Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internationalisering / Wereldburgerschap workshop 2

No description
by

Geert Velthuisen

on 15 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internationalisering / Wereldburgerschap workshop 2

Internationalisering en Wereldburgerschap Internationalisering +
TTO
Band versterkt (vwo)
In de loop der jaren heeft RSG Tromp Meesters voor elk van zijn opleidingen een Elos-leerroute ontwikkeld. De leerroute is nog in ontwikkeling en voldoet nog niet aan alle Elos-standaarden, maar geeft goed zicht op de manier waarop Elos in de praktijk invulling kan krijgen. Elos op RSG Tromp Meesters begint in de onderbouw (Elos junior) en omvat onderdelen als:

Taal: Engels als doel- en voertaal in alle lessen Engels.
Bij de overige moderne vreemde talen de desbetreffende taal zo veel
mogelijk ook als voertaal (laten) gebruiken.
Inhoud: Twee modules Europakunde bij geschiedenis en aardrijkskunde.
Uitwisseling: Een internationale activiteit, schoolreis en/of uitwisseling.
Een portfolio bijhouden. Opzet van het programma
Het doel van het Elos-profiel is om onderwijs te bieden dat jongeren effectief voorbereidt op hun
rol als Europees en wereldburger. Het gaat om kennis, vaardigheden, competenties en
houdingen die nodig zijn voor Europees burgerschap. Deze zijn gericht op het bevorderen van
begrip tussen de volkeren van de Europese Unie en de wereld en om Europees en
wereldburgerschap te ontwikkelen.
Het Elos-profiel bestaat daartoe uit drie onderdelen, die onderling nauw samenhangen:
􀁸 Europese en internationale oriëntatie op inhouden: er is aandacht voor internationale en
Europese zaken in lessen en in activiteiten buiten lessen (uitwisseling, thematische
projecten). Vakken zijn waar mogelijk gericht op de Europese en internationale context en
zijn daarin op elkaar afgestemd.
􀁸 Intensief talenonderwijs in minimaal twee vreemde (Europese) talen: het streven is in het
vreemdetalenonderwijs de doeltaal als voertaal te hanteren. Binnen het Elos-netwerk zijn
daarvoor werkmodules ontwikkeld. Daarnaast is het streven een aantal lesuren (modules)
buiten het talenonderwijs in een vreemde taal te geven.
􀁸 Uitwisseling: alle leerlingen doen tenminste één keer mee aan een internationaal
uitwisselingsproject en kunnen binnen het reguliere vakonderwijs meedoen aan virtuele
uitwisseling. Daarvoor kan de school deel uitmaken van een Comenius netwerk of
samenwerken via BIOS.
De concrete invulling van de drie componenten verschilt voor het vmbo, havo, en vwo. In een
sectorspecifieke standaard zijn de beoogde opbrengsten en onderwijsactiviteiten per
schoolsoort vastgelegd, zie bijlage 2. 'Europa als leeromgeving op scholen' (Elos), is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voortgezet onderwijs die tot doel heeft leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationaal georiënteerde toekomst.Elos is in het najaar van 2004, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, ontstaan vanuit de behoefte om meer structureel aandacht te besteden aan internationalisering in het onderwijs en om ervaringen met internationalisering breed curriculair te verankeren. De centrale doelstelling van het Elos aanbod is om te werken aan een Europese en internationale competenties. Dit gebeurt aan de hand van het Common Framework of European Framework for European Competence, dat door het Europese Elos-netwerk is opgesteld.Scholen die het Elos-profiel in Nederland aanbieden, maken deel uit van het Elos-netwerk. In dit netwerk delen momenteel 32 scholen voor vmbo, havo en vwo, hun ervaringen met de implementatie van Elos. Het netwerk wordt gecoördineerd door het Europees Platform, in samenwerking met een door het netwerk gekozen stuurgroep. Op Europees niveau is er eveneens een Elos-netwerk, bestaande uit meer dan 250 scholen.Accreditatie en kwaliteitszorgOm Elos-school te worden moeten scholen:  In alle tot de scholengemeenschap behorende schooltypen leerlingen de mogelijkheidgeven zich voor te bereiden op een Elos-certificaat.  