Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Durumsallık Yaklaşımı

No description
by

esra g kaygısız

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Durumsallık Yaklaşımı

İçerik
Modern Yönetim Kuramları
Durumsallık yaklaşımı nedir?
Durumsallık yaklaşımının gelişimi
Durumsallık yaklaşımında örgüt ve çevresi arasındaki etkileşimler
Durumsallık yaklaşımıyla ilgili yapılan araştırmalar
Durumsallık yaklaşımının diğer yönetim yaklaşımları ile ilişkileri
Durumsallık yaklaşımının başlıca özellikleri
Durumsallık yaklaşımında organizasyon yapısını etkileyen içsel ve dışsal faktörler
Durumsallık yaklaşımının değişkenleri
Durumsallık yaklaşımına yöneltilen eleştiriler
Durumsallık yaklaşımının genel bir değerlendirilmesi
Modern Yönetim Kuramları
Sistem Yaklaşımı
Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı nedir?
Sistem yaklaşımından hareketle geliştirilmiştir.
Sistem yaklaşımının soyut kavramlara dayanması ve genel olması sebebiyle yönetim kuramları açısından biraz yetersiz kalmıştır.
Durumsallık yaklaşımına göre, her durumda uygulanabilecek genel ilkeler yoktur.
Yaşar Sucu’nun aktardığına göre; “Durumsallık yaklaşımı, organizasyonun çalıştığı koşullarda, çevre, teknoloji, büyüklük, kaynaklar ve diğer faktörlerden türetilen durumsallarla ilgili olarak, ona uyum sağlayacak etkin örgütsel düzenlenişin sağlanması ile ilgilidir.”
Durumsallık yaklaşımına göre her insan ve durum farklıdır. Yani, her yerde ve her zaman geçerli “en iyi yönetim” şekli ya da “en iyi örgüt” yoktur.
En iyi yönetim şekli insana teknolojiye ve çevreye göre değişiklik gösterendir.
Durumsallık yaklaşımının gelişimi
Akat ve Diğerleri. 2005: 95

