kan man snyte på skatten?"
Utfordringer
Utfordringer
et av verdens rikeste land
hva er da en "krise" ?
forventningskrise
misnøye
politiske partier kjemper om stemmene
lover mer enn de holder
globalisert verden
svingninger i økonomien
2.4.3 Samfunnsmessige utfordringer
Politisk enighet om å opprettholde velferdsstatemed utgangspunkt i den sosialdemokratiske modellen
bærekraftig
utfordringer
nasjonale
globale
Nasjonale utfordringer
2009: 1 333 milliarder kroner i offentlige inntekter (56% av BNP)
OECD
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
Hovedutfordringer
Inntektene vil avta ("oljepumpene går saktere")
Utbetaling til pensjon, helse og omsorg vil øke
Det blir færre i yrkesaktiv alder
.. stadig færre vil måtte forsørge stadig flere av oss
Levealder øker
Høyere innslag av arbeidsinnvandrere - krever språklige og religiøse tilpasninger
større krav til eldre
Robotomsorg i Japan
Richard Cuthbertson (Oxford University): Viktig at man vektlegger kulturelle ulikheter når man planlegger framtidens velferdspolitikk
Globale utfordringer
Zygmunt Bauman
studert hvordan den økte globaliseringen truer velferdsrettighetene over store deler av verden
terroisme / smugling
"global underklasse"
når problemer ikke kan løses lokalt, tvinges man til å søke globale løsninger
Norge
: fortsatt god økonomi og lav arbeidsledighet
Sør-Europa
fattigdom / arbeidsledighet
Ulrick Beck
(1944-2015)
risikosamfunnet
konsekvenser for velferdsstaten
ettervirkning av det moderne industrisamfunnet
dagens samfunn preget av en
Globaliseringen
har gjort
nasjonalstatene
avmektige
Statene ikke lenger i stand til å løse problemene på egen hånd
.. den gjensidige avhengigheten med omverdenen knytter statene så tett sammen
Indivudaliseringen
har overtatt som
ideal
framfor kollektiv tankegang og felleskapsløsninger
BECK forts.
Arbeid og sysselsetting har mistet mye av sin meningsdannende betydning
Før førte arbeid til frihet (økonomisk)
Beck mener at det i dag er umulig å skape full sysselsetting
Borgerlønn
Borgerarbeid
en løsning for å gi folk en mening med livet
Motsetningene mellom kultur og natur
risiko og økokrise
Mens man tidligere var opptatt av familien og arbeidsfellesskap, henvender dagens institusjoner, som skole og barnehage, seg til
individer
I det moderne samfunnet skulle man underlegge seg naturen, ta kontroll over den, temme den
Beck: økologisk krise
miljøet omkring en art utvikler seg på en slik måte at den er ugunstig for dens overlevelse
2.4.4 Veien videre
Formidabel vekst i tilbud innen helse, omsorg og utdanning siden 2. verdenskrig
Velferdsstaten har blitt så omfattende at vi må tenke nytt
New Public Management
"organisere oss ut av problemene"
Større ulikhet - en tendens
alle har fått det bedre
Men hva hvis veksten stopper?
Mye avhenger av den økonomiske utviklingen i Norge og verden for øvrig
Endringer i politikken vil også virke inn
Sør-Europa
dramatisk reduksjon i velferdstjenestene
En bærekraftig velferdsstat med ny kunnskap
samarbeid mellom stater
behov for forskning
Beck: nytenkning globalt
Esping-Andersen: mer kunnskap
sosial ulikhet
livsløp
kjønnsroller
migrasjon

Menneskerettigheter?
(FrP)
Innvandrings- og integreringsminister
Norge: 245 500 (2015)
FN
Se i OneNote under
Del 1 / Begrepsoversikt / Oppgaveinnlevering
Fullfør
begrepsoversikten
Diskuter begrepene
Hva innebærer de forskjellige sektorene
i velferdsstaten? Fullfør i OneNote
Fullfør BIO i OneNote
innvandring
eldreomsorg
skoler
Politisk opposisjon
peke på forhold som ikke er bra ved det bestående samfunnet
NPM - helse / utdannings-sektor
"Viktigere å rapportere enn å undervise"
Byråkratiet / kafkaesk
stor offentlig sektor
Høyeste offentlige utgiftene i OECD (200 000kr pr pers)
Bolsa Familia
(Brasil, 2011, 26%)
Full transcript