Hiervoor gebruik maken van een internationaal scholennetwerk met een duurzaam karakter.  Relevante informele en non-formele internationale leerervaringen van leerlingen opnemen inde Elos kwalificaties van de leerling en deze beoordelen en erkennen. Er is nog geen officiële accreditatie van Elos-scholen, maar op termijn zal dit wel het geval zijn.De scholen worden één keer per jaar bezocht door een Elos-adviseur. Advisering vindt plaats aan de hand van standaard. Op basis van een pilotproject met een aantal scholen in de periode 2004 tot 2008 zijn standaarden ontwikkeld voor vmbo, havo en vwo (zie bijlage 2). Deze standaarden bevatten indicatoren voor gewenste opbrengsten en resultaten, inrichting van het onderwijsleerproces, kwaliteitszorg en materiële en personele randvoorwaarden. De standaarden worden na twee jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Doelen en inhouden
De centrale doelstelling van het Elos-profiel is de ontwikkeling van Europese en internationale competenties (EIO). Daarbij gaat het om een mix van kennen, kunnen en zijn, meer in het bijzonder: (i) kennis over en kritische reflectie op het proces van Europese samenwerking;
(ii) kennis over en kritische reflectie op het proces van globalisering, met aandacht voor de bestaande internationale instellingen;
(iii) vaardigheden en de attitude om te kunnen functioneren in een internationaal samengestelde groep binnen een Europese context op het terrein van studie of werk (Europees Platform, 2006).
Deze kerncompetentie is in Europees verband verder uitgewerkt tot een Common Framework for European Competence (CFEC) (zie bijlage 3). Het CFEC bestaat uit drie domeinen: twee domeinen waarin civieke competenties op het gebied van burgerschap, cultuur en identiteit staan vermeld en een domein waarin de taalvaardigheid in verschillende niveaus is uitgewerkt. In termen van voornoemd framework:
 EIO 1: kennis, vaardigheden, houdingen (opinies) en elementen van reflectie op kennis over Europa en de wereld.
 EIO 2: competenties in uitwisseling en samenwerking met leeftijdgenoten in andere landen.  EIO 3: competenties in communicatie met anderen in een Europese of internationale
setting.
44
Elk domein omvat drie onderdelen (aandachtsgebieden) en zes niveaus die de voortgang in leervordering aangeven. Deze opbouw is parallel aan het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (Common European Framework of References for Languages).
Leermiddelen en leeromgeving
Het Elos-profiel kent geen voorgeschreven leerbronnen of onderwijsmaterialen. De Elos- standaarden geven daarvoor enkel richting aan, evenals het CEFC-raamwerk. Het is aan de school om te kiezen voor specifieke onderwijsinhouden, hoe zij die organiseert en welke materialen zij daarvoor gebruikt. Er zijn materialen verkrijgbaar bij het Europees Platform en vanuit Elos-werkgroepen, maar omdat de invulling en implementatie van het Elos-profiel per school verschilt, ontwikkelen scholen vaak eigen materialen. In netwerkbijeenkomsten presenteren scholen hun eigen materialen en verspreiden ze onder elkaar. Dit delen van materiaal is een verplichte voorwaarde voor deelname aan het Elos-netwerk. De praktijk van de laatste jaren wijst uit dat deze uitwisseling en de onderlinge verspreiding van in Elos-verband ontwikkelde materialen stagneert. Het Elos-netwerk mist hier de nodige curriculaire regie.
Beoordeling en toetsing
Gedurende hun schoolloopbaan documenteren leerlingen hun opbrengsten en resultaten van hun internationale activiteiten in een digitaal en eventueel ook fysiek portfolio. Dit portfolio moet aansluiten bij Europass. Europass is een initiatief van de Europese Commissie om mobiliteit bij werken en leren binnen Europa te vergemakkelijken. In het Europass Taalpaspoort kunnen leerlingen hun kennis van verschillende (Europese) talen geven, daarbij refererend aan het CEF. In de Europass Mobiliteit beschrijven leerlingen welke activiteiten ze in het buitenland hebben uitgevoerd. Het streven van het Europees Platform is om ook reflectie op het werken aan de CFEC competenties in het portfolio op te nemen.