Durumsallık Yaklaşımında Örgüt ve Çevresi Arasındaki Etkileşimler
I) Örgüt İçi Çevre: Örgütün tamamen kendi denetimi altındadır ve istediği her an istediği değişikliği yapabilir.
II) Yakın Çevre: Örgütün tamamıyla denetimi altında değildir fakat örgütün faaliyet ve sonuçlarından büyük ölçüde etkilenebilir.
III) Genel Çevre: Örgüt tarafından etkilenmesi çok zordur. Hatta imkânsızdır.
Durumsallık Yaklaşımıyla İlgili Yapılan Araştırmalar
Durumsallık yaklaşımının bir başka özelliği de verilerin büyük ölçüde araştırma sonuçlarına dayanmasıdır.
Konuyla ilgili yapılan ilk araştırma 1965 yılında Woodward tarafındandır.
Woodward; örgütçe kullanılan teknolojiyi sınıflayarak, teknolojik yapı arasındaki ilişkileri incelemiştir.
 Burns ve Stalker; örgüt yapılarını sınıflayıp, bunların çevre koşulları tarafından nasıl etkilendiklerini
 Lawrence ve Lorsch; örgütler arası ilişkiler üzerinde durarak, çevre koşullarının örgütsel yapı üzerindeki etkilerini
 Emery ve Trist; çevre koşullarını sınırlayarak, örgüt ve çevresi arasındaki ilişkiyi
 Perrow; örgütün kullandığı teknolojiyi sınırlayarak, teknoloji ile yapı arasındaki ilişkileri
 Thompson; alt sistemleri, çevreyi ve teknolojiyi sınıflayarak aralarındaki ilişkileri
 Aston Grubu; ortam yapısı ile teknoloji arasındaki ilişkiyi
 Chandler; çevre, strateji ve yapı arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. (Sucu. 1992:26)
Durumsallık Yaklaşımının Diğer Yönetim Yaklaşımları ile İlişkisi
Durumsallık Yaklaşımı & Geleneksel Yaklaşım Arasındaki İlişki
Geleneksel yaklaşım “ iş” unsuruna önem verirken, durumsallık yaklaşımı “insan” unsuruna önem vermiştir. Geleneksel yaklaşımda “her yerde ve her zaman geçerli tek bir örgüt ve yönetim tarzı” düşüncesi yerine, durumsallık yaklaşımında “değişik durumlar için değişik en iyi örgüt ve yönetim tarzını” benimsemiştir.
Durumsallık Yaklaşımı & Davranışsal Yaklaşım Arasındaki İlişki
Neo-klasik kuram insan unsurunu ön plana çıkarmış ve demokratik bir yönetim tarzını benimsemiştir. Durumsallık yaklaşımı ise hangi durumlarda demokratik, hangi durumlarda otoriter yönetim biçiminin en uygun olacağını araştırmıştır.
Durumsallık Yaklaşımı & Sistem Yaklaşımı İlişkisi
Durumsallık yaklaşımı yeni bir yaklaşım ortaya çıkarmaktan çok, önceki yaklaşımları daha realist bir çerçeveye oturtmaya çalışmıştır.
Durumsallık Yaklaşımının Başlıca Özellikleri
Organizasyonlarda karar alma sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. Bu özelliği nedeniyle de yararcılığa dayanır.
Yöneticileri yeniliğe, yenilik yapmaya yönlendirir. Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerinin gerektiğini savunur.
Yapılan yapısal ve örgütsel düzenlemelerin değişmelere uyum sağlayıcı nitelikte olması gerektiğini savunur. (Sucu. 1992:26)
Örgütün her basamağında, her biriminde, her bölümünde bulunan işgörenden, araç gereçten, örgütün kullandığı teknolojiye varıncaya dek her parçası, örgüte etkide bulunan değişkenlerdir. (Başaran. 1989:85)
Durumsallık Yaklaşımında Organizasyon Yapısını Etkileyen İçsel Ve Dışsal Faktörler
Durumsallık Yaklaşımının Değişkenleri
Durumsallık yaklaşımı çerçevesinde uygulama yapılırken, temel bir kavramın nasıl uygulandığı çeşitli değişkenlere bağlıdır. Değişkenler bu kavramın uygulanabileceği durumsal özellikleri belirtir. (Eren. 2003:74)
Amaçlar
Ulaşılmak istenen amaçların ve bu amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin niteliğine göre organizasyon yapısı farklılaşacaktır. Amaç boyutu, organizasyonun hangi amaçları gerçekleştirmek için oluşturulacağı ve bu amaçları gerçekleştirecek iş ve faaliyetlerin nitelikleri ile ilgilidir.
İşbölümü
İşlerin analiz edilip küçük birimlere bölünmesi ve bu işleri yapmak üzere gerekli personelin görevlendirilmesidir.
Uzmanlaşma
İşbölümü sonucunda oluşan görevler konusunda gereken yeterli bilgi ve beceriyle donanmaktır.
Departmanlaşma (Bölümleşme)
Organizasyon içinde gerçekleştirilecek işlerin ortak nitelikler çerçevesinde bir araya toplanmasına ve gruplar oluşturulmasına bölümleşme denir.
Durumsallık Yaklaşımına Yöneltilen Eleştiriler
 Durumsallık yaklaşımı, kurduğu değer ilişkilerinde etkili bir şekilde amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Ancak, etkili amaçlara ulaşmak kavramını açıklayamamaktadır.
 Yalnızca amaçlar ya da etkinlik için değil, çevresel değişkenlerin ölçümü için de kullanılabilecek bir ölçme sisteminin olmayışı durumsallık yaklaşımına yöneltilen diğer bir eleştiridir.
 Teknoloji – organizasyon ilişkilerini açıklayan araştırmalar arasında bir kıyaslama yapmak zordur. Buradaki zorluk, tanımlar, ölçümler, organizasyon örnekleri ve bilginin analiz edilmesindeki farklılıktan kaynaklanır.
 Firmalar aynı anda farklı teknolojiler kullanabilir. Organizasyon baskın olan teknolojiler kapsamında sınıflandırılırsa, yapı üzerindeki diğer faktörlerin etkililiği gözden kaçabilir.
 Klasik yaklaşımlara yöneltilen en büyük eleştirilerden biri davranışsal konulara önem vermemesi, diğeri ise işletmeyi kapalı bir sistem olarak görerek dış çevrenin etkilerini göz ardı etmesidir. Burada üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri, bu teoriler ortaya atıldığı zamanlarda dış çevredeki değişimin günümüzdeki kadar etkili olmadığıdır.
Durumsallık Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirilmesi
“Bu teoriye göre yöneticinin davranışı ve organizasyonların yapısı birçok şartlara bağlıdır; ne yapılacağı genelleştirilemez. Örneğin kişileri güdüleme yalnız paradan gelmeyebilir. Bazı durumlarda para kazanmak temel güdüdür. Bazen güdü boş vakit, bazen statü, bazen çevrenin kabulü olabilir.
Bu teori organizasyonlar konusunda uygulamaya dönük araştırmaların gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.”
Günümüzde özellikle teknoloji alanında inanılmaz değişim ve gelişmeler yaşanmakta, toplumların değer yargıları, devletlerin özellikleri sürekli değişmektedir. Küresel dünyada yer almak isteyen bir örgütün bunlara seyirci kalması ve kendi bildiği yolda ilerlemesi epey zordur. Faaliyet gösterilen alana, çalıştığı iş gücünün niteliğine ve kullandığı teknoloji düzeyine göre örgüt yapısını belirlemek, içinde bulunduğu şartlar nasıl gerektiriyorsa o şekilde kendini oluşturmak zorundadır. Bu da durumsallık yaklaşımının benimsenmesini gerektirmektedir.
Durumsallık Yaklaşımı
Prepared by;
Özerklik
Organizasyonda üst yönetimin organizasyonla ilgili olarak aldığı kararları diğer birimlerden bağımsız olarak alabilme derecesini ya da üst yönetimin karar almadaki serbestlik derecesini belirtir.
Karmaşıklık
Organizasyon içerisinde işbölümü, uzmanlaşma, yatay ve dikey faklılaşma boyutlarından oluşur.
Büyüklük
Genel olarak, organizasyonun büyüklüğü, organizasyondaki toplam çalışan sayısı olarak alınmaktadır. Bazı çalışmalarda kapasite, hizmet verilen müşteri sayısı, net varlıklar ve satış hacmi de büyüklük kriterleri olarak alınmıştır. Bunların yanında döngü yaklaşımı, enerji yaklaşımı ve bileşenler yaklaşımı da büyüklükle ilgili olarak diğer yaklaşımlardır.
önderlik,
performans değerleme,
haberleşme,
karar süreci,
bilgi akış sistemi,
motivasyon
...

