Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vegyes ízelítő a szakértői bizonyítás újdonságaiból

No description
by

Oppenheim Law Firm

on 17 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vegyes ízelítő a szakértői bizonyítás újdonságaiból

Vegyes ízelítő
a szakértői bizonyítás újdonságaiból

Dr. Cserny András
MIE Konferencia
Szilvásvárad
2018. május 10.

A szakértő az vajon mi?
Bíróság segédszerve?
Bizonyítási eszköz?
Pp. 267. §
Szakértői bizonyítás - bizonyítási mód

Pp. 268. § (2)
Szakértő - (alanyi) bizonyítási eszköz

Pp. 279. § (3)
Szakvélemény - bizonyíték
Ezért...
csak indítványra
alkalmazható
kivéve, ha törvény megengedi
[Pp. 300. § (3) bekezdés]

bíróság kérdezési jogának korlátozása
[Pp. 304. § (5) bekezdés,
Pp. 308.§ (2) bekezdés,
Pp. 313. § (3) bekezdés]
Jogvita kereteinek meghatározásához

vagy

a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez
különleges szakértelem szükséges
amellyel a bíróság nem rendelkezik.
Ha különleges szakértelem szükséges,
akkor szakértőt
kell
alkalmazni,
függetlenül attól, hogy a bíróság rendelkezik-e
az adott különleges szakértelemmel.
"ha releváns tények észlelése vagy értékelése speciális, tehát
nem köznapi és nem jogi ismereteket
kíván."
T/11900. számú törvényjavaslat miniszteri indokolása
Három egyenrangú
alkalmazási mód

Magán-
szakértő

Kirendelt
szakértő

Más
eljárásban
kirendelt
szakértő

Szakértő
személye

Párhuzamosság tilalma
Bizonyítás
Perfelvétel
Perfelvételi szakban
Szakértőt mint bizonyítási eszközt
perfelvétel során rendelkezésre kell bocsátani
[Pp. 183. § (1) bekezdés]
indítvány [Pp. 302. § (1) bek., Pp. 306. § (1) bek., Pp. 307. §]
Érdemi tárgyalási szakban
Ha az
indítványnak a bíróság helyt ad, szakértői bizonyítás
:
magánszakértői vélemény benyújtása [Pp. 302. § (2)]
más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményének benyújtása / bíróság általi beszerzése [Pp. 306. § (2)]
szakértő kirendelése [Pp. 308. §]
Perfelvételi szakban
jogvita kereteinek meghatározásához

részletszabályok nincsenek
kötelezettségekre és azok elmulasztásának következményeire nincs szabályozás
ezek hiányában az általános szabályok szerint kell eljárni
ha szakismeret híján a jogvita kereteinek meghatározása sem lehetséges

a bíróság felhívja erre a felek figyelmét [Pp. 317. § (1) bek. a)]

anyagi pervezetés (perfelvételi nyilatkozatok mely tényállítások tekintetében hiányosak, nem kellően részletezettek)
[Pp. 237. § (1) bek.]
mulasztás következménye?
Szakértői Javaslat

különleges szakértelmet igénylő követeléssel kapcsolatos jogvita ténybeli kereteinek pontos meghatározása híján
nem lehetséges annak érdemi elbírálása
, így
permegszüntetés
e követelés tekintetében
Pp.

anyagi pervezetés: kérdés, nyilatkozattételre felhívás, tájékoztatás [Pp. 237. § (4) bekezdés]

ha ennek ellenére is hiányos, nem kellően részletezett vagy ellentmondó a perfelvételi nyilatkozat [Pp. 237. § (1) bekezdés], akkor hiányos tartalom szerinti elbírálás [Pp. 183. § (6) bekezdés]

permegszüntetési ok híján figyelmeztetés perfelvétel lezárására, lehetőség további nyilatkozattételre [Pp. 194. § (2) bekezdés], perfelvétel lezárása [Pp. 194. § (1) bekezdés]

nyomban érdemi tárgyalás [Pp. 196. §], bizonyítás lefolytatása nélkül a per eldöntése, hiszen ha a jogvita keretei sem ismertek, a bizonyítást nem lehet lefolytatni (a Pp. 214. § (1) bekezdés szerint azt a jogvita perfelvétel során meghatározott keretei között kellene)
Érdemi tárgyalási szakban
Perfelvétel kiegészítése esetén [Pp. 222. §]
kereset-, illetve ellenkérelem-változtatás, továbbá keresetkiterjesztés engedélyezése esetén

az engedélyezésről szóló végzésben

a bíróság a változással érintett részben elrendeli a perfelvétel kiegészítését
Ebben az esetben és ebben a körben a szakértő alkalmazására a perfelvételi szaknál említettek szerint kerülhet sor a jogvita kereteinek meghatározásához
Aggályosság
igazságügyi szakértőkről szóló törvény
szerinti szakértő
vagy az abban meghatározott eseti szakértő
[Pp. 300. § (2) bekezdés]
a szakértői bizonyítás valamennyi módjánál alkalmazandó a Szaktv. (2016. évi XXIX. törvény)
kizárási okok rendszere
"elfogultság"
a magánszakértő nem tekinthető önmagában azért elfogultnak, mert a fél megbízásából jár el
a szakértő alkalmazásának három egyenrangú módja közül a bizonyító fél választ