Ter beoordeling van hun EIO-capaciteiten maken leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan (leerjaar 4 vmbo, leerjaar 5 havo of leerjaar 6 vwo) een schoolonafhankelijke EIO-toets. Daarmee tonen leerlingen aan dat ze voldoen aan een bepaald niveau in het CFEC, te weten:  Niveau 2 vmbo bbl of klt, of niveau 3.  Niveau 4 voor de havo.  Niveau 5 voor het vwo. De EIO-toets wordt samengesteld door een toetscommissie, onder auspiciën van het Europees Platform. Onderzoek van het GION (Maslowski, Naayer, Oonk & Van der Werf, 2009) wijst uit dat de motieven van scholen om voor Elos te kiezen variëren van de behoefte om bestaande internationaliseringsactiviteiten te formaliseren en in samenhang te brengen met het reguliere curriculum, tot de wens om erkenning en certificering. Het grondmotief is echter voor alle Elos- scholen gelijk: de drive om leerlingen meer dan incidenteel de gelegenheid te bieden om zich in Europese en internationale contexten te oriënteren op en te bekwamen in een loopbaan waarin internationale contacten de gewoonste zaak van de wereld zijn. Het is geen uitgestippeld onderwijsprogramma voor een aantal vastgestelde vakken of vakkenclusters, maar omvat een scala aan leerinhouden die deels binnen, deels buiten het (reguliere) vakonderwijs aan de orde kunnen komen. Op de meeste scholen betekent dat het EIO-aanbod vooral wordt ingevuld door de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer, geschiedenis en CKV, of in een nieuw vak Europakunde. Sommige scholen kiezen voor aparte modules of projectweken, of een combinatie van lesstof in reguliere vakken en specifieke themaweken. In de onderbouw moeten scholen Elos uiteindelijk schoolbreed invoeren, in de bovenbouw mag dit in een aparte stroom. Voor hun internationale studie kunnen de leerlingen op Tromp Meesters kiezen uit kant-en-klare InterStudies (dit zijn bovenbouwvarianten die voor alle Elos-scholen gelden en in samenwerking worden ontwikkeld), of voor een heel eigen onderwerp van onderzoek.49vmbo KERK A2 ERK A2 ERK A2EIO-niveau 2vmbo TERK B1 ERK A2 ERK A2EIO-niveau 3havovwoBeoogd niveau per opleidingGoethe B2 Delf B2EIO-niveau 4Goethe B2 Delf B2 Dele B2EIO-niveau 5Elos- Elos- CertiLingua CertiLingua certificaat certificaat
Als InterStudies worden aangebodenInterScienceInterHealthInterArtHet onderwerp van deze internationale studie is sustainable energy. Wie deelneemt aan InterScience:  Verdiept zich in het energieprobleem in de toekomst (inleidingsmodule)  Volgt tenminste één van de startmodulen  Neemt deel aan een (internationale) conferentie en aan een studiereis overdit onderwerp, eventueel gekoppeld aan een internationale conferentie  Maakt een profielwerkstuk op het gebied van sustainable energy.Bij InterHealth gaat het om leeractiviteiten die aansluiten bij de eindtermen van verschillende vakken zoals natuurkunde, biologie, scheikunde en bewegingsleer. De activiteiten omvatten thema’s die te maken hebben met gezondheidszorg en voeding, de organisatie van de gezondheidskunde in Europa en bewegingsleer.Voor elk van de onderwerpen wordt een masterclass aan de Universiteit van Maastricht georganiseerd, waarbij leerlingen minimaal een dag onder begeleiding van studenten aan een centrale probleemstelling werken. De reiskosten zijn voor eigen rekening. Het project bevindt zich in een ontwikkelingsfase waarin de deelnemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren.Deze internationale studie is bestemd voor leerlingen met CKV in hun vakkenpakket. Deelnemers aan InterArt:  Verdiepen zich in een introductiemodule in de vraag: Wat is cultuur en/ofwat is kunst? Volgen minimaal één van de startmodulen.  Nemen deel aan en/of bezoeken culturele activiteiten met een internationaledimensie.  Werken een kunstzinnig concept uit, passend bij een onderwerp met eeninternationale dimensie.  