Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BUILD UPON BULGARIA

No description
by

Bulgarian GBC

on 27 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BUILD UPON BULGARIA

СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ЕВРОПА
Този проект се финансира по програма на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 към договор № 649727.
ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност

преглед и анализ на националния сграден фонд;
ангажираност на заинтересованите страни в процеса;
икономически ефективни подходи за саниране;
политики и мерки за насърчаване на тези подходи, включително поетапно прилгане на дейностите;
дългосрочни инвестиционни решения на частни лица, строителната промишленост и финансовите институции;
отчитане на динамиката на строителния пазар;
оценка на ползите и спестяванията на енергия;
мониторинг на процесите, свързани с изработването и прилагането на стратегия
ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА
съгласно чл. 4 от ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС
стимулиране на икономиката, създаване на работни места и намаляване на експлоатационните разходи;

екологична отговорност и намаляване на въглеродните емисии;

социална отговорност, чрез подобряване качеството на застроената среда, създаване на по-здравословна среда за обитаване и повишаване на жизнения стандарт;

поставен краен срок за публикуване на национална стратегия - 30 април 2014;

само 11 от страните членки на ЕС са изработили и публикували национални стратегии;

въпреки предимствата на някои от стратегиите, само четири от представените стратегии са получили положителна оценка за съответствие с изискванията на чл. 4 от
ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС - Испания, Обединеното кралство, Румъни и Чехия

намаляване на първичното енергийно потребление и подобряване на енергийната ефективност с 20% до 2020;
намаляване на емисиите от парникови газове с 80%-95% до 2050 в сравнение с 1990 г.
създаване на дългосрочна стратегия за мобилизиране на инвестициите за обновяването
на сградния фонд
СЪЩНОСТ
проект BUILD UPON - продължителност
2 години;

част от програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020;

стойност € 2 350 000;

подпомага правителствата на 13 държави в разработването и прилагането на дългосрочни национални стратегии за основно обновяване на съществуващия сграден фонд;


BUILD UPON - цялостен процес, а не поредна инициатива, за създадаването на платформа за стратегическо и по-ефективно развитие;

Съветите за устойчиво строителство - централни координатори в процес;

задълбочаване на знанията на база съществуващия опит от други сектори на икономиката и генериране на нови знания;

развитие на проекта от популяризиране на информацията към сътрудничество в сферата на партньорството;
BUILD UPON - социален проект, а не технически, за създаване на обединена общност;

диалог и координация между заинтересованите страни  в строителния сектор – правителство, бизнес, неправителствени организации, учени и др.;

заедно ще въведем продуктивни
технически решения и в срок до
април 2017 г. ще изработим и
приложим в действие
национална стратегия за
основно обновяване на
съществуващия сграден
фонд;

СЪЩНОСТ 1
СЪЩНОСТ 2
СЪЩНОСТ 3
ФАЗИ
ЗАДАЧИ
Картографиране на заинтересованите страни и основнитe участници в процеса;

Създаване на платформа RENOWIKI;

Идентифициране на най-добри практики;

Формиране на процеса чрез серия събития;

Създаване на отговорна общност;

Създаване на инкубатор за иновации за генериране на нови знания, които ще се приложат директно към стратегиите;

ЗАДАЧИ
Картографиране на съществуващата ситуация: основни заинтересовани страни и участници в процеса, познания, инициативи, бариери за приложението им.

Създаване на процес, който стратегически ще развие, надгради и подобри съществуващата ситуация чрез съвместното сътрудничество на общността.


Създаване на концепция на база иновативни решения от бизнеса, финансовия, обществения и социалния сектори за прякото й прилагане от общността.

Изработване, популяризиране и подготовка за прилагане на национална стратегия за основното обновяване на съществуващия сграден фонд.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
арх. Станислава Крумова
Този проект се финансира по програма на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 към договор № 649727.
ЦЕЛИ
Български съвет за устойчиво развитие
Гр. София, Ул. Крум Попов 14
+359 2 964 13 20
office@bgbc.bg
www.bgbc.bg

Този проект се финансира по програма на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 към договор № 649727.
КАРТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

1. централно управление;
2. местно управление;
3. други обществени институции.

4. финансови институции и фондове ;
5. потребители – корпоративни организации;
6. строителен бизнес;
7. енергийни компании;
8. висше образование и научни изследвания;
9. медии.

10. неправителствени организации;
11. потребители – частни лица.


12. други заинтересовани страни.
www.kumu.io
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ

КАРТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
www.kumu.io
КАТЕГОРИИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Представители на публичния сектор

Представители на частния секторПредставители на гражданското общество

Други
Според: Buildings performance institute Europe (2014) Renovation strategies of selected countries: A status report on compliance with Article 4 of the Energy Efficiency Directive
http://www.bgbc.bg/bg/pages/BUILD%20UPON/
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШАТА ОБЩНОСТ!
УЧАСТВАЙТЕ В РАБОТНА ГРУПА
BUILD UPON!
http://buildupon.eu/
Full transcript