ORGANİZASYON YAPISI ve DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

Durumsallık yaklaşımı içinde bulunulan
durum ve koşulların örgüt unsur ve süreçlerini nasıl etkileyeceğine odaklanır.
Durum ve koşullara göre, bu unsurlara ve süreçlere verilecek şekil farkları olacaktır.
Durumsallık Yaklaşımını daha öncekilerden ayıran en önemli fark budur.
Durum ve koşullarla ilgili olarak üç faktör üzerinde çok durulmuştur.
organizasyon ve çevre,
organizasyon ve teknoloji,
örgüt ve stratejidir.

ORGANİZASYON YAPISI ve DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

İçsel ve Dışsal faktörlerin her belirli bir durumu (kombinasyonu) için belirli bir örgüt yapısı uygundur!
ÇEVRE
yasal koşullar,
siyasal koşullar,
ekonomik koşullar,
demografik koşullar,
ekolojik koşullar
kültürel koşullar.

TEKNOLOJİ
Teknoloji, girdilerin çıktı haline getirilmesi için harcanan mekanik ve zihinsel dönüşüm sürecidir.
ÖRGÜT BAŞARISI
"Durum ve Koşulları" etkileyen faktörler
Durumsallık yaklaşımının ulaştığı genel sonuç, çevre koşullarının özelliklerine bağlı olarak organizasyon yapılarını ve organizasyonda kullanılan çeşitli süreçler farklılık göstermektedir.
Teknoloji
kişileri,
personelin başarı derecesini,
personelin güdülenmesini,
insan ilişkilerini,
kişiler arası ilişkileri,
grup davranışlarını
yönetim tarzlarını ETKİLER!
Full transcript