Maken een profielwerkstuk op het gebied van één van de cultuur- en/ofkunstdisciplines. Wat heeft het Elos-profiel te bieden?Met het Elos-profiel versterken scholen op een integrale manier -via inhoud, talen en uitwisseling- hun internationale oriëntatie:  Inhoudelijk wordt het gangbare curriculum met internationale oriëntatie verrijkt.Bijvoorbeeld in de vorm van modules Europakunde, door aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie op elkaar af te stemmen en te richten op Europese/internationale contexten, of door internationale studieactiviteiten in het curriculum op te nemen. Het CFEC is daarbij kader en inspiratiebron. Moderne vreemde talen krijgen extra accent, onder meer doordat taalvaardigheden mede in context worden verworven en versterkt. Uitwisseling is eveneens een verplicht onderdeel van de Elos-leerroute. Het Europese netwerk van scholen en de ondersteuning vanuit het Europees Platform bieden daar bovendien goede mogelijkheden toe.Wat zijn aansprekende elementen?Socialisatie is bij uitstek de sterke en aantrekkelijke kant van het Elos-profiel. Het CFEC biedt een uitgewerkt kader van kerncompetenties voor Europees burgerschap dat zich, naast tal van dankzij dit kader relevante uitwisselingsactiviteiten, ook leent voor zinvolle curriculaire toepassing in met name de Mens & Maatschappijvakken. Wat is Elos?De wereld wordt steeds kleiner en ook het onderwijs moet daarop inspelen. Daarom is er een internationale leerroute die Elos heet. Internationaliseren is belangrijk, maar het is essentieel dat dat consistent gebeurt. Elos is een onderwijsconcept waarbij het curriculum vol internationalisering zit, geïntegreerd in het reguliere programma. Zo worden leerlingen adequaat en systematisch voorbereid op het leven, leren en werken in een internationale omgeving. Elos biedt overigens niet alleen leerlingen, maar ook docenten de kans om zich veelzijdig te ontplooien.Waarom Elos?Elos is er om internationalisering, de Europese en internationale oriëntatie (EIO) op school te verankeren. Op Europees niveau is afgesproken dat iedereen naast zijn moedertaal twee andere talen zou moeten leren, en dat vaardigheden om je in een internationale context te bewegen van groot belang zijn. De wereld is immers overal, er gebeurt weinig tot niets meer uitsluitend op nationaal niveau.Voor wie is Elos?Elos is haalbaar voor leerlingen van vmbo, havo en vwo/gymnasium. Internationale contacten zijn onvermijdelijk en iedereen moet daarmee uit de voeten kunnen.Hoe kan Elos vorm krijgen in school?Door een internationale dimensie overal in het curriculum aan te brengen met een aanbod van op elkaar afgestemde lessen en internationale contacten en projecten. Leerlingen leren samen te werken met leeftijdgenoten uit andere landen in een internationaal netwerk van scholen in de vorm van uitwisselingen, studiebezoeken of een internationale maatschappelijke stage.Elos kan worden geïntegreerd in het reguliere leerprogramma van de school. Er wordt toegewerkt naar de eisen van het centraal schriftelijk examen, maar mede vanuit een internationaal perspectief. Verder is het belangrijk dat er activerend vreemdetalenonderwijs wordt gegeven, zodat leerlingen een hoger niveau bereiken dan gemiddeld.In de onderbouw is iedere leerling een Elos-leerling als voorbereiding op de keuze voor een bovenbouwtraject. In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit specialisaties in de vorm van de ‘Inter’varianten: InterArt voor de kunst- en cultuurvakken, InterScience voor de exacte vakken en techniek, InterHealth voor de gezondheidsvakken en International Job Orientation. De verschillende varianten kunnen in alle onderwijstypes worden uitgevoerd. Elke variant biedt een eigen kader, dat is afgeleid van de basiseisen van Elos. Docenten kunnen putten uit een databank van les- en projectvoorbeelden. De specialisaties zijn er om elke leerling zijn eigen talenten te laten ontwikkelen met een internationale dimensie en om elke school zich op zijn eigen manier te kunnen laten profileren.