a választott mód kizárja a másik két mód alkalmazását:
kirendelt szakértő vagy más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazásának indítványozása esetén nincs helye magánszakértő alkalmazásának ugyanazon szakkérdésben
[Pp. 302. § (5) bekezdés]
kirendelt szakértő vagy magánszakértő alkalmazásának indítványozása esetén nincs helye más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazásának ugyanazon szakkérdésben
[Pp. 306. § (4) bekezdés]
a bíróság indítványra szakértőt rendel ki, ha az adott szakkérdés vonatkozásában a bizonyító felek egyike sem indítványozza magánszakértő vagy más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazását
[Pp. 307. § (1) bekezdés a) pont]
...meg akkor is, ha:

b) valamennyi magánszakértői vélemény aggályos

c) a más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleménye aggályossága kiküköszöböléséhez szükséges felvilágosítás megadása vagy a feltenni indítványozott kérdések megválaszolása érdekében szükséges
minden út
kirendelt szakértőhöz
vezet(het)
Ha aggályos, bizonyítékként nem vehető figyelembe!
[Pp. 316. § (3) bekezdés]
(mivel a szakvélemény egyértelműen bizonyíték, semmilyen módon nem vehető figyembe)
Aggályos, ha:

hiányos / kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza
homályos
önmagával / perbeli adatokkal ellentétes
egyébként a helyességéhez nyomatékos kétség fér
+
magánszakértői vélemény esetén további aggályossági okok
Indítványozás
Jogok és
kötelezettségek
Speciális aggályossági okok
Magánszakértői vélemény kiegészítése
indítvány a benyújtásra

benyújtás akkor, ha a bíróság helyt ad az indítványnak [Pp. 302. § (2)]

Pp. XXI. fejezet megsértésével benyújtott magánszakértői vélemény nem vehető figyelembe [Pp. 316. § (3)]
Pp. 170. § (2) bekezdés e)
látszólagos ellentét
bizonyítani kívánt tény
bizonyítási eszköz
bizonyítási mód
indokolás az alkalmasságról
iratbetekintés
jelenlét
kérdésfeltevés indítványozása

ellenfél értesítése
nyilatkozat, észrevétel lehetővé tétele
ezek értékelése
válaszadás
szakértő perbeli kötelezettségeit nem teljesítette

kiegészítése ellenfél kérdései vonatkozásában nem történt meg

kiegészítése az ellenfél magánszakértői véleményével szemben a szakkérdés vonatkozásában fennálló ellentét indokai tekintetében szóban nem történt meg

közte és az ellenfél magánszakértői véleménye között szakkérdésben ellentét áll fenn, és önmagában egyik magánszakértői vélemény sem aggályos
ha a bizonyító fél magánszakértői vélemény benyújtását indítványozza,
akkor a bizonyító fél ellenfele is élhet ilyen indítvánnyal
bíróság oldalán kézbesítési kötelezettség

benyújtó fél ellenfele: kérdéseket intézhet

a fél az általa benyújtott magánszakértői vélemény írásbeli vagy szóbeli kiegészítését indítványozhatja:
ellenfél kérdéseinek megválaszolása
ellenfél magánszakértői véleményével szemben szakkérdés tekintetében fennálló ellentét indokainak ismertetése
aggályosság kiküszöböléséhez szükséges felvilágosítás megadása
magánszakértővel nem közölt lényeges perbeli adatokra vonatkozó kérdések megválaszolása

Ha szakkérdésben ellentét, bármelyik fél indítványozhat az ellentét indokai vonatkozásában szóbeli kiegészítést ugyanazon a tárgyaláson
Indítvány
Más eljárás?
Aggályosság
esetén
lényegében ugyanaz, mint magánszakértői vélemény esetében

bizonyító fél ellenfele nem indítványozhat
lényegében bármilyen más eljárás

más eljárásban felvett bizonyítás eredményének felhasználása? - kivéve ha a bizonyítás felvételének módja a Pp. rendelkezéseibe ütközik, leszámítva az eljárás sajátosságait
[Pp. 270. § (1)]

kérdésfeltevés, felvilágosítás kiküszöbölheti a problémákat


szakértővel nem közölt lényeges perbeli adatokra kérdés feltevésének indítványozása

aggályosság kiküszöböléséhez szükséges felvilágosítás megadása

egyúttal szakértő kirendelésének indítványozása [Pp. 307. § (1) bek. c)]

főszabály szerint a más eljárásban kirendelt szakértő
Indítvány
Mikor?
Kit?
Nincs más út...
általános követelmények

határozott kérdések

felek kérdéseivel érintett tényállítások tekintetében bíróság is kérdezhet
sem magánszakértő, sem más eljárában kirendelt szakértő alkalmazására nincs indítvány

valamennyi magánszakértői vélemény aggályos

más eljárásban kirendelt szakértő véleménye aggályosságának kiküszöböléséhez szükséges felvilágosítás megadása vagy feltenni indítványozott kérdések megválaszolása érdekében szükséges
más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazása esetén őt

minden más esetben felek által közösen megjelölt szakértő

megállapodás hiányában bíróság dönt
magánszakértő

más eljárásban kirendelt szakértő

is ide vezethet
Értékelés
Nem vehető figyelembe:
kizárt / kirendelés alól felmentett szakértő szakvéleménye
aggályos magánszakértői vélemény / kirendelt szakértőtl származó vélemény
Pp. rendelkezése ellenére vagy Pp. XXI. fejezet megsértésével benyújtott magánszakértői vélemény / más eljárásban kirendelt szakértő származó szakvélemény
Jogsértő bizonyítási eszközök

perben főszabályként nem használhatók fel [Pp. 269. §]

adatkezelés (kirendelt szakértő jogszabályon alapuló adatkezelést folytat, de a magánszakértő nem)
adatkezelési hozzájárulás
Köszönöm
a figyelmet!
Full transcript