• •Elos voor de leerlingDe Elos-leerling houdt ook een eigen Elos-portfolio bij. Hierin tonen zij aan hoever zij zijn ten opzichte van het Common Framework for Europe Competence. Dit is het kader waarbinnen internationale kennis en vaardigheden zijn opgenomen op zes verschillende niveaus. Voor hun talenkennis gebruiken zij het Europees Referentiekader voor talen van de Raad van Europa.Toetsing/certificering van de leerlingElke leerling wordt getoetst: • met een landelijke EIO-toets; • via de taalexamens van Cambridge, Goethe en/of DELF Scolaire, et cetera.Verder worden alle door de leerling behaalde resultaten van de eisen uit de kaders van de varianten, door de leerling vastgelegd in zijn portfolio en door de school gecheckt en gevalideerd. Dit kan bijvoorbeeld een schoolverklaring zijn, die wordt toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen die hun internationale vaardigheden afdoende hebben aangetoond, een Elos-certificaat van de school.Wanneer is onze school een Elos-school?Het Elos-netwerk van scholen heeft samen met het Europees Platform drie standaarden vastgesteld voor vmbo, havo en vwo. Het concept vraagt dat alle leerlingen op school in de onderbouw meedoen en in de bovenbouw kunnen kiezen voor Elos. Uiteindelijk moet de school aan de belangrijkste eisen uit de standaarden voldoen; over enkele jaren wordt er daarom een kwaliteitstraject opgezet. De school wordt in de toekomst gecertificeerd via visitatie aan de hand van een waarderingskader dat is afgeleid van de Elos-standaarden.Natuurlijk kan een school lid worden van het Elos-netwerk zonder direct aan alle eisen te voldoen. Er moet echter door de schoolleiding een duidelijke keuze worden gemaakt. Er moet draagvak zijn binnen de school en er moet ervaring zijn opgedaan met uitwisselingen, internationale projecten en/of versterkt talenonderwijs. Elos is niet voor scholen die starten met internationalisering,maar voor redelijk ervaren scholen met ambitie.Is Elos er alleen in Nederland?Nee, Elos is een internationaal concept dat in vijftien landen bestaat. Door de verschillen tussen de onderwijssystemen, is het in het ene land verder uitgewerkt en beter zichtbaar dan in het andere. Maar in al die landen zijn er scholen die de intentie hebben om serieus en thematisch aan de slag te gaan met Europese en internationale oriëntatie.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
Meer informatie?Kijk voor meer informatie op www.europeesplatform.nl/elos Twinspace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p29244/welcomeElos-coördinatorEuropees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein 16 2011 MJ Haarlem NederlandT: 023 553 11 50 elos@epf.nleuropees platforminternationaliseren in onderwijsWITH THE SUPPORT OF THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION. THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.*scholenElos grensverleggend onderwijs Internationalisering -
Band niet versterkt (havo)
Programma kan beter
(te passief en niet goed genoeg voorbereid)
Verdeling over locaties niet logisch
Kiezen per profiel, niet sociaal

ELOS = Europese Leeromgeving Op School

Elos is er om internationalisering, de Europese en internationale oriëntatie (EIO) op school te verankeren.

Voor wie is Elos? Elos is haalbaar voor leerlingen van vmbo, havo en vwo/gymnasium. Internationale contacten zijn onvermijdelijk en iedereen moet daarmee uit de voeten kunnen.

Hoe kan Elos vorm krijgen in school? Door een internationale dimensie overal in het curriculum aan te brengen met een aanbod van op elkaar afgestemde lessen en internationale contacten en projecten.

Elos kan worden geïntegreerd in het reguliere leerprogramma van de school. Doel workshop:
Gedachtevorming over waarden die passen bij internationalisering
Analyse sterke punten, verbeterpunten en ontbrekende punten TTO/ internationalisering nu
Brainstorm hoe internationalisering schoolbreed -door alle leerlagen en profielen - deel uit kan maken van het programma
Waarden:

Waarom deze workshop:
Internationalisering is onderscheidend t.o.v. andere scholen
Duidelijker structureren van de al aanwezige elementen binnen de hele school Commentaar? Wat ontbreekt?
Erg beperkt in brugklas
Zichtbaarheid
Full transcript